начало

Съдът отмени отнемането на лиценза на „Еврофутбол“ Съдът отмени отнемането на лиценза на „Еврофутбол“

конкурс за магистрати

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


конкурс за магистрати

Мнениеот kandidat » 08 Юли 2003, 12:44

Колеги, конкурсите за магистрати са вече обявени. Има ли някой представа какво представлява писмената част на изпита? Лично аз предполагам, че ще бъде казус, но ми е интересно какво ще представлява.
kandidat
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот ttt » 08 Юли 2003, 13:31

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ

ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА СЪДИИ,
ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

І. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС НА Р БЪЛГАРИЯ.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

1. Действие на наказателния закон по време и място.
2. Наказателноотговорни лица – субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните. Институти, методи и мерки за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по ЗБППМИ.
3. Понятие на престъплението – обществена същност и определение; престъплението като деяние; престъпен резултат; причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността на деянието /неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск/.
4. Вина – същност и определение; форми ма вината. Умисъл – същност и определение; видове умисъл; непредпазливост – същност и видове; грешката и нейното значение; отграничаване от умисъла, непредпазливост и от случайно дейния.
5. Стадий на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от опит. Наказуемост на приготовлението и опита.
6. Съучастие в престъпление – основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.
7. Множество престъпления. Основни разграничения и отграничения. Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъпления – продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпление; видове; наказуемост. Рецидив – видове и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези, случаи, режим на наказателна отговорност.
8. Наказание:
- понятие, цели. Отграничаване на наказанието от другите мерки на държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание;
- система на наказанията по НК. Обща характеристика. Тенденции в развитието;
- наказанието лишаване от свобода – обща характеристика, различия от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието лишаване от свобода;
- наказания без лишаване от свобода – значение, видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода.
9. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност. Индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумалативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и значение. Видове: условно осъждане – предпоставки, действие, значение; предсрочно освобождаване при пълнолетни и непълнолетни; помилване – същност, разлика от амнистията. Освобождаване от наказателна отговорност – обща характеристика и значение. Видове: освобождаване с предаване на обществено поръчителство – предпоставки и действие; освобождаване с налагане на административно наказание; освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.
10. Престъпления против живота. Убийство – видове, състави, особени случаи на непредпазливо убийство. Криминален аборт. Престъпление против здравето – видове телесни повреди, състави. Престъпление против честта, видове. Разврат – видове полови престъпления, състави.
11. Престъпления против личността:
- кражба на чуждо имущество – същност, ограничаване от грабеж и обсебване. Състави;
- грабеж на чужди вещи, отношение към кражбата и изнудването. Състави;
- длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика и състави;
- измама, документна измама и вещно укривателство – обща характеристика, състави, отграничения.
12. Стопански престъпления:
- общи стопански престъпление – обща характеристика, видове. Безстопанственост. Използване на държавна и обществена организация за частна дейност;
- престъпления в отделни стопански отрасли – против промишлеността, измама на купувачите и клиентите, други престъпления от този раздел.
13. Общи престъпления по служба – нарушаване на служебните задължения, използване на служебното положение, други състави.
14. Престъпления против правосъдието – набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство; длъжностни престъпления против правосъдието.
15. Пасивен и активен подкуп; други състави от този раздел.
16. Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране – основни особености, състави. Други документни престъпления.
17. Престъпления против реда и общественото спокойствие – обща характеристика, система. Хулиганство и самоуправство.
18. Общоопасни престъпления – система, видове. Престъпления по транспорта.
19. Административно наказателна отговорност – обща характеристика
- административно нарушение;
- административно наказание.
20. Производство за налагане на административни наказания. Оспорване на наказателните постановления пред съда. Касационно производство. Възобновяване на административно наказателните производства.

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС
1. Участие на съдебни заседатели в наказателното производство. Равенство на гражданите. Независимост на съдебната власт. Право на защита. Процесуални гаранции за правото на защита. Разкриване на истината в наказателния процес. Оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение. Непосредственост. Устност. Публичност. Състезателност. Официално начало.
2. Участници, страни и субекти в наказателния процес.
3. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда.
4. Предмет на доказване, доказателства, доказателствени средства.
5. Способи за събиране и проверка на доказателствата.
6. До съдебно производство.
7. Първоинстанционно производство.
8. Въззивно производство – обща характеристика, образуване, доказателства пред въззивната инстанция, ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция, производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.
9. Касационно производство.
10. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
11. Прекратяване на наказателното производство със споразумение.
12. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

ІІ. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
1. Физически лица
а/ режим на правоспособността в гражданското, търговското и трудовото право;
б/ дееспособност. Степени, ограничаване и отнемане;
в/ поставяне под запрещение;
г/ настойничество и попечителство.
2. Юридически лица
а/ понятие;
б/ видове;
в/ системи за образуване;
г/ сдружения с нестопанска цел. Фондации;
д/ преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица;
е/ контрол за законност върху актовете на юридическите лица.
3. Видове търговски дружества. Учредяване. Управление. Представителства.
4. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство.
а/ първично и производно придобиване;
б/ правоприемство – понятие и видове;
в/ изгубване на права.
5. Правни сделки
а/ понятие. Видове сделки;
б/ съдържание и форма на сделките. Тълкуване;
в/ търговски сделки – понятие и видове.
6. Недействителност на сделките.
а/ понятие и видове;
б/ нищожни сделки – понятие и основания;
в/ привидни и прикрити сделки;
г/ унищожаеми сделки – понятие и основания;
д/ предявяване на недействителността;
е/ имуществени последици.
7. Особени случаи на недействителност.
а/ относителна недействителност;
б/ висяща недействителност;
в/ частична недействителност;
г/ особености на недействителността при търговските сделки;
д/ особености на недействителността на трудовия договор.
8. Представителство
а/ понятие и видове;
б/ представителство в гражданското право – възникване и прекратяване. Видове;
в/ косвено представителство;
г/ представителство в търговското право – понятие и видове;
д/ представителство в трудовото право – видове и особености;
е/ действие от чуждо име без представителна власт.
9. Срокове в гражданското право.
а/ давности и преклузивни срокове;
б/ начало и край на срокове;
в/ спиране и прекъсване на давностните срокове;
г/ действие на изтеклата давност.
10. Право на собственост
а/ същност и видове. Ограничения на собствеността;
б/ способи за придобиване на собствеността.
11. Съсобственост
а/ понятие и видове;
б/ възникване и прекратяване;
в/ отношения между съсобствениците;
г/ етажна собственост.
12. Вещни права върху чужда вещ.
а/ право на строеж, надстрояване и пристрояване;
б/ право на ползване;
в/ сервитути.
13. Защита на вещните права.
а/ Видове. Разграничение между петиторна и посесорна защита;
б/ петиторна защита. Ревандикационен и негаторен иск.
14. Владение и държане.
а/ същност;
б/ видове владение;
в/ защита на владението и държането;
г/ права на подобрителя върху чужд имот.
15. Договор
а/ понятие и видове;
б/ особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право;
в/ сключване на договора и преддоговорни отношения;
г/ предварителен договор;
д/ договор в полза на трето лице.
16. Изпълнение
а/ същност и страни;
б/ предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение;
в/ време и място на изпълнението;
г/ прихващане на изпълнението;
д/ суброгация.
17. Право на задържане.
а/ право на задържане в гражданското и търговското право;
б/ възражение за неизпълнен договор;
18. Неизпълнение
а/ същност и форми;
б/ невиновна невъзможност за изпълнение – последици;
в/ причини за неизпълнението, за което длъжникът отговаря;
г/ забава на кредитора.
19. Гражданска отговорност за вреди
а/ понятие за гражданска отговорност;
б/ отговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане;
в/ видове вреди;
г/ обезщетения за вреди. Граници на гражданската отговорност;
д/ неустойка, задатък, отменина.
20. Погасяване на облигационното отношение.
а/ основания. Обща характеристика;
б/ прихващане на насрещни задължения;
в/ други основания за погасяване на облигационното отношение.
21. Промяна в субектите на облигационното отношение.
а/ прехвърляне на вземане /цесия/;
б/ поемане на задължения – видове;
в/ съотношение между цесия, поемане на задължения и делегация.
22. Множество кредитори и длъжници.
а/ разделност и солидарност;
б/ видове солидарност;
в/ неделимост на задълженията.
23. Защита на кредитора
а/ имуществена отговорност;
б/ упражняване правата на длъжника от кредитора;
в/ отменителен иск.
24. Продажба
а/ обща характеристика и видове;
б/ задължения на страните;
в/ отговорност на продавача при евикция и за недостатъци;
г/ търговска продажба – особености.
25. Дарение и спонсорство
а/ дарение, ограничения, видове;
б/ сключване и форма на договора;
в/ отмяна на дарението.
26. Наемни отношения
а/ договор за наем;
б/ прекратяване на наемното отношение;
в/ лизинг
27. Заемни отношения
а/ заем за обслужване и заем за потребление;
б/ банков кредит.
28. Влог
а/ правилен и неправилен влог;
б/ банков влог;
в/ влог в публичен склад.
29. Изработка
а/ обща характеристика. Отграничения;
б/ сключване и действие на договора за изработка;
в/ особености на прекратяване на изработката.
30. Договори за дружество.
а/ договор за гражданско дружество;
б/ дружество със съучастие. Консорциум.
31. Договор за превоз
а/ обща характеристика и видове;
б/ сключване и форма – превозни документи;
в/ задължения на страните;
г/ отговорност
32. Застраховки
а/ понятие и видове;
б/ имуществено застраховане;
в/ застраховка “Гражданска отговорност”;
г/ лични застраховки.
33. Непозволено увреждане
а/ обща характеристика. Ограничения;
б/ Фактически състав на генералния деликт;
в/ отговорност за вреди, причинени от другиго;
г/ отговорност за вреди, причинени от вещи.
34. Неоснователно обогатяване
а/ понятие и видове фактически състави;
б/ понятието “основание” при неоснователно обогатяване;
в/ връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществено основание;
г/ общ състав на неоснователното обогатяване /чл. 59 ЗЗД/.
35. Отговорност по трудовото правоотношение
а/ понятие;
б/ дисциплинарна отговорност;
в/ имуществена отговорност на работника и служителя;
г/ имуществена отговорност на работодателя;
36. Прекратяване на индивидуалното трудово правоотношение.
а/ общи основания;
б/ прекратяване от работника или служителя;
в/ прекратяване от работодателя;
г/ правна закрива срещу незаконно уволнение.
37. Отношения между съпрузите
а/ лични отношения;
б/ имуществени отношения;
38. Прекратяване на брака.
а/ основания;
б/ развод по взаимно съгласие;
в/ развод по исков ред;
г/ брачен процес.
39. Произход
а/ установяване и оспорване;
б/ припознаване.
40. Осиновяване
а/ условия и производство;
б/ действие на осиновяването;
в/ прекратяване.
41. Родителски права и задължения
а/ съдържание;
б/ представителство и попечителско съдействие;
в/ ограничаване и лишаване от родителски права.
42. Издръжка
а/ общ режим;
б/ особен режим.
43. Наследяване по закон и по завещание.
44. Придобиване на наследството
а/ приемане и отказ от наследство;
б/ отговорност на наследниците;
в/ отношения между сънаследниците.
45. Делба на наследство.
а/ доброволна делба;
б/ съдебна делба;
в/ делба, извършена приживе.
46. Формиране на защита на ответника срещу предявения иск.
47. Другарство в исковия процес
а/ понятие и видове другарство;
б/ значение на вида другарство;
в/ особености на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му.
48. Участие на трети лица
а/ встъпване и привличане;
б/ спор между кредитори;
в/ главно встъпване.
49. Обективно съединяване на искове.
а/ понятие и видове;
б/ насрещен иск и възражение за прихващане;
в/ обратен иск;
г/ инцидентен установителен иск;
д/ съдебното решение при обективното съединяване на исковете.
50. Доказване на исковия процес
а/ понятие и видове доказване;
б/ предмет и обсег на доказване;
в/ тежест на доказване.
51. Доказателствени средства
а/ понятие и видове;
б/ обяснения на страните. Признаване на иска;
в/ свидетелски показания и ограниченията им;
г/ писмени доказателства, тяхната доказателствена сила и оспорване;
д/ веществени доказателства. Вещи лица.
52. Процесуални действия на разпореждане с иска.
а/ оттегляне и отказ от иск;
б/ изменение на иска;
в/ съдебна спогодба.
53. Съдебни актове
а/ разпореждания;
б/ постановяване и стабилитет на съдебното решение;
в/ определения – видове и обжалване.
54. Правни последици на съдебното решение
а/ сила на присъдено нещо. Зачитане.
б/ конститутивно действие;
в/ изпълнителна сила.
55. Пороци допуснати при постановяване на решението
а/ поправка на явна фактическа грешка;
б/ тълкуване на неясно решение;
в/ допълване на непълно решение.
56. Порочни съдебни решения
а/ нищожни решения;
б/ недопустими решения;
в/ неправилни решения.
57. Обжалване на съдебно решение
а/ право на жалба;
б/ основания за обжалване;
в/ производство.
58. Трудово правораздаване
а/ понятие и видове трудови спорове.
б/ съдебно разглеждане на трудовите спорове.
в/ колективни трудови спорове. Право на стачка.
59. Общо учение за изпълнителния граждански процес
а/ право на принудително изпълнение и неговата характеристика;
б/ изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист.
60. Обезпечително производство
а/ цел и функция на обезпечаването на иска;
б/ обезпечаването на бъдещ и на предявен иск;
в/ развитие и приключване на производството.
61. Охранителни производства.
а/ характеристика и общи правила.

ІІІ. ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
1. Административен акт – понятие, видове.
2. Условия за редовно действие на административните актове – обща постановка. Компетентност и съобразяване с целта на закона.
3. Условия за редовно действие на административните актове – обща постановка. Законосъобразност по същество, форма и производство.
4. Недействителност на административните актове.
5. Изпълнение на административните задължения.
6. Производство по издаване на индивидуални административни актове.
7. Обжалване на индивидуални административни актове по административното и съдебно производство.
8. Възобновяване на административното производство по чл. 32 ЗАП. Отмяна на влезли в сила решения на правораздавателнте органи по административни дела.
НАРЕДБА № 1от 23 април 2003г.
за условията и реда за провеждане на конкурсите за магистрати.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на конкурсите за младши съдии и младши прокурори.
(2) Правилата на наредбата се прилагат и при първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт на съдии, прокурори и следователи при липса на кандидат от органите на съдебната власт до обявяването на конкурса.
Чл. 2. (1) Всеки конкурс се обявява с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС), което се приема въз основа на писмени предложения, направени от органите по чл.30 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
(2) Решението на ВСС се обнародва в “Държавен вестник” и съдържа:
1.броя и вида на длъжностите, както и органите на съдебната власт, за които те се отнасят;
2.датата, мястото и началото на провеждането на конкурса.
Чл. 3. (1) Конкурсът за магистрати се състои от писмен и устен изпит. Тематичният конспект за изпитите е посочен в приложението.
(2) По време на изпитите кандидатите могат да ползват нормативни актове.
Чл.4. Администрацията на ВСС организира провеждането на конкурса.

Глава втора
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА

Чл.5. За участие в конкурса могат да кандидатстват лица, които отговарят на изискванията по чл.126 и чл.127 от ЗСВ за съответната длъжност.
Чл. 6. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок след датата на обнародването по чл.2,ал.2.
(2) Заявлението съдържа името, единния граждански номер, адреса и упражняваната професия на кандидата,наименованието на съда, прокуратурата или следствената служба и длъжността, за която кандидатства. Кандидатът може да посочи и повече от една длъжност в различни органи на съдебната власт, които следва да подреди според своите предпочитания.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. автобиография;
2. акт за раждане;
3. диплома за завършено висше юридическо образование в нейната цялост;
4. удостоверение за правоспособност;
5. трудова, служебна и/или осигурителна книжка;
6. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
7. декларация за липса на друго гражданство и
8. медицинско удостоверение.
Чл. 7. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса до администрацията на ВСС, която проверява редовността на документите, изготвя списъци на допуснатите кандидати по органи на съдебната власт и длъжности и ги предоставя на конкурсната комисия.
(2) Подаването на заявленията и приложените към тях документи се извършва лично от кандидатите, които представят оригиналите на документите и копия от тях.
(3)Когато едно лице кандидатства едновременно за съдийска, прокурорска и следователска длъжност, то подава отделни заявления.
(4) При констатиране на нередовности в документите, администрацията на ВСС уведомява кандидатите за отстраняването им в 3-дневен срок. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.

Глава трета
КОНКУРСНА КОМИСИЯ

Чл. 8.(1) ВСС определя 18 съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд,12 прокурори от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и 6 следователи от Националната следствена служба, които участват в провеждането на конкурсите с мандат 2 години.
(2) Мандатът по ал.1 може да бъде прекратен предсрочно по молба на магистрата или при напускане. В този случай ВСС определя на негово място друг магистрат.
(3) Конкурсната комисия се състои от председател, четирима редовни членове и един резервен член, които се определят от ВСС за всеки конкурс. В зависимост от броя на кандидатите и длъжностите, за които те кандидатстват, ВСС може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(4) Кандидатите по чл.7, ал.3 се явяват на изпит за всяка длъжност (съдийска, прокурорска или следователска) пред съответната конкурсна комисия.
Чл.9. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса само в работни дни.
(2) При отсъствие на член на конкурсната комисия той се замества от резервния член, определен по реда на чл.8,ал.3. При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от най-старшия член на комисията, съобразно изискванията на ЗСВ.
(3) Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване правилата за провеждане на конкурса и обявява началото и края на изпитния ден.
Чл.10. Конкурсната комисия взема решения само присъствено и в пълен състав с обикновено мнозинство.

Глава четвърта
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ

Чл. 11. (1) На писмения изпит се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретичните знания чрез решаване на казус.
(2) Конкурсната комисия съставя три казуса за писмения изпит съобразно приложението по чл. 3, ал. 1.
(3) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите изтегля чрез жребий един от казусите.
(4)Писменият изпит продължава три астрономически часа, като председателят на конкурсната комисия обявява началото и края.
(5) Казусът се решава от кандидатите върху предварително получени бели листа, подпечатани с печата на ВСС. В плик голям формат се поставят писмените работи, а също и пликът - малък формат, съдържащ трите имена, ЕГН и адреса, написани от кандидата. Двата плика са предварително номерирани с един и същи номер, като пликът - малък формат се запечатва от кандидата.
Чл. 12. (1) След провеждане на писмения конкурсен изпит конкурсната комисия съставя график за провеждане на устния изпит. Графикът се обявява на видно място в сградата, където се провежда изпитът.
(2) На устния изпит се проверяват знанията на кандидатите по материята съгласно приложението към чл.3,ал.1. Членовете на комисията задават въпроси за установяване на професионалните, деловите и личностните качества на кандидата, необходими за успешно изпълнение на длъжността.
(3) Кандидат, който се явява на устен изпит за повече от една длъжност, полага изпита в първия ден по графика, обявен за органа на съдебната власт, който той е посочил на първо място.

Глава пета
ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Чл. 13. (1) Писменият и устният изпит се оценяват по шестобалната система в цели числа.
(2) Оценките на членовете на конкурсната комисия, както и общите оценки за писмения и устния изпит се нанасят в протокол, който се подписва от всички членове.
Чл.14.(1) Всяка писмена работа се преглежда от двама членове на конкурсната комисия.При разлика в оценките от две и повече единици, писмената работа се проверява и от трети член на комисията, посочен от нейния председател.
(2) Оценката на кандидатите на писмения изпит представлява средноаритметично число от получените оценки.
Чл.15. (1) В устния изпит участват кандидатите, издържали писмения изпит с успех най-малко добър (4).
(2) Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия.
Чл. 16. (1) Балът на всеки кандидат от проведения конкурс се формира като сбор от удвоената оценка от писмения изпит и оценката от устния изпит.
(2) Когато няколко кандидати имат равен бал, предимство в класирането има този, чийто среден успех от изпитите през курса на следването е по-висок.
Чл.17.(1) Класирането се обявява в 7-дневен срок след приключването на устния изпит в сградата на ВСС и/или в страницата на ВСС в Интернет.
(2) В 3-дневен срок след обявяването на класирането кандидатите, класирани на първо място за няколко длъжности в различни органи на съдебната власт, подават до конкурсната комисия заявление, в което посочват коя от тях предпочитат да заемат.
(3) В 3-дневен срок след изтичане на срока по ал.2 конкурсната комисия приема решение за обявяване на спечелилите конкурса.Решението се предава на ВСС и се обявява в сградата на ВСС и/или в страницата на ВСС в Интернет.
(4) Администрацията на ВСС уведомява незабавно органите по чл.30 от ЗСВ за лицата, които са спечелили конкурса.

Глава шеста
ОБЖАЛВАНЕ

Чл.18. (1) Всеки кандидат може да обжалва законосъобразността на проведения конкурс пред ВСС в 7-дневен срок от обявяването на решението по чл.18,ал.3.
(2) Жалбата трябва да съдържа:
1. името, единния граждански номер и точния адрес на подателя;
2. посочване на конкурса, който се обжалва;
3. посочване на извършените нарушения при провеждането на конкурса и доказателства, които ги подкрепят;
4.в какво се състои искането и
5.подпис на жалбоподателя.
Чл.19. (1) ВСС се произнася по жалбата с решение в 14-дневен срок от получаването й.
(2)Решението се изпраща на жалбоподателя с препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл.20. (1) Решението на ВСС по законосъобразността на конкурса подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването на решението.
(2) При влязло в сила решение за отмяна на конкурса се насрочва нов конкурс, който се провежда в срок един месец

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен: Тази наредба се издава на основание чл. 127а, ал.2 от Закона за съдебната власт и е приета на заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 април 2003г.


Приложение към чл. 3, ал.1

І. Тематичен конспект за конкурсните изпити за съдии, прокурори и следователи.


Председателстващ ВСС
Министър на правосъдието:

Антон Станков
ttt
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 12 Мар 2005, 06:43

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот Red Right Hand » 08 Юли 2003, 14:58

Конспекта е доста дълъг но не се шашкайте, конкурсите ще се проведат(ако се проведат ) чак през септември.
Red Right Hand
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот lori » 08 Юли 2003, 16:03

Niakoi znae li iziskvania za uspeh ot diplomata?
lori
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 28 Яну 2004, 15:40

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот dada » 08 Юли 2003, 16:04

Blagodarim za izcherpatnata informazia
dada
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот kandidat » 09 Юли 2003, 13:41

Някой знае ли какви бяха казусите на миналогодишния конкурс?
kandidat
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот 1111111 » 09 Юли 2003, 23:01

колеги, бихте ли ми казали къде точно са обявени конкурсите за магистрати
в кой ДВ
1111111
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот ТТТ » 09 Юли 2003, 23:13

В ДВ от 4.07.2003 г.,мисля,че беше бр.60.
ТТТ
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот Red Right Hand » 10 Юли 2003, 08:55

В броя на Д.В, който посочва ТТТ няма обява за конкурс за магистрати.Следете предстоящите броеве.
Red Right Hand
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот anwalt » 10 Юли 2003, 09:59

Има обява за конкурс в този брой - търсете внимателно! Освен това обява има и на страницата на ВСС.
anwalt
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот ТТТ » 10 Юли 2003, 10:07

Колега Red Righ Hand,обявите за конкурси са в неофициалния раздел - Държавни учреждения.........Не знам Вие къде ги търсите.
ТТТ
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот KTT » 11 Юли 2003, 17:10

Колеги, знае ли някой какво точно трябва да бъде медицинското свидетелство, което се изисква за конкурса за магистрати, обикновено за работа, издадено от личния лекар, или специално с удостоверени прегледи от лекари специалисти. Изисква ли се също медицинско от психодиспансер.
KTT
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот g-man » 14 Юли 2003, 15:41

za mladshi sudia v okrujen sud sushto li vaji iziskvaneto za 5-god. staj
g-man
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот Теди » 14 Юли 2003, 15:47

Разбира се. Освен това се искат и препоръки.
Теди
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот МСМ » 14 Юли 2003, 16:46

Не се изисква такъв стаж. Има си хас.
МСМ
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот valerii » 14 Юли 2003, 17:19

ЗАЩО ЕДИН ПИШЕ НА ЛАТИНИЦА,А ДРУГ НА КИРИЛИЦА?
valerii
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 13 Яну 2004, 18:22

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот 123456 » 17 Юли 2003, 10:57

Извинявайте, но не разбрах искат ли се препоръки или не?
123456
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот 123456 » 17 Юли 2003, 11:10

А може ли някой да ми каже сайта на ВСС?
123456
 

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот veni » 17 Юли 2003, 12:22

Molia vi da mi kajete ako znaete dali se iziskva 5 godishen staj za mladshi sadia.
I ako da otkade pravite tozi izvod?
veni
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 03 Дек 2003, 09:29

Re: конкурс за магистрати

Мнениеот dika » 17 Юли 2003, 15:55

abe hora vie v koi sviat jiveete, kakvi sa tezi gluposti deto gi raziskvate...kakav staj za mladshi sadia, kade ste go saberete, prochete si dobre ZSV i obarnete vnimanie na rangoete na sadiite. vazmojno li e za nai-niskiat rang - mladshi sadia da se iziskva staj.
dika
 

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron