начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

Срок за връчване на обвинителен акт

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот sasko12345 » 26 Ное 2019, 23:30

Преди около 5 месеца една полицайка ме викна да давам обяснения че на колата ми имало скоба и после я намерили счупена. А пък аз не съм видял да имам скоба. Та има ли срок законов в който могат да ми повдигнат обвинение.
sasko12345
Потребител
 
Мнения: 106
Регистриран на: 27 Юни 2011, 14:12

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот georgiev_sfbg » 28 Ное 2019, 04:19

sasko12345 написа:Преди около 5 месеца една полицайка ме викна да давам обяснения че на колата ми имало скоба и после я намерили счупена. А пък аз не съм видял да имам скоба. Та има ли срок законов в който могат да ми повдигнат обвинение.

Има огромна разлика между ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ и "връчване на ОБВИНИТЕЛЕН АКТ"!
Съгл. НПК - Чл. 247б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) По разпореждане на съдията-докладчик препис от обвинителния акт се връчва на подсъдимия.

Правете разлика между:
1/ ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ
2/ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО ( :!: Обърни внимание на НПК - Чл.227, ал.2 :!: )
3/ СЪСТАВЯНЕ НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ
Това са три различни етапа в досъдебното производство!

...Под Вашия въпрос: "има ли срок законов в който могат да ми повдигнат обвинение", вероятно имате предвид - да Ви привлекат, като обвиняем?! Има такъв срок и той се нарича ДАВНОСТЕН. Определя се в зависимост от размера на наказанията, предвидени съгл. НК за съотв. престъпления:

НК - Чл. 79. (1) Наказателното преследване и изпълнението на наказанието се изключват:
2. когато е изтекла предвидената от закона давност;

НК - Чл. 80. (1) Наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) двадесет години за деяния, наказуеми с доживотен затвор без замяна, доживотен затвор, и 35 години за убийство на две или повече лица;
2. петнадесет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от десет години;

3. десет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година, и
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) три години за всички останали случаи.

(2) Давностните срокове по предходната алинея за престъпления, извършени от непълнолетни, се определят, след като се съобрази заменяването на наказанията по чл. 63.
(3) Давността за преследване започва от довършването на престъплението, при опит и приготовление - от деня, когато е извършено последното действие, а за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления - от прекратяването им.
НК - Чл. 81. (1) Давността спира, когато започването или продължаването на наказателното преследване зависи от разрешаването на някой предварителен въпрос с влязъл в сила съдебен акт.
(2) Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване, и то само спрямо лицето, срещу което е насочено преследването. След свършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.
(3) Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член.

:idea: По образуваното досъдебно производство е възможно да сте били разпитан, като свидетел и до момента все още да не сте привлечен, като обвиняем.
:!: :arrow:
НПК - Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.
(3) В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:
1. датата и мястото на издаването му;
2. органът, който го издава;
3. трите имена на лицето, което се привлича като обвиняем, деянието, за което се привлича, и правната му квалификация;
4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;
5. мярката за неотклонение, ако такава се взема;
6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.
(4) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.


...В хода на разследването се привлича обвиняем, а след приключването на същото, се повдига обвинение пред съда с обвинителен акт.
Ако вече сте привлечен като обвиняем, следва:
2/ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
3/ СЪСТАВЯНЕ НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ

:arrow:
НПК - Чл. 226. (1) Когато намери, че са извършени всички действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина, разследващият орган докладва делото на прокурора.
(2) Прокурорът проверява дали разследването е проведено законосъобразно, обективно, всестранно и пълно.
(3) Когато прокурорът установи, че при разследването е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила или че не са събрани доказателствата, необходими за разкриване на обективната истина, или че се налага ново привличане, той сам извършва необходимите действия или указва на разследващия орган да ги извърши.
НПК - Чл. 227. (1) След извършване на действията по чл. 226 разследващият орган предявява разследването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Обвиняемият и неговият защитник, пострадалият и неговият повереник се призовават за предявяването на разследването, ако са поискали това.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Призоваването се извършва на посочените по делото адреси за призоваване в страната, като призовката се връчва не по-късно от три дни преди датата за предявяване на разследването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследването не се предявява, ако лицето не е намерено на посочените по делото адреси за призоваване в страната или е редовно призовано, но не е посочило уважителни причини за неявяването си.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитник.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)
(7) Преди предявяването разследващият орган разяснява на явилите се лица техните права.
(8) Разследването се предявява, като разследващият орган предоставя на явилите се лица всички материали по него за проучване.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Прокурорът може да предяви разследването, когато сам е извършил действията по чл. 226, ал. 3.
(10) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)
НПК - Чл. 234. (1) Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.
(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм.- ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) При фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да удължи срока по ал. 1 до 4 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от два месеца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Мотивираното искане за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1 - 3.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)
(6) Прокурорът, който удължава срока за извършване на разследването, се произнася и по мерките за процесуална принуда.
(7) Действия по разследването, извършени извън сроковете по ал. 1 - 3, не пораждат правни последици, а събраните доказателства не могат да се ползват пред съда при постановяване на присъдата.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се отменят от прокурора след изтичане на повече от една година и шест месеца от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от осем месеца - в останалите случаи. В тези срокове не се включва времето, през което наказателното производство е било спряно от прокурора на основание чл. 25.
(9) Ако прокурорът не изпълни задължението си по ал. 8, мерките за процесуална принуда се отменят по искане на обвиняемия или на неговия защитник от съответния първоинстанционен съд.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Съдът се произнася еднолично в закрито заседание с определение, което е окончателно.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)
НПК - Чл. 235. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) След окончателното приключване на разследването разследващият орган незабавно изпраща с писмено мнение делото на прокурора и прилага: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани в съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест; справка за документите и веществените доказателствени материали; справка за направените разноски и справка за взетите мерки за обезпечение, както и справка за настаняването на децата в случаите по чл. 63, ал. 12.
НПК - Чл. 242. (1) След като получи делото, прокурорът прекратява, спира наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за това.
(2) Когато при предявяване на разследването разследващият орган е допуснал съществени процесуални нарушения, прокурорът му указва да ги отстрани или ги отстранява сам.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато намери за необходимо, прокурорът може да извърши и допълнителни действия по разследването, както и други процесуални действия, след което предявява разследването.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 - 3 в най-кратък срок, но не по-късно от един месец от получаване на делото.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът по ал. 4 може да бъде удължен с един месец от административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор.
НПК - Чл. 246. (1) Прокурорът съставя обвинителен акт, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство и не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е отстранимо.
(2) В обстоятелствената част на обвинителния акт се посочват: престъплението, извършено от обвиняемия; времето, мястото и начинът на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите; пълни данни за личността на обвиняемия, налице ли са условията за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс; обстоятелствата, които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия; доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В заключителната част на обвинителния акт се посочват: данни за самоличността на обвиняемия; правната квалификация на деянието; има ли основание за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс; има ли основание за трансфер на наказателното производство; датата и мястото на съставянето на обвинителния акт и името и длъжността на съставителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Към обвинителния акт се прилагат: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани за съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест; справка за документите и веществените материали; справка за направените разноски; справка за взетите мерки за обезпечение; както и справка за настаняването на децата в случаите на чл. 63, ал. 12.
НПК - Чл. 247. (1) Производството пред първата инстанция се образува:
1. по обвинителен акт
и
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) по тъжба на пострадалия от престъплението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)
(3) Обвинителният акт и тъжбата се представят в съда с толкова преписи, колкото са обвиняемите.
НПК - Чл. 247а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) След образуване на делото се определя съдия-докладчик.
(2) Когато съдията-докладчик намери, че делото е подсъдно на съда:
1. насрочва образуваното по обвинителен акт дело в разпоредително заседание в двумесечен срок от постъпването му, а когато представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца;
НПК - Чл. 247б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) По разпореждане на съдията-докладчик препис от обвинителния акт се връчва на подсъдимия. С връчването на обвинителния акт на подсъдимия се съобщава за насрочването на разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал.1, за правото му да се яви със защитник и за възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие при условията на чл. 269.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот kolegat » 28 Ное 2019, 10:38

Няма да ви връчват никакъв обвинителен акт. Пишете ми на лични, ако искате.
kolegat
Потребител
 
Мнения: 374
Регистриран на: 01 Юни 2011, 15:24

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот georgiev_sfbg » 28 Ное 2019, 11:42

Тема: Служебно връчване на НП по чл.58 ЗАНН
sasko12345 написа:Имат ли право да ми връчат НП по чл 58(2) от ЗАНН при положение че не съм си променял адреса и никой не ме е търсил. Аз разбрах от справка в КАТ

sasko12345 написа:става въпрос з 8 НП по 60-70-100 лв.

...Този път сгази лука Малкия! Това не е ЗДвП и ЗАНН! Няма измъкванеее :mrgreen:

kolegat написа:Няма да ви връчват никакъв обвинителен акт. Пишете ми на лични, ако искате.

...Присъда по НОХД 22008/2012 на СРС
Присъда по НОХД 8102/2016 на Районен Съд гр.Пловдив
Присъда по НОХД 2567/2016г. на Районен Съд гр.Пловдив
...и т.н. и т.н.

...По данни на СБА (за гр.София) :arrow:
"Принудителното задържане с техническо средство тип "скоба" е
принудителна административна мярка (съгласно чл.167, ал.2, т.2 от
ЗДвП), обясниха от ЦГМ. В случаите на самоволно премахване на "скобата" собственикът на принудително задържаното ППС дължи разходите за принудителното задържане и цената за всеки час престой за съответната зона от момента на поставяне на „скобата“ до заплащане на сумите. Независимо от местоположението на превозното средство, същото се счита за принудително задържано, докато не бъде освободено от оторизирано лице.
Това означава, че ако например на 9 април в 9 ч. сутринта са ви поставили „скобата“ в „синя зона“, но вие сте я премахнали и сте изчезнали, сумата се натрупва до момента, докато ви издири полицията. В случай, че ви открият след един месец, вие няма да дължите само 30 лева, колкото е сумата за поставената „скоба“. Ще бъде пресметнат всеки час престой в „синята зона“ за този един месец, като съответно се вземе предвид само работното време на зоната. Сумата ще продължи да се натрупва, докато не платите, независимо, че автомобилът ви през това време може да е бил само в гаража ви. Това е така, защото ако автомобилът не е освободен от „скобата“ от оторизирано лице, той се счита за принудително задържан, разясниха от ЦГМ. Отделно от това, ако скобата е унищожена или счупена, нарушителят трябва да я заплати. Цената й е около 200 лв.
Освен това „Принудителната административна мярка“ (ПАМ) - принудителното задържане на ППС - е форма на държавна принуда и спирането й е точно регламентирано в ЗДвП. В този смисъл освобождаването на „скобата“ от неоторизирано лице е нарушение, за което се носи административна наказателна отговорност. Собственикът на принудително задържаното ППС по реда на чл.132 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община подлежи на санкция в размер до 500 лв.
...
От ЦГМ съобщиха, че при случай на повреждане, кражба или унищожаване на „скобата“ те уведомяват съответното районно управление на СДВР. Образува се преписка. Полицията трябва да издири собственика, изпраща му се призовка да се яви в районното. Процедурата е не е от най-бързите и през това време сумата за плащане се натрупва. Собственикът на МПС трябва да заплати доброволно разходите за принудителното задържане, цената за престой и цената на „скобата".
...
През 2019 г. само 19 собственика са заплатили доброволно тези разходи (за
принудително задържане, цената за престой и цената за техническото
средство тип "скоба"). По останалите случаи са образувани дела в Софийския районен съд , уточниха от Центъра за градска мобилност."


...
sasko12345 написа:Преди около 5 месеца една полицайка ме викна да давам обяснения че на колата ми имало скоба и после я намерили счупена. А пък аз не съм видял да имам скоба. Та има ли срок законов в който могат да ми повдигнат обвинение.

Колко невинно и наивно! Направо ще ме разплачеш ве братуенце! :mrgreen:
:idea: Нека все пак не забравяме, че може да има свидетели по случая и/или записи от охранителни камери. ...От "не съм видял да имам скоба", да не стане лъжесвидетелстване + хулиганство + всичко останало?! :wink: :wink: :mrgreen:

П.П. На всички е ясно, че това няма да ти се размине безнаказано по един или друг начин,
но можете да си наемете "kolegat" за адвокат (ако един ден, дай Боже, има щастието да стане такъв въобще). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот sasko12345 » 28 Ное 2019, 13:22

Аз платих сумата още преди 3 месеца в офиса на цгм въпроса е че там ми казаха че няма счупена скоба и някой по веригата ( служители цгм- полиция - цгм офис ) лъже или са в пълна кома на комуникация по между си. А аз искам да разбера какво се случва ще има ли дело обвинен ли съм друг ли е обвинен
sasko12345
Потребител
 
Мнения: 106
Регистриран на: 27 Юни 2011, 14:12

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот georgiev_sfbg » 28 Ное 2019, 15:31

sasko12345 написа:Преди около 5 месеца една полицайка ме викна да давам обяснения че на колата ми имало скоба и после я намерили счупена. А пък аз не съм видял да имам скоба. Та има ли срок законов в който могат да ми повдигнат обвинение.

Само обяснение ли искаха да напишеш (собственоръчно)?
Друго не са ти връчвали и не си писал и/или подписвал?
В кое РПУ те призоваха?
Пазиш ли призовката? На нея би трябвало да е написан номера на преписката (ЗМ ...).

sasko12345 написа:Аз платих сумата още преди 3 месеца в офиса на цгм въпроса е че там ми казаха че няма счупена скоба и някой по веригата ( служители цгм- полиция - цгм офис ) лъже или са в пълна кома на комуникация по между си. А аз искам да разбера какво се случва ще има ли дело обвинен ли съм друг ли е обвинен

Заплатил си разходите за принудителното задържане, цената за престой и цената на „скобата"?
Пазиш ли платежния документ, който ти дадоха от ЦГМ за заплатената сума?
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот sasko12345 » 28 Ное 2019, 16:40

Еми само скобата не платих понеже ЦГМ ми каза че ням счупена скоба иначе бележката я оставих в полицията но я имам снимана
sasko12345
Потребител
 
Мнения: 106
Регистриран на: 27 Юни 2011, 14:12

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот georgiev_sfbg » 28 Ное 2019, 18:46

sasko12345 написа:Еми само скобата не платих понеже ЦГМ ми каза че ням счупена скоба иначе бележката я оставих в полицията но я имам снимана

Щом не си привлечен, като обвиняем и не си направил нищо противозаконно - няма за какво да се тревожиш и нямаш нужда от адвокатска защита. :wink:
:idea: :!: :arrow: Съдействай на полицията и всичко ще бъде наред.
И си пази пресниманата бележка от ЦГМ за извършеното плащане.


П.П. ...И все пак, бих те посъветвал, да си наемеш адвокат (дори само за правна консултация), защото на него ще можеш да кажеш цялата истина, за разлика от този публичен форум, а и ще получиш адекватна и професионална правна защита и съдействие по случая. Не е скъпо и всеки може да си го позволи.
...Апропо, не случайно Адвокатската тайна, е защитена на 100% от закона!
:wink:

:!: :idea: :arrow: http://blak.lex.bg/userfiles/instrukcia.pdf

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135486731
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135488240

Успех! :wink:
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Срок за връчване на обвинителен акт

Мнениеот sasko12345 » 29 Ное 2019, 12:28

Не аз просто искам да знам мога ли да проверя какво се случва. Освен това подзаконовата разпоредба на столична община е написана катастрофално зле че ако има скоба на колата ти ти си отговорен за нея аз утре мога да си закл колелото за чужда кола и собственика на колата ще е виновен за мойто колело ако се счупи по тая логика. тва е безумие
sasko12345
Потребител
 
Мнения: 106
Регистриран на: 27 Юни 2011, 14:12


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron