Страница 1 от 1

Приходни касови ордери - юридическа стойност

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 15:18
от eternalshield
От една страна, чувал съм мнения, че приходни касови ордери с подпис и печат имат юридическа стойност и могат да се използват в съда като доказателство например. От друга страна, доколкото знам, приходните касови ордери са били регламентирани в закон, действал по соцвреме. Днес няма действащ закон, в който те да са упоменати. Та затова си задавам въпроса защо ордерите ще имат юридическа стойност и каква е законовата логика за този факт. Има ли ситуации, при които те наистина биха могли да имат някаква доказателствена стойност (пред данъчни служби, съд и т.н.)?

Re: Приходни касови ордери - юридическа стойност

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 16:01
от ivanov_p
Приходният ордер има реквизитите на разписка и е без значение дали специално е регламентиран или не.

Re: Приходни касови ордери - юридическа стойност

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 17:10
от Melly
Няколко щрихи и за РКО:
......., съгласно която доказването на плащането на цената на доставената стока може да бъде извършено с всички допустими доказателствени средства – банкови документи за плащане, разходен касов ордер, приходен касов ордер, квитанция, разписка и др. Изпълнението на парични задължения поначало се доказва посредством разписка или банков документ за плащане. Разписката като писмено доказателствено средство за изпълнението на парично задължение в хипотезата на договор за продажба представлява писмено признание, издадено от продавача на купувача, за плащане цената на стоката, поради което следва да носи подписа на издателя – продавача. При възникнал правен спор по търговска сделка плащането на цената на стоката в исковото производство се удостоверява с фискална касова бележка, разходен касов ордер, приходен касов ордер или банков документ, като не съществува пречка купувачът да представи и разписка, издадена от продавача и удостоверяваща извършеното плащане. С разходен касов ордер може да бъде доказано плащане, дори и да не е издадена фискална касова бележка, ако от него може да се удостовери лицето, на което е платена сумата и основанието за плащане. Разходният касов ордер представлява нареждане на ръководството на предприятието, търговеца, респективно търговското дружество до касиера да изплати за посочената в ордера цел определена сума в лева или валута на вписаното в ордера лице. Този първичен счетоводен документ се съставя при плащане на пари от касата на предприятието, търговеца или търговското дружество и се използва във възприетата от съответното предприятие/ търговец/ търговско дружество вътрешната организация на дейността по отчитане на паричните средства. За да бъде доказано с разходен касов ордер извършено плащане, е необходимо от него да се установява лицето, на което е изплатена посочената сума, и основанието за плащането. Посочената практика не се налага да бъде променяна. Въззивният съд е извършил необходимата преценка и след като е констатирал, че разходните касови ордери са подписани от представител на ищцовата страна, в съответствие с практиката на ВКС е приел, че удостоверяват отразеното в тях плащане.