начало

Наказателната колегия на ВКС образува тълкувателно дело за лихварството Наказателната колегия на ВКС образува тълкувателно дело за лихварството

Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

В този форум можете да търсите и предоставяте лекции и др. материали


Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот DEKAH » 22 Дек 2008, 12:55

Колеги, пускам темата, с цел взаимопомощ в предстоящите конкурси. Ще публикувам конспекта и се надявам всеки, който има желание, да вземе участие в изработването на материалите за конкурса. Знам, че ще сме си конкуренция, но.... мисля, че тези които имат някаква надежда, че може да се спечли конкурса със знания ще се отзовът в темата. Предлагам всеки да си набележи въпроси, които да подготви и след това ще ги обменим по между си.
Последна промяна DEKAH на 27 Яну 2010, 16:34, променена общо 1 път
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот DEKAH » 22 Дек 2008, 13:01

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА
МАГИСТРАТИ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

1. Правно положение на юридическите лица с нестопанска цел.
2. Търговски дружества. Учредяване, управление и представителство.
3. Правни сделки: понятие и видове. Съдържание и форма на сделките. Търговски сделки.
4. Недействителност на сделките. Особени случаи на недействителност.
5. Договор: понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице.
6. Изпълнение на договора: същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнение на договора. Даване вместо изпълнение. Суброгация.
7. Неизпълнение на договора: същност и форми. Причини за неизпълнението, за които отговаря длъжника. Невиновна невъзможност за изпълнение. Забава на кредитора.
8. Гражданска отговорност за вреди.
9. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност. Видове солидарност. Неделимост на задълженията.
10. Защита на кредитора. Имуществена отговорност. Упражняване правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск.
11. Договор за продажба.
12. Договор за дарение и спонсорство.
13. Мандатни отношения. Комисионни и спедиционни договори.
14. Представителство. Понятие и видове. Представителството в гражданското, търговското и трудовото право.
15. Давностни и преклузивни срокове. Начало, спиране, прекъсване и край на давностните срокове.
16. Право на собственост. Съдържание на правото на собственост. Видове собственост. Способи за придобиване на собственост.
17. Съсобственост: понятие и видове. Възникване и прекратяване на съсобствеността. Етажна собственост.
18. Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск.
19. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.
20. Непозволено увреждане – обща характеристика. Ограничения. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи.
21. Неоснователно обогатяване. Общ състав на неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание при отпаднало основание и при несъществено основание.
22. Отговорност по трудово правоотношение. Дисциплинарна и имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена отговорност на работодателя.
23. Брак – предпоставки за сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите.
24. Прекратяване на брака – основания за развод. Развод по исков ред и по взаимно съгласие.
25. Произход – установяване и оспорване. Припознаване на деца.
26. Наследяване по закон и завещание. Придобиване на наследство.
27. Иск. Предявяване на иск. Страни и представителство.
28. Разглеждане на граждански дела пред първа инстанция.
29. Другарство в исковия процес. Встъпване и привличане. Главно встъпване. Спор между кредитори.
30. Обективно съединяване на искове. Понятие и видове. Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебното решение при обективното съединяване на исковете.
31. Доказателствени средства в гражданския процес.
32. Процесуални действия на разпореждане с иска. Оттегляне, отказ и изменение на иска. Съдебна спогодба.
33. Съдебни актове. Разпореждания. Постановяване и стабилитет на съдебното решение. Определения – видове и обжалване.
34. Правни последици на съдебното решение. Сила на присъдено нещо.
35. Порочни съдебни решения: нищожни, недопустими и неправилни решения.
36. Обжалване на съдебно решение. Право на жалба и основания за обжалване. Производство по обжалване.
37. Особени искови производства: чл. 310-388 от ГПК.
38. Общо учение за изпълнителния граждански процес. Право на принудително изпълнение. Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист. Заповедно производство.
39. Обезпечително производство. Обезпечаване на предявен и на бъдещ иск. Развитие и приключване на производството.
40. Охранителни производства.


КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА
МАГИСТРАТИ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

1. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Причинна връзка. Обективен и субективен състав на престъплението. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността на деянието.
3. Вина – същност и определение. Форми на вината.
4. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешката и нейното значение; отграничаване на грешката от умисъла, непредпазливостта и случайното деяние.
5. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и опита.
6.Съучастие в престъпление: форми на съучастие и разграничения.
7.Множество престъпления. Видове усложнени престъпления: продължавано престъпление, съставно престъпление и др.
8.Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателна отговорност.
9.Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки за държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание.
10.Система на наказанията. Обща характеристика и тенденции на развитието.
11.Наказанието “лишаване от свобода”. Обща характеристика. Различия от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието “лишаване от свобода”.
12.Наказания без лишаване от свобода. Значение, видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода.
13.Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност и индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и комулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства..
14.Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване на пълнолетни и непълнолетни. Помилване и амнистия.
15.Освобождаване от наказателна отговорност.
16.Престъпления против живота. Убийство – видове и състави. Особени случаи на непредпазливо убийство.
17.Кражба, грабеж и обсебване. Състави.
18.Длъжностно присвояване и обсебване. – обща характеристика и състави.
19.Измама, документна измама и вещно укривателство – обща характеристика, отграничаване и състави.
20.Общи стопански престъпления – видове. Безстопанственост. Използване на държавни и обществени организации за частна дейност.
21.Престъпления по служба – нарушаване на служебни задължения, използване на служебно положение и др.
22.Престъпления против правосъдието: набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство, длъжностни престъпления против правосъдието.
23.Пасивен и активен подкуп.
24.Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране.
25.Общоопасни престъпления. Престъпления против транспорта.
26.Участници, страни и субекти в наказателния процес.
27.Участие на съдебни заседатели в наказателното съдопроизводство. Право на защита. Процесуални гаранции на правото на защита. Разкриване на истината в наказателния процес. Оценка на доказателствения материал.
28.Предмет на доказване, доказателства и доказателствени средства.
29.Способи за събиране и проверка на доказателствата.
30.Досъдебно производство – дознание и предварително следствие.
31.Първоинстанционно наказателно съдопроизводство.
32.Въззивно наказателно съдопроизводство. Образуване, доказателства пред въззивната инстанция, ред за разглеждане на делото, производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.
33.Касационно производство по наказателни дела.
34.Особени правила – бързо производство, незабавно производство и съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция.
35.Производство за възобновяване на наказателните дела.
36.Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
37.Прекратяване на наказателното производство със споразумение.
38. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот albena_ai » 22 Дек 2008, 13:36

Здравей
бих искала да те помоля, ако имаш възможност да ми изпратиш материалите за изпита за младши магистрати на моя мейл
albena_ai@abv.bg
Благодъря ти предварително. Весели празници.
albena_ai
Младши потребител
 
Мнения: 59
Регистриран на: 24 Авг 2006, 15:47

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот DEKAH » 22 Дек 2008, 15:03

Колега, май не сте разбрали - темата е за ИЗРАБОТВАНЕ на материалите. Ако желаете можете да подготвите някоя от темите.

За сега готови материали няма.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот DEKAH » 22 Дек 2008, 19:53

............
Последна промяна DEKAH на 27 Яну 2010, 16:35, променена общо 1 път
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот vanyasc » 22 Дек 2008, 20:09

Предварително се извинявам, че въпросът ми не е точно по темата, но...
Нали все още конкурсът не е обнародван в ДВ. Поне в петък не беше. Може би утре?
vanyasc
Младши потребител
 
Мнения: 60
Регистриран на: 13 Юни 2007, 13:27

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот DEKAH » 22 Дек 2008, 21:17

Ще се обнародва в бр.1/2009 год.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот idealista » 22 Дек 2008, 23:53

Декан,.. какво направи,бе човек :roll: ..за по-малко от 6 h..разработи 27 въпросчета ли??? :shock: БРАВО! :)
Аз бях служебно ангажирана и нямах време даже да прегледам конспектите..но от петък започвам с наказателните!
Каквото и да успея да направя...ще ви го кажа..макар да се смнявам да е много /предвид празниците/!
Лека вечер на всички. :)
Аватар
idealista
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 02 Юни 2008, 16:06
Местоположение: Варна

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот naany » 23 Дек 2008, 08:46

Аз предлагам на желаещите да се подпомогнем в разработването на въпросите по конспекта, да си заявим това желание днес, в тази тема, за да можем да си разпределим въпросите, че да не се получи така, че да работим върху едни и същи въпроси. Да си дадем една дата като крайна за разработването им, че после да си обменим и въпросите.
naany
Младши потребител
 
Мнения: 59
Регистриран на: 06 Дек 2008, 10:31

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот REVOLUTION » 23 Дек 2008, 12:12

Колеги аз съм свикнал да се подготвям директно от учебниците и никога не съм разработвал въпроси , затова и на този етап съм пас от инициативата , но ще се включа ако решиме да обсъждаме казуси , тъй като съм събрал немалко през годините и ще ги постна в темата.

Успех и весели празници!
REVOLUTION
Активен потребител
 
Мнения: 4454
Регистриран на: 25 Сеп 2007, 11:26
Местоположение: гр.Пловдив

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот genius75 » 23 Дек 2008, 16:14

На мен ми е едно пържолено...
genius75
Потребител
 
Мнения: 525
Регистриран на: 20 Ное 2006, 18:35

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот realist » 23 Дек 2008, 16:42

Привет и от мен в новата тема.
Аз отсега си знам, че няма да имам никакво време да подготвям въпроси, затова се извинявам предварително. Но имам някакви лекции на файлове, с които мога да допринеса за общата кауза. Ще погледна какви и пак ще пиша.

Деканчо, ти откъде се сдоби с тия конспекти и трябва ли да се готвя и по НП-те въпроси след като няма да се заявявам за кандидат-прокурор?
realist
Младши потребител
 
Мнения: 53
Регистриран на: 16 Дек 2008, 16:24

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот T.A.R.A. » 26 Дек 2008, 16:52

Браво на Декан!Адски си експедитивен!!!!!Аз също никога не съм разработвала въпроси.Винаги просто си чета от учебниците.И този път нямам намерение да променям нещата.Самото допълнително разработване не е лоша идея, но с 12-часов работен ден и да искам, няма как да го направя!Така, че след Нова година, се стягам и започвам да търся време да чета.На всички успех.
Нямам и нищо на компютъра като материали, но ако се сдобия, ще оставя съобщение в темата.
T.A.R.A.
Потребител
 
Мнения: 225
Регистриран на: 12 Фев 2007, 18:19

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот petrova.magdalena » 28 Дек 2008, 19:23

Здравейте! В момента имам готови разработки от държавни изпити по наказателноправни от преди една година. Мисля, че донякъде ще свършат работа ще ги пооправя и ще ги изпратя на Декан. Или ако някой друг се интересува да пише. Моят e mail: petrova.magdalena@gmail.com
Аватар
petrova.magdalena
Младши потребител
 
Мнения: 38
Регистриран на: 10 Яну 2007, 22:19

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот DEKAH » 29 Дек 2008, 00:11

Колеги, на някой да му се намират пресни лекции по новия ГПК, че преработването на стари лекции и съпоставянето им с новия ГПК е убийствена работа.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот eleonora_petrova » 29 Дек 2008, 13:35

Здравй DEKAH! Съгласна съм с теб(извинявам се предварително,че пиша на ''ти''), че преработването на лекции и материали по стария ГПК е меко казано ''убийствена работа''! Така че и аз искам да помоля, ако някой разполага с нови да ни ги изпрати! Аз за разлика от другите колеги съм свикнала, наред с четенето винаги да разработвам въпросите. И в този ред на мисли, искам да се влюча! Моляте DEKAH, да ми кажеш до кой въпрос си стигнал и аз от каде да започна!
''Богатството при отсъствие на мъдрост,води до високомерна гордост.Няма по уродлива форма на управление,при която богатите се считат за най-могъщи!'' Цицерон
eleonora_petrova
Младши потребител
 
Мнения: 44
Регистриран на: 11 Сеп 2006, 13:23
Местоположение: София обл.

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот m_nedelcheva » 05 Яну 2009, 12:55

Колеги, и аз се нуждая от лекции по ГПК - нов. Трудно се работи със стария учебник по ГПК. Ако Ви се намира нещо, моля изпратете на nedelcheva2316@abv.bg. Благодаря! :)
m_nedelcheva
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 11 Дек 2008, 12:10

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот punisher » 05 Яну 2009, 13:34

Колега DEKAH,
дай ми мейл да ти пратя лекции по новия ГПК.Не са по целия ГПК обаче,така ми ги прагиха преди време с влизане в сила на новия ГПК.Лекциите са на Стамболиев,не че съм му привърженик(не ми е преподавал,но съм чела негови монографии),но може да ви свършат работа.А пък вие оттам ги пращайте,че нямам време да пращам на всички от колегите,които ще се явявате.
punisher
Потребител
 
Мнения: 576
Регистриран на: 14 Яну 2008, 18:01
Местоположение: Пловдив

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот sladkische » 05 Яну 2009, 14:07

Здравейте, колеги аз също съм свикнала да уча от учебници и не мога да се включа в инициативата относно разработването на въпроси, не поради липса на желание, а поради недостиг на време.
Но в този първи етап по-скоро мисля, че следва да се съсредоточим около решаването на казуси, което е нещо много по-различно от научаването на въпроси от конспекта, затова предлагам да опитаме да решим казуси. Аз имам такива които са подготвяни за реален изпит за младши прокурори, но по стечение на злочести обстоятелства не е можал нито един от тях да се падне. Ще пейстна най-гадния според мен, за да имаме повече време да го обсъдим

Казус 3
В началото на месец април 2006 г. ЕТ “Люси- Людмила Станоева” организирала разпространенине на периодичен печат на подвижен метален павилион, поставен в гр. София, бул. “Васил Левски” пред №64. Павилионът бил прикрепен към близкия стълб за улично осветление, посредством метална верига с катинар.
Появата му се отразила негативно върху търговската дейност, развивана от Емилия Драгоева. Затова, последната решила да отстрани павилиона. За целта се свързала със свой познат- Петьо Шаламанов, който разполагал с тежкотоварен автомобил, обяснила му, че от общината са й наредили да премести собствения си павилионна друго место и го помолила да й помогне с автомобила си в пренасянето му. Шаламанов се съгласил за това срещу сумата от 300лв.
На 19.05.2006., около 6.00 ч. Драгоева отишла при павилиона, собственост на Станоева, счупила с камък катинара, с който бил закрепен към стълба и изхвърлила металната верига.Около 6.30 ч. Шаламанов заедно със двама свои приятели, пристигнали на адреса, натоварил показания му от Драгоева павилион в ремаркето на автомобила и го откарал, пак по молба на Драгоева, пред дома си.
До 19.05.2006. Драгоева не се поинтересувала за павилиона и не се разплатила за услугата, въпреки че Шаламанов многократно я издирвал, а тя се укривала. На същата дата Шаламанов предал павилиона като метални отпадъци, срещу сумата от 180 лв.
По сигнал на Станоева павилионът бил открит в пункта за вторични суровини от пристигналия дежурен полицейски служител от първо РПУ. Той иззел павилиона с протокол подписан от него, управителя и Станоева.

Въпроси:

1. Как трябва да се квалифицира поведението на Драгоева ?
2. Съставомерни ли са деянията на Шаламанов ?
3. Установява ли се вещ, която подлежи на отнемане в полза на държавата по реда на чл. 53 от НК и в случай, че отговорът ви е положителен-изяснете реда за това ?
4. Кой е органът и какъв е редът за образуване на досъдебното производство в конкретния случай ?
5. Законосъобразно ли е приобщен павилиона като веществено доказателство и може ли съставеният протокол за изземване да има значение за делото ?
6. Кое от посочените в казуса лица може да се конституира в производството в качеството на пострадал, граждански ищец и частен обвинител и за какви вреди може да претендира обезщетението ?
sladkische
Младши потребител
 
Мнения: 34
Регистриран на: 29 Юли 2008, 12:00

Re: Конкурс за мл. магистрати - лекции и материали

Мнениеот DEKAH » 05 Яну 2009, 19:51

Колега sladkische. Този казус сме го решавали някъде във форума. Предлагам да отвориш нова тема в раздела, в която да се пускат казуси, защото тази е за лекции. Нека да не се объркват нещата. И аз имам няколко добри казуса за споделяне.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Следваща

Назад към Лекции и материали


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron