начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

Какви са законовите изисквания за работа на чужденци в Бълга

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Какви са законовите изисквания за работа на чужденци в Бълга

Мнениеот Андреа » 06 Сеп 2004, 17:16

Моят приятел,който е швед,има желание да работи в България.Шведското правителство му предоставя страхотната възможност 6 месеца да работи на каквато и да е длъжност тук,като заплатата и пътните разходи се поемат от тях.Нужно е само някой да фигурира в тяхната база данни като отговорник,който да изпраща отчети за дейността му.Интересува ме какви са условията за наемане на работа на чужденец-специално разрешително,работна виза,както и въпросът с осигуровките.Надявам се да ми помогнете,защото това е единственият начин двамата с него да сме заедно за по-дълго от 14 дни.Благодаря ви предварително!
Андреа
 

Re: Какви са законовите изисквания за работа на чужденци в Б

Мнениеот 14 » 06 Сеп 2004, 18:46

НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

Приета с ПМС № 77 от 9.04.2002 г., обн., ДВ, бр. 39 от 16.04.2002 г., в сила от 17.06.2002 г., изм., бр. 118 от 20.12.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2003 г., в сила от 10.06.2003 г.
кн. 5/2002 г., стр. 530; кн. 7/2003 г., стр. 562
т. 11, р. 1, № 161

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България;
2. случаите на освобождаване от издаването на разрешения за работа на чужденци в Република България;
3. допустимата обща продължителност на заетостта.
Чл. 2. (1) Разрешението за работа е личен документ, който удостоверява правото на чужденеца да извършва трудова дейност на територията на Република България само за конкретно юридическо или физическо лице и за посочените в документа място, длъжност, вид и срок на работа.
(2) Разрешение за работа се издава на чужденец при:
1. наемане по трудово правоотношение от работодател по смисъла на Кодекса на труда;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2003 г.) командироване в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 3.
(3) Разрешението за работа се издава от Агенцията по заетостта по образец съгласно приложението.
Чл. 3. (1) Не се издават разрешения за работа и нямат право да бъдат наемани по трудово правоотношение чужденци, които:
1. имат виза за краткосрочно пребиваване в Република България;
2. имат разрешение за продължително пребиваване в Република България на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 и 16 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).
(2) На чужденци, които законно пребивават на територията на Република България на основание извън посочените в ал. 1, може да се издаде разрешение за работа, когато те са:
1. членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или постоянно пребиваване;
2. сключили брак с български гражданин;
3. лица от български произход;
4. лица, работили в предходен преди искането за разрешение за работа период при условията на чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3;
5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2003 г.) лица, работили без разрешение за работа при условията на чл. 4, ал. 3 - при продължаване на заетостта над 3 месеца.
Чл. 4. (1) Не се изискват разрешения за работа на чужденци, които:
1. са с разрешено постоянно пребиваване в Република България или са с приравнени на техните права чрез предоставено им право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут;
2. са наети или изпратени на работа по силата на международен договор, страна по който е Република България, когато освобождаването от задължението за притежаване на разрешение за работа е предвидено в договора;
3. са изпратени в страната по силата на междуправителствени договори и програми за оказване на правна, финансова, експертна, хуманитарна и друга помощ на български институции, с които не са в трудови правоотношения;
4. са управляващи търговски дружества или клон на чуждестранно юридическо лице;
5. са членове на управителни съвети и съвети на директорите на търговски дружества, доколкото не работят и по трудово правоотношение;
6. са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;
7. са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на международни организации в Република България;
8. са официално акредитирани в Министерството на външните работи на Република България кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;
9. при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са участници в научни, културни или спортни мероприятия от обществена значимост, ако дейността им в Република България не надхвърля 3 месеца;
10. (изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г.) кандидатстват за статут на бежанец, за право на убежище или за хуманитарен статут - за трудова дейност, организирана в центровете, създадени от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2003 г.) Без разрешение за работа може да бъде осъществявана краткосрочна заетост в случаите, които се регистрират в дирекция "Бюро по труда" от работодателя, в 3-дневен срок, считано от началото на заетостта:
1. чуждестранни студенти от български произход, които са стипендианти на Република България, за заетост в рамките на:
а) 20 часа седмично по време на учебната година, или
б) 3 месеца в една календарна година по време на официално обявените за съответното висше училище ваканции;
2. чуждестранни студенти в български висши училища за заетост до 6 месеца във връзка с провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на тяхното обучение;
3. студенти в чуждестранни висши учебни заведения за заетост до 6 месеца във връзка с провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на тяхното обучение, при което обменът е в рамките на реализирана от младежка или студентска организация международна програма за обмен, предварително съгласувана с Министерството на труда и социалната политика по отношение на броя и конкретните работни места на чуждестранните студенти;
4. студенти и ученици в чуждестранни висши учебни заведения и професионални училища за ваканционна заетост до 3 месеца в една календарна година по международен обмен, осъществяван чрез посредничеството на Агенцията по заетостта;
5. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2003 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2003 г.) Чужденец, командирован в Република България от чуждестранния му работодател за срок до 3 месеца в рамките на 12 месеца, може да изпълнява конкретни задачи без разрешение за работа въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта в следните случаи:
1. извършване на монтаж и гаранционен ремонт на доставени от чужбина машини и съоръжения;
2. обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи;
3. преминаване на курс за обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор;
4. контрол и координация по изпълнението на договор за туристически услуги между чуждестранен туроператор и български туроператор или хотелиер при условията и по реда на Закона за туризма.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2003 г.) Регистрацията по ал. 3 се извършва преди влизането на чужденеца на територията на страната освен в случаите, предвидени в международен договор, по който Република България е страна.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Чл. 5. Разрешение за работа се издава на чужденец, който притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната работа или длъжност, при спазване на чл. 71 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
Чл. 6. (1) Разрешение за работа за наемане на чужденец по трудово правоотношение може да бъде издадено съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на пазара на труда, ако:
1. местният работодател е представил доказателства, че активно е търсил в предходен период, не по-малък от един месец, в рамките на пазара на труда нужния му специалист, включително в дирекция "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта и чрез обяви в националните и местните средства за масово осведомяване;
2. чужденецът притежава средно специално или по-висока степен на образование и/или специфични професионални квалификация и опит, отговарящи на обективните изисквания за съответната длъжност/работа и осъществяваната дейност;
3. няма български граждани или чужденци с постоянно пребиваване в Република България или с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ с исканата професия, специалност и/или квалификация, включително няма възможност за своевременното обучение на нужните на работодателя кадри, което е констатирано след проучване на пазара на труда, съобразено с обективните изисквания за заемане на длъжността и спецификата на дейността.
(2) Извън условията по ал. 1, т. 1 и 3 разрешение за работа може да бъде издадено на:
1. чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна;
2. висш ръководен персонал на дружества и клонове, създадени на територията на Република България от чуждестранни юридически лица и инвеститори;
3. специалисти на дружества и клонове, създадени от чуждестранни фирми на територията на Република България, които притежават особени професионални знания и умения в резултат на минимум едногодишна предхождаща заетост в задграничните структури на органа, упражняващ правата на собственост;
4. гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с решение съответно на академичните съвети на висшите училища и на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката;
5. командировани служители на чуждестранна фирма във връзка с координацията на дейността и/или реализацията на проекти за усъвършенстване дейността на създадено от нея на територията на Република България дружество или клон;
6. специалисти на чуждестранни фирми във връзка с договорен монтаж, пуск и ремонт на вносно оборудване, внедряване на специални технологии, ноу-хау, прилагане на специализирана и уникална техника;
7. лица, които при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са изпратени от чуждестранния им работодател за:
а) обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи;
б) преминаване курс на обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор;
8. спортисти и треньори в професионални спортни клубове при потвърден от българските национални спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради техните особени лични качества и висока степен на професионални знания и умения;
9. лице, сключило брак с български гражданин;
10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2003 г.) служители на чуждестранни туроператори, които са командировани на територията на Република България с цел контрол и координация на изпълнението на сключен договор с български туроператор или хотелиер по Закона за туризма.
Чл. 7. Министърът на труда и социалната политика може при доказана целесъобразност да разрешава издаването на разрешения за работа в отделни случаи извън ограниченията по чл. 71, т. 2 ЗНЗ. При необходимост той изисква становищата на компетентните министерства, ведомства, творчески съюзи, спортни федерации и съюзи, органите на местното самоуправление, организации на работодателите, на работниците и служителите.
Глава трета
УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ, ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ
НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА
Чл. 8. Отказва се издаване или продължаване на разрешение за работа, когато:
1. не са спазени разпоредбите на чл. 71 ЗНЗ;
2. не са спазени изискванията на наредбата;
3. чужденецът е санкциониран за незаконна трудова дейност в предходен 5-годишен период или съгласно представените документи е работил незаконно в Република България при предишно пребиваване и/или към момента на внасяне на искането;
4. работодателят/лицето, приемащо на работа командирован чужденец, е санкциониран в предходен двегодишен период за ползване труда на чужденец без разрешение за работа;
5. работодателят през последните 3 месеца по своя инициатива е освободил от работа български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България или чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ, които биха могли да бъдат наети на работното място, за което се иска наемането на чужденец;
6. работодателят е санкциониран за нарушения на трудовото законодателство, които се установяват със съответен документ;
7. не са изпълнени изискванията, установени с други нормативни актове за упражняване на определената професия от чужденец в страната;
8. са налице основания по чл. 10, 11 и 21а ЗЧРБ.
Глава четвърта
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАЕТОСТТА
Чл. 9. (1) Разрешение за работа се издава за срока, за който на чужденеца се предлага договор за работа, но за не повече от една година.
(2) Когато чужденецът пребивава като член на семейство на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ, разрешението за работа се издава за срока на разрешеното пребиваване.
Чл. 10. (1) Издадено разрешение за работа може да бъде продължено за срок до 12 месеца, ако са налице предпоставките за първоначалното издаване на разрешението и няма прекъсване в заетостта.
(2) Общата продължителност на разрешението за работа и неговите продължения не може да превишава 3 години.
(3) Могат да бъдат продължавани над 3-годишния срок на заетост разрешенията за работа на:
1. висш ръководен персонал на дружества и клонове на чуждестранни фирми, установени на територията на Република България;
2. учители и преподаватели в средни и висши училища;
3. професионални спортисти и треньори в професионални спортни клубове;
4. специалисти на чуждестранни фирми за осъществяване на контрол и приемане на договорена продукция.
Глава пета
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА
Чл. 11. (1) За издаване на разрешение за работа работодателят внася в дирекция "Бюро по труда" по местоработата на чужденеца следните документи:
1. искане-декларация в два екземпляра по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;
2. обосновка на искането;
3. три снимки на чужденеца;
4. копие от съдебното решение и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние;
5. документи за образование, специалност, правоспособност или придобити професионална квалификация, умения и опит на чужденеца, които са легализирани по съответния ред;
6. справка-декларация за работещите във фирмата чужденци с посочени имена по паспорт, дата на раждане и гражданство за:
а) наетите по трудов договор - с посочени номер, дата на издаване, срок на разрешението за работа, на визата или на разрешението за пребиваване;
б) упълномощените да управляват дружеството, работещите по договор за управление и контрол - с посочени номер и срок на валидност на личната карта на чужденеца;
7. справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ, в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и главния счетоводител;
8. трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и влизащ в сила с издаването на разрешението, в който следва да са определени и задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е постоянното местоживеене на чужденеца;
9. други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на професията и дейността, изисквани от нормативни актове;
10. копие на задграничния паспорт на чужденеца.
(2) Местното лице, приемащо командировани чуждестранни служители при заетост по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 2, внася в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на чужденците или където е неговото седалище, когато трудовата дейност ще се осъществява на територията на различни населени места, документите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 , 7, 9 и 10, както и:
1. копие от договор с чуждестранна фирма - работодател на чужденеца, обуславящ приемането му на работа, заверено от страните по договора с подпис и печат - при осъществяване на вътрешнокорпоративен трансфер вместо договор се представя документ за предходна 12-месечна заетост на чужденеца в структури на чуждестранната фирма - работодател на чужденеца;
2. легализиран документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора;
3. писмо-потвърждение на чуждестранната фирма - работодател на чужденеца, за командироването му и конкретната задача по изпълнението на договора при осигурени трудово възнаграждение, социално осигуряване и здравна застраховка, легализирано по установения ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2003 г.) Не се изискват документи за образование, квалификация и стаж в случаите по чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 4 - 10, а в случаите по т. 2 и 3 - ако е представен документ, удостоверяващ заеманата от лицето длъжност в задграничните структури на чуждестранната фирма - работодател на чужденеца през предходните 12 месеца.
(4) За продължаване срока на разрешението за работа се представят документите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7, както и допълнително споразумение към трудовия договор или актуализиран документ по ал. 2, т. 3 - за случаите на командировани лица.
Чл. 12. Агенцията по заетостта може да извършва проверки за установяване достоверността на посочените данни и да изисква допълнителни документи за удостоверяване изпълнението на условията за издаване и продължаване на разрешение за работа.
Чл. 13. (1) Дирекция "Бюро по труда" в 7-дневен срок изпраща до изпълнителния директор на Агенцията по заетостта приетите документи и становище по искането.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта подготвя и представя на министъра на труда и социалната политика становище относно исканията по чл. 7.
(3) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за издаване или продължаване на разрешението за работа на чужденец или решение за отказ, ако са налице основания по чл. 8, в законоустановените срокове, като уведомява писмено вносителя.
(4) Отказът по ал. 3 може да бъде обжалван по реда на Закона за административното производство.
Чл. 14. За издаване, продължаване и преиздаване на разрешение за работа в приход на държавния бюджет по банков път се заплащат таксите по чл. 72, ал. 3, 4 и 5 от Закона за насърчаване на заетостта, които не подлежат на връщане.
Чл. 15. (1) Копия от издадените, продължените и преиздадените разрешения за работа и отказите се изпращат в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на външните работи и в съответната дирекция "Бюро по труда".
(2) Агенцията по заетостта води регистър за постъпили искания и за издадени, продължени, отнети и отменени разрешения за работа и откази.
Глава шеста
(Нова - ДВ, бр. 53 от 2003 г.)
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА
Чл. 15а. (1) За регистрация на заетостта по чл. 4, ал. 2 работодателят представя в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на чужденеца:
1. молба-декларация в 3 екземпляра по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;
2. копие на съдебното решение и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането;
3. удостоверение за актуално състояние на вносителя на искането;
4. справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и от главния счетоводител;
5. копие на задграничния паспорт на чужденеца;
6. уверение от висшето училище, че чуждестранният студент от български произход е стипендиант на Република България - в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 1;
7. уверение от чуждестранното висше учебно заведение или професионално училище, че лицето е негов студент или ученик редовно обучение, легализирано по съответния ред - в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 3 и 4;
8. трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните, в който следва да са определени и задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение и застраховки.
(2) За регистрация по чл. 4, ал. 3 местното юридическо или физическо лице, приемащо командирования чужденец, внася в Агенцията по заетостта:
1. молба-декларация в 3 екземпляра по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;
2. копие на съдебното решение и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането;
3. удостоверение за актуално състояние на вносителя на искането;
4. справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и от главния счетоводител;
5. други документи, свързани със спецификата на работното място и с упражняването на професията и дейността, изисквани от нормативни актове;
6. копие на договор с чуждестранна фирма - работодател на чужденеца, обуславящ приемането му на работа, заверено от страните по договора с подпис и печат; при осъществяване на вътрешнокорпоративен трансфер вместо договор се представя документ за предходна 12-месечна заетост на чужденеца в структури на чуждестранната фирма - работодател на чужденеца;
7. легализиран документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора;
8. писмо-потвърждение на чуждестранната фирма - работодател на чужденеца, за командироването му и конкретната задача по изпълнението на договора при осигурени трудово възнаграждение, социално осигуряване и здравна застраховка, легализирано по установения ред;
9. декларация от лицето, приемащо командирования чужденец, за спазване и изпълнение на разпоредбите на чл. 3 от Наредбата за условията и реда за допускане на командировани чужденци в Република България в рамките на предоставяне на услуги, приета с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 68 от 2002 г.).
(3) Регистрацията по чл. 4, ал. 2 и 3 се извършва само при спазена процедура и представени всички документи, изисквани по наредбата, и се потвърждава чрез заверка на молбата-декларация в 3-дневен срок от деня на внасянето.
(4) След извършване на регистрацията на вносителя се връща заверен екземпляр на молбата-декларация.
Чл. 15б. До 31 март на календарната година, в която е началото на заетостта, ректорът на съответното висше училище представя в Агенцията по заетостта списък на студентите с посочени имена, дата на раждане, личен номер за чужденеца, курс, специалност, място и срокове на учебната практика в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 2.
Чл. 15в. За съгласуване на учебната практика по чл. 4, ал. 2, т. 3 младежката или студентската организация внася в Министерството на труда и социалната политика мотивирано искане с приложени:
1. документи, легитимиращи организацията и удостоверяващи правомощията й по реализацията на конкретна международна програма за обмен;
2. списък на студентите с посочени имена, дата на раждане, номер на паспорта, име на чуждестранното висше училище, специалност и курс на редовното обучение;
3. проект на трудов договор или писмено потвърждение от работодателя за наемане на работа на чужденците с посочени условия на труд, възнаграждение, здравно осигуряване и осигуряване на квартира.
Чл. 15г. Агенцията по заетостта изпраща заверено копие от екземпляра на молбата-декларация на Министерството на външните работи и на Министерството на вътрешните работи в случаите по чл. 4, ал. 2 и 3.
Чл. 15д. Агенцията по заетостта води регистър на чужденците с регистрация по чл. 4, ал. 2 и 3 без разрешение за работа.
Глава седма
(Предишна глава шеста - ДВ, бр. 53 от 2003 г.)
ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА
Чл. 16. (1) Разрешението за работа се отнема с решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, когато:
1. се установи, че за издаването на разрешението са представени неверни данни;
2. контролните органи на Министерството на труда и социалната политика установят, че заетостта на чужденеца не съответства на посочените в разрешението длъжност, място на работа, работодател/лице, приемащо на работа командирован чужденец;
3. разрешението за пребиваване на чужденеца в страната не е издадено или е отнето по реда на ЗЧРБ.
(2) За отнето разрешение за работа по ал. 1, т. 1 и 2 се уведомяват Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.
(3) Отменя се решението за издаване на разрешение за работа, когато таксата за издаване на разрешението не е внесена в едномесечен срок от получаване на уведомлението.
Чл. 17. (1) При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на чужденеца или на командировката в рамките на предоставяне на услуги работодателят или лицето, приело чужденеца, уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта и връща разрешението за работа, което подлежи на отмяна.
(2) За отменено разрешение за работа по ал. 1 се уведомяват Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на труда и социалната политика и на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
§ 3. Министърът на труда и социалната политика и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта дават указания по прилагането на наредбата.

Приложение към чл. 2, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2003 г.,
в сила от 10.06.2003 г.)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ¦Работодател/Командирован¦ЗАБЕЛЕЖКИ: ..............
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА ¦в ......................¦.........................
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ¦........................¦.........................
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ¦Седалище (гр./с.) ......¦.........................
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Адрес: .................¦
І¤¤¤¤¤¤¤џ РАЗРЕШЕНИЕ¦Месторабота: ...........¦.........................
¦ ¦ ЗА РАБОТА ¦........................¦.........................
¦ ¦ № ¦ (фирма, обект) ¦
¦ ¦ ¦Адрес: .................¦.........................
¦ ¦ ¦........................¦.........................
¦ ¦ ¦Длъжност: ..............¦.........................
¤¤¤¤¤¤¤± ¦ ¦
на .....................¦........................¦.........................
(имена по паспорт на ¦ ¦
кирилица) ¦разрешено за срок: .....¦
........................¦от ....... до ..........¦
(имена по паспорт на ¦Изпълнителен директор: ¦
латиница) ¦........................¦
роден: .................¦ (подпис, печат) ¦ Разрешението за работа
паспорт: ...............¦София ..........20....г.¦ е личен документ
гражданин на: ..........¦ ¦
(държава) ¦ ¦
¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
гръб
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Притежателят ¦ The holder ¦ Le posseseur
на разрешение за ¦ of a work permit ¦ du permis de travail
работа е длъжен: ¦ is obliged as follows: ¦ est oblige de:
¦ ¦
1. Да носи със себе си ¦1. To have with him ¦1. Porter avec lui le
разрешението за работа, ¦(her) the work permit. ¦permis de travail, de le
да го пази от повреди, ¦To protect it against ¦proteger contre endomma-
унищожаване, изгубване. ¦damages, destruction, ¦gement, destruction,
¦loss. ¦perte.
¦ ¦
2. Да го предостави при ¦2. To present it when ¦2. Presenter en cas de
поискване за проверка ¦demanded by the autho- ¦demande pour verification
от контролните органи ¦rized controlling ¦de la part des organes
на МТСП. ¦department of the MLSP. ¦de controle du MLPS.
¦ ¦
3. При изгубване или ¦3. In case of loss or ¦3. Informer immediate-
унищожаване на разреше- ¦destruction of the work ¦ment l'employeur en cas
нието незабавно да ¦permit to inform imme- ¦de perte ou de destruc-
уведоми работодателя. ¦diately the employer. ¦tion du permis de
¦ ¦travail.
¦ ¦
4. При пристигането си ¦4. Upon arrival into the¦4. Regler son sejour
на територията на Репуб-¦territory of the ¦aupres de la police, au
лика България да уреди ¦Republic of Bulgaria to ¦moment de son arrivee
своето пребиваване пред ¦arrange his (her) stay ¦sur le territorire de la
полицейските власти. ¦with the Police ¦Republique de Bulgarie.
¦authorities. ¦
¦ ¦
5. Да върне на работода-¦5. To give back to the ¦5. Rendre le permis de
теля разрешението за ¦work permit in case of ¦travail a l'employeur en
работа при предсрочно ¦preterm termination ¦cas de suspension avant
прекратяване на ¦of employment. ¦le terme de l'emploi.
заетостта. ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
14
 


Re: Какви са законовите изисквания за работа на чужденци в Б

Мнениеот Андреа » 07 Сеп 2004, 21:20

Някой друг да каже нещо???
Андреа
 

Re: Какви са законовите изисквания за работа на чужденци в Б

Мнениеот Андреа » 08 Сеп 2004, 23:41

И все пак-ако в договора за наемане на работа е постановено да се изплащат само медицински застраховки,които наетото лице само ще заплаща,налага ли се заплащане на всякакъв вид други осигуровки като за жсеки български гражданин с трудож договор по КТ?
Андреа
 


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron