начало

Кандидатите за европейски делегирани прокурори вече са 12 Кандидатите за европейски делегирани прокурори вече са 12

Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот bird_of_paradise » 17 Юли 2013, 10:43

:) Радвам се, че писа. Прав си, че разпорежда, а не допуска.
Знаеш, че преди да пусна тема всичко по въпроса съм изчела, вкл. всичко, което е публикувано и при вас. Аз имам краен резултат, но въпреки това потърсих чуждо мнение и след като ти се включи- хипотетично, какво би било твоето разпореждане по този въпрос? ( пропусни онова, че не се вписва НП, обема на проверката, ТР № 7 и прочее технически детайли).
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот karanedeff » 17 Юли 2013, 13:08

още от първият ми пост е ясно - това в червеното, още повече, че беше написано в отговор на жалба срещу мое разпореждане за вписване - защита е само по исков път, положителните действия на СВ не подлежат на обжалване
не е работа на СВ да преценява налице ли са прекратителните основания или не - това пишат всички ОС, достатъчно е заявлението да изхожда от надлежната страна, да е с нотариална заверка на подписа, в него да се съдържа описание кой договор се прекратява и/или за кои имоти и да е приложен документ, от който да е видно, че контрагента по договора е уведомен
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1238
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот n6391 » 17 Юли 2013, 13:35

Така е, но въпреки всичко в момента жаля отказ за вписване прекратяване на аренден договор, при условие, че са представени всички изискуеми и подробно описани от karanedeff документи.
n6391
Потребител
 
Мнения: 195
Регистриран на: 21 Сеп 2010, 22:18

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот petrovvvv » 20 Юли 2013, 18:27

Дали ще обявят нов конкурс за местата които останаха свободни?
petrovvvv
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 16 Юни 2013, 14:41

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот miladanova » 25 Ное 2013, 13:06

Има обявен нов конкурс за незаетите места за съдии по вписвания, а също и за ДСИ. Заповедите са обнародвани на 22.11 в ДВ
miladanova
Младши потребител
 
Мнения: 40
Регистриран на: 08 Сеп 2010, 22:25

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот karanedeff » 25 Ное 2013, 13:42

miladanova написа:Има обявен нов конкурс за незаетите места за съдии по вписвания, а също и за ДСИ. Заповедите са обнародвани на 22.11 в ДВ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


З А П О В Е Д

№ ЛС-И-1095

гр.София, 14.11.2013г.


На основание чл.282, ал.1 от Закона за съдебната власт,

Н А С Р О Ч В А М:

Конкурс за длъжността “съдия по вписванията” при районните съдилища, както следва:
За районните съдилища Белоградчик, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич, Каварна, Лом, Монтана, Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера, Пирдоп, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност.
За Районен съд гр. Русе – две свободни длъжности.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданския процесуален кодекс - Обща част и Част шеста “Охранителни производства”, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Семеен кодекс, Закон за наследството, Закона за собствеността, Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за горите, Закон за кадастъра и имотния регистър, Търговски закон – Част четвърта, Закон за особените залози, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закон за устройство на територията, Закон за търговския регистър, Закон за задълженията и договорите, Закон за арендата в земеделието, Закон за управление на етажната собственост, Правилник за вписванията, Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1 на 26.01.2014г. с начален час 10.00 часа и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет-страницата му- http://www.mjs.bg най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.


I. О П Р Е Д Е Л Я М следния ред за провеждане на конкурса:

1.Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в “Държавен вестник”, по образец, публикуван на интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана от кандидата; копие от лична карта; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс за държавен съдебен изпълнител - оригинал; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване-оригинал; декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от Закона за съдебната власт и документ за платена държавна такса по т.62с от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието в размер на 50 лева по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN BG09BNBG96613000173701.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността “съдия по вписванията” най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.
3. В 14 - дневен срок от изтичане на срока по т.1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството. В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за изправяне на нередовните заявления, се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати, които са отстранили нередовностите и списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения по-горе срок, както и обобщен списък на всички допуснати до конкурса кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, същата изготвя регламент за провеждане на писмения и устния изпит, който съдържа и начина на класиране на издържалите изпитите кандидати. Регламентът се одобрява от министъра на правосъдието, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит, конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 7-дневен срок след провеждането му, едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит, по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват по посочения начин 5 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит, комисията изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощието му по чл. 284, ал.4 от ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на министерството, на интернет-страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от КТ.

Настоящата заповед да се обнародва в “Държавен вестник”, да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на интернет-страницата на Министерството на правосъдието.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник-министър Сабрие Сапунджиева.

Копие от настоящата заповед да се връчи на заместник-министър Сабрие Сапунджиева, главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ, директора на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности” и на председателите на районните съдилища в Белоградчик, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич, Каварна, Лом, Монтана, Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера, Пирдоп, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност и за Районен съд гр.Русе – две свободни длъжности за сведение и изпълнение.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1238
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот dedra » 26 Ное 2013, 15:25

Не знаех че за участие в конкурсите за съдия по вписванията и ДСИ се дължат такси но явно вече се дължат

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. (ДВ, БР. 71 ОТ 1992 Г.)

Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В раздел "Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието" се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 62е числото "70" се заменя с "50".

2. Създават се т. 62р и 62с:

"62р. За участие в конкурс за държавни съдебни изпълнители - 50 лв.

62с. За участие в конкурс за съдии по вписванията - 50 лв.
dedra
Потребител
 
Мнения: 269
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот Standbay » 04 Дек 2013, 13:18

ЗАПОВЕД написа: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

Това пък защо - нали регистърът на правоспособните юристи се води от министерството на правосъдието :roll: :shock:
Дай ми фактите, за да ти дам правото!
Аватар
Standbay
Потребител
 
Мнения: 568
Регистриран на: 27 Авг 2008, 21:46

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот datajumanji » 04 Дек 2013, 17:13

не си давайте парите, местата са отдавна разпределени!
всичко е мижи, да те лажем...
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот loni79 » 19 Дек 2013, 12:21

http://www.justice.government.bg/65


Списъците са излезнали !!!
loni79
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 19 Яну 2009, 10:29

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот lvb2012 » 10 Яну 2014, 11:27

Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2014г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2014 г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от месец Декември тази година са в обем 499 страници (структурирани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и теста от 2013г. и други тестови въпроси и пряко свързани с материята и с възможност да се паднат на изпита. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита. Опция за среща наживо и преглед на материалите. За контакти 0884922881 email: razrabotki_sf@abv.bg
lvb2012
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 25 Апр 2013, 21:40

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jumz2003 » 10 Яну 2014, 14:22

Някой може ли да ми обясни, че да знам занапред- как така чак на 4-я конкурс, на който кандидатствам с декларация по чл.162 от ЗСВ и ме отхвърлят заради нея, и то два пъти? Първия път да съм извадил стар вариант от интернет- ок, моя грешка безспорно. Ама после тегля образец от сайта на министерството и го подавам в 7-дневния срок за поправяне на нередности!!! И пак "непълна"?? Е, не може да бъде...
jumz2003
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 23 Авг 2008, 13:30

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот windlove » 10 Яну 2014, 17:01

Допълнихте ли в тази декларация, че имате само българско гражданство?
Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt!!!
windlove
Потребител
 
Мнения: 205
Регистриран на: 15 Юли 2013, 16:38
Местоположение: София

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jumz2003 » 10 Яну 2014, 17:21

Да :)
jumz2003
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 23 Авг 2008, 13:30

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот loni79 » 24 Яну 2014, 16:53

https://mjs.bg/Files/заповед_635261713537924942.pdf
loni79
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 19 Яну 2009, 10:29

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот battlem » 25 Яну 2014, 11:15

Колеги, а сега с тази окупация на СУ, как по-точно ще се проведе писменият изпит за съдии по вписванията на 26.01.2014г.?
battlem
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 25 Яну 2014, 11:13

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jivko1 » 25 Яну 2014, 16:40

Някой знае ли дали има промяна на мястото на изпита.
jivko1
Потребител
 
Мнения: 129
Регистриран на: 06 Мар 2013, 19:15

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот sisiana » 25 Яну 2014, 19:30

Колеги, ще има ли утре писмен изпит за съдии по вписванията? В сайта на МП няма никаква информация!
sisiana
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 25 Яну 2014, 15:16

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот sisiana » 25 Яну 2014, 19:42

Ако някой колега има информация за мястото на изпита, която не е публикувана на страницата на МП, нека пише.
sisiana
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 25 Яну 2014, 15:16

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jivko1 » 25 Яну 2014, 20:02

Май ще разберем утре сутринта. Много неприятно.
jivko1
Потребител
 
Мнения: 129
Регистриран на: 06 Мар 2013, 19:15

ПредишнаСледваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron