начало

ВКС ще тълкува дали и кога е допустимо разгласяване на материали от разследванията ВКС ще тълкува дали и кога е допустимо разгласяване на материали от разследванията

Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.325,

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.325,

Мнениеот geri_m » 09 Юли 2003, 09:07

Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.325, т.12 от КТ

С постоянен трудов договор бях назначен за секретар на поземлена комисия.
Новите властници обаче решиха да се заемат с подмяна на най-ниско ниво на всички служители, за което направиха следното:
І. Измениха Закона за земята (в сила от 22.10.2002г.) като промениха наименованието "поземлена комисия" с "общинска служба по земеделие и гори" /но функциите и компетенциите по изпълнението на закона се запазиха/;
ІІ. Смениха имената на длъжностите: "председател" в "началник" и "зам.председател" и "секретар" в "зам.началник";
ІІІ. С ПМС №63/12.03.2003г. допълниха Единния класификатор на длъжностите в администрацията, при което началника и зам.началника станаха държавни служители.

При тази нормативна обстановка и утвърдено длъжностно разписание в сила от 01.04.2003г./което никой не е виждал, но явно съществува/ със заповед от 27.03.2003г. /подписана със запетая от зам.министъра/ ми бе прекратено трудово правоотношение на основание чл.325, т.12 от КТ като за причина се сочи "определяне на длъжността за заемане от държавен служител". На лицето трябвало да се изплатят единствено дните на неползваните отпуски. Заповедта влизала в сила от деня на връчването й и лицето (т.е. аз) я подписах на 30.05 с мнение, че "не съм уведомен за правата си по §3 от ПЗР на Закона за държавния служител".

Нуждата ми от взаимопомощ (нали така е рубриката) се състои в това дали някой може да подскаже толкова ли стабилен работодателя в случаите на чл.325,т.12 КТ, че може без да покани този, заемал длъжността преди да бъде обявена за държ.служител, да си подаде документи за преназначаване и без никакъв конкурс да уволнява и да си назначава който е от "нашата" партия. И изобщо има ли някакво основание за оборване на заповедта пред съда?Допълнителна информация:
- няма изготвени "длъжностни характеристики" за началник и зам.началник /те си ги изготвят сега/;
- с доп.споразумение от 04.03.2003г. ми смениха длъжността по договора, а именно от "секретар" в "зам.началник";
- и по ценз, и по всички други условия отговарям на изискванията за държавен служител
- досега не са ми налагани никакви наказания от работодателя;
- на моето място от 15.05 е назначена учителка с "начална педагогика" /да, има застъпване с 15 календарни дни/.
- председател съм на синдикалната организация, но всички ми казват, че защитата е за чл.328, но не и за 325???


Prekratiavane na trudovo pravootnoshenie na osnovanie chl.325, t.12 ot KT

S postoianen trudov dogovor biah naznachen za sekretar na pozemlena komisiia.
Novite vlastnici obache reshiha da se zaemat s podmiana na naj-nisko nivo na vsichki sluzhiteli, za koeto napraviha slednoto:
І. Izmeniha Zakona za zemiata (v sila ot 22.10.2002g.) kato promeniha naimenovanieto "pozemlena komisiia" s "obshtinska sluzhba po zemedelie i gori" /no funkciite i kompetenciite po izpylnenieto na zakona se zapaziha/;
ІІ. Smeniha imenata na dlyzhnostite: "predsedatel" v "nachalnik" i "zam.predsedatel" i "sekretar" v "zam.nachalnik";
ІІІ. S PMS №63/12.03.2003g. dopylniha Edinniia klasifikator na dlyzhnostite v administraciiata, pri koeto nachalnika i zam.nachalnika stanaha dyrzhavni sluzhiteli.

Pri tazi normativna obstanovka i utvyrdeno dlyzhnostno razpisanie v sila ot 01.04.2003g./koeto nikoj ne e vizhdal, no iavno syshtestvuva/ sys zapoved ot 27.03.2003g. /podpisana sys zapetaia ot zam.ministyra/ mi be prekrateno trudovo pravootnoshenie na osnovanie chl.325, t.12 ot KT kato za prichina se sochi "opredeliane na dlyzhnostta za zaemane ot dyrzhaven sluzhitel". Na liceto triabvalo da se izplatiat edinstveno dnite na nepolzvanite otpuski. Zapovedta vlizala v sila ot denia na vrychvaneto j i liceto (t.e. az) ia podpisah na 30.05 s mnenie, che "ne sym uvedomen za pravata si po §3 ot PZR na Zakona za dyrzhavniia sluzhitel".

Nuzhdata mi ot vzaimopomosht (nali taka e rubrikata) se systoi v tova dali niakoj mozhe da podskazhe tolkova li stabilen rabotodatelia v sluchaite na chl.325,t.12 KT, che mozhe bez da pokani tozi, zaemal dlyzhnostta predi da byde obiavena za dyrzh.sluzhitel, da si podade dokumenti za prenaznachavane i bez nikakyv konkurs da uvolniava i da si naznachava kojto e ot "nashata" partiia. I izobshto ima li niakakvo osnovanie za oborvane na zapovedta pred syda?Dopylnitelna informaciia:
- niama izgotveni "dlyzhnostni harakteristiki" za nachalnik i zam.nachalnik /te si gi izgotviat sega/;
- s dop.sporazumenie ot 04.03.2003g. mi smeniha dlyzhnostta po dogovora, a imenno ot "sekretar" v "zam.nachalnik";
- i po cenz, i po vsichki drugi usloviia otgovariam na iziskvaniiata za dyrzhaven sluzhitel
- dosega ne sa mi nalagani nikakvi nakazaniia ot rabotodatelia;
- na moeto miasto ot 15.05 e naznachena uchitelka s "nachalna pedagogika" /da, ima zastypvane s 15 kalendarni dni/.
- predsedatel sym na sindikalnata organizaciia, no vsichki mi kazvat, che zashtitata e za chl.328, no ne i za 325???
geri_m
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 26 Окт 2001, 09:04

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот ТТТ » 09 Юли 2003, 21:48

До около два часа ще Ви дам консултация по поставения проблем.
ТТТ
 

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот ТТТ » 09 Юли 2003, 23:43

1. При прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325 т.12 работодателят НЕ ДЪЛЖИ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
2. Закрилата при уволнение във Вашия случай е неприложима,тъй като тя касае само прекратяването на трудовите правоотношения на основание чл.328 ал.1 т.2,3,5 и 11 и чл.330 ал.2т.6 от КТ.
3. Според мен § 3 от ПДР на ЗДС също е неприложим в случая,тъй като се отнася за периода до влизане в действие на ЗДС.А въпросната т.12 на чл.325 е създадена с § 12,т.1 от ПЗР на ЗДС.
4. Виждам нарушение от страна на работодателя по отношение момента на прекратяване на трудовия Ви договор - това е момента на получаването на писменото изявление за прекратяване на договора - 30.05.2003 г. и момента на назначаване на друг служител на същата длъжност - на 15.05.2003 г.,тъй като тогава тази длъжност не е била свободна / не е бил прекратен Вашия трудов договор/.
5. Погледнете в допълнителното споразумение какво основание е посочено за промяната на длъжностите - от "секретар" в "заместник-началник".Важно е.Ако има сключен и КТД - погледнете и в него дали няма нещо интересно във връзка с Вашия казус и може отново да обсъждаме.
Поздрави!
ТТТ
 

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот адл » 10 Юли 2003, 12:12

Не мисля, че на вашето место е назначена педагожка, тъй като тя няма да отговаря на длъжностната характеристика.Освободени са хора които нямат изискваното образование за заемане на длъжност съобразно тези характеристики,така или иначе въпросът ми към вас е Вие как сте подписали договор без да прочетете длъжностната си характеристика,преди да бъдете освободена поради настъпилите реформи?ТТТ написа:
>
> 1. При прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325
> т.12 работодателят НЕ ДЪЛЖИ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
> 2. Закрилата при уволнение във Вашия случай е неприложима,тъй
> като тя касае само прекратяването на трудовите правоотношения
> на основание чл.328 ал.1 т.2,3,5 и 11 и чл.330 ал.2т.6 от КТ.
> 3. Според мен § 3 от ПДР на ЗДС също е неприложим в
> случая,тъй като се отнася за периода до влизане в действие на
> ЗДС.А въпросната т.12 на чл.325 е създадена с § 12,т.1 от ПЗР
> на ЗДС.
> 4. Виждам нарушение от страна на работодателя по отношение
> момента на прекратяване на трудовия Ви договор - това е
> момента на получаването на писменото изявление за
> прекратяване на договора - 30.05.2003 г. и момента на
> назначаване на друг служител на същата длъжност - на
> 15.05.2003 г.,тъй като тогава тази длъжност не е била
> свободна / не е бил прекратен Вашия трудов договор/.
> 5. Погледнете в допълнителното споразумение какво основание е
> посочено за промяната на длъжностите - от "секретар" в
> "заместник-началник".Важно е.Ако има сключен и КТД -
> погледнете и в него дали няма нещо интересно във връзка с
> Вашия казус и може отново да обсъждаме.
> Поздрави!
адл
 

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот ТТТ » 10 Юли 2003, 12:54

По отношение подписа на зам.министъра /със запетая/ - заповедите за прекратяване на трудовото правоотношение трябва да бъдат подписани от работодателя -в случая - министъра.По изключение могат да бъдат подписани и от друго длъжностно лице,ако са му делегирани такива правомощия с нарочна вътрешна административна заповед.Ако имате възможност-проверете дали има такава заповед.Ако няма - заповедта Ви за прекратяване на трудовия договор може на това основание да бъде оспорвана пред съда.Срока за това е 2 месеца от връчването на заповедта./Подобен казус,спечелен в съда ,имаше при масовите съкращения на военни преди около 2 години./
ТТТ
 

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот geri_m » 12 Юли 2003, 02:30

Здр. адл,
Първо, благодаря за вниманието!
Но има нищо неразбрано доколкото усещам.
Значи: изрично съм пояснил, че длъжностни характеристики НЯМА. Всъщност тр.договор съм подписал 1995г. и длъжн.хар. съм видял на бял свят по времето на министър Върбанов.
Доп.споразумение за изменение на тр.дог. съм подписал със съзнанието, че макар и изменени ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ трябва да се приложат докрай.
А ако трябва да го кажа право в очите - освободени са хора, които са работили дълги години (т.е. и при червени, и при сини), но не са близки с днешните управляващи, и се назначават "наши" хора или от партията на мнозинството (най-вече от ДПС), или познати на хората "от върха".Нали разбирате - затова не им са необходими тр.хар. ...
geri_m
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 26 Окт 2001, 09:04

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот geri_m » 12 Юли 2003, 02:58

Хиляди благодарности, ТТТ!!!
Допълнителното споразумение е на осн. чл.119 от КТ и във връзка с §32 от ПР на ЗИД на ЗСПЗЗ (Дв.бр.99/02) и §130 и §131 от ПЗР на ЗИД на ЗГ (Дв.бр.16/03). С други думи във връзка само с ПРЕИМЕНУВАНЕТО на ръководството на институцията председател-секретар, допълнено със ЗВСГЗГФ и със зам.председател в началник-зам.началник.
За най-голямо съжаление синд. ни организация е твърде млада - от февр.2003г., та КТД само успяхме да подготвим и междувременно да поканем Министъра за преговори и подписването му. Но разбирате, че това не стана. И не би станало, защото те вече са си били наумили целия този ГРОЗЕН план.
За подписа на зам.мин. съм твърдо убеден, че ще има изрична вътрешна заповед. При това, ако се стигне до съд, също съм твърдо убеден, че "големия" министър ще се окаже извън страната при подписването на заповедите за уволнение и същевременно същото това уволнение - като една спешна държавна задача, нетърпяща отлагане. (Ха-ха! Да плачеш ли или да се смееш???)
А двумесечния ми срок, разбираш, изтича на 30.07.2003г.
Поздрави и от мен!!!
Все пак чакам идеи...
geri_m
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 26 Окт 2001, 09:04

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот ttt » 12 Юли 2003, 03:15

Поздрави,geri_m! Бях се отчаяла,че напразно съм написала разсъжденията си.Утре /всъщност - днес / ,около 14.00 часа ще напиша идеите си за реакция.Искам да проверя още някои неща във връзка и с последната информация.
До писане !
ttt
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 12 Мар 2005, 06:43

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот cleo » 14 Юли 2003, 14:28

komentiram samo otnosno zapetaqta - narochata zapowed - wytreshna za ZAMESTWANE ! trqbwa da e s data predhnoshdashta denq w kojto titulqra e otsystwal ili e bil wyzprepqtstwan da izpylni slujebnite si zadyljeniq . Neshto poweche pod podpisa sys zapetaq, trqbwa izrichno da e posoche nomera i datata na zapowedta za zamestwane - powecheto sydilishta biha otmenili zapowed i samo zaradi towa
Drugata wyzmovnost e za zapowed za delgirane - shte se priloji samo ako ima izrichna ZAKONOWA razporedba - koqto da pozwolqwa na ministira da delegira prawomoshtiq po chl. 325. t. 12 KT na zam-ministyra. Tazi zapowed moje i da e s po-stara data , no ne i s posledwashta.

Mojete samo na towa osnowanie da objalwate - noshtojnost - ima konstatna praktika na VAS otnosno delegiraneto i zamestwaneto i razlikata mejdu tqh.


Otnosno drugite wyzmojnosti za objalwane se prisyedinqwam kym mnenieto na TTT.
Аватар
cleo
Потребител
 
Мнения: 287
Регистриран на: 19 Сеп 2002, 17:41

Re: Прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.3

Мнениеот ТТТ » 14 Юли 2003, 15:06

Уважаеми geri_m,на 13.07.Ви бях написала още някои неща,във връзка с коментирания казус.За съжаление,по неизвестни за мен причини отговорът ми е изчезнал от форума.В момента ми е трудно да го възстановя,поради липса на време.Ако желаете,пишете ми на и-мейл tanya_dn@abv.bg. Ако искате-посочете и Вие и-мейл за кореспонденция.Засега-всичко хубаво !
ТТТ
 


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта


cron