Страница 6 от 7

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 26 Авг 2016, 23:40
от commodoro
Буреносни облаци на хоризонта.. :roll:

ЗИД ЗСВ ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.

§ 151. В чл. 297 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министърът на правосъдието“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Стажът за придобиване на юридическа правоспособност се провежда на два етапа:
1. основен: общо запознаване с юридическите професии в органите на съдебната власт и задълженията им, с продължителност не по-малко от два месеца. Във всеки орган на съдебната власт на стажант-юриста се определя наставник;
2. професионален: при адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, представител на друга правна професия, в орган на изпълнителната власт или в друга институция, определена с наредбата по чл. 297а, чиято дейност е свързана с развитието на правото, съдебната власт или защитата на правата на човека. Професионалният стаж е с продължителност четири месеца и се провежда от наставник. Професионалният стаж може да бъде проведен и в орган на съдебната власт по т. 1”.
3. Досегашните ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) Наставничеството по ал. 1, т. 1 се отчита при атестирането на съответния съдия, прокурор или следовател.
(5) Стажът по ал. 1, т. 2 се провежда от наставник с най-малко пет години стаж на съответната длъжност или професия. Мястото на провеждане на професионалния стаж е в окръжния район, посочен по реда на чл. 296, т. 1.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 152. Създава се чл. 297а:
„Чл. 297а. Министърът на правосъдието издава наредба, с която определя:
1. реда за назначаване и разпределение на стажант-юристите;
2. реквизитите на издадената на стажант-юриста стажантска книжка;
3. документите, критериите, стандартите, етапите и предметния обхват на стажантските програми;
4. реда за осъществяване на контрол за изпълнението на стажантските програми;
5. реда за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
6. реда за поддържане на публичен регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност.”

§ 153. В чл. 299 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Заповедта на министъра на правосъдието и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи се обявяват в Министерството на правосъдието в тридневен срок преди датата на провеждането на изпита и се публикуват на страницата на Министерството на правосъдието в интернет.
(3) Изпитът се провежда два пъти годишно от петчленна комисия в състав: председател – представител от Инспектората към министъра на правосъдието и членове - представител на Висшия адвокатски съвет, двама представители на органите на съдебната власт, хабилитиран учен по правни науки. Органите на съдебната власт и на Висшия адвокатски съвет уведомяват министъра на правосъдието за определените от тях представители.”
2. Алинея 4 се отменя.

§ 154. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност е единен и анонимен. Той включва комбинирана проверка на знанията на кандидатите чрез решаване на казус и решаване на тест с практическа насоченост и се оценява с оценка „издържал“ или „неиздържал“.
(2) При провеждане на изпита се проверяват придобитите по време на стажа практически знания и умения, включително способността да се анализират фактите с правно значение и приложимото право, както и познанията по професионална юридическа етика.”
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При оценка „неиздържал“ стажант-юристът има право да се яви на изпит след допълнителен двумесечен стаж по реда на чл. 297, ал. 1, т. 1, до три пъти.
(4) Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на правосъдието.“

Не че ми пука, мен не ме хвана за щастие.. Но - за сведение :!:

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 28 Авг 2016, 13:26
от teogeo
Хо-хо-хо, ха-ха-ха.... Ще хвърчи пух и перушина :)
Както обичам да казвам - Примката в глобален план се затяга.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 01 Сеп 2016, 23:32
от votpuska
Така е, но според моята прогноза примката (в най-общ план) ще доведе само до ексцесии. Няма как да подменят човешкия материал, а той предстои да става все по-зле и по-зле..

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2016, 15:12
от Pause
Не мога да намеря , новата наредба на МП основана на чл.297а от ЗСВ и да си отговоря на въпроса дали не е опит да се реши предварително съдбата на стажант юриста от една комисия ограничаваща явяването на кандидата до три пъти на изпит за придобиване на юридическа правоспособност или е опит за затваряне на юридическата професия има ли го това в другите бели страни с редакцията на чл.300 от ЗСВ. Текста ми изглежда противоконституционен на този етап.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2016, 00:40
от Melly
Pause написа:Не мога да намеря , новата наредба на МП основана на чл.297а от ЗСВ и да си отговоря на въпроса дали не е опит да се реши предварително съдбата на стажант юриста от една комисия ограничаваща явяването на кандидата до три пъти на изпит за придобиване на юридическа правоспособност или е опит за затваряне на юридическата професия има ли го това в другите бели страни с редакцията на чл.300 от ЗСВ. Текста ми изглежда противоконституционен на този етап.

Куца ни образователната система. Там е генезисът на проблема, а не, че предварително се ограничава "съдбата на стажант-юриста".
Навремето, спомням си, че преди да бъдат допуснати до семестриален изпит студентите трябваше задължително да покриват определен минимум изисквания за ниво познание. Не го ли покриеш, не може да бъдеш допуснат до изпит. Ако пък прескочиш това стъпало, яка ти гърбина на следващото. Най-трудно се изкарваше тройка. Но не заради заяждане към студента, а заради обективната преценка на изпитващия. Нямаше шест-пет. И не можеш да преминеш в по-горен курс с повече от един невзет изпит от предишния - в противен случай повтаряш годината. На всеки му ставаше ясно, че ако ни си седне на четирибуквието и осмисли прочетеното, няма да върви напред.

А какво е сега, а? Криворазбрана демокрация - формални изпити, никакви или занижени изисквания, никаква практическа подготовка по време на следването и естествено ниско ниво на мнозинството завършили академичното си обучение студенти. Малцина са онези, които наистина са учили дисциплините си с любов и отдаденост. За тази група колеги, текстът на чл.300 изобщо, ама изобщо няма да предизвика подобни разсъждения, като твоите опасения, Pause...

П.П. И тогава имаше преписвачи, но :!: ако бъде хванат, безапелационо биваше изключван от ВУЗ-а. За да си възстанови студентските права, трябваше на следващата година отново да кандидатства, да се класира и да се запише в учебното заведение. Едва тогава му се признаваха положените изпити и от този момент отпочваше от там, откъдето е бил прекъснал с повторение на семестъра, а не с повторение на изпитната сесия. :idea:

Какво ще кажеш, Pause, имаше железни правила и никой не хленчеше, но и на пазара на труда голям процент качествен продукт излизаше.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2016, 22:37
от Pause
Мисля,че образованието не те прави богат ,но е предпоставка за по добро материално благополучие.Никой не следва да става по зле,това покзва че обстоятелствата са въже ,но не бива да ги ползваме за бесене.Освен това има и консттуционен текст ,че всеки сам си избира професията в обществото.Това следва от преследването целта на закона, така например това трябва да се толерира от държавата като правилен модел. Ако,мислим сега ще бъдем винаги навремето и други работи имаше...:-)

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2016, 00:25
от ivan_lawyer
Не винаги е било лесно. Моето следване беше трудно, толкова много понятия, дисциплини, една от една по-трудни.
Солидарност, съ-задълженост, поръчителство, кой човек би издържал на това.
Менителница, в частност - запис на заповед.
Евентуален умисъл, там с разбивките - на просто извършване, на преднамереност, който не е държал изпит не знае.
Беше лесно, когато водата беше до колене.
Практическият изпит се полага след стажа - видят, ли че полагаш усилия, те пускат.
Но трябва после усилия- постоянни и продължителни - горе -долу за 20 години се става юрист - с главна буква, говорим.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2016, 10:51
от ivanov_p
Както винаги съм казвал изпитът за ЮП трябва да е труден и с полученото удостоверение да можеш да упражняваш професията, вкл. и адвокатска. Такъв цирк няма никъде! Явяваш се на държавен изпит и завършваш, след това се явяваш на по-държавен и го взимаш, но според новите поправки нямаш право да практикуваш работата за която държавата ти е дала пълна правоспособност, защото имало гилдия монополист със свой изпит?!? Безспорно е, че при приемане на промените в ЗА трябва да отпадне или изпита за ЮП, като безсмислен, или този на гилдията, като противоконституционен.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2016, 13:34
от ivan_lawyer
Не, наистина има ксенофобия или нещо подобно към новите юристи, но ние нямаме вече и население.
Никой не се натиска пък за право - вярно - виждам много лъчезарни младежи и им се радвам, но по статистика правото вече не е престижно.
Аз съм подавал ръка винаги на всеки - ми нали преди броени години и аз съм бил новобранец.

Не виждам смисъл в затягане на изпита за правоспособност.
Впрочем студентите си учат порядъчно - има си все още школа. Специално Софийският университет се поддържа. Сега това - че като си млад и ти се живее е нормално. Улегнеш ли - почваш да четеш.
Аз непрекъснато чета нещо правно - просто нямаш шанс иначе. От друга страна на всеки може да му открият огромни дупки в квалификацията.
Това е церберщина според мен - с новите изисквания.
Изпитващата комисия не би могла да се задържи и 2 минути на ринга - разбира се говорим за реален съдебен процес, при който всичко се решава в минутата, даже и в секундата. Говоря - че изпитващите са аматьори и буквоеди и дори и един договор за наем не могат да напишат. Това беше злобно, просто исках да го кажа. Просто съм се нагледал на ерзац -юристи, дето нито си проверяват делата - нито анализират, въобще, то не е професионално.
Аз ако стана треньор - поне мога да кажа нещо от практиката.
Каква практика има изпитващата комисия. На такива неща съм се нагледал, че - не знам.


Ако ти се наложи да действаш в реална обстановка - примерно Павлов иск да отразиш, тоест да излъжеш, че потестативното право не се погасява по давност, тоест не се изсрочва - това - в кой конспект го има и къде изобщо го пише.

Ако ти се наложи да отразиш, тоест да замъглиш съдия в процес, че преминаването от установителен в осъдителен иск е неправилно - също.

Ами "Риториката" на Величко Руменчев - тя е доста съдържателна дисциплина, макар и да е някакъв странен на пръв поглед предмет. Някой подтиква ли студентите и младите юристи към Реторика, май - не.

Но да караш завършили студенти отново да събеседват, хора които са минали сума ти дисциплини и са се влюбили един вид, в правната наука - малко е прекалено. Сега - за самоотлъчките от упражнения - и заверките - тук съм съгласен. Прочети си материалите, имаме страхотна библиотека, всеки ВУЗ поддържа такава, после - влизаш в практиката.

Без теория няма никаква практика.


Сега по въпроса за ограничаване правата на ерзац-адвокати, това е просто временно - малко така временно.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2016, 21:57
от teogeo
ivanov_p написа:Както винаги съм казвал изпитът за ЮП трябва да е труден и с полученото удостоверение да можеш да упражняваш професията, вкл. и адвокатска. Такъв цирк няма никъде! Явяваш се на държавен изпит и завършваш, след това се явяваш на по-държавен и го взимаш, но според новите поправки нямаш право да практикуваш работата за която държавата ти е дала пълна правоспособност, защото имало гилдия монополист със свой изпит?!? Безспорно е, че при приемане на промените в ЗА трябва да отпадне или изпита за ЮП, като безсмислен, или този на гилдията, като противоконституционен.


"Стоит статУЯ совсем без х...УЯ!" Но в случая си прав, няма какво да си кривя душата. Вследствие на тия зацикляния, изкласяват често най-упоритите (които нерядко са най-тъпите - тъп и упорит). Помня как един колега след поредно (поне пето) скъсване на изпит по облигационно, излезе и до тоалетните каза: "Аз все някога ще завърша, ваш'та мама!"

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2016, 22:50
от ivan_lawyer
Е все пак облигационното право е лесно. Облигационното е просто - има две-три понятия, горе долу всичко се свежда до дай ми, давам ти.
Вещното е малко гадно - особено с този 109а от З.С.
Интересно е административното право - сега там е маранята. Обществени поръчки, доста такива неща.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2016, 10:29
от teogeo
ivan_lawyer написа:Е все пак облигационното право е лесно. Облигационното е просто - има две-три понятия, горе долу всичко се свежда до дай ми, давам ти.
Вещното е малко гадно - особено с този 109а от З.С.
Интересно е административното право - сега там е маранята. Обществени поръчки, доста такива неща.


Щом ти е интересно - пиши на лични. Ще ти дам целият пакет с обучения на ВАС по отделения за всяка материя - от енергетика, през бежанци, до ЗДОИ.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2016, 08:30
от vse_tazi
ivan_lawyer написа:Е все пак облигационното право е лесно. Облигационното е просто - има две-три понятия, горе долу всичко се свежда до дай ми, давам ти.
Вещното е малко гадно - особено с този 109а от З.С.
Интересно е административното право - сега там е маранята. Обществени поръчки, доста такива неща.


Да, и аз съм на същото мнение. Вещното го мразя от дъното на душата си, дълги и протяжни дела, драми, недоволство, ограничени хора, ниски хонорари, нежелание за плащане на държавни такси от страна на клиенти, а иначе огромни претенции. Не, мерси. И аз напоследък почнах да се ориентирам и към административното, процесът се води доста по-лесно, има интересни казуси, преоктрих го административното тази година и се мъча да се дообуча на него.
А за промените в изпита за юридическа правоспособност........не мисля, че ще има кой знае каква промяна, въпреки новите правила. В смисъл, че отношението към изпита от стана на изпитващите ще е същото както сега. Ето, сами виждате от новите последните дни, че в Софийския са останали 50 свободни бройки за Право. Няма деца, ням акан;дидати, а бройките се увеличават заради държавните субсидии. Пазарът не прощава на никого. Аз имам колеги, и то кадърни, които пред несигурността на правото, предпочетоха да станат програмисти. Живеем в уникална и абсурдно в световен мащаб държава, не се учудвайте на нищо.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 10 Ное 2016, 17:19
от plutonian
Здравейте, колеги.
Простете за въпроса, но има ли шанс да разбера дали съм в списъка с допуснатите до изпита и на коя дата, преди обявения срок в сайта на министерството /който е 3 дни преди изпита и ми се струва абсурден/? И също - някой знае ли защо, за да видя графика за провеждане на изпитите за 2016г., се изисква парола? Досега не беше така. Благодаря предварително! :)

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 20 Ное 2016, 15:49
от sddaka
Здравейте,

Някой да се е явявал последните месеци на изпит за правоспособност?
Не ми е ясно под каква форма ще се провежда изпитът. ЗСВ казва едно. Заповедта, определяща датите за изпит за 2017 година, определя дати всеки месец. Какво се случва?
Устен ли е изпитът или решаване на тест и казус ?

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 20 Ное 2016, 18:33
от teogeo
sddaka написа:Здравейте,

Някой да се е явявал последните месеци на изпит за правоспособност?
Не ми е ясно под каква форма ще се провежда изпитът. ЗСВ казва едно. Заповедта, определяща датите за изпит за 2017 година, определя дати всеки месец. Какво се случва?
Устен ли е изпитът или решаване на тест и казус ?


Законът си го казва много просто. Чети ЗСВ (и ПЗР към него) - ако си започнал стажа си до влизане в сила на новите разпоредби, то изпита за правоспособност ще си го караш по стария модел (всеки месец, устен).
Всички останали - подали заявление за започване на юридически стаж СЛЕД влизане в сила на тези нови разпоредби, ще се явяват по новия ред - тест + казус.

Анадънмъ?

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 15 Дек 2016, 14:15
от orka_
Здравейте, предстои ми съвсем скоро да се явя на изпит за придобиване на правоспособност, за мое щастие преди промяната на закона. Въпросът ми е към колеги, които са се явили октомври, ноември или декември месец( предполагам, че тези дни се провежда)... Има ли някаква промяна в отношението на комисията или нещо, което да Ви наведе на мисълта, че целта е да започне сеч още от правоспособността, а след това да ни довършат с адвокатския...

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 15 Дек 2016, 22:03
от teogeo
orka_ написа:Здравейте, предстои ми съвсем скоро да се явя на изпит за придобиване на правоспособност, за мое щастие преди промяната на закона. Въпросът ми е към колеги, които са се явили октомври, ноември или декември месец( предполагам, че тези дни се провежда)... Има ли някаква промяна в отношението на комисията или нещо, което да Ви наведе на мисълта, че целта е да започне сеч още от правоспособността, а след това да ни довършат с адвокатския...


А ти какво очакваш, бе чапкън? Да минеш с царски пищов на правоспособността и copy-paste реферат на адвокатския ли? Научи си хубаво въпросите, пък бъди уверен, че няма да те скъсат.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 03 Яну 2017, 17:47
от asenov56
orka_ написа:Здравейте, предстои ми съвсем скоро да се явя на изпит за придобиване на правоспособност, за мое щастие преди промяната на закона. Въпросът ми е към колеги, които са се явили октомври, ноември или декември месец( предполагам, че тези дни се провежда)... Има ли някаква промяна в отношението на комисията или нещо, което да Ви наведе на мисълта, че целта е да започне сеч още от правоспособността, а след това да ни довършат с адвокатския...


Колега, няма какво да се лъжем. Изпита иска четене. Скъсаните на декемврийската сесията бяха 3-ма до момента в който аз влезнах 16-ти по ред от 31 човека в групата.(бяхме 3 групи и общо 95-6 души)

Ако не знаете отговора на елементарни въпроси като "пред кой съд се подава жалба/протест на първоинстанционно решение?" или "какво право прокурора/защитника ако не е доволен от решението на районния съд?", значи със сигурност ще попаднете в графата на скъсаните.

Както каза колегата по-горе, с преписване няма да мине. Ако сте учил (а не просто чел), и можете да говорите по всеки един от въпросите, притесненията са излишни. Ако сте решили да "мислите" 40 минути по изтегления въпрос и после да го "преговорите" още 20мин - най-вероятно няма да има "happy end". Ще Ви зададат няколко въпроса от други теми и много лесно ще разберат как са ви дошли "мислите".

Комисията в никакъв случай не е настроена враждебно. Питат ви и по други въпроси от конспекта. Няма да минете само с изтегления от Вас.

Re: Изпит за юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2017, 12:05
от orka_
Благодаря Ви, колеги! Целта ми не е да преписвам, просто работя и както се досещате не мога да отделя цели дни за учене, а в крайна сметка всичко се забравя, когато не е част от ежедневието. Идеята на въпроса ми беше дали са благоразположени, или искат да късат. Успях да прегледам всичко, надявам се всичко да е с положителен завършек. :shock: Благодаря още веднъж!