Страница 4 от 6

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 12 Юни 2012, 20:29
от devva
Безспорно е, разбира се, че когато вещта не е намерена, но умисълът е бил именно за кражбата й, деянието е опит към кражба. Няма нужда да чета практика, за да ми е ясно това. Въпросът според мен, обаче, е дали едно писмо би могло да бъде годен предмет на кражба и оттам - налице ли са обективните признаци от състава на това престъпление, респ. на опита към него.

Не мога да намеря практика, за да се обоснова :( , но ще се опитам да обясня какво имам предвид:

Според мен, поне по начина, по който разбирам кражбата като престъпление против СОБСТВЕНОСТТА, предмет на кражбата може да бъде само такъв обект, отнемането на който би намалил имуществената сфера на едно лице И би увеличил имуществената сфера на дееца. Т.е. самият деец с кражбата (пряко или косвено) взема пари. Не е случайно, че в съдебните решения по дела за кражба се посочва стойността (изчислена в пари) на предмета на престъплението. Първо, защото има значение за квалификацията на деянието (дали ще е основен, квалифициран или привилегирован състав) и второ, защото в крайна сметка в това именно е разковничето по въпроса кражба ли имаме или не (според мен).

В случая деецът не увеличава имуществената си сфера. В този смисъл не приемам и тезата, че писмото "струва" 10 000 лв., защото да, от една страна отнемайки го, любовникът лишава Илиев от възможността да си прибере тази сума (макар и незаконно), но от друга страна НЕ увеличава ничия имуществена сфера - нито своята, нито тази на Петрана.

Надявам се да разберете какво имам предвид. Кражбата за мен е престъпление против "Имуществото" на някого. Писмото не представлява "имущество" в смисъла на написаното по-горе.

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 12 Юни 2012, 23:36
от ivailo_a
Има съдебна практика по въпроса - предмет на кражба могат да бъдат само вещи с имуществена стойност, не мога да намеря решението. От това ТР пак се прави този извод колеги:

Тълкувателно решение № 54 от 16.IX.1989 г. по н. д. № 49/89 г., ОСНК

По някои въпроси на квалифицираните кражби на лично и обществено имущество.

Постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела - 1953 - 1990 г., СЮБ, 1992 г., стр. 205

чл. 195 ,

чл. 252 НК

чл. 20, ал. 2 ,

чл. 21, ал. 4 ,

чл. 194 ,

чл. 201 - 205 ,

чл. 207 ,

чл. 219 ,

чл. 251 ,

чл. 282 НК ,

чл. 68 ЗС

1. Отпадъците, които имат стойност, могат да бъдат предмет на кражба, ако са в района на предприятието, кооперацията или обществената организация или извън него, но само на определени и обозначени за това места. 2. Кражбата на моторно превозно средство или части от него или на вещи, намиращи се в него, може да се квалифицира по чл. 195, ал. 1, т. 2, 3 или 4 НК, когато са налице тези квалифициращи обстоятелства. 3. Полиетиленът (армиран или обикновен) може да бъде преграда, здраво направена за охрана на лица или имот, когато изпълнява защитна функция на стена, врата, прозорец и др. и е здраво прикрепен към тях. 4. Джебчийските кражби са квалифицирани по чл. 252 , във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 или чл. 195, ал. 1, т. 4 НК, ако крадецът използва технически средства, като нож, ножица, бръснарско ножче, пинсета, кука и др., или особена ловкост и умение. Останалите джебчийски кражби са обикновени кражби по чл. 251 или 194 НК, освен ако не са налице други квалифициращи обстоятелства. 5. Деянието на съучастник, който при предварителна уговорка с други лице само го охранява, когато той отнема вещта и установи фактическа власт върху нея, е помагачество, а не съизвършителство. 6. Не всяко длъжностно лице, а само това, което използва служебните си функции и получи достъп до местата, където се съхранява вещта, може да отговаря по чл. 194, ал. 1, т. 6 , чл. 252 , във връзка с чл. 95, ал. 1, т. 6 НК. Деянието на недлъжностно лице, участвало в кражба, извършена от длъжностно лице, което се възползва от служебното си положение, е обикновена кражба по чл. 194 или 251 НК , освен ако не са налице други квалифициращи обстоятелства.

------------------------

Председателят на Върховния съд на Република България и министърът на правосъдието са предложили Общо събрание на наказателните колегии да издаде тълкувателно решение "По някои въпроси на квалифицираните кражби на лично и обществено имущество", както следва:

1. Отпадъците от производствения процес, които имат стойност, могат ли да бъдат предмет на кражба и в кои случаи.

2. Каква квалифицирана кражба извършва деецът, който чрез разрушаване или повреждане открадне част или вещ от или в моторно превозно средство, оставено без постоянен надзор.

3. Кога полиетиленът е преграда, здраво направена за защита на имот.

4. Как следва да се квалифицират джебчийските кражби.

5. Съизвършител или помагач е съучастникът, който по предварителна уговорка само охранява този, който пряко отнема владението на вещта.

6. При кражба кога длъжностното лице се възползва от служебното си положение. Как следва да се квалифицира деянието на недлъжностното лице, което участва в кражба, извършена с длъжностно лице, възползвало се от служебното си положение.

Върховният съд, Общо събрание на наказателните колегии, за да се произнесе, съобрази следното:

1. При кражбата на обществено имущество деецът отнема вещта от лица, чрез които държавата, кооперацията или обществената организация владее общественото имущество, и установява от обективна страна своя трайна фактическа власт върху нея, а от субективна страна започва да я владее за себе си с намерение да я присвои.

Следователно решаването на първия въпрос предпоставя отговор на въпроса в кои случаи върху производствените отпадъци - обществена собственост, е запазено владението на държавата, кооперацията или обществената организация и кога то е прекратено, поради това че тези отпадъци са изоставени.

Общо събрание на наказателните колегии приема, че отпадъците от производствения процес, които имат стойност, могат да бъдат предмет на кражба на обществено имущество само когато се намират в района на предприятието или извън този район, но на определени и обозначени за това места - открити складове, табани и др. Това е така, защото само в тези случаи предприятието, кооперацията или обществената организация са манифестирали публично, че не се отказват от владението върху тези отпадъци, че те все още са им необходими и че в бъдеще могат да ги ползват или да се разпоредят с тях в обществен интерес. За тези отпадъци и деецът, който посяга на тях, поради зрителните си възприятия съзнава, че са в предприятието или на обозначените открити складове и че собственикът ги владее, въпреки че пряко не въздейства постоянно върху тях и временно не ги ползва. Владеенето за собственика се прекратява, когато се създаде трайна обективна невъзможност за владелеца да упражнява фактическата си власт върху вещта.

Отпадъците, които имат стойност, но се намират извън предприятието, кооперацията или обществената организация, не на обозначени или предназначени за това места, а на сметища или на други места, където по обичай се изхвърлят непотребните вещи, не могат да бъдат предмет на кражба. С изоставянето им на тези места собственикът е демонстрирал намерението и желанието си чрез лицата, които държат вещта, че прекратява владението, изоставя ги и за в бъдеще няма да ги използва. Становището, че държавата не можела да загуби владението върху дадена вещ, противоречи на закона. Съгласно чл. 68 от Закона за собствеността държавата запазва винаги собствеността, но тя може винаги да загуби владението и държанието върху конкретните вещи. Аргумент в подкрепа на това разбиране е и чл. 207 НК, където предмет на престъплението е вещ, която е обществена собственост, но държавата, кооперацията или обществената организация е загубила владението върху нея - вещта не е във владение на никого. Тук обаче вещта е загубена, а не изоставена.

На второ място, при отнемането на отпадъци, които имат известна стойност, но се намират извън предприятието, кооперацията или обществената организация и не на определени и обозначени за това места, деецът не съзнава, че прекъсва владението на друго физическо или юридическо лице и затова липсва от субективна страна искането му да установи своя фактическа власт по пътя на преустановяване владението на другиго без негово съгласие с намерение за установяване на владение за себе си.

Доводът, че някои стопански ръководители не проявяват грижа за опазване на общественото имущество и изоставят ценни отпадъци на необозначени и неопределени за това места, не налага други изводи. Това е така, защото деянието на тези длъжностни лица, дори да е престъпление по служба - чл. 282 НК, или безстопанственост по смисъла на чл. 219 НК, не може да доведе до квалифициране като кражба деянието на лицата, които събират и предават като вторични суровини тези отпадъци, защото, както вече се посочи, те обективно са изоставени. Дейността по събирането на изоставени вторични суровини не е общественоопасна, а полезна за обществото. Такива например са случаите на изоставена отпадъчна селскостопанска продукция - царевица, картофи, цвекло, пипер и др., след прибирането на реколтата, която собствениците явно нямат намерение допълнително да събират.

Надявам се че съм ви бил полезен и успех!!!

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 12 Юни 2012, 23:43
от ivailo_a
Колега devva много правилно разсъждавате, надявам се да успеете с изпита и да се впишете в колегията, добра логика имате. Определено сте добър юрист.

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 13 Юни 2012, 00:09
от devva
Благодаря, колега ivailo_a. Иска ми се и на самия изпит да имах достатъчно време и повече спокойствие, за да си разсъждавам свободно и без притеснение. Но пък признавам, че въобще не учих и чак ме е яд на себе си, че тепърва откривам топлата вода за някои неща, макар и със собствени разсъждения. Ако бях прочела и съответно обмислила нещата навреме, може би аргументацията ми щеше да е по-добра или поне - по-убедителна.

Успех на всички! :)

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2012, 12:23
от carmen_q
Има резултати, аз съм минала :) Успех на всички на устния...но голям погром- само стотина човека сме...

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2012, 12:34
от devva
И аз минавам :D

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2012, 14:59
от nikiiita
Хихихи, и аз минавам :D Някой колега може ли да ми даде малко информация как протича устния. 3 въпросали се теглеха, предполагам не може да се ползват закони... или пък е като на магистратския...

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2012, 16:07
от devva
Аз още не мога да си се нарадвам сама на себе си :lol: Ужасно много хора са порязали предвид факта, че особено ГП казус не беше чааааак толкова ужасен, а за мен си беше направо лесен... Изглежда НП не ме е издънил толкова, колкото си мислех :lol:

Иначе за устния знам, че се теглят 3 въпроса, да, нищо не можеш да ползваш. Знам, че минава леко, но късат все пак. Макар че ако скъсат още някой... направо не знам :/

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2012, 21:23
от gandalf_bg
Всеки път е едно и също-от малко повече от 600 кандидата,
малко над 100 са на устен...случайност :lol: :lol: :lol:

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 15 Юни 2012, 21:55
от erika
ЧЕСТИТО :D
Устния си е една разходка.Когато аз се явявах имаше само 1 върнат. В залата са пръснати петимата членове на комисията.По един квестор на двете врати в залата,който ви упътва към кой изпитващ да се насочите. Теглят се 3 въпроса, които се записват в протокола,намирате си място за сядане и вземате химикала.Няма ограничение във времето.Когато сте готови отивате пак при същия изпитващ,при който сте изтеглили въпросите . Аз бях изтеглила едни дълги въпроси :shock: и предпочетох направо да говоря. По първия ? - ме изслуша докрай, по втория ми зададе 2-3 въпроса, за третия -щом започнах и ме прекъсна с едно довиждане. Между 5 и 15 мин за човек.И ако някой ви говори колко мноооого държат на третата част,не е вярно
С изключение на изпитите,които се проведоха мин година ,до устния винаги си остават стотина,просто този път след теста оцеляха и "късметлиите"

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2012, 11:03
от lazarova1
Браво Колеги :D Честито на Всички успели, за съжаление аз не съм от тях :cry: Приемам погрома си и продължавам напред, пак ще се явяваме. Поне разбрах, къде съм сгрешила. Хайде успех на устния :) :D

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2012, 12:21
от carmen_q
:) Има една приказка, че когато губиш не знаеш какво печелиш. Аз например петърпях пълен крах на магистратските, което ми беше много полезно, за да разбера къде допускам наистина груби грешки и да коригирам нещата. Ако не се бях явила тогава и нещата не се бяха развили по доста неприятен начин, на този изпит щях да си направя абсолютно същите грешки и нямаше да се справя. Следващия път ще видиш, че ще е съвсем различно, пък и той е само след 5 месеца ;) :)

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2012, 13:34
от donybat
Здравейте,

Исках да ви попитам за първия въпрос на ГП казус относно действителността на договора за продажба за частта, която се явява собственост на съпругата на купувача. Аз съм писала, че е действителен, тъй като продажбата на чужда вещ съгласно практиката не е нищожна, но все пак после се зачудих за варианта за унищожаемост поради измама (все пак използвана е декларация с невярно съдържание при сделката). Според вас какви са аргументите за и против тази трактовка.

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 16 Юни 2012, 14:32
от devva
Аргументите против тази теза са на първо място законови - чл. 188 и сл. от ЗЗД. Тези норми дават защита на купувача по такава сделка, а не това, че може да унищожи договора.

Колкото до съпругата, тя няма как да иска да унищожи договора, защото не е страна по него. И тя има друга защита - тази по 33/2 от ЗС.

;)

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 18 Юни 2012, 16:14
от devva
Колеги, откъде мислите да се готвите за устния? За мен просто е абсурдно да изчета разни томове литература - първо, защото работя и второ, защото ми се струва ужасно безмислено. Законите пък не знам дали са достатъчни :roll:

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 18 Юни 2012, 16:53
от meandar
donybat написа:Здравейте,

Исках да ви попитам за първия въпрос на ГП казус относно действителността на договора за продажба за частта, която се явява собственост на съпругата на купувача. Аз съм писала, че е действителен, тъй като продажбата на чужда вещ съгласно практиката не е нищожна, но все пак после се зачудих за варианта за унищожаемост поради измама (все пак използвана е декларация с невярно


Сделката е относително недействителна, за което писах малко по подробно в предните ми постове. За унищожаемост и дума не може да става. Прочетете малко теория за относителната недействителност на правните сделки и ще разберете за какво става въпрос.

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 18 Юни 2012, 17:39
от inspectora
Ето защо не можете да го вземете този изпит колеги!
Чета различни мнения за сделката досежно частта на съпругата и много малко дават точен и правилен отговор, а именно: в тази част сделката си е абсолютно действителна, но не поражда вещнотранслативен ефект /никой не може да продаде нещо, което няма/! Какви са тези относителни недействителности и унищожаемости? Относно продадената част на съпруга - също действителна сделка, като тук съпругата-съсобственик има иска за изкупуване на идеалната част.

Упс - тя декларацията била друга :oops:

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 18 Юни 2012, 18:26
от devva
И аз не съм съгласна, че сделката е относително недействителна. Относително недействителните сделки пораждат правните си последици между страните и по отношение на третите лица (и не могат да се противопоставят само на оределено лице, посочено в закона изрично). В тази хипотезата правните последици на прехвърлянето на вещта изобщо не настъпват - нито за страните, нито за никой. Т.е. имаме една действителна сделка, която обаче не поражда определена правна последица, а именно вещнопрехвърлителния ефект. Така мисля.

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2012, 22:44
от DEKAH
devva написа:Колеги, откъде мислите да се готвите за устния? За мен просто е абсурдно да изчета разни томове литература - първо, защото работя и второ, защото ми се струва ужасно безмислено. Законите пък не знам дали са достатъчни :roll:


http://lex.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=49326

В тази тема съм дал линк към разработки за устния.

Имат мааалка нужда от преработка в наказателно-процесуалната част, но са достатъчно адекватни, с оглед действащото законодателство.

Пожелавам ви успех!

Re: Изпит за адвокат юни 2012

МнениеПубликувано на: 20 Юни 2012, 09:42
от carmen_q
Аз честно казано се готвя само по закона. Време няма, желанието за учене също е на изчерпване... :)