начало

Омбудсманът постави топ-проблемите на гражданите пред депутатите, поиска спешни мерки Омбудсманът постави топ-проблемите на гражданите пред депутатите, поиска спешни мерки

Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот bird_of_paradise » 17 Юли 2013, 10:43

:) Радвам се, че писа. Прав си, че разпорежда, а не допуска.
Знаеш, че преди да пусна тема всичко по въпроса съм изчела, вкл. всичко, което е публикувано и при вас. Аз имам краен резултат, но въпреки това потърсих чуждо мнение и след като ти се включи- хипотетично, какво би било твоето разпореждане по този въпрос? ( пропусни онова, че не се вписва НП, обема на проверката, ТР № 7 и прочее технически детайли).
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот karanedeff » 17 Юли 2013, 13:08

още от първият ми пост е ясно - това в червеното, още повече, че беше написано в отговор на жалба срещу мое разпореждане за вписване - защита е само по исков път, положителните действия на СВ не подлежат на обжалване
не е работа на СВ да преценява налице ли са прекратителните основания или не - това пишат всички ОС, достатъчно е заявлението да изхожда от надлежната страна, да е с нотариална заверка на подписа, в него да се съдържа описание кой договор се прекратява и/или за кои имоти и да е приложен документ, от който да е видно, че контрагента по договора е уведомен
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1238
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот n6391 » 17 Юли 2013, 13:35

Така е, но въпреки всичко в момента жаля отказ за вписване прекратяване на аренден договор, при условие, че са представени всички изискуеми и подробно описани от karanedeff документи.
n6391
Потребител
 
Мнения: 195
Регистриран на: 21 Сеп 2010, 22:18

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот petrovvvv » 20 Юли 2013, 18:27

Дали ще обявят нов конкурс за местата които останаха свободни?
petrovvvv
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 16 Юни 2013, 14:41

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот miladanova » 25 Ное 2013, 13:06

Има обявен нов конкурс за незаетите места за съдии по вписвания, а също и за ДСИ. Заповедите са обнародвани на 22.11 в ДВ
miladanova
Младши потребител
 
Мнения: 40
Регистриран на: 08 Сеп 2010, 22:25

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот karanedeff » 25 Ное 2013, 13:42

miladanova написа:Има обявен нов конкурс за незаетите места за съдии по вписвания, а също и за ДСИ. Заповедите са обнародвани на 22.11 в ДВ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


З А П О В Е Д

№ ЛС-И-1095

гр.София, 14.11.2013г.


На основание чл.282, ал.1 от Закона за съдебната власт,

Н А С Р О Ч В А М:

Конкурс за длъжността “съдия по вписванията” при районните съдилища, както следва:
За районните съдилища Белоградчик, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич, Каварна, Лом, Монтана, Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера, Пирдоп, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност.
За Районен съд гр. Русе – две свободни длъжности.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданския процесуален кодекс - Обща част и Част шеста “Охранителни производства”, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Семеен кодекс, Закон за наследството, Закона за собствеността, Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за горите, Закон за кадастъра и имотния регистър, Търговски закон – Част четвърта, Закон за особените залози, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закон за устройство на територията, Закон за търговския регистър, Закон за задълженията и договорите, Закон за арендата в земеделието, Закон за управление на етажната собственост, Правилник за вписванията, Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1 на 26.01.2014г. с начален час 10.00 часа и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет-страницата му- http://www.mjs.bg най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.


I. О П Р Е Д Е Л Я М следния ред за провеждане на конкурса:

1.Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в “Държавен вестник”, по образец, публикуван на интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана от кандидата; копие от лична карта; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс за държавен съдебен изпълнител - оригинал; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване-оригинал; декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от Закона за съдебната власт и документ за платена държавна такса по т.62с от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието в размер на 50 лева по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN BG09BNBG96613000173701.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността “съдия по вписванията” най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.
3. В 14 - дневен срок от изтичане на срока по т.1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството. В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за изправяне на нередовните заявления, се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати, които са отстранили нередовностите и списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения по-горе срок, както и обобщен списък на всички допуснати до конкурса кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, същата изготвя регламент за провеждане на писмения и устния изпит, който съдържа и начина на класиране на издържалите изпитите кандидати. Регламентът се одобрява от министъра на правосъдието, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит, конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 7-дневен срок след провеждането му, едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит, по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват по посочения начин 5 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит, комисията изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощието му по чл. 284, ал.4 от ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на министерството, на интернет-страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от КТ.

Настоящата заповед да се обнародва в “Държавен вестник”, да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на интернет-страницата на Министерството на правосъдието.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник-министър Сабрие Сапунджиева.

Копие от настоящата заповед да се връчи на заместник-министър Сабрие Сапунджиева, главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ, директора на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности” и на председателите на районните съдилища в Белоградчик, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич, Каварна, Лом, Монтана, Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера, Пирдоп, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност и за Районен съд гр.Русе – две свободни длъжности за сведение и изпълнение.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1238
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот dedra » 26 Ное 2013, 15:25

Не знаех че за участие в конкурсите за съдия по вписванията и ДСИ се дължат такси но явно вече се дължат

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. (ДВ, БР. 71 ОТ 1992 Г.)

Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В раздел "Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието" се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 62е числото "70" се заменя с "50".

2. Създават се т. 62р и 62с:

"62р. За участие в конкурс за държавни съдебни изпълнители - 50 лв.

62с. За участие в конкурс за съдии по вписванията - 50 лв.
dedra
Потребител
 
Мнения: 269
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот Standbay » 04 Дек 2013, 13:18

ЗАПОВЕД написа: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

Това пък защо - нали регистърът на правоспособните юристи се води от министерството на правосъдието :roll: :shock:
Дай ми фактите, за да ти дам правото!
Аватар
Standbay
Потребител
 
Мнения: 568
Регистриран на: 27 Авг 2008, 21:46

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот datajumanji » 04 Дек 2013, 17:13

не си давайте парите, местата са отдавна разпределени!
всичко е мижи, да те лажем...
datajumanji
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 23 Сеп 2009, 14:19

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот loni79 » 19 Дек 2013, 12:21

http://www.justice.government.bg/65


Списъците са излезнали !!!
loni79
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 19 Яну 2009, 10:29

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот lvb2012 » 10 Яну 2014, 11:27

Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2014г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2014 г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от месец Декември тази година са в обем 499 страници (структурирани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и теста от 2013г. и други тестови въпроси и пряко свързани с материята и с възможност да се паднат на изпита. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита. Опция за среща наживо и преглед на материалите. За контакти 0884922881 email: razrabotki_sf@abv.bg
lvb2012
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 25 Апр 2013, 21:40

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jumz2003 » 10 Яну 2014, 14:22

Някой може ли да ми обясни, че да знам занапред- как така чак на 4-я конкурс, на който кандидатствам с декларация по чл.162 от ЗСВ и ме отхвърлят заради нея, и то два пъти? Първия път да съм извадил стар вариант от интернет- ок, моя грешка безспорно. Ама после тегля образец от сайта на министерството и го подавам в 7-дневния срок за поправяне на нередности!!! И пак "непълна"?? Е, не може да бъде...
jumz2003
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 23 Авг 2008, 13:30

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот windlove » 10 Яну 2014, 17:01

Допълнихте ли в тази декларация, че имате само българско гражданство?
Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt!!!
windlove
Потребител
 
Мнения: 205
Регистриран на: 15 Юли 2013, 16:38
Местоположение: София

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jumz2003 » 10 Яну 2014, 17:21

Да :)
jumz2003
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 23 Авг 2008, 13:30

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот loni79 » 24 Яну 2014, 16:53

https://mjs.bg/Files/заповед_635261713537924942.pdf
loni79
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 19 Яну 2009, 10:29

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот battlem » 25 Яну 2014, 11:15

Колеги, а сега с тази окупация на СУ, как по-точно ще се проведе писменият изпит за съдии по вписванията на 26.01.2014г.?
battlem
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 25 Яну 2014, 11:13

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jivko1 » 25 Яну 2014, 16:40

Някой знае ли дали има промяна на мястото на изпита.
jivko1
Потребител
 
Мнения: 129
Регистриран на: 06 Мар 2013, 19:15

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот sisiana » 25 Яну 2014, 19:30

Колеги, ще има ли утре писмен изпит за съдии по вписванията? В сайта на МП няма никаква информация!
sisiana
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 25 Яну 2014, 15:16

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот sisiana » 25 Яну 2014, 19:42

Ако някой колега има информация за мястото на изпита, която не е публикувана на страницата на МП, нека пише.
sisiana
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 25 Яну 2014, 15:16

Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“

Мнениеот jivko1 » 25 Яну 2014, 20:02

Май ще разберем утре сутринта. Много неприятно.
jivko1
Потребител
 
Мнения: 129
Регистриран на: 06 Мар 2013, 19:15

ПредишнаСледваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron