начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

Гражданско дело № 3/2007г. по описа на Лекс БГ

Виртуални съдебни процеси.

Посетителите на форума следва предварително да заявят качеството, в което се включват в процеса и да следват правилата в реалния процес.

Нека правото бъде с вас :)


Гражданско дело № 3/2007г. по описа на Лекс БГ

Мнениеот gun4eva » 23 Юни 2007, 18:12

Направо почвам с исковата молба. Казусът е измислен относно страните и имота, но иначе - истински до мозъка на костите си.

До районен съд (по седалището на ответника)

ИСКОВА МОЛБА

от Ем ти ем аз ООД,
представлявано от Емил Тимков Тимчев,
управител, седалище и адрес на управление
гр. М, ул. Какини двори № 4

против:
1.Иван Иванов Иванов ЕГН 1234567890, от гр. П
адрес: ул. Кукуриго № намери го
и
2.Куна Иванова Петрова,
ЕГН 2345678910, от гр. С, адрес: Мили скали № 14


УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО РАЙОНЕН СЪДИЯ,

С наследодателя на ответниците Иван Петров Иванов, починал на 17.11.2005г., на 15.05.2005г. сключихме договор за наем, по силата на който същият ни отдаде под наем следния свой недвижим имот: офис 4, ет. 2, с площ 105кв.м., находящ се в гр. М, ул. Какини двори № 4, ведно с телефонен пост № 000000. Видно от адреса на който е регистрирано дружеството ни, ние сме преместили седалището и адреса си на управление в предоставеният ни под наем от надледодателя на ответниците офис. Видно от договора за наем, същият е със срок от 3 години, считано от деня на сключването му. Плащането на наема става ежемесечно и е в размер на 150 евро на 25-то число от месеца, предхождащ месеца за който наем се дължи. При сключването на договора, съгласно изискванията на същия, сме изплатили и сумата от 450евро като депозит, който подлежи на връщане при изтичане на договора, ако наемодателят няма неудовлетворени от нас претенции за консумативни разноски (последните са изцяло за наша сметка).
След смъртта на наследодателя на ответниците и наш наемодател, ответниците ни посетиха в офиса ни и ни представиха акт за смърт № А-1514/17.11.2005г. и удостоверение за наследници. От този момент насетне започнахме да изпълняваме задълженията си за плащане на наема спрямо ответниците - деца на наемодателя.
В началото на 2006г. ответниците ни уведомиха по телефон, че пускат имота за продажба, при което от страниците в интернет на посочената от тях агенция, узнахме, че са реализирали идеята си за това. Започнахме преговори по закупуване на имота, но поради прекомерно високата цена, отказахме да го закупим. Ответниците в резултат на това поискаха да напуснем имота в срок от 7 дни от получаване на писмото, с покана, изпратена по куриер, която получихме на 10.05.2006г. След като проверихме съдържанието на договора, установихме, че същият не може да се прекратява с предизвестие, а при предсрочното му прекратяване от която и да е от страните, прекратилата договора страна дължи на другата обезщетение в размер на трикратния месечен наем. Поради това отказахме да напуснем имота, докато не ни бъде изплатено надлежно обезщетение, както и да ни бъде върнат платения от нас депозит, за което писмено уведомихме ответниците с писмо с обратна разписка _ 1111/11.05.2006г. В отговор на това писмо получихме друго такова от наемодателите, че клаузите за прекратяване на договора за наем не ги обвързвали, защото те били наследници на наемодателя, а не самия наемодател, както и че нямат задължение да връщат платения депозит, тъй като същият е получен от наемодателя и не е премила по наследяване към тях. След отговора на ответниците преустановихме кореспонденцията, но продължихме да ползваме наетия имот. През времето, през което ползвахме имота, напълно коректно изплащахме наема и консумативните разноски.
На 30.06.2006г. ответниците са подали молба за спиране на електричеството и телефона в имота, при което същият стана неизползваем за целите, за който бе нает. На 02.07.2006г. електричеството и телефонът бяха спрени. След като престанахме да ползваме имота и започнахме да търсим друг офис, в който да установим адреса на управление на дружеството, на 01.09.2006г. сключихме друг договор за наем с трето лице за офис помещение на стойност 250 евро ежемесечно за имот с площ 98кв.м. На 10.09.2006г. бяхме изнесли цялото си оборудване от имота на ответниците и поканихме същите отново да ни възстановят платения депозит, както и да ни заплатят обезщетение в размер на трикратния месечен наем, като заявихме, че разваляме договора поради неизпълнението на тяхното задължение. До момента не са ни изплатени исканите суми.
От неизпълнението на договора за наем за дружеството ни произтичат вреди, които се изразяват в следното: 1. тъй като не бяхме във възможност да използваме имота, а сме изплатили дължимия за това наем, който е авансиран на 25.06.2006г., съгласно договора, то сумата от 150евро за м. юли следва да ни бъде възстановена. 2. Поради неизпълнението на наемодателите се наложи в рамките на същия договорен срок да наемем за същите цели друг равностоен имот, чийто месечен наем е в по-висок размер със 100 евро месечно, при което за нас е налице вреда в размер на 2100 евро от 01.07.2006г. до 15.05.2008г. (изтичане срока на наемния договор); 3. Извън това, за времето на неизпълнението на задълженията на ответниците (от момента на спиране на електричеството и телефона в офиса ни - 02.07.2006г. до 01.09.2006г. - наемането на новия офис) дружеството ни търпи вреди и от невъзможността да изпълнява договорите си за компютърна обработка на данни и уеб дизайн, сключени с клиенти на дружеството ни, поради което сме изплатили неустойки за забава към клиентите ни в общ размер на 1200лв., видно от приложените към иска фактури и касови бележки.
Ето защо Ви моля, като ни призовете на съд и се убедите в основателността на претенциите ни, да постановите решение, с което да осъдите ответниците да ни заплатят сумата 2250евро, съставляващи вреди от изплатения наем за м.юли 2006г., в който сме били лишени от възможност да ползваме имота, както и вреди от разликата в стойността на наетите имоти по договора с ответниците и новия наемен договор; както и сумата 1200лв. вреди от изплатени неустойки на клиенти на дружестовото ни, както и разноските по делото.
Настоящата подавам с копие за насрещната страна.

Приложения - договор за наем с наследодателя на ответниците;
договор за наем с трето лице;
фактури за платени неустойки на клиенти на ищеца;
удостоверение за актуално състояние на ищеца;
квитанция за платена държавна такса;
копие от акт за смърт на наследодателя на ответниците и удостоверение за наследници;
копие от кореспондецията между страните по делото.

С уважение, подпис
Suum cuique.
gun4eva
Потребител
 
Мнения: 100
Регистриран на: 26 Авг 2004, 15:09
Местоположение: Пловдив

Мнениеот lunatik » 23 Юни 2007, 22:56

адрес: ул. Кукуриго № намери го
---
Адреса не трябва ли да бъде: ул. Кукуригу № намери гу (за номера може и без "у"), ама заради римата...
lunatik
Потребител
 
Мнения: 166
Регистриран на: 10 Сеп 2005, 14:54

Мнениеот donna » 23 Юни 2007, 23:49

lunatik написа:адрес: ул. Кукуриго № намери го
---
Адреса не трябва ли да бъде: ул. Кукуригу № намери гу (за номера може и без "у"), ама заради римата...


За ищеца:

Да се даде ход на делото ,поддържаме иска си ,да се приемат приложените към иска доказателства .
Моля да се назначи СИЕ -Вещо лице икономист ,след като се запознае с материалите по делото и направи справка при страните ,да даде заключение какъв е размера на претендираните ....................., като сумите бъдат изчислени в евро и в лева ,както и да даде заключение правилно ли е водено счетоводството на ищеца .
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Мнениеот gun4eva » 24 Юни 2007, 15:19

Тъй като, както отбелязах, случая е реален, от името на ответниците, ще посоча становището по иска и представените доказателства от тяхно име:

- Оспорват иска по основание и размер.
- Твърдят, че спирането на телефонния пост и електричеството не се дължи на техни действия, а на действия на БТК и НЕК.
- Твърдят, че не са канени надлежно за изпълнение на договора за наем, поради което същият не може да се счита развален с извънсъдебното заявление на ищеца от 10.09.2006г., а след като се касае за задължения без определен падеж, изпадането в забава се счита налично едва след отправяне на покана за изпълнение. Чак след поканата за изпълнение ищецът имал правото да развали договора.
- Твърдят, че дори и да се счита, че договорът за наем е вече развален към 10.09.2006г., то развалянето има действие занапред, съгласно чл. 88 от ЗЗД, поради което не подлежи на връщане платения наем за м.юли 2006г.
- Твърдят, че те не са получавали депозит и ищецът не е представил надлежни документи, от които да е видно, че е платен депозит, поради което същият не е дължим.
- предявяват възражение за прихващане със стойността на обезщетение за ползване без основание на имота, при условията на евентуалност - ако бъде уважен главния иск, за времето от 01.08.2006г. до 10.09.2006г. в размер на 200 евро.
Представят следните доказателства:
- покани до ищеца да закупи имота на предлаганата от тях цена - 3 броя;
- покани до ищеца да осигури достъп до имота за огледи от заинтересовани купувачи - 2 броя;
- искане за допускане на свидетели, че ищецът е ограничил достъпа до имота за огледи, с което е възпрепятствал преговорите по продажбата му.


За да не препятствам разсъжденията по темата, няма да добавям реакциите на ищеца по повод доказателствените искания и определенията на съда за допускането/недопускането им.
Suum cuique.
gun4eva
Потребител
 
Мнения: 100
Регистриран на: 26 Авг 2004, 15:09
Местоположение: Пловдив


Назад към Виртуално деловодство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron