начало

Отмяната на реформата в юридическото образование стигна до върховния съд Отмяната на реформата в юридическото образование стигна до върховния съд

Работа за юристи

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Работа за юристи

Мнениеот magi_jeleva » 07 Юли 2014, 16:35

"Топлофикация София" ЕАД търси юристи.
:D За предпочитане с опит. Работата е много натоварена.

Място за подаване на документи - деловодството на седалището на дружеството - София, жк. Борово, ул. "Ястребец" № 23Б.
magi_jeleva
Потребител
 
Мнения: 109
Регистриран на: 09 Апр 2010, 11:40

Re: Работа за юристи

Мнениеот magi_jeleva » 08 Юли 2014, 18:03

Обявиха го по телевизията.
magi_jeleva
Потребител
 
Мнения: 109
Регистриран на: 09 Апр 2010, 11:40

Re: Работа за юристи

Мнениеот magi_jeleva » 09 Юли 2014, 17:44

Апелативна прокуратура - София обявява конкурс за длъжността "Прокурорски помощник"

27.06.2014

Апелативна прокуратура - София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността:

„Прокурорски помощник”– една щатна бройка
Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции. Пряко подчинен е на административния ръководител.
Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народен представител; да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
Изисквания към кандидатите съгласно чл. 162 от ЗСВ: да притежават само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен от ЗСВ, и са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; владеенето на чужд език е предимство.
Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап - по документи и втори етап – събеседване по въпроси, свързани с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл. 246а, ал. 2 от ЗСВ и чл. 65, ал. 4 от ПАПРБ).
Необходими документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография, подписана от кандидата; декларация от кандидата съгласно изискванията на чл. 91 от ПАПРБ; декларация от кандидата за липсата на обстоятелства съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ ; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ; заверено копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; заверено копие („Вярно с оригинала”) от удостоверение за юридическа правоспособност; заверено копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, за съдебни служители; медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; други документи, които, по преценка на кандидата, имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.
За получаване на декларации по чл. 91 и чл. 92, ал. 1 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите – гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 705.
На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.
За справки: тел. 02/981 51 50.


Обявата е публикувана във вестник „Новинар” на 27.06.2014 г.
magi_jeleva
Потребител
 
Мнения: 109
Регистриран на: 09 Апр 2010, 11:40


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron