начало

МВР разтури палатковите лагери и обяви: Няма да позволим повече това да се случва МВР разтури палатковите лагери и обяви: Няма да позволим повече това да се случва

Правилник за военно-жилищния фонд

В този форум можете да търсите и предоставяте лекции и др. материали


Правилник за военно-жилищния фонд

Мнениеот alraa » 08 Юни 2009, 17:18

Здравейте, имате ли представа къде мога да намеря Правилник за военно-жилищния фонд. Никъде в Интернет го няма. Ако някой може да ми помогне ще съм благодарна.
alraa
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 08 Юни 2009, 17:13

Re: Правилник за военно-жилищния фонд

Мнениеот fani_i » 08 Юни 2009, 19:48

НАРЕДБА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, КОИТО ПОЛЗВАТ ЖИЛИЩЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ
В сила от 15.02.2008 г. Приета с ПМС № 16 от 05.02.2008 г.
Обн. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., попр. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.83 от 23 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне.


Чл. 2. (1) Ведомственият жилищен фонд на Министерството на отбраната се състои от следните имоти:
1. налични жилища, ателиета и гаражи;
2. жилища, наети за отдаване под наем;
3. жилищни помещения в общежития.
(2) Ведомственият жилищен фонд на Министерството на отбраната служи за задоволяване на жилищните и творческите нужди на кадровите военнослужещи, гражданските лица и на семействата на починали при или по повод изпълнение на службата кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната.


Чл. 3. (1) Жилищата от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната по своето предназначение са:
1. служебни жилища;
2. жилища за отдаване под наем;
3. жилищни помещения в общежития;
4. жилища за продажба (замяна).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Разпределението на жилищата според предназначението им се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната.

Глава втора.
НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Раздел I.
Органи по установяване на жилищните нужди и по настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Чл. 4. Установяването на степента на жилищна нужда на лицата по чл. 2, ал. 2 се извършва от жилищните комисии в поделенията от самостоятелен батальон и нагоре, в администрацията на Министерството на отбраната и в структурите на подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 5. (1) Жилищните комисии в поделенията се назначават със заповед на командира (началника) на поделението, в администрацията на Министерството на отбраната - със заповед на главния секретар на Министерството на отбраната, а в структурите на подчинение на министъра на отбраната - със заповед на съответния ръководител, и имат следните правомощия:
1. приемат постъпилите молби-декларации на нуждаещите се от жилище с приложени документи, удостоверяващи жилищните им нужди;
2. изготвят предложение за определяне степента на жилищна нужда въз основа на документите по т. 1, което се отразява в протокол от заседанието на комисията, съставен в два екземпляра;
2а. (нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) изготвят предложение за настаняване в служебни жилища на лицата по чл. 29, ал. 2, т. 5 до съответния командир (началник) на поделение, главния секретар на Министерството на отбраната или ръководител на структура на подчинение на министъра на отбраната;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) два пъти годишно - до 30 юни и до 30 ноември на съответната година, изпращат един екземпляр от протокола по т. 2 заедно с постъпилите молби-декларации и приложените към тях документи до съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната с предложение за актуализация на картотеката;
4. два пъти годишно - до 28 февруари и до 31 август на съответната година, извършват допълнително картотекиране в случаите на:
а) промяна на местослуженето (местоработата);
б) ново назначаване;
в) промяна в семейното и/или имотното състояние;
5. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) един екземпляр от протокола от заседанието по т. 4 заедно с постъпилите молби-декларации и приложените към тях документи се изпраща до съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната с предложение за актуализация на картотеката;
6. въз основа на обявените по реда на чл. 11 списъци за картотекиране ежемесечно изготвят протокол и заповед за изплащане на компенсационните суми по реда на чл. 58.
(2) Жилищните комисии заседават при наличие на квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на комисията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г.) Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" на Министерството на отбраната:
1. определя насоките на жилищната политика на Министерството на отбраната;
2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.)
3. регистрира и завежда на отчет всички жилищни имоти, предоставени за управление на Министерството на отбраната.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната:
1. съставя, актуализира и поддържа картотеки, които са част от единната информационна система в Министерството на отбраната, на нуждаещите се от жилище, както и на настанените под наем кадрови военнослужещи, граждански лица и семейства на кадрови военнослужещи и граждански лица, починали при или по повод изпълнение на службата;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) извършва анализ на данните от картотеката за броя на картотекираните като нуждаещи се лица и определя на тази основа процентна квота за разпределение на жилищата от ведомствения жилищен фонд за отделните структури по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба, която предоставя за утвърждаване от министъра на отбраната;
2а. (нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) изготвя предложение за разпределение на жилищата от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната според предназначението им между съответните структури въз основа на утвърдените от министъра на отбраната процентни квоти за отделните структури;
3. създава, актуализира и поддържа база данни за автоматизираната компютърна система "Ведомствен жилищен фонд и продажби" и поддържа актуализиран списък на свободните жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната;
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) приема и проверява чрез съответните териториални дирекции в агенцията представените от жилищните комисии по реда на чл. 5, ал. 1 документи;
5. по своя инициатива или по сигнал, самостоятелно или съвместно с представители на жилищните комисии по чл. 5 може да извършва проверки на жилищните условия на картотекираните лица;
6. картотекира предложените от жилищните комисии лица въз основа на представените документи по реда на чл. 5, ал. 1;
7. два пъти годишно - към 30 юни и към 30 ноември на съответната година, изготвя проектосписъци на картотекираните лица и ги представя за обявяване по реда на чл. 11;
8. два пъти годишно - към 28 февруари и към 31 август на съответната година, изготвя допълнителни проектосписъци на картотекираните лица и ги представя за обявяване по реда на чл. 11;
9. изготвя заповеди за настаняване, сключва договори за наем и предава имотите на настанените в тях наематели;
10. води и съхранява наемно-договорно и техническо досие за наетите жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната;
11. събира наеми и други дължими суми от наемателите на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната;
12. изготвя проектосметна документация за необходимите финансови средства за извършване на основни и аварийни ремонти на свободните жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, планира финансовите средства и възлага основните и аварийните ремонти;
13. прекратява наемните отношения по реда на Закона за задълженията и договорите на основанията, посочени в наредбата и в договора за наем;
14. предприема действия за освобождаване на жилищата, ателиетата и гаражите от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, заети без правно или на отпаднало основание;
15. издава удостоверения при необходимост.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.)

Раздел II.
Определяне и степенуване на жилищните нужди

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Картотекирането на нуждаещите се от жилище лица се извършва въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 1. Молба-декларацията се подава в два екземпляра до жилищната комисия на поделението (службата, агенцията, администрацията на Министерството на отбраната) по местослужене (месторабота) с приложени към нея удостоверение, издадено от кадровия орган, за установяване на обстоятелствата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 3, т. 2, 3 и 7, документи, удостоверяващи жилищната нужда и обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, а кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне - и договор за наем.
(2) При промяна в семейното и/или имотното състояние картотекираните по реда на наредбата като нуждаещи се от жилище лица са длъжни в 15-дневен срок да подадат нова молба-декларация, в която да посочат променените обстоятелства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Участващите в международни операции и мисии извън територията на страната в периодите на картотекиране по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 не подават молби-декларации и документи, удостоверяващи жилищните им нужди, и за тях е в сила обявеният преди заминаването им в международната операция или мисия списък на картотекираните лица по чл. 11, ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) За декларирането на неверни данни в молби-декларациите по ал. 1 и 2 се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Чл. 10. (1) При определяне и степенуване на жилищните нужди включените в картотеката лица се подреждат в следните категории:
1. кадрови военнослужещи от Министерството на отбраната;
2. семействата на починали при или по повод изпълнение на службата кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната;
3. граждански лица от Министерството на отбраната.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) В категориите по ал. 1 нуждаещите се от жилище се подреждат в групи, както следва:
първа група - ползващи за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, тавански помещения и други подобни;
втора група - живеещи в жилищни помещения, които са негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по съответния ред или настанени в жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, несъответстващи на жилищната им нужда по чл. 14;
трета група - наематели на свободно договаряне;
четвърта група - живеещи при свои близки или в общежитие;
пета група - кандидатстващите за общежитие или вече живеещи в такова, но прехвърлили през последните 5 години жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване.


Чл. 11. (1) Министърът на отбраната със своя заповед обявява списъците на картотекираните лица.
(2) В списъците по ал. 1 нуждаещите се от жилища, ателиета и гаражи лица се подреждат в последователен ред според общия брой точки, набрани по следните показатели:
1. според притежаваното военно звание:
а) до младши сержант включително - 5 точки;
б) за всяко следващо военно звание - плюс 5 точки;
2. според определената група по чл. 10, ал. 2:
а) първа група - 20 точки;
б) втора група - 16 точки;
в) трета група - 12 точки;
г) четвърта група - 8 точки;
д) пета група - 6 точки;
3. според продължителността на стажа в Министерството на отбраната - за всяка прослужена година - по 2 точки;
4. според броя на членовете на семейството - за всеки член по 10 точки.
(3) Към общия брой точки по ал. 2 се добавят, както следва:
1. за семействата на починалите при или по повод изпълнение на службата кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната - 40 точки;
2. за ръководни кадри в администрацията на Министерството на отбраната и на Българската армия - 40 точки;
3. за висококвалифицирани специалисти - 20 точки;
4. за самотни родители на непълнолетни деца - 15 точки;
5. за семейства, в които един от членовете е с призната намалена работоспособност над 71 на сто - 15 точки;
6. за млади семейства - 10 точки;
7. за другия член на семейството, ако работи в Министерството на отбраната - 15 точки;
8. (нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) за участвалите в международни операции и мисии извън територията на страната - 10 точки за всяка мисия, но не повече от 30 точки.
(4) При получен равен брой точки за две или повече картотекирани лица предимство се дава:
1. на кадровите военнослужещи - в зависимост от заеманата длъжност, старшинството във военното звание и прослужените години в Министерството на отбраната;
2. на семействата на починалите при или по повод изпълнение на службата кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната - в зависимост от заеманата длъжност на починалия, старшинство във военното звание и прослужените години в Министерството на отбраната;
3. на гражданските лица - в зависимост от заеманата длъжност и прослужените години в Министерството на отбраната.
(5) При равен брой точки за две или повече картотекирани лица при равни условия по ал. 4, т. 1, 2 и 3 предимство се дава на онези от тях, които са картотекирани по-рано.
(6) Списъците съдържат следните данни: военно звание, име, презиме, фамилия, адрес, номер на поделението по местослужене (месторабота), брой на членовете на семейството, група и категория.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Списъците се излагат на таблото за обявления в сградата на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната в 3-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 и се публикуват на страницата на Министерството на отбраната в интернет.
(8) Извадки от списъците в необходимия обем се изпращат на съответните жилищни комисии.

Чл. 12. (1) В заповедта по чл. 11, ал. 1 може да се включи разпореждане за предварителното й изпълнение при условията и по реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заповедта по чл. 11, ал. 1 може да се оспорва по съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Условия за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, предназначени за отдаване под наем

Чл. 13. (1) В жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се настаняват под наем кадрови военнослужещи, граждански лица и семейства на кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, починали при или по повод изпълнение на службата, ако те и членовете на техните семейства отговарят на следните условия:
1. да имат определена по реда на наредбата жилищна нужда в населеното място, където (служат) работят;
2. да не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване;
3. да не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, през последните 5 години преди подаването на молбата за настаняване, с изключение на кандидатстващите за общежитие;
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) в тримесечен срок от предоставяне на новото ведомствено жилище да освободят и предадат на съответната териториална дирекция на изпълнителната агенция заеманото до този момент ведомствено жилище или жилищно помещение в общежитие.
(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 1 се удостоверява с протокол на съответната жилищна комисия по чл. 5, обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3 - с декларация на лицето, а по ал. 1, т. 4 - с удостоверение от съответната изпълнителна агенция.


Чл. 14. (1) При настаняване под наем в жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се прилагат следните максимални нормативи:
1. за сам служител и за двучленно семейство - двустайно жилище;
2. за тричленно семейство - тристайно жилище;
3. за семейство с 4 и повече членове - четиристайно жилище.
(2) При определяне на жилищната нужда се взема предвид и заченатото дете.
(3) При промяна на жилищната нужда, определена съгласно нормите на ал. 1, на настаненото семейство може да бъде предоставено под наем друго жилище съобразно наличния жилищен фонд.

Чл. 15. (1) При смърт на лицето, на чието име е издадена заповедта за настаняване, наемните отношения се прекратяват с преживелия съпруг/съпруга и/или със законния представител на ненавършилите пълнолетие деца след изтичане на две години от смъртта.
(2) В случаите по ал. 1 наемните отношения не се прекратяват, ако другите настанени лица отговарят на условията за настаняване по чл. 13.

Чл. 16. (1) Право за настаняване в ателиета от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната имат кадровите военнослужещи и гражданските лица от Министерството на отбраната, които отговарят на следните условия:
1. да са хабилитирани научни работници в област, свързана с функциите на Министерството на отбраната;
2. да не притежават ателие или кабинет за творчески нужди;
3. да не са прехвърляли ателие на трети лица през последните 5 години преди молбата за настаняване.
(2) Картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета се извършва по реда, предвиден за картотекиране, настаняване и освобождаване на жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната.
(3) В случай че няма картотекирани правоимащи лица по ал. 1, в ателиетата могат да се настанят картотекирани лица за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната.

Чл. 17. (1) Право за наемане на гараж/паркоместо от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната имат кадровите военнослужещи и гражданските лица в следната последователност:
1. инвалиди - собственици или наематели на жилище в сградата, в която са построени гаражите, при условие че притежават лек автомобил и не притежават гараж в същото населено място;
2. други кадрови военнослужещи или граждански лица - собственици или наематели на жилище в същата сграда, при условие че притежават лек автомобил и не притежават гараж в същото населено място;
3. когато броят на гаражите е по-малък от броя на кандидатите по т. 1 и 2, след удовлетворяване на лицата по т. 1 наемателите се определят между лицата по т. 2 след жребий;
4. ако след предоставянето на гаражи на лицата по т. 1 и 2 останат свободни гаражи, те могат да се предоставят на други картотекирани за настаняване в гаражи кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, които притежават лек автомобил и не притежават гараж в същото населено място.
(2) Картотекирането, настаняването и освобождаването на гаражите се извършва по реда, предвиден за картотекиране, настаняване и освобождаване на жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната.

Раздел IV.
Ред за настаняване в жилища, ателиета и гаражи, предназначени за отдаване под наем

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настаняването в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, предназначени за отдаване под наем, се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната при спазване на поредността, посочена в обявения списък по чл. 11, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Включените в списъка по чл. 11, ал. 1 лица се уведомяват по реда на Гражданския процесуален кодекс от съответната териториална дирекция на агенцията за възможността да бъдат настанени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Включените в списъка по чл. 11, ал. 1 лица в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 представят пред съответната териториална дирекция на агенцията следните документи:
1. декларация за гражданско, семейно и имотно състояние, подписана от двамата съпрузи;
2. удостоверение от съответния кадрови орган на Министерството на отбраната за потвърждаване на местоработата и длъжността, която заема лицето;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) удостоверение от съответната териториална дирекция на агенцията, че в тримесечен срок от предоставянето на новото жилище е освободено заеманото до този момент ведомствено жилище.
(4) При непредставяне в срок на документите по ал. 3 лицето губи право за настаняване в предложеното му жилище, като запазва правата си за следващото предлагане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Заповедта за настаняване се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и се изпълнява от Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Ежегодно - до 15 октомври на съответната година, наемателите представят в съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната декларация за семейно и имотно състояние и удостоверение за потвърждаване на местоработата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) В случай че лицата не представят в срок удостоверението по ал. 1, съответната териториална дирекция на агенцията го изисква служебно.

Чл. 20. (1) В едно жилище се настанява само едно семейство.
(2) Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството.

Чл. 21. Настанителна заповед се издава само за имоти, за които има издадено по установения ред писмено разрешение за ползване.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Въз основа на заповедта за настаняване се сключва писмен договор за наем с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната или с упълномощено от него длъжностно лице, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемодателя и на наемателя; наемната цена и разходите, свързани с ползването на имота, както и редът и начинът за плащането им; срокът за настаняване; отговорността при неизпълнение на задълженията; поддържането (текущите и основните ремонти), редът за прекратяване на наемното отношение, дължимото обезщетение за ползване на имота без правно или на отпаднало основание и др.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Имотът се предава на наемателя от оправомощени длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната, за което се съставя двустранно подписан протокол.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Наемната цена се определя със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната съобразно критериите, установени в глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
(2) Когато наетото жилище надхвърля нормативите, определени в чл. 14, ал. 1, наемната цена се удвоява.
(3) В заповедта по ал. 1 се определя размерът на обезщетението, което заплащат лицата, заемащи жилища, гаражи или ателиета от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната без правно или на отпаднало основание.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Ако имотът, за който се отнася настанителната заповед, не бъде зает от наемателя в едномесечен срок от връчването й, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната отменя заповедта и договорът за наем се прекратява.

Раздел V.
Прекратяване на наемните отношения

Чл. 25. (1) Наемните отношения се прекратяват едностранно от страна на наемодателя на следните основания:
1. поради неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от един месец или поради системното им неплащане в срок;
2. поради извършване на разрешено по съответния ред строителство от страна на Министерството на отбраната, включително надстрояване или пристрояване, когато се засягат обитавани помещения - след предоставяне на друго жилище;
3. поради нарушаване на добрите нрави;
4. поради лошо стопанисване;
5. поради прекратяване на договора за кадрова военна служба, на служебното или трудовото правоотношение;
6. поради изтичане на срока за настаняване;
7. когато наемателят или член на неговото семейство не отговаря на условията за предоставяне на жилище, ателие или гараж от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната;
8. при нарушаване условията на договора за наем;
9. когато жилището не се ползва по предназначение.
(2) Наемните отношения могат да се прекратят по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно - по искане на наемателя, с едномесечно писмено предизвестие.

Чл. 26. (1) Наемните отношения се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите и на основанията, посочени в чл. 25 и в договора за наем, с едномесечно писмено предизвестие.
(2) Предизвестието се връчва на наемателя по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 наемателите, неосвободили имотите, заплащат обезщетение.


Чл. 27. (1) Освобождаването на наетия имот и предаването му на агенцията се извършва от бившия наемател или пълнолетен член на неговото семейство, за което се съставя протокол за предаване и приемане на имота.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) При отказ или възпрепятстване освобождаването на имота от бившия наемател съответната териториална дирекция на агенцията предприема всички необходими действия за изземването на имота по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Чл. 28. Наемателите на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, които са освободени от кадрова военна служба на основание чл. 128, т. 2, 3 и 4, чл. 128б, ал. 1, т. 2 и чл. 129 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, запазват наемното си правоотношение за период от един месец, при спазване изискванията на чл. 37, ал. 3.

Раздел VI.
Условия и ред за настаняване в служебни жилища

Чл. 29. (1) Служебните жилища се предоставят за временно задоволяване на жилищната нужда на ръководни кадри от Министерството на отбраната и от Българската армия за времето на заеманата длъжност.
(2) Право за настаняване в служебни жилища имат следните категории лица:
1. министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб на Българската армия и заместник-министрите на отбраната;
2. кадрови военнослужещи от висшия команден състав от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
3. ръководни кадри в Българската армия;
4. ръководни кадри в Министерството на отбраната;
5. (нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) кадрови военнослужещи по предложение на жилищните комисии по чл. 5, ал. 1, утвърдено от съответния командир (началник) на поделение, главния секретар на Министерството на отбраната или ръководител на структура на подчинение на министъра на отбраната;
6. (нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) слушатели за времето на обучението им във Военната академия "Г. С. Раковски".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Министърът на отбраната със заповед утвърждава изготвената от Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната процентна квота за разпределение на служебните жилища за отделните структури по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба.
(4) Лицата по ал. 2 се настаняват в служебни жилища, при условие че са включени в списъка на картотекираните лица по чл. 11, ал. 1, с изключение на лицата по ал. 2, т. 1.
(5) Министърът на отбраната със заповед определя служебните жилища, както и онези от тях, които подлежат на охрана.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настаняването в жилищата по този раздел се извършва от Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната въз основа на заповедта на министъра на отбраната по чл. 29, ал. 5 и сключен договор за наем по реда на чл. 22, ал. 1.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Служебните жилища се изграждат със средства от бюджета на Министерството на отбраната и не могат да бъдат продавани или заменяни с жилища на други ведомства, организации и физически лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Минимално необходимото обзавеждане на служебните жилища, предназначени за настаняване на лицата по чл. 29, ал. 2, т. 1, трябва да отговоря на стандарт категория I съгласно приложение № 2, а за лицата по чл. 29, ал. 2, т. 2 - 6 - на стандарт категория II съгласно приложение № 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Средствата за основни ремонти, както и за обзавеждане на служебните жилища се планират по бюджета на Министерството на отбраната.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Наемната цена за ползването на жилищата по този раздел се определя по реда на чл. 23.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Наемът за ползването и консумативните разходи за жилищата по този раздел се заплащат от наемателите.

Чл. 32. (1) Жилищата по този раздел се освобождават в едномесечен срок:
1. за министъра, началника на Генералния щаб на Българската армия и заместник-министрите на отбраната - от изтичането на мандата;
2. за лицата по чл. 29, ал. 2, т. 2 - от освобождаването от заеманата длъжност;
3. за лицата по чл. 29, ал. 2, т. 3 и 4 - от освобождаването от заеманата длъжност, при придобиване на собствено или настаняване в друго ведомствено жилище по местослужене (месторабота);
4. ако са налице основанията за прекратяване на наемните отношения по чл. 25, ал. 1;
5. при неизпълнение на условията на сключения договор за наем.
(2) Когато жилището не бъде освободено доброволно в определения срок, се пристъпва към изземване на имота по реда на чл. 80а ЗДС.

Раздел VII.
Условия и ред за настаняване в общежития
Чл. 33. Общежитията на Министерството на отбраната са предназначени за временно ползване от кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, които не са осигурени с друго жилище в населеното място, където служат (работят).


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настаняването по реда на този раздел се извършва въз основа на определените и степенувани по реда на глава втора, раздел II жилищни нужди на кадровите военно-служещи и гражданските лица с изключение на лицата по ал. 3 и 4.
(2) Кандидатите за настаняване в общежитие подават молба и удостоверение за картотекиране до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настаняването в общежития на кадровите военнослужещи за времето на специализираната им подготовка - курсове, във връзка с дългосрочното им командироване в щабове и органи на международни организации и мисии извън територията на страната се извършва въз основа на подадена молба.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настаняването в общежития на кадрови военнослужещи, преведени на служба от едно населено място в друго, до картотекирането им в новото населено място се извършва въз основа на подадена молба при наличие на свободни жилищни помещения.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настаняването се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" или на упълномощено от него длъжностно лице. Въз основа на заповедта за настаняване се сключва писмен договор за наем.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настанените в общежитие лица не губят правата си на картотекирани по реда на чл. 11, ако отговарят на условията на чл. 13.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Настанените в общежитие лица са длъжни да спазват правилата за вътрешния ред в общежитието, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната".


Чл. 35. (1) Наемната цена и консумативните разходи за ползването на жилищните помещения в общежитията се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" при условията и по реда на чл. 23.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и дължимото обезщетение при ползване на жилищните помещения в общежитията без правно или на отпаднало основание.

Чл. 36. (1) Жилищните помещения по този раздел се освобождават при прекратяване на наемните отношения на основанията, посочени в чл. 25, както и при настаняване в жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната. Сключеният договор за наем се прекратява с едномесечно писмено предизвестие.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 наемателите, неосвободили жилищните помещения, заплащат обезщетение по чл. 35, ал. 2.
(3) При отказ или възпрепятстване освобождаването на жилищните помещения от бившите наематели се пристъпва към изземването им по реда на чл. 80а ЗДС.

Глава трета.
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Раздел I.
Условия и ред за продажба на жилища, ателиета и гаражи

Чл. 37. (1) Право да закупят жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната имат следните категории лица:
1. кадровите военнослужещи - офицери и сержанти, а за Военноморските сили - старшини, от Министерството на отбраната;
2. освободените от кадрова военна служба на основание чл. 128, т. 2, 3 и 4 - относно станалите негодни за военна служба при или по повод изпълнение на служебните си задължения, чл. 128б, ал. 1, т. 2 и чл. 129 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. семействата на кадрови военнослужещи, починали при или по повод изпълнение на службата;
4. гражданските лица от Министерството на отбраната.
(2) Лицата по ал. 1 могат да закупят само едно жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната през целия срок на службата си в министерството.
(3) Лицата по ал. 1, т. 2 могат да се ползват от правото да закупят жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, ако подадат молба по реда на чл. 43 до един месец от датата на освобождаването им от кадрова военна служба. За времето до сключването на договора за продажба по реда на чл. 45, съответно отказа да бъде сключен договор, наемните правоотношения с тези лица се запазват.

Чл. 38. (1) Лицата по чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 и 4 могат да закупят жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната при наличие на изискуемото по закон прослужено време в Министерството на отбраната.
(2) При определяне на трудовия стаж на кадровите военнослужещи по ал. 1 се има предвид действително изслуженото време на кадрова военна служба в Министерството на отбраната без приравнения трудов стаж и срока на обучение във военните училища.
(3) Обстоятелството по ал. 1 и 2 се установява с удостоверение от съответния кадрови орган.


Чл. 39. (1) Продажба на жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва за задоволяване жилищните нужди на настанените в тях наематели, които отговарят на следните условия:
1. не притежават друго жилище или вила, годни за постоянно обитаване, или над 1/2 идеална част от такъв имот;
2. не са прехвърляли жилище или вила, годни за постоянно обитаване, на други лица освен на държавата или на община;
3. не притежават имоти извън тези по т. 1, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, имоти или части от имоти със стопанско предназначение, моторни превозни средства, селскостопански машини на обща стойност, по-голяма от данъчната оценка на жилището, за което кандидатстват за закупуване.
(2) На условията по ал. 1 трябва да отговарят и членовете на семейството на наемателя.
(3) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с декларация на лицата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Стойността на притежаваното имущество по ал. 1, т. 3 се определя по пазарни цени от независим оценител, определен от Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната.


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.)

Чл. 41. (1) Не могат да се продават следните жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната:
1. намиращи се в сгради, които не са жилищни по своето предназначение;
2. намиращи се в сгради, построени върху терени на промишлени, селскостопански, транспортни, туристически, почивни, здравни и други обекти, както и такива, които се намират в района на железопътни станции, пристанища, летища, електростанции и други обекти от транспортната и енергийната система;
3. намиращи се във военни градчета и в жилищни сгради, нужни за бойната готовност, определени в акт на министъра на отбраната.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато отпадне необходимостта сградата да бъде използвана за нуждите на бойната готовност, жилищата могат да бъдат обявявани за продажба по реда на този раздел.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Продажбата на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва по цени, определени по методика, утвърдена от министъра на отбраната, но не по-ниски от данъчната оценка на имота.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Продажбата на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва въз основа на молба, подадена от лицата, отговарящи на условията на чл. 39, до съответните териториални дирекции на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната по местонахождението на имота.
(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на молбата;
2. декларации за гражданско, семейно и имотно състояние;
3. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 39;
4. удостоверение от съответния кадрови орган за потвърждаване на местоработата и прослуженото време в Министерството на отбраната;
5. оценка на имуществото по чл. 39, ал. 1, т. 3;
6. удостоверение от данъчната служба по постоянен и настоящ адрес за притежаването на собственост върху недвижими имоти по чл. 39, ал. 1, т. 1 за всеки член на семейството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Съответната териториална дирекция към Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната прилага служебно към преписката скица на имота, когато това е необходимо, и оценка на имота.
(4) След приемане на молбата при необходимост от кандидат-купувача може да се изискат и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Преписката се разглежда от съответните териториални дирекции на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната" в едномесечен срок от подаване на молбата. В случаите по ал. 4 срокът започва да тече от датата, на която са представени допълнителните документи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната назначава постоянни комисии към съответните териториални дирекции, които разглеждат преписките за продажба и дават становище за тяхната законосъобразност.


Чл. 44. (1) Продажбата на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва със заповед на министъра на отбраната, в която се определят купувачът, имотът - по местонахождение, вид, площ, цена, както и припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя. В заповедта могат да се посочат и допълнителни условия за извършване на продажбата, включително заплащане на дължимите данъци, такси и режийни разноски.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Проектът на заповедта по ал. 1 се изготвя от Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната и се съгласува по установения в Министерството на отбраната ред.
(3) Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и не подлежи на обжалване.
(4) Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта купувачът не внесе дължимите суми, счита се, че се е отказал от покупко-продажбата, и преписката се прекратява.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Договорът за продажба се сключва в 5 екземпляра в едномесечен срок от представянето от купувача на документ за извършено плащане в съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната.
(2) Договорът за продажба се подписва от купувача и от министъра на отбраната и влиза в сила от датата на сключването му.
(3) Три от подписаните екземпляри от договора за продажба се вписват за сметка на купувача в Службата по вписванията по местонахождението на имота.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Един екземпляр от вписания договор се представя в съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната, където се съхранява. Заверено копие от вписания договор се изпраща в Министерството на отбраната за отбелязване на извършената промяна в актовите книги за държавна собственост.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната уведомява областния управител по местонахождението на имота за отписване на имота от актовите книги за държавна собственост.

Чл. 46. Продажбата на ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва на настанените в тях наематели по реда, установен за продажба на ведомствени жилища.

Раздел II.
Условия и ред за замяна на жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Чл. 47. (1) Замяна на жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната с жилища - собственост на лицата по чл. 37, ал. 1, се извършва със заповед на министъра на отбраната при условията и по реда на глава трета, раздел I.
(2) Замяната на имотите се извършва на базата на пазарна оценка на имотите, не по-ниска от данъчната им оценка или от цената на придобиване на държавния имот, ако тя е по-висока от данъчната му оценка.
(3) Замяна не се извършва, ако предлаганото жилище се намира в населено място, в което няма формирования на Българската армия или поради извършване на структурната реформа такива се закриват.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Замяната се извършва въз основа на молба, подадена от кандидата за замяна до съответните териториални дирекции на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната.
(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат документите по чл. 43, ал. 2 и следните допълнителни документи:
1. заверено копие от документа за собственост на имота на кандидат-заменителя;
2. скица на имота на кандидат-заменителя (при необходимост);
3. удостоверение от службата по вписванията по местонахождението на имота на кандидат-заменителя, че той не е обременен с тежести, актуално към датата на сключване на договора за замяна;
4. валидно удостоверение за данъчна оценка на имота на кандидат-заменителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Въз основа на представените документи Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната изготвя проект на заповед за замяна, в която се определят: заменителят, точно описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост; цената на всеки от имотите - предмет на замяната; разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане, размерът на дължимите данъци, такси и режийни разноски, които се плащат от лицето. Проектът на заповедта се съгласува по установения в Министерството на отбраната ред.
(4) Заповедта по ал. 3 се подписва от министъра на отбраната и се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс на лицето, с което се извършва замяната. То е длъжно в едномесечен срок да заплати разликата в цените, ако жилището от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната е с по-висока стойност, както и другите дължими плащания и да представи документ за това. В същия срок Министерството на отбраната превежда дължимата разлика в цените по сметка в посочена от лицето банка, ако жилището от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната е с по-ниска стойност.
(5) Договорът за замяна се изготвя и подписва по реда на чл. 45.

Раздел III.
Особен ред за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) По реда на този раздел се извършва разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, нуждаещи се от извършване на основен ремонт, както и на жилища, ателиета и гаражи в населените места, в които няма структури на Министерството на отбраната.


Чл. 50. Решението за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната по чл. 49 се взема от министъра на отбраната.


Чл. 51. (1) Разпореждането с имоти по този раздел се извършва при спазване на следната последователност на лицата, които могат да кандидатстват за закупуване:
1. заварени наематели;
2. кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, които отговарят на условията на чл. 39;
3. кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, които не отговарят на условията на глава трета, раздел I;
4. освободените от кадрова военна служба на основание чл. 128, т. 1 - 4, чл. 128б и 129 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 18, т. "а" - "д" от отменения Закон за всеобщата военна служба в Народна република България;
5. семействата на починалите при или по повод изпълнение на службата кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната.
(2) Класирането по ал. 1 се извършва по реда на придобития стаж в Министерството на отбраната с изключение на лицата по т. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Жилищата, ателиетата и гаражите по чл. 49 се продават на цена, формирана по реда на чл. 42.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Решението на министъра на отбраната по чл. 50 се публикува във вестник "Българска армия", в един централен и местен ежедневник и на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната.
(2) Решението по ал. 1 съдържа описание на имота, цената, критериите за класиране на кандидатите и срока за подаване на молби за закупуване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Продажбата се организира от Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната по реда на глава трета, раздел I.
(4) Договорът за продажба се подписва от купувача и от министъра на отбраната и влиза в сила от датата на сключването му.

Чл. 53. Когато за жилищата, ателиетата и гаражите по този раздел не постъпят молби за закупуване от лицата по чл. 51, имотите може:
1. да се изключат от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната със заповед на министъра на отбраната и да се продадат по реда на чл. 59 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
2. да се заменят с други годни за обитаване жилища - собственост на министерства, ведомства, физически или юридически лица и намиращи се в населени места, където има структури на Министерството на отбраната, по реда на Закона за държавната собственост;
3. да се предоставят безвъзмездно на общината по местонахождението на имота по реда на Закона за държавната собственост.


Чл. 54. (1) Купувачът на жилище, ателие или гараж по този раздел представя в службата по вписванията по местонахождението на имота 3 от подписаните екземпляри от договора за продажба за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Един екземпляр от вписаните договори се представя в съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната, където се съхранява. Агенцията изпраща заверено копие от вписания договор в Министерството на отбраната за отбелязване на извършената промяна в актовите книги.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната уведомява областния управител по местонахождението на имота за отписване на имота от актовите книги за държавна собственост.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) На кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне, се изплащат компенсационни суми в размери, определени с таблица съгласно приложение № 4.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Право на получаване на месечни компенсационни суми имат кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне, картотекирани са по установения ред в трета група на нуждаещите се от жилище, с изключение на живеещите при свои близки.
(2) Кадровите военнослужещи, преведени на служба от един гарнизон в друг или от едно поделение в друго, които са в различно населено място, могат да ползват правото по ал. 1, ако са освободили ползваното ведомствено жилище за настаняване на други нуждаещи се от Министерството на отбраната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) В случаите, когато семейството на кадровия военнослужещ не го е последвало при преместването му и условията по ал. 1 са налице, на кадровия военнослужещ се изплащат компенсационни суми в установените размери за едночленно семейство съгласно приложение № 4.
(4) Правото на получаване на месечни компенсационни суми възниква от датата на обявяване на списъците по чл. 11, ал. 1.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) За изплащане на месечните компенсационни суми кадровият военнослужещ представя молба-декларация по образец съгласно приложение № 5.
(2) За деклариране на неверни данни относно семейното и имотното състояние в молба-декларацията по ал. 1 се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) На кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии извън територията на страната, се изплащат месечни компенсационни суми, без те да представят молби-декларации, в случаите, когато семействата им продължават да ползват жилища при условията на свободно договаряне.


Чл. 58. (1) Компенсационните суми се изплащат ежемесечно по местослуженето на кадровия военнослужещ въз основа на заповед на командира (началника), на ръководителя на структура на подчинение на министъра на отбраната или на главния секретар на Министерството на отбраната.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 59. Получаването на компенсационните суми се прекратява, ако кадровият военнослужещ:
1. бъде настанен в жилище или общежитие, предоставено от Министерството на отбраната;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) откаже да заеме предоставеното му жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и годно за постоянно обитаване;
3. бъде командирован по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 100 от 2000 г.);
4. не отговаря на изискванията на чл. 13.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
1а. (нова - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) "Близки" са съпругът/съпругата, роднините по права линия, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително.
2. "Младо семейство" е семейство, в което съпрузите не са навършили 35 години към датата на изготвяне на списъците по чл. 11.
3. "Самотни родители на непълнолетни деца" са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждането на непълнолетните си деца.
4. "Висококвалифицирани специалисти" са кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната с научни степени и звания.
5. "Починали при изпълнение на службата" - когато смъртта е настъпила при действия или бездействия, които образуват съдържанието на службата или конкретно поставена задача.
6. "Починали по повод изпълнение на службата" - когато смъртта е настъпила при действия или бездействия, които не са елемент от съдържанието на службата, но я предхождат или следват по време и са в пряка причинна връзка с нея.
7. "Ръководни кадри в Министерството на отбраната" са лицата, които заемат длъжности от началник на сектор и по-високи в администрацията на Министерството на отбраната и в структурите на подчинение на министъра на отбраната.
8. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) "Ръководни кадри в Българската армия" са кадрови военнослужещи, които заемат длъжности от командир на рота и нагоре.
9. "Системното неплащане в срок" е неплащането в срок три и повече пъти за период от 12 месеца.
10. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) "Жилище, годно за постоянно обитаване" е жилище, което отговаря на критериите, посочени в приложение № 6.
11. "Министерството на отбраната" е Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната.
12. "Служба в Министерството на отбраната" е прослуженото време в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите, подчинени на министъра на отбраната, на кадрова военна служба по трудово и/или по служебно правоотношение.
fani_i
Потребител
 
Мнения: 562
Регистриран на: 11 Яну 2009, 09:52

Re: Правилник за военно-жилищния фонд

Мнениеот fani_i » 08 Юни 2009, 19:50

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Незавършените производства по продажба и замяна на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, за които има издадена заповед на министъра на отбраната за продажба/замяна и извършено плащане от страна на купувача/заменителя, се приключват в едномесечен срок от датата на влизане в сила на наредбата по досегашните условия и ред.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 53 от Закона за държавната собственост и чл. 240, ал. 1 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.) Приложение № 4 към чл. 55 влиза в сила от 1 януари 2008 г.

§ 5. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на отбраната.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, КОИТО ПОЛЗВАТ ЖИЛИЩЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 16.09.2008 Г.)
§ 19. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) В 12-месечен срок от влизането в сила на постановлението незавършилите производства по продажба/замяна на лица, заварени като наематели в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, настанени на правно основание, включително кадрови военнослужещи и граждански лица, чиито правоотношения с Министерството на отбраната са прекратени, се приключват при условията и по реда на наредбата.

§ 20. Навсякъде в наредбата думите "съответния/съответният регионален отдел" се заменят със "съответната териториална дирекция", "Изпълнителна агенция "Държавна собственост" на Министерството на отбраната" с "Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерството на отбраната", думите "приложение № 2", "приложение № 3" и "приложение № 4" се заменят съответно с "приложение № 4", "приложение № 5" и "приложение № 6".

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2008 Г.)
§ 6. Навсякъде в Наредбата за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, приета с Постановление № 16 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; попр., бр. 20 от 2008 г.), думите "дирекция "Военна инфраструктура" се заменят с "Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2008 Г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 август 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2009 Г.)
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
ДО ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ НА ПОД. _________
ГР. (С.) ______________ ОБЛАСТ _______________


МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(звание, име, презиме, фамилия)

с месторабота ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ГР. (С.) ... ... ... ... ... ... ... ...
С ... ... .. ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ в МО, БА и структурите на подчинение на
министъра на отбраната, с постоянен адрес гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ОБЛ. ... ... ... ... ... ... ... .., настоящ адрес гр. (С.) ... ... ... ... ... ... , ОБЛАСТ ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ., Ж.К. (УЛ.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . № ... ... ... ... ... ... ... .,
БЛ. ... , ВХ. ... , ЕТ... ., АП. ... , ЕГН ... ... ... ... ... ... ... .., ЛИЧНА КАРТА № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ИЗДАДЕНА НА ... ... ... ... .. Г. ОТ ... ... ... ... ... ... . МВР ... ... ... ... ... ... ... .

Моля да бъда картотекиран/а като нуждаещ се от жилище (ателие, гараж) от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната (ВЖФ на МО):

ДЕКЛАРИРАМ:

I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Семейството ми се състои от ... ... .. членове и в него освен мен са включени:
а) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (родствена връзка)
... ... ... ... ... ... ... ..
(месторабота)
б) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (родствена връзка)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(месторабота)
в) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (родствена връзка)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(месторабота)
г) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (родствена връзка)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(месторабота)
д) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (родствена връзка)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(месторабота)

II. ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ:
2. Аз, заедно със семейството си или разделен от семейството си ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
(излишното се зачертава)
живея в гр.(с.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ж.к.(ул.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... № ... ,
бл. ... ... ., вх. ... ... ., ет. ... ... , ап. ... ... . в жилище ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(на свободен наем, в общежитие)
което е собственост на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(трите имена на собственика,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
МО-ВЖФ, ОбС, др. ведомства и др.)
Жилището се състои от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(брой на стаите и сервизните помещения)
от които ползвам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., с полезна
(брой на стаите и сервизните помещения)
площ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . кв.м.

III. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ:
3. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не) собствено жилище (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); жилищностроителен парцел; право на строеж или право на надстрояване; вещно право на ползване на жилище или на парцел (излишното се зачертава). Жилището се състои от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..(брой на стаите и сервизните помещения)
с площ ... ... ... ... ... ... ... ... . кв.м и се намира в гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
ж.к. (ул.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... № ... ... , бл. ... ... , вх. ... ... , ет. ... ... , ап. ... ... ... ... ... ... ... ... .
Жилищният имот е придобит през 19... ... г. чрез
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(покупка от МО, от държавата, общината или други физически или юридически лица, по дарение, по наследство, строен по стопански начин и др.)
с нотариален акт (договор) № ... ... ... ... ... .
Сега това жилище не се ползва или се ползва от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... членното
(брой членове)
семейство на
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия) (ЕГН)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(роднинска връзка)
4. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... собствена
вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вилен парцел; право на строеж или право на надстрояване; вещно право на ползване на вила или на парцел (излишното се зачертава). Вилата се състои от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(брой на етажите, стаите и сервизните помещения)
с площ ... ... ... ... кв.м и се намира в гр. (с., вилна зона) ... ... ... ... ... ... ... .
5. Идеални части от имоти по т. 3 и 4 (описват се):
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Годни ли са за постоянно обитаване
 ДА  НЕ
(ако не са годни за обитаване, се прилага удостоверение от техническа служба)
7. Аз и членовете на моето семейство ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... включени в ЖСК, групов
(сме или не сме)
жилищен строеж, индивидуално жилищно строителство и др. в
гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8. Аз и членовете на моето семейство ползваме жилище от ВЖФ на МО под наем, намиращо се в гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... .., ж.к. (ул.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... № ... , бл. ... , вх. ... , ет. ... , ап. ... , състоящо се от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с площ ... ... .. кв.м.
(брой на стаите и сервизните помещения)

IV. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
9. Аз и членовете на моето семейство ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... прехвърляли жилищен
(сме или не сме)
имот на други лица през последните 5 години освен на държавата или на община, както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жилищен имот през ... ... г.,
(продаден, дарен, заменен и др.)
състоящ се от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(брой на стаите и сервизните помещения)
намиращ се в гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ж.к. (ул.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . № ... , бл. ... , вх. ... , ет. ... , ап. ... , на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(трите имена и ЕГН на лицето, с което е извършена сделката)
10. Отговарям на условията по чл. 13 от Наредбата за настаняване в жилище от ВЖФ на МО ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(изписва се основанието за предоставяне на жилище)
11. Отговарям на условията по чл. 16 от Наредбата за настаняване в ателие от ВЖФ на МО ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
(изписва се основанието за предоставяне на ателие)
12. Отговарям на условията по чл. 17 от Наредбата за настаняване в гараж от ВЖФ на МО ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
(изписва се основанието за предоставяне на гараж)
13. Други индивидуални данни, пояснения и декларации за семейното, жилищното и имотното състояние на молителя, които се изписват в свободен текст
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

V. ДРУГИ ДАННИ:
а) самотни родители на непълнолетни деца;
б) член от семейството ми е с намалена работоспособност над 71 на сто;
в) младо семейство;
г) семейства, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия;
д) данни за предишно картотекиране.
Забележка. Необходимото се подчертава, прилага се документ.
Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, както и че наемните отношения за предоставеното ми жилище, ателие или гараж от ВЖФ на МО ще бъдат прекратени.
Приложение:
1. Документ за собственост на жилищен (вилен) имот;
2. Документ за извършени сделки с имот;
3. Договор за свободен наем;
4. Настанителна заповед;
5. Други документи.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. "Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
2. Декларацията се подписва от двамата съпрузи. Ако със семейството живеят и пълнолетни низходящи, те подписват отделни молби-декларации.
1. ДЕКЛАРАТОР: 1. ДЕКЛАРАТОР:
... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... .
(име, презиме и фамилия) (име, презиме и фамилия)
ЕГН ... ... ... ... ... ... . ЕГН ... ... ... ... ... ... .
Лична карта № ... ... ... ... Лична карта № ... ... ... ...
издадена от ... ... ... ... ... издадена от ... ... ... ... ...
Подпис: ... ... ... ... ... .. Подпис: ... ... ... ... ... ..
... ... ... г. ... ... ... г.
гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ...Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.)
Минимално необходимото обзавеждане на служебните жилища - стандарт категория I:
Кухненски бокс
под - теракота;
стени - фаянс до ниво на височина СКШ (секционен кухненски шкаф);
останалите стени и таван - латекс;
СКШ долен ред: вградена мивка алпака, вграден кухненски плот с 4 бр. бързонагряващи гнезда, вградена фурна, смесителна батерия за кухня, миялна машина;
СКШ горен ред: вграден абсорбатор:
(обзавеждането ще се извършва по индивидуален проект на производителя);
щори за прозорците; хладилник - 240 л; осветление - тавански аплик.
При самостоятелни кухни допълнително се доставят и монтират маса за хранене и 4 стола;
отопление.
Спалня
под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс.
Обзавеждане:
четирикрилен гардероб - 1 бр.; спалня с двулицев матрак, нощни шкафчета - 2 бр.; тоалетка с огледало - 1 бр.; стол - 1 бр.; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.; двурелсов PVC корниз - 1 бр.; тънки и плътни пердета; дъска за гладене; отопление.
Детска стая
под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс; единични легла с матраци - 2 бр.; ракла - 1 бр.; бюро - 1 бр.; стол - 1 бр.; гардероб - 1 бр.; PVC корниз; тънки и плътни пердета; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.; отопление.
Трапезария
под - ламиниран паркет; стени - латекс.
Обзавеждане
секция - 2 бр.; секция - поставка за телевизор; маса за хранене - 1 бр.; стол - 4 бр.; мека мебел - диван; 2 бр. табуретки; ниска маса; PVC корниз; тавански плафони за стени - 3 бр.; отопление.
Коридор
под - теракота; стени - латекс.
Обзавеждане
Портманто; шкаф за обувки; стенно огледало; таванска плафониера.
Санитарен възел
под - теракота; стени - фаянс; окачен таван - влагоустойчиво пано 60/60 с вградено ел. осветление; тоалетна чиния - моноблок; порцеланова мивка с ботуш и смесителна батерия; душ батерия - 1 бр.; стенен шкаф с огледало над мивка; пълен аксесоар за баня за комплектуване на WC; отопление/бойлер.
Мокро помещение
под - теракота; стени - фаянс; таван - латекс; пералня.
Балкон
под - теракота/мозайка; тавански аплик; маса - 1 бр.; стол - 2 бр.; сгъваема сушилня; тавански аплик.


Приложение № 3 към чл. 31, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.)
Минимално необходимото обзавеждане на служебните жилища - стандарт категория II:
Кухненски бокс
под - теракота; стени - фаянс до ниво на височина СКШ (секционен кухненски шкаф); останалите стени и таван - латекс; СКШ долен ред: вградена мивка алпака, вграден кухненски плот с 4 бр. бързонагряващи гнезда, вградена фурна, смесителна батерия за кухня; СКШ - горен ред: вграден абсорбатор; щори за прозорците; хладилник - 240 л.
При самостоятелни кухни допълнително се доставят и монтират маса за хранене и 4 стола; отопление.
Спалня
под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс.
Обзавеждане:
четирикрилен гардероб - 1 бр.; спалня с двулицев матрак, нощни шкафчета - 2 бр.; тоалетка с огледало - 1 бр.; стол - 1 бр.; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.; двурелсов PVC корниз - 1 бр.; тънки и плътни пердета; дъска за гладене; отопление.
Детска стая
под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс; единични легла с матраци - 2 бр.; ракла - 1 бр.; бюро - 1 бр.; стол - 1 бр.; гардероб - 1 бр.; PVC корниз; тънки и плътни пердета; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.
Трапезария
под - ламиниран паркет; стени - латекс.
Обзавеждане:
секция - 2 бр.; секция - поставка за телевизор; маса за хранене - 1 бр.; столове - 4 бр.; мека мебел - диван; табуретки - 2 бр.; ниска маса; PVC корниз; тавански плафони за стени - 3 бр.; отопление.
Коридор
под - теракота; стени - латекс.
Обзавеждане:
портманто; шкаф за обувки; стенно огледало; таванска плафониера.
Санитарен възел
под - теракота; стени - фаянс; окачен таван - влагоустойчиво пано 60/60 с вградено ел. осветление; тоалетна чиния - моноблок; порцеланова мивка с ботуш и смесителна батерия; душ батерия - 1 бр.; стенно огледало над мивка с поставка или стенен шкаф с огледало; пълен аксесоар за баня за комплектуване на WC; отопление/бойлер.
Мокро помещение
под - теракота; стени - фаянс; таван - латекс.


Приложение № 4 към чл. 55
(В сила от 01.01.2008 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., предишно Приложение № 2 към чл. 55 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.)
Размери на компенсационните суми, които се изплащат на кадровите военнослужещи, ползващи жилища при условията на свободно договаряне

№ Населени Брой на членовете на семейството
по места едно- дву- три- четири- пет-
ред членно членно членно членно членно
и повече
(лв.) (лв.) (лв.) (лв.) (лв.)
1 2 3 4 5 6 7
1. София, Пловдив, Варна и Бургас 100 110 120 130 150
2. Плевен, Русе, Велико Търново, Стара Загора и Шумен 70 75 80 90 105
3. Останалите областни административни центрове, както и Асеновград, Балчик, Банско, Белене, Дупница, Карлово, Казанлък, Свищов и Троян 60 65 70 80 90
4. Всички останали населени места и вилни зони 50 55 60 65 75Приложение № 5 към чл. 57, ал. 1
(Предишно Приложение № 3 към чл. 57, ал. 1 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.)
Гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... .. Област ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ДО
НАЧАЛНИКА
(КОМАНДИРА) НА
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(звание, име, фамилия)
служещ в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Моля да ми се изплащат компенсационни суми за ползване на жилище на свободен наем.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Живея на свободен наем в жилище (част от жилище), намиращо се в гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... ., област ... ... ... ... ... ... ... ... , ж.к. ... ... ... ... ... .., (кв.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
№... ... , бл. № ... ... , вх. ... ... ... ... , ет. ... ... , ап. ... ... .
2. Жилището е собственост на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
(трите имена на собственика)
3. Жилището се състои общо от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(брой на стаите и сервизните помещения)
4. Заплащам свободен месечен наем в размер
... ... ... ... ... ... ... .. (... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ) лева.
(цифром) (словом)
5. В наетото жилище живеем ... ... ... ... ... ..-членно семейство, което представлява:
а) аз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;
(трите имена)
б) съпруга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ;
(име) месторабота
в) ненавършилите пълнолетие и невстъпили в брак деца:
аа) (син, дъщеря)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име) (възраст)
бб) (син, дъщеря)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име) (възраст)
вв) (син, дъщеря)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име) (възраст)
гг) (син, дъщеря)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име) (възраст)
дд) (син, дъщеря)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име) (възраст)
ее) (син, дъщеря)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име) (възраст)
6. Притежавам собствено жилище в гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
ж.к. (ул.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бл. № ... ... .., вх. ... .., ет. ... .., ап. ... ..,
състоящо се от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
(брой на стаите и сервизните помещения)
7. Ползвам под наем ведомствено жилище на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
в гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ж.к. (ул.) ... ... ... ... ... .., бл. № ... ... ... ,
вх. ... .., ет. ... .., ап. ... .., състоящо се от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(брой на стаите и сервизните помещения)
Същото изцяло (частично) съм освободил и е предоставено за ползване чрез отдаване под наем съгласно приложеното писмо ... ... ... ... ... № ... .. / ... .. г.
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8. За неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Подпис:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... г.
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ...Приложение № 6 към § 1, т. 10
(Предишно Приложение № 4 към § 1, т. 10 - ДВ, бр. 81 от 2008 г., в сила от 16.09.2008 г.)
Жилище, годно за постоянно обитаване, е жилище в състояние, отговарящо на следните изисквания:
1. Подови настилки:
- в жилищните помещения - балатум, дюшеме или паркет;
- в коридорите - балатум, обикновена мозайка или теракота;
- в сервизните помещения - обикновена мозайка или теракота.
2. Боядисване на стени и тавани:
- в жилищните помещения и коридорите - боядисване с латекс или обикновени тапети;
- в сервизните помещения - латекс или фаянс по стените и варосване за таваните.
3. Вътрешни инсталации:
- всички инсталации задължително следва да бъдат в изправност;
- електрическа - електромер; ключове, контакти и фасонки във всички помещения;
- водопроводна - водомер;
- канализационна;
- отоплителна - монтирани радиатори с вентили.
4. Оборудване:
- брави и ръкохватки на всички врати и прозорци;
- в кухнята - секционен кухненски шкаф с мивка и смесителна батерия;
- в санитарните възли - седало с капак, казанче, малка мивка, смесителни и душ батерии.
5. Други:
- задължително наличие на всички врати и прозорци и остъкляване на прозорците

Пуснах я на две части, че не се събра.
fani_i
Потребител
 
Мнения: 562
Регистриран на: 11 Яну 2009, 09:52

Re: Правилник за военно-жилищния фонд

Мнениеот karanedeff » 08 Юни 2009, 20:25

Да допълня нещо.
Сайта на Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" нещо не ми се отваря в момента, но в кеша на Гугъл намерих това указание:
Във връзка с продажбата на имоти от ведомствения жилищен фонд на МО, следва да се има предвид следното:

Със Заповед на Министъра на отбраната от м. март 2009 г. е регламентиран редът за промяна предназначението на жилищата от “за отдаване под наем” и “служебни” в “за продажба”. Статутът на имотите се променя само в случаите, когато се касае за жилища, построени преди 1986 г. и се нуждаят от извършване на основен ремонт. Установяване нуждата от извършване на основен ремонт на жилищата, ателиетата и гаражите, които ще се продават ще се извършва от специални комисии към съответните териториални дирекции на Агенцията. Друго условие е, във всеки конкретен случай кандидат-купувачът да отговаря на условията на Наредбата за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне /Наредбата/.

С ПМС № 43/19.02.2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет се правят изменения и допълнения в Наредбата.

1. Удължава се срокът на § 19 от Наредбата, който регламентира приключване на незавършените производства по продажба/замяна до 16.09.2009 г.

2. Предвижда се приключване в 6 месечен срок, считано от 27.02.2009 г. на незавършените производства по продажба на жилища, ателиета и гаражи, образувани по реда на глава V от отм. Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МО, по които е извършено класиране на кандидат-купувачите, по цени, формирани по методиката, обявена със Заповед № ОХ-631/08.09.2008 г. на Министъра на отбраната.

3. Нормите за жилищно задоволяване /брой стаи, в зависимост от членовете на семейството/, установени в Наредбата ще се прилагат само що се касае за настаняване под наем в жилище от ВЖФ на МО, но не и при продажба/замяна.

очевидно в приложение на § 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
В сила от 27.02.2009 г.
Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г.
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1237
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: Правилник за военно-жилищния фонд

Мнениеот alraa » 08 Юни 2009, 22:01

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ Fani_f и Karadeneff! Не съм си и мечтала за такива изчерпателни отговори. Може ли само едно уточнение. След продажбата на жилище от МО на служещия, той има ли право да го продава веднага след това.

И пак много Ви благодаря!

П.С. И да, и на мен не ми се отваря сайта на Агенцията...
alraa
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 08 Юни 2009, 17:13

Re: Правилник за военно-жилищния фонд

Мнениеот alex_g » 14 Сеп 2010, 18:10

Супругата ми е военнослужещ, а аз цивилен служител. Имаме дете. Тя няма жилище в гарнизона, а аз имам една втора /другата е на сестра ми/. Родителите ми имат право да го ползват до живот и живеят в него. Живеем на свободен наем. Има ли право съпругата ми на квартирни пари и на какво основание. Една юристка в КЕЧ в телефонен разговор ме увери, че има право щом само аз имам половин жилище при тези обстоятелства, но не мога да я намеря за повече информация. Ако някой знае нещо по въпроса, моля да помогне.
alex_g
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 14 Сеп 2010, 17:05


Назад към Лекции и материали


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron