начало
Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров

Независима икономическа дейност - ООД, Адв.д-во - Личен труд

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Независима икономическа дейност - ООД, Адв.д-во - Личен труд

Мнениеот prnedev » 17 Апр 2008, 18:51

Приказката е съвсем проста - независима икономическа дейност ли е извършеният личен труд на съдружник в търговско дружество (адвокатско дружество), който съответно е заплатен.

Малко факти:
ЗДДС: Чл.3.(3) Не е независима икономическа дейност:
1. дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово;
2. (изм.,ДВ,бр.108 от 2006 г.) дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.


Писмо № 24-30-2 от 1.02.2007 г. относно данъчното облагане и задължително обществено осигуряване на адвокатите и адвокатските съдружия, регистрирани по реда на чл. 52 от Закона за адвокатурата
По тези съображения за извършената услуга от адвокати - участници в АС, както и наетите по договор за постоянна работа по реда на чл. 77 от ЗА, в случай че са регистрирани за целите на ЗДДС, следва по силата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС да се начислява 20 % ДДС от адвокатите, които в конкретния пример имат качеството на "доставчик по облагаеми услуги.
Същият режим е приложим и за получените суми от съдружниците в адвокатското дружество, изплатени от дружеството за услуги, извършени с личен труд."


До тук всичко казва, че тези сумички са в резултат на независима икономическа дейност.
Едно интересно съдебно решение По дело C‑355/06

"За целите на прилагането на член 4, параграф 4, втора алинея от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, дадено физическо лице, което извършва всички работи от името и за сметка на данъчнозадължено дружество в изпълнение на трудов договор, който го обвързва с това дружество, на което то впрочем е единствен собственик, управител и „член на персонала“, не е данъчнозадължено лице по смисъла на член 4, параграф 1 от посочената директива."


Въпросът е - вложеният труд в дружеството, като човека не е на трудов договор или договор за управление или контрол, независима икономическа дейност ли е или не е? В самото съдебно решение пише следното:

19 Член 4, параграф 4, първа алинея от Шеста директива уточнява, че понятието „независима“ изключва от данъчно облагане наетите лица и другите лица, обвързани с работодателя си посредством договор за наемане на работна сила или друго правоотношение, създаващо отношения на власт и подчинение по отношение на условията на труд и заплащане, както и на отговорността на работодателя.

20 Параграф 4, втора алинея от посочения член предвижда, че при спазване на разпоредбата на член 29 от Шеста директива относно консултациите, държавите-членки могат да третират като едно данъчнозадължено лице установили се на нейна територия лица, които, макар и да са юридически самостоятелни, са тясно свързани помежду си чрез финансови, икономически и организационни връзки.

21 В това отношение следва да се констатира, че в положение като това по главното производство трябва да бъде прието съществуването на отношения на власт и подчинение между двете засегнати лица.

22 Следва действително да се отбележи, че на първо място, ако предоставяните от дружеството услуги по почистване са били извършвани само от г‑н van der Steen, договорите за почистване, напротив, са били сключвани от дружеството, което е плащало на заинтересувания постоянна месечна заплата и годишна премия за почивка. Дружеството удържало от неговата заплата данък върху дохода и вноските за социално осигуряване. Г‑н van der Steen зависел следователно от дружеството при определянето на възнаграждението му.

23 На второ място, следва да се отбележи, че когато предоставял услуги в качеството на наето лице, г‑н van der Steen не е действал от свое име, за своя сметка и на своя отговорност, а е действал за сметка и на отговорност на дружеството.

24 На трето място, Съдът е приел, че що се отнася до условията на заплащане, не е налице отношение на власт и подчинение, ако заинтересуваните поемат икономическия риск от дейността си (вж. Решение от 25 юли 1991 г. по дело Ayuntamiento de Sevilla, C‑202/90, Recuеil, стр. I‑4247, точка 13).


Разбира се, може да се стигне до идеята - Съдружниците в ООД не извършват независима икономическа дейност, но адвокатите - съдружници в адвокатско дружество винаги извършват... ама такава интерпретация хич не ми харесва ;-)
Та какво мислите?
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1955
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново

Мнениеот zvezda » 18 Апр 2008, 12:46

Зависи от ествеството на конкретната работа и от това, с кого е сключил договора клиента. Според мен, ако адвокат в едно адв. дружество извършва процесуално представителство на фирма"Х" по договор, който той е сключил с клиента - то си е НИД откъдето и да го погледнеш, и ще си се обложи с ддс. Но фирма "Х" може да иска да сключи договор за представителство с адвокатското дружество. На свой ред дружеството ще преупълномощи конкретен адвокат за самото представителство.
Ако на същият този адвокат е възложено от дружеството да изработи правна консултация по договор , сключен от името на дружеството с фирма "Х" - това си е личен труд от съдружник. Ето малко цитати от ЗА:

Чл. 64. Членуването в адвокатско дружество не ограничава адвоката съдружник за самостоятелно упражняване на адвокатската професия, ако друго не е предвидено в договора. В това му качество той има всички права и задължения съгласно закона.
Чл. 65. Отношенията между съдружниците се уреждат по правилата на чл. 66 , 67 , 69 и 70 , доколкото в дружествения договор не е предвидено друго.
Относно писмото на НОИ или НАП, което цитираш - то касае само адвокатските съдружия, които са под режима на гражданско дружество по ЗЗД, а там участващите в съдружието лица запазват своята икономическа самостоятелност и мисля, че няма място да се говори за личен труд на съдружник.
Всичко, от което се нуждаеш, е любов.
zvezda
Потребител
 
Мнения: 388
Регистриран на: 14 Мар 2004, 19:48
Местоположение: София

Мнениеот zvezda » 18 Апр 2008, 12:59

Уф, сега видях, че в становището на НАП или НОИ се говори и за адв. дружества. Добре де, как се тълкува понятието "личен труд" в едно дружество? Не е ли това труд, полаган от съдружниците безвъзмездно спрямо дружеството, за да реализира самото дружество печалба, която после съдружниците разпределят.
Какъв личен труд ще е, ако аз като съдружник имам договор с дружеството, в което членувам, по силата на който ми се плаща възнаграждение ? ами в този случай разбира се, че ще има облагаема доставка и начисляване на ддс. Просто разсъждавам върху писмото на НАП.
Всичко, от което се нуждаеш, е любов.
zvezda
Потребител
 
Мнения: 388
Регистриран на: 14 Мар 2004, 19:48
Местоположение: София

Мнениеот prnedev » 18 Апр 2008, 14:01

Звезда, ще ти дам един пример за адвокатско дружество. Незнам как ще ти прозвучи прозвучи...

Та съдружниците решават най-младата съдружничка всеки ден да бъде секретар-телефонист, да посреща и изпраща клиенти, да подготвя входящо-изходящата документация, да уговаря срещи с клиенти и т.н. - типично секретарска работа, нямаща много общо с адвокатската дейност.

За тази и работа, съдружниците решават да и се плаща заплата в размер на 5000 лв. месечно, които не зависят от постигнати резултати, състояние на дружеството и т.н. (сумичката е такава, за да може на 10-тия месец да достигне оборота за регистрация по ДДС)

Тъй като е съдружничка, незнам дали е приложим чл.77 ал.4 от ЗАдв., за да се приеме, че това е договор за поръчка, а като гледам, отвсякъде си прилича на.... мммм.... трудов договор.

Та каква ми е идеята. В нормалните търговски дружества, когато се прави такова нещо - от съдружника влагащ личен труд в дружеството, той ползва 25% необходимо присъщи разходи. В този смисъл дружеството е на "далавера", като пораздава повечко възнаграждения на съдружниците и си намалява леко данъците (25%)(осигуровките в случая не ги смятам, нека да приемем, че се осигуряват съдружниците на максимума, за да не се бърка работата).

Въпроса е, този личен труд на съдружника в дружеството независима икономическа дейност ли е (вид поръчка) или е вид трудово правоотношение.

Загледах се в люксембургското решение -

22 Следва действително да се отбележи, че на първо място, ако предоставяните от дружеството услуги по почистване са били извършвани само от г‑н van der Steen, договорите за почистване, напротив, са били сключвани от дружеството, което е плащало на заинтересувания постоянна месечна заплата и годишна премия за почивка. Дружеството удържало от неговата заплата данък върху дохода и вноските за социално осигуряване. Г‑н van der Steen зависел следователно от дружеството при определянето на възнаграждението му.

23 На второ място, следва да се отбележи, че когато предоставял услуги в качеството на наето лице, г‑н van der Steen не е действал от свое име, за своя сметка и на своя отговорност, а е действал за сметка и на отговорност на дружеството.

24 На трето място, Съдът е приел, че що се отнася до условията на заплащане, не е налице отношение на власт и подчинение, ако заинтересуваните поемат икономическия риск от дейността си (вж. Решение от 25 юли 1991 г. по дело Ayuntamiento de Sevilla, C‑202/90, Recuеil, стр. I‑4247, точка 13).


В примера, който давам, съдружничката не поема никакъв по-особен риск, ако не свърши работата, освен някоя благословия от колегите и (т.24), тази секретарска дейност не е за своя сметка (т.23) и има твърдо определено възнаграждение (т.22), като тук, по нашето законодателство, за разлика от холандското, не може осигуровките да са за сметка на дружеството ;-)

Иначе, ако гледаме само нашето законодателство - то доходите, които не са независима икономическа дейност са само по трудовите договори (КТ) и възнагражденията по договори за управление или за контрол.
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1955
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново

Мнениеот zvezda » 18 Апр 2008, 14:46

според мен си е трудово правоотношение - случаят, който описваш. От друга страна пък, адвокатите не могат да работят по трудов договор...
В чл. 77 от ЗА се има предвид договор за поръчка при условията на чл.24 от ЗА - (1) Упражняването на адвокатската професия включва: 1. устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;2. изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
3. представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.[/i]
Всичко, от което се нуждаеш, е любов.
zvezda
Потребител
 
Мнения: 388
Регистриран на: 14 Мар 2004, 19:48
Местоположение: София

Мнениеот portokal » 18 Апр 2008, 14:50

Извънредно много прилича на личния труд на съдружник в търговско дружество. Адвокатска дейност не е.
Citrus sinensis от семейство Седефчеви
Аватар
portokal
Старши потребител
 
Мнения: 5402
Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36

Мнениеот prnedev » 18 Апр 2008, 15:00

Еми аз затова питам... щото много прилича.
Ако стъпя на това съдебно решение - демек личния труд на съдружниците не е независима икономическа дейност, за сметка на това личния труд на адвокатите в адв.дружество е независима икономическа дейност (според указанието на НАП).
...Същият режим е приложим и за получените суми от съдружниците в адвокатското дружество, изплатени от дружеството за услуги, извършени с личен труд...

Някак не ми уйдисва това ;-)
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1955
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново

Мнениеот libellule » 22 Апр 2008, 17:20

За да се преодолее успешно указанието но НАП без последици за адвоката предлагам следното. Щом личния труд на адвокатите в адв.дружество е независима икономическа дейност и съответно формира оборот за регистрация по ЗДДС, защото той е заплатен. Тогава мисля, че е по-уместно адвокатът в адв.дружество да получава само дивидент на края на годината. Получаването на доходи от дивиденти не е независима икономическа дейност и адвокотът няма да се регистрира по ДДС, независимо че дивидента може да му е много по-голям от 50000 лв.
libellule
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 30 Яну 2008, 15:04

Мнениеот prnedev » 22 Апр 2008, 18:28

Ти хубаво го предлагаш, но не става :-))) - поне заради тарифата за минималните възнаграждения, и ЗДДС чл.9 ал.2 т.3 За доставка на услуга се смята и всеки физически и интелектуален труд, включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, дадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя;,
съответно § 1. т.8 За целите на този закон: "Безвъзмездна" е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.

Това, по адвокатския труд ;-)
До личния труд, разбира се, може и да се свърши без пари ;-) Ама няма ли да се изпокарате - в смисъл, един да бачка за общото благо, пък другите на кафе? Не че е невъзможно :-) при приятели става, ама като се поразрастне работата, друго е положението
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1955
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron