начало

ВАС решава накърнени ли са трудовите права на асистентите в университетите ВАС решава накърнени ли са трудовите права на асистентите в университетите

минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Дискусии на тема съдебната власт в България


минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот justmy » 25 Окт 2014, 21:49

безумието на алчността :arrow: :!: и това ИМ Е МАЛКО....къде има дело в ЕСПЧ срещу това здраво оливане :idea:

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г.
за минималните размери на адвокатските възнаграждения 
(Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.)
Раздел I 
Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.
Чл. 2. (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
(1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.
(3) (Нова, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Заплащането на възнаграждението по тази наредба е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.
Чл. 3. (Доп., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.
Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.
Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.
Раздел II 
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. - 20 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за писмена консултация - 40 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за тъжби до прокуратурата и полицията - 50 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 200 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание - 150 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) (отм., предишна б. "б", изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес до 1000 лв. - 50 лв.;
б) (предишна б. "в", изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) (предишна б. "г", изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) (предишна б. "д", изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) (предишна б. "е", изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. (изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:
а) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) едноличен търговец - 150 лв.;
б) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество - 180 лв.;
в) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) командитно дружество - 200 лв.;
г) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
д) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) акционерно дружество - 600 лв.;
е) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) кооперативно сдружение - 250 лв.;
ж) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;
з) (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.;
и) (нова, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б“ – „д“ възнаграждения се увеличават с 50 на сто;
10. (зал., ДВ, бр. 28 от 2014 г.);
11. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 – 5, т. 8 – 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба.;
12. (нова, ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за уговорена почасова консултантска дейност - 60 лв. на час.
Раздел III 
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл. 7. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;
2. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред - 600 лв., а за развод по взаимно съгласие - 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
3. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв.;
7. (нова, ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;
8. (нова, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес над 10 000 лв. - 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.
(3) (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.
(4) (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.
(5) (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(6) (Отм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.; нова, бр. 28 от 2014 г.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.)
(1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
4. за дела по Закона за Българския държавен стандарт – 350 лв.;
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 500 лв.
(3) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“.
Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на въззивна жалба отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) (Нова, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) (Нова, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.
Чл. 10. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело възнаграждението е:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2;
3. (изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;
4. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 200 лв.
Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.
Раздел IV 
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.
Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) до 5 години лишаване от свобода - 500 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) до 10 години лишаване от свобода - 800 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) доживотен затвор - 3000 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 300 лв.;
8. (отм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 9, изм., бр. 28 от 2014 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 400 лв.;
9. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.; предишна т. 10, изм., бр. 28 от 2014 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство - 300 лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
Чл. 14. (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.
Чл. 15. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.
Чл. 16. (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 400 лв.
Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.
Чл. 18. (1) (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размерите по чл. 7, ал. 2 върху размера на санкцията, но не по-малко от 50 лв.
(2) (Доп., ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 300 лв.
(3) (Нова, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.
Раздел V 
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция 
(Нов раздел, ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
Чл. 19. (Отм., нов, ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 20. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 21. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по чл. 127, 127а и 128 от Семейния кодексминималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 22. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилиеминималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 23. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 24. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 26. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 1300 лв.
Чл. 27. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.
Чл. 28. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 29. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 30. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 31. (1)(Предишен текст на чл. 31, изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.
(2) (Нова, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по ал. 1.
Чл. 32. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.
Чл. 33. (Нов, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възнаграждението е 300 лв.
Чл. 34. (Нов, ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 възнаграждението е 500 лв.
Допълнителни разпоредби
§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
§ 2. (Изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) В случаите по чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс(отм.) и чл. 161, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и в случаите на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от двукратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба.
§ 2а. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение.
Заключителна разпоредба
§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).
цените са ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ НАРОДА
Последна промяна justmy на 26 Окт 2014, 09:57, променена общо 1 път
Принцип от римското право е по-добре десет виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора. У нас нагласите са обратни. Съдебна система" - разбирай система, която трябва да бъде съдена.
Аватар
justmy
Потребител
 
Мнения: 325
Регистриран на: 16 Окт 2009, 16:03
Местоположение: пред Съдебната палат(к)а

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот Melly » 25 Окт 2014, 23:20

Ти чак сега ли прочете този поднормативен акт?
Стягай колана и заминавай пред ЕСПЧ да се жалваш.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7715
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот justmy » 26 Окт 2014, 10:07

Бяха го скрили гузно у файл,отварящ се с програма :!: :arrow: защо като е водещ фактор за вас,не го сложите на видно място по медиите включително да се радвате на народната любов :!: :?:

или ще кажете,че има дЕФЕКТИВНА безплатна правна помощ :| сходна файда.
Принцип от римското право е по-добре десет виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора. У нас нагласите са обратни. Съдебна система" - разбирай система, която трябва да бъде съдена.
Аватар
justmy
Потребител
 
Мнения: 325
Регистриран на: 16 Окт 2009, 16:03
Местоположение: пред Съдебната палат(к)а

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот enter » 26 Окт 2014, 11:06

Увеличението на минималните адвокатски хонорари е нищожно, на основание неспазена процедура по чл 26 ал2 ЗНА-непубликуване на проекта на интернет страницата за предварително обсъждане. Нарушението не подлежи на саниране, и е въпрос на жалба до ВАС-да си каже тежката дума.
В момента има дело пред ВАС - 10395/2014 за оспорване на параграф 2 от така наречената наредба.Делото е заведено от прокурор от ВадмПрокуратура. Съмнявам се съдът служебно да прогласи нищожността на увеличението -изцяло , а не само досежно оспорения параграф по това дело, въпреки че има това право.
Щом ви дразни тази наредба-ми пуснете една молбичка по това дело съдът да се произнесе по валидността на цялата наредба, а не само досежно оспорения параграф. За нищожността съдът следи служебно, и не пречи да му напомним, нали-дори и това да е извън процедурата(не вярвам да искате да встъпите в делото-имате право, макар,че не знам как ще докажете правния си интерес).
Втори вариант-щом ви дразни наредбата-пуснете молбичка до върховната адм прокуратура-да преценят дали да оспорят цялата наредба-на посоченото основание по-горе. Можете и сам да се пробвате да я оспорите, ама е по-лесно друг да свърши работата, нали :mrgreen:
enter
Потребител
 
Мнения: 180
Регистриран на: 08 Окт 2008, 14:32

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот bird_of_paradise » 26 Окт 2014, 13:51

justmy написа:Бяха го скрили гузно у файл,отварящ се с програма

На кривата ракета, Космосът и пречи и параноя дебне отвсякъде.
Нужни са само интернет, компютър и минимум мисъл в задсофтуерното устройство: https://www.google.bg/search?q=%D0%BD%D ... gfXxYG4Dg#


enter написа:В момента има дело пред ВАС - 10395/2014 за оспорване на параграф 2 от така наречената наредба.Делото е заведено от прокурор от ВадмПрокуратура.

След повелята на ТР № 6 и константната практика на ВАС, цялата тази олелия е с предизвестен край ( нож на мъртво животно). Ама нищо- по-добре късно, отколкото никога, дет се казва - ще си изпълнят нормативно вмененото им задължение за бдение.
Всъщност, не ти ли се струва странно, че въпреки служебните им задължения не отваря дума за цялата Наредба, а само за параграфа? Ама никак? Прокурор от ВКП да няма мнение по въпроса е доста несериозно.

Когато стоеше на преден план ТДТССГПК, която засяга неограничен кръг от граждани( без адвокат може, без платена ДТ делото е почти мираж)- прокуратурата гледаше филма " Мълчанието на агнетата" ( не знам кой е бил мълчалив и кой агне- преценете). Е, какво?- 5чл. на ВАС каза: абе вЕрно, нЕма доказателства да е обществено обсъждана, липсват доказателства, че изобщо е публикувана ( правим разлика между публикация и обективирането и на хартия), а за 14дн. срок и дума не отвори ( какво ли тук значи срока нещо). Факта, че ВКС, Вад.С и дирекции на МС са изразили становища е предостатъчно ( очевидно те са обществеността) и "няма не искам, няма недей" - ще плащате тея 4%, `шото съда не е благотворително дружество ( последното не е казано, но се извежда).

Нямам против да се атакува Наредба № 1 ( ще я спазвам такава, каквато е, докато има прагове и адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се - когато отняма ще определям, колкото преценя и ще искам мотивиране на субективна стойностна оценка за чужд труд; а защо не и да погледна в нечие канче от системата ) - против съм различния аршин в подхода и решението.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот justmy » 26 Окт 2014, 19:06

Ииии,къде в мотивите за новите цени,те са съобразени с минималната работна заплата;пенсия и жизнен минимум за който е навързано всичко,свързано с нас-масовите хора :?: :!: :arrow: защото безработните и тяхното обезщетение също е мародерско престъпление-под жизнения минимум в пъти
и повечето и от него се отказват...

:mrgreen: а,че прокурорите не смеят реално да бутнат наредбата е ясно,щото нали всички те един ден ви стават колеги тук и все едно да си изядът хляба :wink:
та,като мине делото тук с ясен край :idea: се пуска вече у ЕСПЧ.
Принцип от римското право е по-добре десет виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора. У нас нагласите са обратни. Съдебна система" - разбирай система, която трябва да бъде съдена.
Аватар
justmy
Потребител
 
Мнения: 325
Регистриран на: 16 Окт 2009, 16:03
Местоположение: пред Съдебната палат(к)а

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот bird_of_paradise » 27 Окт 2014, 17:43

Не възнагражденията на адвокатите са високи - доходите в страната са малки, но вина за това не носи гилдията.

Иии, защо твоя доход трябва да е мерило, след като възнаграждението на адвоката се определя на база свободно договаряне? Отделно, че от 2009г. до момента увеличението в МРЗ е 42%, като преобладаващо толкоз е и увеличението в Наредбата. Е, да- въведоха се възнаграждения за услуги, които до момента не бяха остойностени, но не може цял живот блок-маса ( абе искам фотополимер, ама здравна каса казва- ще доплатиш, защото не го покривам; имала съм право на два зъба, ама болните са пет- ще доплатиш или ела следваща година; искам преглед при специалист кардиолог- ще си платиш, ако и да плащаш ежемесечно - ако е на частно- плащаш повече).

Все се забравя, че наредбата определя минимума, но таван няма, ерго- субективно всеки от нас може да си постави цена на услугата и всеки клиент има право на свободен избор. Друг е въпроса, че тази наредба косвено брани и интереса на доверителите: колкото си платил ( въпрос на договаряне)- толкова ще ти бъде присъдено или поне не по-малко от минимума ( след увеличенията в наредба 1 и повсеместните възражения няма как да е над минимума)..., ама трудно се схваща, което ми напомня, че трябва да повторя, за неразбралите: държавата е осигурила безплатна (относително) правна помощ и платената не е задължителна :) .


Наредбата е обсъждана от заинтересованите лица поне на две събрания на АК в страната ( едно от които е общо). Всеки адвокат, вписан в колегия, е имал правната възможност да изрази мнение по проекта. Смятам това за достатъчно, след като адвокатурата е самоуправляваща се, самоиздържаща, независима и прочее, което ще се отчете в едно съдебно производство ( не става въпрос за липса на законова делегация валидна за параграфа).
Дали Иван щял да коментира/възразява, дори и в писмен вид, че не му харесвали цените, това няма да ги редуцира. Трябва да е ясно. :)

Ще ходиш на ЕСПЧ, ще доказваш правен интерес :lol: , всички прокурори- бъдещи адвокати, ....дръндели...
Не си наясно с проблема. Изобщо.
Което не пречи да натискаш клавишите.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот fbr65 » 27 Окт 2014, 22:15

bird_of_paradise написа: възнаграждението на адвоката се определя на база свободно договаряне

bird_of_paradise написа: наредбата определя минимума

Няма как и двете твърдения да са верни.
fbr65
Потребител
 
Мнения: 217
Регистриран на: 14 Мар 2010, 19:44

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот fbr65 » 27 Окт 2014, 22:17

bird_of_paradise написа: възнаграждението на адвоката се определя на база свободно договаряне

bird_of_paradise написа: наредбата определя минимума

Няма как и двете твърдения едновременно да са верни.
fbr65
Потребител
 
Мнения: 217
Регистриран на: 14 Мар 2010, 19:44

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот enter » 27 Окт 2014, 22:17

Страшно много лица са заблудени ,че има безплатна правна помощ от НБПП . Няма такава, освен в някои редки изключения. Накрая плащаш. Въпреки,че в закона пише друго, въпреки,че от европравилата следва друго. България е излъгала ЕС ,че има безплатна правна помощ. Безплатна правна помощ, означава,че правноподпомогнатия не плаща за правната помощ нищо-без значение от изхода на делото-дори и да загуби делото. В сайта на НББП в трета глуха е записано

"9. Какво дължите за предоставената ви правна помощ?
Преди и по време на делото Вие не дължите на служебния адвокат никакво заплащане. Ако бъдете осъден или загубите изцяло или частично делото, Вие ще трябва да заплатите на Националното бюро за правна помощ разноските по възнаграждението на адвоката, който ви е защитавал."

Правната помощ от НБПП не е безплатна-накрая правноподпомогнатия плаща. Безплатна правна помощ обаче значи, че правноподпомогнатия не плаща нищо за правната помощ-дори и да загуби делото. Нещо повече-във Великобритания правна помощ-безплатна се полага и на лица ,кооито не са социално слаби. При полицейското задържане помощта от адвокат се плаща от държавата, дори и лицето да не е социалнослабо
http://www.legalworld.bg/36242.naj-dobr ... &orderby=2

"Как се урежда заплащането на адвокатите по правната помощ във Великобритания? У нас някак си се приема за нормално, че понеже адвокатите от системата за правна помощ получават по-ниско възнаграждение, то и качеството на предоставяните от тях услуги е по-ниско спрямо ситуацията, при която човек може да си позволи сам да плати за адвокат.

Има три нива на възнаграждения за дежурните адвокати, които предоставят правна помощ за задържаните в полицейските участъци.

Първо, при самото полицейско задържане е много рядко на някой адвокат да му бъде платено от самия клиент. Първоначалният правен съвет е за сметка на държавата, независимо дали се дава по телефона от дежурния адвокат или той се явява лично в полицейския участък за среща с клиента. В много, много редки случаи, ако разполагате със средства, ако са ви арестували и преди и ако имате ваш личен адвокат, тогава може и лично да платите за неговото явяване при арест. Но това е много, много рядко. Случва се веднъж на два-три месеца."
enter
Потребител
 
Мнения: 180
Регистриран на: 08 Окт 2008, 14:32

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот bird_of_paradise » 28 Окт 2014, 15:19

fbr65 написа:Няма как и двете твърдения едновременно да са верни.

Верни са. Мога да договоря далеч над това, което е заложено като минимум и отношенията с доверителя са валидни без оглед дали ще е абсолютна сума и/или процент от мат. интерес ( респективно дължи плащане- авансово/вписледствие, според зависи договореното, мога да предявя съдебен иск за дължимата сума и прочее обструкции), съвсем различно, какво ще присъди съда ( абсолютната сума авансово, а уговорения резултативен хонорар няма да му се присъди в светлината на новото ТР, но това не пречи да си получа парите- такава оферта е приета и е сключен договор). Няма нужда да обяснявам известното.

enter написа:Страшно много лица са заблудени ,че има безплатна правна помощ.....

На тази обстоятелственост бе моето лаконично "относително" ( спомнете си за здравното осигуряване- плащаш ежемесечо, но НЗОК поема само част от дължимата сума - при нас всичко е относително).

И отново- правната помощ е задължителна единствено при приподписване на КЖ; в някои редки съдебни усложнения между родители- деца; и в случаите на чл. 94 НПК. Вярно е, че в посочените хипотези е "натресена" от законодателя, както е вярно и че сумите по НЗПП са символични.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот fbr65 » 28 Окт 2014, 21:10

Няма нищо свободно в договаряне на цена, която се определя с наредба. А ако договорената цена е по-ниска от определената с наредба. Юристът сключил такъв договор, ще бъде ли санкциониран. Предполагам отговора е "Да". В такъв случай, свободното договаряне е мираж.
fbr65
Потребител
 
Мнения: 217
Регистриран на: 14 Мар 2010, 19:44

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот bird_of_paradise » 31 Окт 2014, 14:29

:)
fbr65 написа:Няма нищо свободно в договаряне на цена, която се определя с наредба.

Всичко е точно толкова свободно, колкото и размера на възнаграждението за различните длъжности в страната- държавата указва размера на минималната работна заплата ( каквото е указал и ВАдС за неговата гилдия) и размера на минималния осигурителен доход, но не задължава работодателите какъв да е размера на тр. възнаграждение за различните длъжности, респективно липсва задължение да е налице съвпадение между договорена заплата и осигурителен доход ( често пъти брутната заплатата е под осигурителни доход и това не влече санкция за работодателя, но тези "дреболии" се неглижират- очевидно повечето работят по ТПО за удоволствие :D ).
Не разбирам чуждите приоритети :roll: , но все пак адв. услуга не е задължителна, а въпрос на личен избор.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот fbr65 » 01 Ное 2014, 08:19

bird_of_paradise написа: но все пак адв. услуга не е задължителна, а въпрос на личен избор.
В това сме на едно мнение
bird_of_paradise написа:Не разбирам чуждите приоритети
Не ми е приоритет, но ми се искаше да вметна, че така прокламираната свобода на договаряне, не е безгранична.
fbr65
Потребител
 
Мнения: 217
Регистриран на: 14 Мар 2010, 19:44

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот bird_of_paradise » 20 Дек 2014, 20:26

Е, ВАС се произнесъл. Неокончателно, за сега.

Не разбирам ентусиазма на хората, защото се забравя една проста истина - ако някой иска конкретен адвокат да му поеме конкретен казус ще плати, толкова, колкото му поискат. От цялата пушилка ще страдат доверители и подзащитни, но като не се внимава, кой, какво си пожелава- весела Коледа.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот justmy » 12 Фев 2015, 12:25

както парламента си определя заплатките......гнууууууууссссссссс :evil:
Принцип от римското право е по-добре десет виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора. У нас нагласите са обратни. Съдебна система" - разбирай система, която трябва да бъде съдена.
Аватар
justmy
Потребител
 
Мнения: 325
Регистриран на: 16 Окт 2009, 16:03
Местоположение: пред Съдебната палат(к)а

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот justmy » 14 Мар 2015, 18:27

Конституция на Република България
Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
Принцип от римското право е по-добре десет виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора. У нас нагласите са обратни. Съдебна система" - разбирай система, която трябва да бъде съдена.
Аватар
justmy
Потребител
 
Мнения: 325
Регистриран на: 16 Окт 2009, 16:03
Местоположение: пред Съдебната палат(к)а

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот votpuska » 18 Мар 2015, 17:07

Такаа.. време е за експертно мнение, което да сложи точка на спора. Тази уредба не е в изгода нито на гражданина, нито на адвоката, а единствено на хазната (която пък съществува в интерес на споменатите), и то със съмнителен (по-скоро липсващ) успех. Предизвиква само житейски неприятности - колко измамени клиенти и колко бити адвокати има - все защото са взети пари под масата.. От друга страна, държавата би могла да се защити с безплатната правна помощ. Като цяло практиката на тоя съд въобще не е цвете, не съдете по медийни измишльотини. Не случайно Владимир Путин (Слава ему!) беше казал, че "този съд не защитава никакви права, а действа като политически орган". Аз лично не бих се занимавал, но ако някой млад и надъхан колега (пък и гражданин, що да не) се захване, ако успее - ще си спечели хиляди симпатизанти. :)
Юризмът не е лъжица за всяка уста!
votpuska
Потребител
 
Мнения: 362
Регистриран на: 24 Ное 2012, 16:06

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот ivan_lawyer » 18 Мар 2015, 21:59

Излишно е да се възмущавате.

През 2005 година и на мен ми се струваше много сумата от 3 000 лева примерно хонорар. Но тази сума се получава еднократно и общо - взето не всеки месец. По дела около интерес 100 000 лева. Няма толкова случаи просто.

А многобройните малки случаи - уволнения, разни спорове за имот, не са достатъчни пак.

Така, че адвокатската такса е приемлива. Ние не седим на някакъв монопол - например автобусен превоз - щещ не щеш трябва автобус. Трябва да пазаруваш от магазин, да имаш ток и т.н. Случаите са редки и нямат нищо общо с една поликлиника, например. Повечето хора не желаят да водят дела, вече са обучени, че успехът не е лесен.

Едно наводнение примерно струва 200-300 лева и то при положение, че експертизата е в полза на нашата страна. Сега се ползва термо-рентген, който оцветява теча и е невъзможно да оспориш. Не е като преди - може би, евентуално.

Текущи приходи са горе-долу по 1000 лева на месец. Хората не са бедни, а застаряващи и не им пука за някакви авантюри.

Джена взема 2000 лева на участие във фолкдискотеките на вечер - примерно или другите певици. На вечер и си заминава. Ние нямаме масово такъв ангажимент за участия. Отделно се работи с мозъка, което подмладява, но си е усилие.

На работник, т.нар. на умствения труд се полагат вярно малко калории на ден. Вярно по цял ден си на разходка. И всъщност професията трябва да е символ на богатството. Затова когато в един град се открият безкрайно много кантори, все със специалист адвокати, то това не ползва никой. И все пак няма лимит или Х адвокати на Х жители в съдебен район - което не е малко, като демократичност.

Заверката на частни документи е облекчение. То и сега теоретично пред агенциите може да се правят пълномощни. Скици от кадастъра - идеално, спестява ходенето на удостоверения. Труден прием на нови членове - задължително. Ще си намериш една кантора и ще получаваш същите пари без да си адвокат до един етап.

Така, че предложението е правилно. Иначе трябва да почнем да лъжем и крадем, което ни е професионален рефлекс и ще го правим с лекота.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4899
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: минималните размери на адвокатските възнаграждения...

Мнениеот sterster » 05 Авг 2015, 15:21

Адв. Волева обяви още миналата година, че магистрати имат 300 млн евро в КТБ - въобще за какво до говорим?! :idea:
sterster
Потребител
 
Мнения: 179
Регистриран на: 03 Май 2015, 11:24


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron