начало

От понеделник приемат документи за външния конкурс в районните прокуратури От понеделник приемат документи за външния конкурс в районните прокуратури

Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот eurolinker » 07 Май 2014, 13:18

Колеги, попаднах на гражданско-правен казус от изпита за адвокати сесия Ноември 2008 г. Споменат е само, но никой не го е обсъждал във форума. Предлагам с него да започнем новата тема "Изпит за адвокати и младши адвокати 2014", докато бъдат публикувани казусите от пролетната сесия.
Ето го:
В началото на 2008г. Павел Василев сключва предварителен договор за покупко – продажба на наследствен апартамент в гр.Вършец с учредители Николай Стоянов и Рихард Вагнер на „Ъ” ООД. На 12.02.2008г. Пенка Василева, съпруга на Василев, подава молба за развод и вписва възбрана върху същия недвижимия имот, като обезпечение на бъдещ иск за по-голям дял от имуществото в съпружеска имуществена общност. Окръжния съд допуска възбраната и тя е вписана на 23.05.2008г. в Агенцията по вписванията. На 18.04.2008г. „Ъ”ООД се е регистрирало в търговмския регистър и на 21.05.2008г. вписва искова молба за обявяване на предварителния договор за окончателен. Павел Василев, силно притеснен, защото не считал че има виновно поведение за развод, след употреба на алкохол, получил травми, несъвместими с живота, след пътнотранспортен инцидент. Синът му от първия му брак – Николай Василев поискал да встъпи в съдебния процес срещу „Ъ”ООД като наследник и единствен собственик на апартамента. Пенка Василева , също като съсобственик и наследник, поискала да се конституира по делото по 19/3 от ЗЗД, защото апартамента бил съпружеска имуществена общност, но дори и да не бил, той вече бил лична собственост в качеството й на наследник. Николай Василев поискал съдът да спре производството по 19/3 от ЗЗД, докато спора между него и Василева не бъде разрешен.

Въпроси:
1.Кой ще се легитимира като купувач, за да предяви иск по 19/3 от ЗЗД?
2.Какво е правното значение на вписването на исковата молба на 23.05.2008г.?
3.Какво е правното значение на вписването на исковата молба на 21.05.2008г.?
4.Отразява ли се на Василева и как върху евентуалните й права на наследник подадената молба за развод?
5.Има ли Василева права на съсобственик и на какво основание?
6.Може ли Пенка Василева и Николай Василев да вземат участие в делото по 19/3 от ЗЗД, в какво качество и на какво основание?
7.Следва ли да се спре производството по 19/3 от ЗЗД за разрешаване на спора между Пенка Василева и Николай Василев?
Ето моите отговори:
1. Искът с правно основание чл. 19 ал. 3 ЗЗД е предявен от Планински имоти ООД (в казуса "Ъ" ООД).
Право на такъв иск има онова лице, което има качеството "страна" по предварителния договор (арг. от горната норма). Въпросът по-конкретно можем да формулираме така - кой има качеството "страна-купувач" по процесния предварителен договор? Отговор на този въпрос дава нормата на чл. 69 ал. 2 ТЗ. В процесния казус, сделката - предварителен договор, е сключена от Н.И.С. и Р.В., в качеството им на учредители на ООДто. Следователно, налице са предпоставките в диспозицията на горната норма от ТЗ, т.е. правата по сключения договор са преминали върху ООДто, след неговото възникване. Възникването на ООДто, съгл. чл. 67 ТЗ е от деня на вписването му - 18.04.2008 г. Едно от тези права преминали в патримониума на ООДто, е правото на иск по чл. 19 ал. 3 ЗЗД. След възникването му, то е придобило качеството "страна-купувач" по предварителния договор.

2. Вписването на възбраната е елемент от обезпечителното производство по част 4 от ГПК. В конкретния случай сме в хипотезата на обезпечаване на бъдещ иск, с правно основание чл. 29 ал. 3 СК.
Съгласно чл. 401 ГПК, вписването на наложената възбрана, произвежда действието предвидено в чл. 453 ГПК - налице е непротивопоставимост на невписани актове. В чл. 453 т. 2 ГПК, законодателят е посочил определен акт - решенията по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната. Исковата молба по иск с правно основание чл. 19 ал. 3 ЗЗД подлежи на вписване - арг. от чл. 114 б. "б" ЗС; Трябва да бъдат вписани: исковите молби за постановяване на решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот.
Придобитите вещни права и наложени възбрани след вписването не могат да се противопоставят на ищеца.

В процесния казус възбраната е вписана на 23.05.2008 г., а исковата молба по чл. 19 ал. 3 ЗЗД е вписана на 21.05.2008 г., т.е. 2 дни преди това. Следователно, по арг. от чл. 453 т. 3 ГПК, вр. чл. 401 ГПК, вписаната възбрана НЕ е пречка съдът да обяви предварителния договор за окончателен, т.к. НЕ е налице непротивопоставимост.

3. Във връзка с отговора по т. 2 мога да допълня, че вписването на ИМ създава непротивопоставимост в полза на ищеца, спрямо 3ти лица вписали възбрана след вписването на ИМ. Освен това, ако ИМ не е била вписана, то и решението на съда по конститутивния иск няма да има действие спрямо 3ти лица - арг. от чл. 115 ал 2 ЗС: Ако исковата молба не е вписана, решението, което е постановено по нея, няма действие спрямо трети лица, освен от деня, в който то е вписано.
В обобщение - действието на вписването на ИМ е двуяко - от една страна то защитава ищеца от евентуално обременяване на имота с възбрана, а от друга (при уважаване на иска) създава условие за непротивопоставимост спрямо 3ти лица.

4. В процесния казус е налице висящ исков процес за развод, иницииран от съпругата ПВ. В хода на този процес настъпва смърт на другия съпруг. Тази смърт е юридическиЯТ факт, който е основание за прекратяването на брака- арг. от чл. 44 т. 1 СК. В тази хипотеза (висящ бракоразводен процес и настъпване на смърт на ответника), съдът процедира съобразно чл. 328 ГПК. Следователно, настъпилата смърт заварва ПВ в качеството ѝ на законна съпруга, а следователно И на наследник на Павел Василев.
Заведеният бракоразводен процес НЕ се отразява върху евентуалните наследствени права на ПВ.

5. До смъртта на ПВ, неговата съпруга не е била собственик на процесния имот, т.к. той е придобит от ПВ по наследство (арг. от чл. 22 ал. 1 СК). Не е известно по казуса дали наследодателят е направил завещание за разполагаемата част от процесния имот. След смъртта си, наследодателят оставя дете - синът му Николай Василев и съпруга (предвид факта, че бракът не е бил прекратен). Следователно, съпругата Пенка е наследник по закон (арг. от чл. 9 ал. 1 ЗН) заедно с детето - НВ. Това е и правното основание за възникването на съсобственост между съпругата Пенка и синът от първия брак - Николай.

6. При смърт на ответника, съдът е длъжен с определение да постанови спиране на делото, съобр. чл. 229 ал. 1 т.2 ГПК. От волята на ищеца зависи дали делото ще бъде възобновено в преклузивния 6 месечен срок - арг. от чл. 230 ал 2 ГПК.
В процесния казус, правоприемниците на на страната-ответник в производство по чл. 19 ал. 3 ЗЗД, отправят искане до съда да "встъпи в процеса като страна" (НВ) и "да бъде конституирана като страна в процеса - съсобственик и наследник" (съпругата Пенка).
С оглед на гореизложеното, считам, че е допустимо, правоприемниците на ответника да бъдат конституирани като страна в процеса. Ще бъде налице задължително другарство (арг. от чл. 215 т. 1 ГПК, вр. чл. 216 ал 2 ГПК).

7. Налице е правен спор между Николай Василев и Пенка Василева, за това дали последната има качеството "наследник" на праводателя Павел Василев. Съпругата не оспорва качеството "наследник" на Николай, но оспорва твърдението на последния, че е единствен наследник на процесния имот. От гореизложеното можем да заключим, че Пенка Василева формулира пред съда един положителен установителен иск, т.е. иска от съда да установи, че тя е наследник на починалия собственик на процесния имот.

За стабилитета на решението по чл 19 ал 3 ЗЗД е важно преди постановяването на това решение да е ясно дали наследниците са двама или един. Ето защо, считам, че съдът следва да спре производството по по чл 19 ал 3 ЗЗД и след решаване на въпроса по положителния установителен иск, да го възобнови.

Ще се радвам да обсъдим казуса,както и моите/вашите отговори.
Actio cum Deliberatio
eurolinker
Потребител
 
Мнения: 703
Регистриран на: 15 Яну 2010, 15:55

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот velikova_ » 14 Май 2014, 16:05

1.Като купувач се легитимира "Ъ" ООД, . По принцип до вписване на търговското дружество, всички права и задължения, които се придобиват се придобиват лично от лицата, които са ги поели като учредители от името на търговското дружество. След като дружеството се впише, то тези права и задължения преминават към новоучреденото дружество.
2. Действието на вписването на възбраната - всичко е обяснено в чл. 453 ГПК и понеже възбраната е вписана след вписване на исковата молба, то последната не би могла да бъде противопоставена на "Ъ" ООД, които искат обявяването на предварителния договор за окончателен
4. Василева остава наследник на мъжа си, защото към момента на смъртта на съпруга все още няма решение по делото за развод.Делото може да се продължи от наследниците на ищеца, но в случая ищеца е съпругата.
5. Наследствените имоти не са съпружеска имуществена общност- Василева не е съсобственик на процесния имот.
6. Василева и сина на Павел - Николай Василев се явяват наследници на Павел Василев. Те са правоприемници, делото следва да се спре докато се конституират като страни, ответници по делото за обявяване на предварителния договор за окончателен на осн. чл.229 ГПК
7.Както посочих и като отговор на горния въпрос, при смърт на страната по делото ( в случая Павел Василев) ищеца има задължение в шестмесечен срок да посочи правоприемниците (чл.230 ГПК). Според мен не би трябвало съда да спре делото (въпреки че не съм много сигурна), независимо, че се спира, когато се решава преюдициален въпрос от значение за развитието на делото, но не мисля, че в конкретния случай е налице тази хипотеза. Ще се радвам още някой да се включи :)
velikova_
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 20 Мар 2009, 21:35

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот eurolinker » 15 Май 2014, 12:11

velikova_, никой друг не се включва, вероятно заради предстоящия изпит на 17.05 :) , така че пак аз да коментирам поста ви:
velikova_ написа:4. Василева остава наследник на мъжа си, защото към момента на смъртта на съпруга все още няма решение по делото за развод. Делото може да се продължи от наследниците на ищеца, но в случая ищеца е съпругата.

В страни е от въпроса, но да отбележа - делото може да се продължи, ако починалият ищец е поискал съдът да се произнесе относно вината. В случая, починалият е ответник - няма как наследниците му да продължат делото.
5. Наследствените имоти не са съпружеска имуществена общност- Василева не е съсобственик на процесния имот.

Наследствените имоти не са в СИОто, но това важи при двама живи съпрузи. Смъртта променя нещата - в наследсвената маса се включват и онези вещни права, които преди нея са били лични.
Actio cum Deliberatio
eurolinker
Потребител
 
Мнения: 703
Регистриран на: 15 Яну 2010, 15:55

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот djandarin » 15 Май 2014, 13:32

eurolinker написа:velikova_, никой друг не се включва, вероятно заради предстоящия изпит на 17.05 :) , така че пак аз да коментирам поста ви:
velikova_ написа:4. Василева остава наследник на мъжа си, защото към момента на смъртта на съпруга все още няма решение по делото за развод. Делото може да се продължи от наследниците на ищеца, но в случая ищеца е съпругата.

В страни е от въпроса, но да отбележа - делото може да се продължи, ако починалият ищец е поискал съдът да се произнесе относно вината. В случая, починалият е ответник - няма как наследниците му да продължат делото.


А ако беше предявен насрещен иск от починалия, че не той, а съпругата му е виновна, щеше ли да може да се продължи делото?
Между другото има някой въпроси от конспекта приети с РЕШЕНИЕ № 50/07.06.2013 Г. НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, които ги няма разработени от тук предложените разработки. Ако някой има нещо "по-прясно" ще е хубаво да ги сподели. :roll:
"There is no justice, only I exist."
Аватар
djandarin
Потребител
 
Мнения: 103
Регистриран на: 24 Апр 2010, 13:40

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот velikova_ » 15 Май 2014, 14:31

Eurolinker, уточнението относно вината е точно, пропуснах да го спомена :) Аз съм написала, че делото може да се продължи от наследниците на ищеца, но в конкретния случай ищец е съпругата- т.е. не може да бъде продължено.
А съсобственост- точно приживе си имах аз предвид, че не са съсобственици с мъжа си, то като почине вече ясно, че тя му е наследник и всички имоти се включват в наследствената маса :D
Личното ми мнение, че при предявен насрещен иск от починалия, че не той, а съпругата му е виновна делото за развод може да бъде продължено от наследниците.
velikova_
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 20 Мар 2009, 21:35

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот eurolinker » 15 Май 2014, 15:11

velikova_ написа:Eurolinker, уточнението относно вината е точно, пропуснах да го спомена Аз съм написала, че делото може да се продължи от наследниците на ищеца, но в конкретния случай ищец е съпругата- т.е. не може да бъде продължено.
А съсобственост- точно приживе си имах аз предвид, че не са съсобственици с мъжа си, то като почине вече ясно, че тя му е наследник и всички имоти се включват в наследствената маса
Ха така!.

velikova_ написа:Личното ми мнение, че при предявен насрещен иск от починалия, че не той, а съпругата му е виновна делото за развод може да бъде продължено от наследниците.

+1
Actio cum Deliberatio
eurolinker
Потребител
 
Мнения: 703
Регистриран на: 15 Яну 2010, 15:55

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот datajumanji » 17 Май 2014, 19:30

Много слабо сте се представили на теста.
Разделянето в различни аудитории е дало резултат.
На казусите ще е още по-голяма сеч.
Така и трябва.
Успех!
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот eurolinker » 18 Май 2014, 10:36

Аз още не съм се явявал. Само загрявам отдалече. 8)
Actio cum Deliberatio
eurolinker
Потребител
 
Мнения: 703
Регистриран на: 15 Яну 2010, 15:55

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот velikova_ » 18 Май 2014, 14:46

datajumanji написа:Много слабо сте се представили на теста.
Разделянето в различни аудитории е дало резултат.
На казусите ще е още по-голяма сеч.
Така и трябва.
Успех!

Аз също не съм ходила.
velikova_
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 20 Мар 2009, 21:35

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот datajumanji » 18 Май 2014, 15:50

аз пък ходих и го издържах
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот tsoft » 18 Май 2014, 22:55

Колеги, моля Ви ако някой има възможност да качи казусите от днес.
tsoft
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 15 Дек 2005, 22:50

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот enter » 19 Май 2014, 09:08

datajumanji написа:Много слабо сте се представили на теста.
Разделянето в различни аудитории е дало резултат.
На казусите ще е още по-голяма сеч.
Така и трябва.
Успех!


Слабо са се били представили изпитваните?!

А докога ще продължавате да търпите този мидъл фингър който ви показват-да ви изпитват неизпитвани, и да няма проверовъчен масов изпит за вписаните без изпит при стария закон , и привилегията на "новия" закон.


Хайде сега-при промените в закона за адвокатурата да се предвиди и да бъде проведен масов проверовъчен изпит, и всички участващи в изпитни комисии от последните десетина години да бъдат изпитани проверовъчно, от екзаминатори-магистрати или вече изпитвани. Да се провери подготовката на изпитващите. Да не се окаже,че резултатите при тях няма да са по-различни(видно от магистратските конкурси за първоначално назначаване-статистиката на резултатите на лица с дъъълъг стаж, не е по-различна от резултатите на млади юристи, при еднакъв казус...).

Така-изпит -ЗА ВСИЧКИ. Проверовъчен изпит за вписани без изпит. Проверовъчен изпит за участници в изпитни комисии.

Особено важно е да има изпит и за "началниците" в адвокатурата-прекалено много са разните му там началници, които са неизпитвани, но пък с охота подкрепят този унизителен изпит-но да е за други, не за тях . ми нека началниците в адвокатурата да бъдат изпитани от изпитна комисия от преподаватели в университет-невписани като адвокати, и магистрати(магистрати изпитват на държавните изпити, така,че магистрати спокойно могат да изпитат всички началници в адвокатурата). Началниците, като отлично подготвени :roll: ще покажат как подготовения юрист издържа успешно изпита...!
enter
Потребител
 
Мнения: 182
Регистриран на: 08 Окт 2008, 14:32

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот datajumanji » 19 Май 2014, 09:19

Много болка струи от последният пост.
Защо ли?
За успокоение на enter, уведомявам всички, че в новия ЗА се предвижда всички да минават през изпит, стажа отпада. Без изпит само хаб.преп.

Спокойно! Изпитът остава, а положението се втвърдява.
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот enter » 19 Май 2014, 09:32

По проект е така. Но в проекта не е записано да бъдат изпитани участниците в изпитни комисии и вписани без изпит досега. вижте-много е грозна тази резачка-80 процента скъсани, като лица, неизпитвани ти казват-ти не ставаш. Може да имаш отличен успех от следването, висок успех на държавните изпити, но някой си от изпитната комисия, изведнъж поставя под съмнение над 30-те изпита на които си ходил в университета. Ми аз също поставям под съмнение неговата квалификация, докато не бъде и той изпитан на същия този изпит.

Не е достатъчно изпитът да е за всеки(еретичното предложение изобщо да няма изпит за никой явно няма да приемат), а щом ще ни изпитат-да изпитат всеки вписан досега без изпит-включително "началници в адвокатурата" и изпитващи в предишни изпити.


Питам аз-как така лекари се вписват в съсловната им организациия без изпит, и при ниска такса за вписване, а за адвокатите-някой си неизпитван ще спира юриста от възможността да работи, това, което е учил. Никой не е тръгнал да поставя под съмнение дипломата на лекарите, и да ги кара да плащат по 2000 лева, за да се впишат в съсловната им организация(което вписване е задължително за да работят, но повтарям-нямат изпит-представят си дипломата и това е, а таксата за вписване за тях е символична)
enter
Потребител
 
Мнения: 182
Регистриран на: 08 Окт 2008, 14:32

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот datajumanji » 19 Май 2014, 10:20

Ако беше станал лекар, сега нямаше да питаш ти
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот devva » 19 Май 2014, 10:42

Колегата datajumadji изглежда най-после (след n на брой явявания) е успял да пребори изпита и гледам, че е започнал чак акъл да раздава.

То няма лошо, но моля ви се, не му се връзвайте. То... написаното остава (за негово съжаление) :roll:
devva
Потребител
 
Мнения: 161
Регистриран на: 05 Апр 2012, 11:30

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот sarbijanac » 19 Май 2014, 10:47

datajumanji написа:Ако беше станал лекар, сега нямаше да питаш тиВ България има недостиг на лекари и за това е напълно нормално достъпа до тази професия да е улеснен-както казвате без начални изпити и с по ниски встъпителни такси.

Случайно да сте усетили в България липса на адвокати ? :lol: Даже вече сме прекалено много и професията ни е обезценена !
sarbijanac
Активен потребител
 
Мнения: 1359
Регистриран на: 29 Ное 2006, 17:47
Местоположение: Нови пазар

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот datajumanji » 19 Май 2014, 11:07

devva написа:Колегата datajumadji изглежда най-после (след n на брой явявания) е успял да пребори изпита и гледам, че е започнал чак акъл да раздава.

То няма лошо, но моля ви се, не му се връзвайте. То... написаното остава (за негово съжаление) :roll:


Така е, не отричам!
При мен n беше равно на 2 -> n=2.

И що да не давам акъл? Това някаква дискриминация ли е?
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот eurolinker » 19 Май 2014, 14:02

datajumanji написа:За успокоение на enter, уведомявам всички, че в новия ЗА се предвижда всички да минават през изпит, стажа отпада. Без изпит само хаб.преп.

Колега datajumanji, поздравления за успеха. За уведомяването няма да благодаря - предложената промяна на ЗА е публикувана където трябва и който се интересува, дори и без да е постигнал като вас завидни висоти, може да се осведоми. Желая ви късмет в предстоящия постоянен и най-жесток изпит за всеки адвокат.

Колега enter, има друг раздел във форума, където да изливате "струящата болка" (цитирам datajumanji). Няма да коментирам по същество тезата ви.
Темата е ясна и предлагам и очаквам коментари по същество - теста, казуси, отговори, сблъсък на мнение във връзка с тях. Останалото е спам.
Actio cum Deliberatio
eurolinker
Потребител
 
Мнения: 703
Регистриран на: 15 Яну 2010, 15:55

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

Мнениеот datajumanji » 19 Май 2014, 14:40

eurolinker написа:
datajumanji написа:За успокоение на enter, уведомявам всички, че в новия ЗА се предвижда всички да минават през изпит, стажа отпада. Без изпит само хаб.преп.

Колега datajumanji, поздравления за успеха. За уведомяването няма да благодаря - предложената промяна на ЗА е публикувана където трябва и който се интересува, дори и без да е постигнал като вас завидни висоти, може да се осведоми. Желая ви късмет в предстоящия постоянен и най-жесток изпит за всеки адвокат.

Колега enter, има друг раздел във форума, където да изливате "струящата болка" (цитирам datajumanji). Няма да коментирам по същество тезата ви.
Темата е ясна и предлагам и очаквам коментари по същество - теста, казуси, отговори, сблъсък на мнение във връзка с тях. Останалото е спам.


А ти трябва да си някаква последна инстанция?
Бравус!
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron