начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

Продължителност на работното време

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Продължителност на работното време

Мнениеот Eлена » 09 Авг 2004, 11:57

Здравейте,
Моля да ми обясните как тълкувате разпоредбата на чл.136, ал. 1 и 3, че нормалната продължителност на работната седмица е до 40 часа и на работното време през деня до 8 часа. Следва ли да се приеме, че това е максимална продължителност и няма пречка да се уговори между работодателя и работника работа на смени с продължителност 6 часа, без това да се смята за намалено работно време с произтичащите последици за стаж и осигуровки.
Много се спекулира по този въпрос в моята работа, като дори се правят опити да се наложи съботно-неделно дежурство, което да минава като "доработване " до въпросните 40 часа седмично и да не се заплаща.
Другият ми въпрос е, ако терминът извънреден труд се замени с дежурство по график, майка с дете до 3 години попада ли под закрилата на закона за неполагане на извънреден труд?
Eлена
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот jrr » 09 Авг 2004, 12:48

Здравей Елена ,
продължителността на работното време изразява количеството труд , което работникът трябва да престира на работодателя си .текстът на чл. 136 , ал. 1 и 3 от КТ въвежсда общото правило за продължителността на работното време , което може да се праменя само в случаите , посочени в КТ.
В конкретния казус , който поставяш според мен става дума не за намалено работно време , а за непълно такова и уредено в чл. 138 от КТ.
За спекулациите в службата ти , за да взема становище ще ми е необходима повече информация , но от това което чета смятам , че както и да се казва работата , извън тази за която е сключен трудовият дотовор сме в хипотеза на удължване на работното време или на извънреден труд . Въпросната майка попада под закрилата на чл. 147 , ал. 1 , т. 3 предл. първо от КТ.

Успех !
jrr
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот донна2 » 09 Авг 2004, 13:02

нормата е императивна ,удължаване на работното време се допуска само в случаи предвидени по КТ ,намаленото работно време е уредено в чл.137 от КТ и то касае само определени групи работници /вашите такива ли са -виж постановление№322 на МС /1994г. за установяване на намалено работно време,както и списъка към него и наредбата за намаленото работно време/
Ако не са налице горните условия може да се премине към чл.138 от КТ непълно работно време /не знам подробности за случая ,че да дискутирам по-вече /
След измененията на КТ майка с дете до 6г. може да полага извънреден труд трябва да заявят писмено ,че са съгласни да го полагат чл.147 ал.1т.3
Какво разбирате под дежурство по глафик ,предполагам ,че става въпрос за чл.139 ал.5 от КТ тъй като отново не зная подробности по случая мога да каже само ,че въпросното дежурство не е извънреден труд ,все пак вижте наредба №2/1994г. за реда за установяване на задължение за дежурство или за разположение на работодателя
донна2
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот Eлена » 09 Авг 2004, 13:08

Не ми се струва, че можем да говорим за непълно работно време, тъй като все пак продължителността е над 4 часа /половината от законоустановеното работно време/. Освен това аз прекарвам 6-те си часа пред екрана на един компютър, поради което си мисля, че това може да се приеме като специфични условия на труд по смисъла на чл. 137 КТ. Имало някакво постановление на МС 322 от 27.12.94, което е за установяване на въпросното непълно работно време, но то май е отменено.
Освен това в Наредба №15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа в чл. 9. се казва, че регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа се въвеждат когато:
2. продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
Може ли по тълкувателен път да се приеме, че няма пречка работната смяна да е точно 6 часа именно с оглед спецификата на работата, без това да е непълно работно време.
Eлена
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот jrr » 09 Авг 2004, 13:44

ПМС 322/27.12.94 г. си е в сила , виж също Наредба за намалено работно време ДВ.59/93 г. и Наредба за работното време , почивките и отпуските ДВ 6/87г. с много изменения и допълнения.С въпроса си за смени отваряш съвсем нов въпрос , който е уреден нормативно в чл. 141 от КТ и е въпрос на преценка от работодателя за всяко предприятие отделно .Смятам , че няма проблем да се работи на смени и да се уговори , че продължителността ще бъде по 6 часа.
jrr
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот Eлена » 09 Авг 2004, 13:45

Имате ли възможност да ми копирате текста на ПМС 322 и Наредба №2
Eлена
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот донна2 » 09 Авг 2004, 13:49

въпросното постановление не е отменено ,все пак вие точно какво работите , към въпросната цитирана от вас наредба препраща наредба №3/02 за минималните изисквания и осигуряване на безопосни и здравословни условия на труд при работа с видеодисплеи
донна2
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот донна2 » 09 Авг 2004, 14:23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 на МС от 27.12.1994 г. за установяване на намалено работно време

Обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.1995 г., изм. и доп., бр. 43 от 9.05.1995 г., в сила от 1.05.1995 г.
кн. 2/95 г., стр. 89; кн. 8/95 г., стр. 242
т. 11, р. 1, № 300

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Установява намалено работно време от 1 януари 1995 г.:
1. за работниците и служителите, заети във видове дейности, професии и специалности съгласно приложение № 1;
2. за заетите в производства, цехове и работни места съгласно приложение № 2.
Чл. 2. (1) Установява намалено 7-часово дневно работно време от 1 януари до 30 април 1995 г. за работниците и служителите в предприятия, организации, производства и дейности, невключени в приложение № 2, които на основание актове на Министерския съвет до 31 декември 1994 г. са ползвали намалено работно време - 7 часа.
(2) Предложенията за установяване на намалено работно време след 30 април 1995 г. за работниците и служителите по ал. 1 се внасят в Министерството на труда и социалните грижи и в Министерството на здравеопазването не по-късно от 1 март 1995 г.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 1995 г.) Работниците и служителите ползват намалено работно време само в дните, когато работят не по-малко от 5 часа на работните места, производства, професии и дейности съгласно приложенията по чл. 1, с изключение на извършващите дейности и работи, посочени в т. 9, 10 и 18 от раздел II "Седемчасов работен ден" на приложение № 1.
(2) Работници и служители, непосочени в приложенията, ползват намалено работно време в дните, когато извършват професионална дейност не по-малко от 5 часа на смяна на работните места, дейности и производства, посочени в приложения № 1 и 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 1995 г.) При въвеждане на намалено работно време по чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда на работниците и служителите се запазва определеното им основно месечно трудово възнаграждение.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. В Наредбата за намаленото работно време, приета с Постановление № 125 на Министерския съвет от 1993 г. (ДВ, бр. 59 от 1993 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 на чл. 2 след думата "работодателите" се добавя "или отрасловите (браншовите) представителни синдикални организации."
2. В края на т. 3 от ал. 3 на чл. 2 се поставя запетая и се добавя "а когато предложението се прави от синдикалните организации по ал. 1 - и становище на съответните работодатели."
3. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. Министърът на труда и социалните грижи и министърът на здравеопазването внасят в Министерския съвет обобщен доклад със становище по постъпилите предложения, както следва:
1. до 1 юни - за предложенията, внесени не по-късно от 31 март;
2. до 1 декември - за предложенията, внесени не по-късно от 30 септември."

Приложение № 1 към чл. 1, т. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 1995 г.)
Видове дейности, професии и специалности, свързани с вредни за
здравето или специфични условия на труд, заетите в които ползват
намален работен ден
I. Шестчасов работен ден
Висшият и полувисшият (средният) медицински и немедицински персонал и санитарите, работещи в катедрите и отделенията по анатомия, патологоанатомия и съдебна медицина, в секционни зали и морги, в лабораториите по хистология, ембриология, хистохимия и цитохимия - в дните, когато работят с човешки трупен материал.
II. Седемчасов работен ден
1. Дейностите, свързани с производство, разфасовка, формулация и употреба на пестициди съгласно списъка на препаратите за растителна защита и минерални торове, които се употребяват в селското стопанство, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието; дезинфектори и дератизатори.
2. Работниците, заети в производството и изпитването на взривни вещества и боеприпаси; работници, заети с херметизиране и лакиране на боеприпаси с лакови смоли в закрити помещения; работници по унищожаване на боеприпаси; стрелци по прострелка на оръжие в закрити стрелбища.
3. Галванотехниците и галванопластиците; термистите и закалчиците, обслужващи цианови и оловни вани.
4. Работещите с биологични обекти и с части от тях, с биологични течности и секрети, с клетъчни култури, микробиални посевки и други органични и неорганични материали, които са източник на патогенни за човека микроорганизми (бактерии, рикетсии, вируси), екто- и ендопаразити:
а) висшият и полувисшият (средният) медицински и друг обслужващ персонал във:
болници, болнични отделения, кабинети, диспансери и санаториуми за туберкулозно болни, заети пряко с диагностиката, лечението и непосредственото обслужване на болни с открити форми на туберкулоза и силикотуберкулоза;
клиники, болници, болнични отделения и кабинети за болни от заразни и паразитни болести, пряко заети с непосредственото обслужване на болните;
лаборатории по микробиология, вирусология и паразитология в здравните заведения, серологични лаборатории на кожно-венерическите диспансери;
вивариуми, катедри на висшите медицински институти и националните центрове в дните, когато работят с инфекциозен материал или с опитни животни, заразени с патогенни за човека микроорганизми;
боксови условия за преработка на кръв и получаване на кръвни съставки и биопрепарати и в контролните лаборатории за кръв към центровете и отделенията по трансфузионна хематология;
б) перачите и миячите на съдове в болниците, санаториумите и болничните отделения за болни с открити форми на туберкулоза или заразни болести;
в) работниците и специалистите, заети непосредствено в производството на серуми и ваксини в Националния център по заразни и паразитни болести;
г) работещите в бактериологичните, вирусологичните, серологичните и паразитологичните лаборатории на районните ветеринарномедицински станции и институти и на Централния научноизследователски ветеринарномедицински институт;
д) работещите в Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури;
е) работещите в микробиологичните, вирусологичните, серологичните и паразитологичните лаборатории към институтите на Българската академия на науките;
ж) работещите в микробиологичните и вирусологичните лаборатории към производствените предприятия.
5. Висшият и полувисшият (средният) медицински и друг обслужващ персонал, психолози, инструктори по трудова терапия, педагози, възпитатели, логопеди и дефектолози, които работят в непосредствен контакт с психично болни в клиниките по психиатрия към висшите медицински институти, психиатричните болници, отделения, кабинети, диспансери, домове за душевно болни и към Националния център по наркомании.
6. Висшият и полувисшият (средният) медицински и друг обслужващ персонал в детските неврологични клиники, отделения и санаториуми, както и в отделенията и секторите в домовете "Майка и дете" за отглеждане на деца с вродени малформации и тежки увреждания на централната нервна система.
7. Висшият и полувисшият (средният) медицински персонал и санитарите, работещи в отделенията, кабинетите и лабораториите на РИСМ "Пирогов", в алергологичните кабинети и лаборатории в здравните заведения; работниците и специалистите в лабораториите за контактна корекция и очно протезиране.
8. Висшият и полувисшият (средният) медицински персонал, работещ с медицински генератори с ултракъса честота на вълните (УКВЧ) с мощност над 200 вата; полувисшият (средният) медицински персонал и санитарите, работещи с парафин в отделенията и кабинетите за физикална терапия и рехабилитация в здравните заведения; масажистите и рехабилитатор-масажистите.
9. Лекарите от оперативните специалности, анестезиолозите, операционните и анестезиологичните сестри (акушерки) в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали.
10. Работещите в среда с йонизиращи лъчения.
11. Работниците, извършващи почистване и ремонт на подземни канали в дните, когато работят в тях.
12. Работниците, които работят вътре в хладилниците за дълбоко замразяване.
13. Работниците, заети в обслужването, поддържането и ремонта на високочестотни уредби към телеграфо-телефонните станции в условия на електромагнитни полета, превишаващи хигиенните норми.
14. Слепите работници и служители, заети в производствените предприятия.
15. Работниците, заети в добива и производството на азбест и изделия от азбест.
16. Работниците, извършващи ремонт вътре в бункерите и цистерните на корабите.
17. Оксиженистите, електроженистите, корпусниците, изолаторджиите и бояджиите, работещи в затворени съдове (резервоари, котлоцистерни, двойни дъна на кораби и др.), корабните изолаторчици.
18. Работещите в кесонни и водолазни уреди, водолазите.
19. Подземните работници и служителите до началник на участък включително, заети в силикозоопасните мини, тунели, геологопроучвателни и други подземни обекти, както и при добива на манганова руда.
20. Дробоструйчиците, пясъкоструйчиците и торкретистите.
21. Пристанищните работници, пряко заети с товаренето и разтоварването на апатит и фосфорит.
22. Работещите в лабораториите за изследване на бойни отровни вещества.
23. Бакелитопресьорите, бакелитотаблетирчиците, пресьорите, шприцьорите, настройчиците на преси и шприц-машини за изделия от термореактивни пластмаси, бакелитопочиствачи, леяри на епоксидни смоли.
24. Заливчиците на лагери с олово и оловна композиция, запойчиците с олово; запойвачи на гребени и гребенари-възстановители в текстилните предприятия; работници, заети в производството на изделия от чисто олово или композиции, съдържащи повече от 40 на сто олово при използване на топилни процеси; работници, заети с ремонта на активната маса на оловни акумулатори.
25. Трошачите, мелачите и сеячите на нерудни изкопаеми - кварц, доломит, фелдшпат, шамот, камъчета за мозайка, креда и негасена вар.
26. Работниците, извършващи измиване на детайли с авиобензин.
27. Работниците, извършващи ремонт на пещи при добив на цветни метали.
28. Работещи в екарисажи, без административния персонал.
29. Работници в трошачните отделения на обогатителните фабрики.
30. Работещи с лазери.
31. Работещи в лабораториите за полярографски, фазов и пробирен анализ; атомно-абсорбционен и емисионен анализ при геологопроучвателните дейности.
32. Импрегнатори, включително и на електротехнически изделия.
Приложение № 2 към чл. 1, т. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 1995 г.)
Производства, цехове и работни места, работещите в които ползват
7-часов работен ден
I. Черна металургия
1. "Кремиковци" - ЕАД
1.1. Коксохимичен завод - работниците и служителите до началник-цех включително в цеховете: "Въглеподготвителен", "Коксов - коксови батерии и коксосортировка", "Първична химическа преработка", "Дълбоко очистване на коксовия газ", "Катранно-дестилационен", "Бензолен", "Пароводоснабдяване", "Ремонтно-механичен", "Електроремонтен", електромонтьори и механошлосери от дежурните групи "Електро" и "Механо", работещите в КИП и А.
1.2. Работещите в газоспасителната служба.
1.3. Контрольорите по качеството, кантарджиите и началник-сектор в дирекциите "КТТК".
1.4. Аглодоменен завод - работниците и служителите до ръководител на участък включително в Агломерационния цех, КИП и А, обособени ремонтни звена "Механо" и "Електро", преносвач-товаро-разтоварачите.
1.5. Чугунодобивен цех - работниците и служителите до ръководител на участък включително; работещите в механичната работилница и в обособеното ремонтно звено.
1.6. Стоманодобивен завод - работниците и служителите до началник-цех включително в цеховете: "Преработка на метали и огнеупори", "Електростоманодобивен", "Конверторно-стоманодобивен", "Подготовка на състави", "Металургични огнеупори", бригада "РМАС".
1.7. Феросплавно производство - работниците и служителите до началник-производство включително.
1.8. Завод за студено валцуване - работниците и служителите до ръководител на участък включително в участъците "Металопласт" и "Антикорозийни покрития".
1.9. Тръбопрокатен завод - работниците и служителите до ръководител на участък включително в участък "Травилно поцинковане".
1.10. Работниците, заети при технологичния железопътен транспорт до началник на звено включително, в гарите: Заводска, Доменна и Стомана.
2. "Стомана" - ЕАД, Перник
Работниците и служителите до началник-цех включително в Електростоманодобивния цех.
II. Цветна металургия
1. "КЦМ" - ЕАД, Пловдив
Работниците и служителите до началник-цех включително в цеховете: "Добив на олово", "Рафинация на олово", "Производство на цинк и кадмий", "Пържилно-киселинен", "Преработка на цинкови полупродукти и нестандартни суровини"; контрольорите по качеството, работещи по обработката на оловни продукти.
2. "ОЦК" - ЕООД, Кърджали
Работниците и служителите до началник-производство, заети в цеховете: "Пържилно-киселинно производство", "Оловно производство" и "Цинково производство".
3. "МДК" - ЕАД, Пирдоп
Работниците и служителите до началник-смяна включително в цеховете: "Металургично производство", "Сярно-кислотно производство", "Електролизно производство", "Шламоафинажно производство".
4. "Елисейна" - ЕООД, гара Елисейна
Пещарите, конверторчиците, машинистите на технологични кранове, газонагнетателни агрегати, багери и транспортни съоръжения, механошлосерите по поддържане, ремонт и експлоатация на машини, агрегати и съоръжения, електромеханошлосерите по поддържане, ремонт и експлоатация на машини, агрегати и съоръжения и КИП и А, зидарите при горещ ремонт на металургични пещи, раздавачите на инструменти и материали, крановиците на кран до 25 тона, заварчиците на електродъгово и газово заваряване и началниците на смени, началник, технолог, механик и енергетик на участък "Металургичен" към цех "Медодобивен"; апаратчиците на прахоулавяне и газопречистваща система, лаборантите на прахогазов анализ, механошлосерите по поддържане, ремонт и експлоатация на машини, агрегати и съоръжения, машинистите на газонагнетателни агрегати, контрольорите по качеството и началниците на смени, началник, технолог, механик и енергетик на участък "Металургично прахоулавяне".
III. Химическа промишленост
1. "Агрополихим" - ЕАД, Девня
Работниците и служителите до началник-смяна включително в производство "Торове" и в цеховете: "Сушене и мелене", "Фосфорна киселина със склад за сярна киселина", "Троен суперфосфат" и "Натриев триполифосфат".
2. "Софарма" - ЕАД, София
Работниците и служителите до началник на смяна включително, пряко заети в производствените процеси в цеховете "Антипиретици", "Универсален", "Химичен" и "Биотехнологии"; работниците и служителите, пряко заети в производството в основния сектор на цех "Галеника"; работниците в научно-производствените лаборатории "Лиофилни биопродукти" и "Реактиви" и в секторите "Гранулен" и "Филмьорен" на цех "Таблетен".
3. "Антибиотик" - ЕАД, Разград
Работниците и служителите до началник-смяна включително в цех "Екстракция" към ОП-1, в цеховете "Химическо очистване" към ОП-2, ОП-3 и НИИА, цех "Инжекционни форми" към ОП-4, цеховете "Синтези", "Цефалоспорин", "Азлоцилин", "Лиофилизация" към ОП-5, изготвители на смеси в цех "Капсули, таблети и сиропи" към ОП-4.
4. "Булколор" - ЕООД, Костенец
Апаратчиците в отделенията за синтез, филтърпреси, сушилно и смесително в цеховете "Синтетични багрила" и "ОПЦ".
5. "Оргахим" - ЕООД, Русе
Апаратчиците в цех "Пигменти и багрила" и в отделение "Стъклопластика" към цех "Ненаситени полиестерни смоли"; апаратчиците и товаро-разтоварните работници в отделение "Кристализация и разфасовка" към цех "Фталов и малеинов анхидрид".
6. "Лакпром" - ЕАД, София
Работниците и началниците на смени в цех "Лаково производство" и апаратчиците в цеховете "Лакови смоли", "Епоксидни смоли", "Пластификатори", "Амбалаж и бои" и в Базата за развитие и внедряване; работниците по тониране на бои.
7. "Фохар" - ЕАД, София
Работещите в производствените помещения на цеховете "Емулсионно-поливен" и "Конфекционен".
8. "Свилоза" - ЕАД, Свищов
Работниците и служителите до началник-смяна включително в цеховете: "Химически", "Киселинна станция и кристализация", "Облагородяване и сушене"; работниците и служителите до началник-цех включително в цех "Предилен"; работниците в цех "Кондициониране и вентилация"; лаборант-пробоотборчиците; окачествителите.
9. "Калцит" - ЕАД, Асеновград
Работниците в Карбидния цех.
10. "Нефтохим" - ЕАД, Бургас
10.1. Работниците и служителите до началник-производство включително в комплексите: "Рафинерия", "Нефтохимия", "Полимери", "Енергийно обезпечаване" и в звената "Ремонтно-механично", "Транспорт и механизация" и "БРЕТ".
10.2. Работниците в Пласментно-снабдителната база - Камено.
10.3. Работещите в лабораториите "Нефтопреработване", "Нефтохим", "Катализ", "Мономери", "Синтез на пластмаси", "Еластомери и синтетични влакна", "Полимери", "Аналитични методи", "Екология", "Корозия" в Института по нефтопреработване и нефтохимия; шлосер, работник по ремонт на КИП и А, духач на изделия към механичната работилница в института.
10.4. Работещите в машинна зала и обслужващите локални програмно-технически системи на производствените инсталации към звено "Нефтософт".
10.5. Работещите в Газоспасителната служба и в лабораториите "Газов анализ", "Води", "Входящ контрол", "Суровини и материали" към управлението на "Нефтохим" - ЕАД.
10.6. Работещите в пречиствателните станции на територията на "Нефтохим" - ЕАД.
11. "Плама" - ЕАД, Плевен
11.1. Работниците и служителите до началник-цех включително в цеховете: "Атмосферно-вакуумна дестилация", "Каталитичен риформинг", "Селективна очистка", "Деасфалтизация", "Депарафинизация", "Дълбока депарафинизация", "Доочистка на масла и парафини", "Битумен", "ССЦ - Светли нефтопродукти", "ССЦ - Масла и разфасовка", "Производство на свещи и разфасовка на парафин", "Топлоснабдяване", "Котелен", "Турбинен", "Електро", "Химически", "КИП и А", "Водоснабдяване и очистни съоръжения", "Азотно-кислородна и централна въздушнокомпресорна станция", "ССЦ - ПОРМ", "Ремонтно-механичен", "Електроремонтен", "Строително-ремонтен", "ЖП транспорт" и "Автотранспорт".
11.2. Работниците в участъците "Пресово-резбонарезен", "Производство на варели", "Пълнене на масла и силоз", "Складово стопанство", "Производство и пълнене на пластмасови опаковки" и ремонтен персонал, извършващ ремонти на територията на тези участъци; работещите в лаборатория "ПТО", групите "Минерални масла", "Битуми и битумни продукти", "Индустриални масла и СОТ", Моторно-изпитвателната станция, Газоспасителната служба и Централната химикотехнологична лаборатория.
11.3. Контрольорите ОТК.
11.4. Стоковедите, магазинерите, експедиторите, водачите на мотокари и товаро-разтоварачите в отдел "Пазарни проучвания и пласмент"; товаро-разтоварачи, крановици и магазинери в отдел "МТС".
12. Научноизследователски химикофармацевтичен институт - София
Работещите в направление "Химикофармацевтична промишленост" и секции "Технологична" и "Технология на лекарствените препарати".
13. "Медика" - ЕАД, гр. Сандански
Апаратчици на екстракция и дестилация в I, II, III и V хале на участък "Фитохимия" на цех "Химичен".
14. "Биовет" - ЕАД, Пещера
Апаратчиците в обединен производствен корпус "Химочистка" и работниците в сушилните отделения в обединени производствени корпуси 1, 2, 3 и "Химочистка".
15. "Видахим" - ЕАД, Видин
Работниците по изготвяне на лепила, преработка на смеси за лепила и захранвачите в лепило-бъркачното отделение на цех "400 - Завод за пневматични гуми".
16. "Арома" - ЕАД, София
Майсторите на варки във варочно отделение "Препарати за коса".
17. "Компласт" - ЕООД, Берковица
Екструдеристите, операторите на миксер, шлосер-монтьорите, електротехниците и бункеристите в цех "Поливинилхлорид"; химикалистите и монтьорите в участък "Химичен" на цех "Полиестерни копчета".
18. "Стъклопластик" - ЕАД, Кнежа
Работниците и служителите до началник на цех включително в цех "Стъклопласти".
19. "Сторгозия" - ЕООД, Плевен
Валцьорите, помощник-валцьорите, каландристите, настройчиците, химикалистите и резачите в участък "Валов"; мелачите в отделение "Мелачно"; печатарите и химикалистите в участък "Екструдерен".
20. "Оборище" - ЕАД, София
Работниците по дозиране и пекарите на емайлови глазури.
21. "Трояфарм" - ЕАД, Троян
Автоклавистите, техниците, изготвителите, машинистите на поточна линия и началниците на смени в цех "Аерозолен"; апаратчиците, техниците и началниците на смени в цех "Производство на троксевазинсубстанция".
IV. Електротехническа и електронна промишленост
1. "Енергия" - ЕООД, Търговище
Работниците, служителите до началник-цех включително и инспекторите по качеството в участъците "Поти за добиване на оловен прах", "Отрицателна леярна", "Положителна леярна", "Пастиране", "Пълначен", "Формовка", "Дообработка" и "Монтажен" към цех "Оловен".
2. "Акумикар" - ЕООД, Монтана
Леярите на дребни детайли и отпадно олово, пастировачите, операторите на смесителна машина и декантери, дообработчиците на плочи (формовчици), работниците по механична обработка на плочи (резари), акумулаторчиците (монтьори на оловни акумулатори).
3. "Елхим - Искра" - ЕООД, Пазарджик
Работниците и служителите до началник-цех включително в цеховете "Леярен", "Пастировка", "Формовка", "Първи монтаж" и "Втори монтаж".
4. "ИЕХИТ" - ЕООД, Пазарджик
Леярите, монтьорите на акумулатори и формовчиците в участък "Производство на стартерни акумулатори и тягови батерии".
5. "Елпром - Найден Киров" - ЕООД, Русе
Работниците по преработката на полистирол.
6. "ЕМКА" - ЕООД, Севлиево
Операторите и захранвачите на инсталация за поливинилхлорид, химикалист, оператор на Мишвал (за преработка на преходи), емайльор, лакировчик и приготвител на изолационно-спомагателни материали в цех "Емайлирани проводници"; екструдеристите (шприцьорите), екструдеристите на машина за лепене на проводници и кабели, захранвачите на силикон и емайльорите в цех "Изолирани проводници"; емайльорите на ПСД и работниците по навиване (бобинари на стъклена прежда) в цех "Профилни проводници".
7. "ИЗОМА" - ЕАД, Русе
Работниците по производство на смоли, импрегнаторите на хартии и тъкани за слоисти изделия, пресьорите на слоисти изделия, обрезвачите на слоисти, профилни и намотъчни изделия, работниците по производство на намотъчни изделия и миканити, импрегнаторите на канална изолация, лакохартия, лакотъкан и лакотръби.
8. "Елкабел" - ООД, Бургас
Работниците, които обслужват: инсталации за поливинилхлорид към цех 640, екструдери с поливинилхлорид в цехове 620, 630, 640 и 760, оловни преси в цехове 620 и 630, както и работниците, заети с електролитно калайдисване.
9. "Микроелектроника" - ЕАД, Ботевград
Работещите в чисти стаи с клас на чистота 100 и 10 000 в обособени производства "Интегрални схеми", "Планарни прибори" и "Хибридни интегрални схеми".
10. "Светлина" - ЕАД, Сливен
Работниците и служителите до началник на цех включително в цех "Газоразрядни лампи".
11. "ЕЛИА" - ЕООД, Никопол
Калайдисвачите на фиби и заливачите на ротори.
12. "ДЗУ" - ЕАД, Стара Загора
Работещите в чисти стаи с клас на чистота 100.
13. "Старт" - ЕООД, Добрич
Леярите на оловни детайли; пастировачите; заготовчиците на електролити и компоненти; операторите на: смесителна машина, добиване на оловен прах, система за регенериране на оловна паста, сушене на положителни акумулаторни плочи, автоклав, токоизправители, рязане и шлайфане на акумулаторни плочи, пречиствателна станция; акумулаторчиците на: сепариране, КОС-машина, заваръчна машина, лепене на капак-кутия, заварка на полюсни изводи, опаковка и ремонт на отпаднали групи; цеховите механици-настройчици; електрокаристите, работниците по поддръжка на "Куринг"-камери; общите работници; заварчиците на формиране; автоклавчиците-зареждачи на отрицателни акумулаторни плочи; сортировачите на акумулаторни плочи; зарядчиците на акумулатори; електромонтьорите; контрольорите на производствени операции, контрольорите във физическа лаборатория и началник на смяна в цех 10 и цех 20.
V. Текстилна и трикотажна промишленост
"Фазан" - ЕАД, Русе
Бояджиите в бояджийно-апретурното отделение с анилинови бои.
VI. Производство на строителни материали
1. "Изомина" - ЕООД, Полски Тръмбеш
Работниците, служителите и ремонтният персонал, пряко заети в производството на мергелна вата.
2. "Шамот" - ЕАД, гара Елин Пелин
Работниците и служителите до началник-участък включително в Млеводробилния цех.
3. "Симат" - ЕАД, Габрово
Работниците, заети в производство на стъклена и мергелна вата и воалит.
VII. Съобщения
Българска телекомуникационна компания
Телефонистките, обслужващи население над 60 000 души, в залите "Международен номератор", "Междуселищен номератор", "Услуги" и "Кабини".
VIII. Транспорт
1. Държавна фирма "Български държавни железници"
Операторите на телекс в жп транспортa; работещите на гара "Обединена" - Кремиковци, и на гара "Дружба" в "Нефтохим" - ЕАД.
2. "Параходство български морски флот" - АД
Радиооператорите и телеграфистите.
3. Авиокомпания "Балкан" - ЕАД
Телепист - завеждащ смяна, телепистите и операторите на телекс.
4. "Завод за стоманобетонови конструкции и изделия" - Свищов
Работниците в цех за производство на предварително напрегнати стоманобетонови траверси и стълбове.
IХ. Стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост
1. "Кристал" - ЕООД, Перник
Работниците, обслужващи пещите и фурко-машините при производство на плоско стъкло.
2. "Хан Аспарух" - ЕАД, гр. Исперих
Работниците в цех "Вани".
X. Други отрасли
Българско национално радио
1. Звукоинженерите и звукотехниците в Централната апаратна и в Апаратната за предавания в чужбина.
2. Звукорежисьорите, звукооператорите и звукотехниците в програмните студия за провеждане на програмите.
3. Звукорежисьорите, звукооператорите, звукоинженерите и звукотехниците в звукозаписните студия и монтажните, презаписните и прослушвателните апаратни.
4. Звукоинженерите и звукотехниците в екипите за извънстудийна дейност.
донна2
 

Re: Продължителност на работното време

Мнениеот Eлена » 10 Авг 2004, 10:13

Благодаря за съдействието. Моят казус според мен е малко сложен, защото няма нормативна уредба, която изрично да регламентира статута на БТА, работното място, за което става въпрос. Съществува спор между ръководството и журналистите в агенцията във връзка със сключването на КТД. Нещата в основни линии се въртят около това, че ние сме с непрекъснат режим на работа 24 часа в денонощието, като се работи по график на 2 и 3 смени според отделите от по 6 часа всяка и се дават дежурства - съботно-неделни и нощни. До този момент въпросните дежурства се отчитаха като извънреден труд, като сега се предлага те да се заменят с дежурства /като това предполагам попада в приложното поле на /чл. 139, ал.5 КТ/.
Доколкото разбирам от текста на посочения от jrr чл.141 КТ броя на смените се определя от правилника за вътрешния трудов ред. За съжаление обаче не ми стана ясно как става отчитането на работното време при това положение - дали се въвежда сумирано изчисляване, като в кюпа се включат дежурствата.
Eлена
 


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron