Страница 1 от 1

Очаква ли се скоро конкурс за първоначално назначаване

МнениеПубликувано на: 08 Авг 2010, 08:59
от natalybg
Здравейте,
Някой случайно/неслучайно да има информация кога евентуално е възможно да има такъв конкурс?
Моля тези, които са се явявали на конкурс за първоначално назначаване да споделят опит - прилики/разлики с конкурса за младши. Броят на кандидатите също ли е толкова голям?
Животът все пак продължава, да се ориентираме към следващия конкурс. :wink:

Re: Очаква ли се скоро конкурс за първоначално назначаване

МнениеПубликувано на: 08 Авг 2010, 08:59
от natalybg
Раздел II

Ред за кандидатстване и допускане до конкурс за първоначално назначаване

Чл. 16. (1) Конкурсът се провежда централизирано два пъти годишно и не по-късно от два месеца след обявяването му.

(2) Висшият съдебен съвет чрез жребий определя по 20 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствената служба за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване.

(3) Броят на местата в рамките на процента по предходната алинея се определя поотделно за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствената служба.

(4) Обявлението на свободните длъжности за първоначално назначаване се прави едновременно с обявяването на свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените служби по реда на чл. 4.

(5) Последващо назначаване на лице, което е напуснало съответния орган на съдебната власт се осъществява по реда на тази глава.

Чл. 17. В конкурса могат да участват лица, които са подали необходимите документи, отговарят на изискванията по чл. 162 от Закона за съдебната власт и имат стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която е обявен конкурсът към датата на подаване на документите.

Чл. 18. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 5.

(2) Към заявлението се прилагат:
1. автобиография, подписана от кандидата;
2. диплома за завършено висше юридическо образование в нейната цялост;
3. удостоверение за юридическа правоспособност;
4. копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка, удостоверяващи наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт;
5. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за тези по чл. 78а от Наказателния кодекс;
6. декларации по чл. 162 и чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт – по образец;
7. удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване, което представлява пречка за заемане на обявената длъжност;
8. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

(3) Кандидатът може да посочи и няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.

(4) Заявлението и приложените към него копия от документи се подават лично от кандидата или от надлежно упълномощен негов представител.

(5) При представянето на книжата, приносителят е длъжен да предостави на съответното длъжностно лице и оригиналите на документите за сравняване с копията.

Чл. 19. Заявлението и документите се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се регистрират.

Чл. 20. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181, ал. 2 от ЗСВ.

(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса лица включват входящия номер на документите им.

(4) Списъците на допуснатите до участие в конкурса лица се обявяват на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет, най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса.

(5) По реда на ал. 4 се обявява и списъка на лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, като се посочва и основанието за това.

(6) Списъкът, с който Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не допуска до участие в конкурса кандидатите, не подлежи на обжалване.

(7) Поправка на явна фактическа грешка или допълване се допуска по молба на заинтересованото лице от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Re: Очаква ли се скоро конкурс за първоначално назначаване

МнениеПубликувано на: 10 Авг 2010, 16:26
от maunkata
И какво? Кога ще има за първоначално?