начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

Разработки по Гражданскоправни науки от 2013 г.

В този форум можете да търсите и предоставяте лекции и др. материали


Разработки по Гражданскоправни науки от 2013 г.

Мнениеот swetoslaw » 02 Сеп 2013, 20:21

Разработките са актуални към тази година и са по последния конспект. Аз ги направих и изкарах 6-ца с тях, както и много други колеги, които ги ползваха.

Използвани материали

Учебници:
Гражданско право обща част - Мария Павлова
Търговско право обща част, специална част и търговска несъстоятелност - Георги Стефанов
Облигационно право - Александър Кожухаров
Вещно право - Георги Боянов

Лекции:
Семейно и наследствено право - Симеон Тасев
Трудово право - Емил Мингов
Гражданско процесуално право - Таня Градинарова

Може да ги изтеглите от тук: http://dox.bg/files/dw?a=2b76a441b4

Успех.
swetoslaw
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 24 Авг 2010, 00:00

Re: Разработки по Гражданскоправни науки от 2013 г.

Мнениеот ANYYTA » 27 Сеп 2013, 14:34

браво НА шестицата, но не е уместно да заблуждаваш други подготвящи се студенти. Ще постна само част от нещата който ми направиха впечатление относно Юридически лица с НЕ стопанса цел, писала си за вноски и имуществени права на членовете, както и ползата от печалба

5. Юридически лица с нестопанска цел.
Юридическите лица с нестопанска цел са правни субекти, които се създават по ред, определен в ЗЮЛНЦ, за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават пряко материални блага. Според целите си биват: юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и за дейност в частна полза.
Сдружението е юридическо лице, което поема права и задължения. Създава се, за да обслужва интересите на определен кръг лица или с цел да развива общественополезна дейност.
Учредяване. Сдруженията възникват по нормативно-контролната система, освен когато е изрично предвидено за някои от тях изискване за разрешение от държавен орган. Учредителите могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица. Сдруженията за дейност в частна полза могат да бъдат учредени от 3 или повече физически или юридически лица. Учредителите трябва да изразят воля за създаване на конкретно сдружение с участието им и да приемат устава му. Уставът на сдружението е вътрешен нормативен акт, който се прилага главно в правоотношенията между юридическите лица и неговите членове. Той представлява възможност в него да се предвидят правила, свързани с устройството и целите на конкретното сдружение. Има правила, които по волята на учредителите могат да бъдат включени в устава, има и задължителни: наименованието, седалището, целите, предмет на дейност, органи на управление, клонове, правомощия на органите, начин на представляване, правила относно възникване и прекратяване на членство, ред за определяне и внасяне на вноски. Учредителите на сдружението са лицата, които са съгласни с устава. Те избират с обикновено мнозинство членовете на управителния орган или управител.
Членствено правоотношение. Членуването е доброволно. Възниква чрез участие в учредяването или въз основа на молба до органа, който приема нови членове според устава. Всеки член има определени права и задължения. Неимуществените права са: да участва в управлението, да бъде избиран в органите, право на информация за дейността и решенията на сдружението, да обжалва решенията пред окръжен съд, 1/3 от членовете могат да свикат общото събрание. Имуществените права са да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността му. Основно имуществено задължение е да се правят вноски. Отговорността на членовете е до размера на дължимите от него вноски. Неимуществените задължения на члена са да помага с дейността си за постигане на целите на сдружението, да съблюдава решенията на органите, да не извършва действия, които накърняват престижа на юридическото лице. Неимуществените субективни права и задължения на члена са непрехвърлими и ненаследими.
Членството се прекратява: когато членът пожелае прекратяване с едностранно изявление; при смърт или поставяне под пълно запрещение; с изключване като санкция при груби нарушения; при прекратяване на юридическото лице; при отпадане, поради невнасяне на дължимите имуществените вноски и системно неучастие в дейността.
Органи. Общото събрание е върховен орган и неговите решения са задължителни за останалите органи и членовете. В него участват всички членове, освен ако не е предвидено друго. Единствено в компетенциите на общото събрание е да взема решения: за изменение и допълнение на устава, за избор и освобождаване на членове на управителния съвет, за преобразуване или прекратяване, за приемане на бюджета и на отчета за дейността на управителния съвет, за отмяна на решения на другите органи, когато противоречат на закона или устава. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Всеки член има право на един глас. Едно лице може да представлява до трима членове на общото събрание с писмено пълномощно. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията за изменение или допълване на устава и за преобразуване или прекратяване на сдружението, за които се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите. Решенията противоречащи на императивните норми или на устава на сдружението, могат да се обжалват пред окръжния съд от всеки член или прокурора в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 г. от вземането на решението.
Управителният съвет е управителен и изпълнителен орган на сдружението. Той се състои най-малко от 3 лица – членове на сдружението, или лица, които са посочени от членуващи юридически лица. Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание за срок от 5 г., което означава, че в устава може да се предвиди и по-кратък мандат. Председателят на управителния съвет се избира от неговите членове или направо от общото събрание, ако това е предвидено в устава. По решение на общото събрание вместо управителен съвет сдружението може да се управлява от едно лице – управител. Управителният съвет (управителя) представлява сдружението, разпорежда се с имуществото, изпълнява решения на общото събрание, определя реда и организира дейността на сдружението, носи отговорност за причинени вреди, подготвя и внася проекта за бюджета, отчет за дейността. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. По искане на 1/3 от членовете се свикват извънредни заседания. Кворумът е повече от половината членове. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Уставът може да предвиди и други управителни, изпълнителни или контролни органи.
Преобразуване и прекратяване. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице, което ще осъществява друга дейност. За всяко преобразуване
ANYYTA
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 08 Май 2007, 11:06
Местоположение: софия


Назад към Лекции и материали


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron