начало

Бившият кмет на Костенец отива на съд за подкуп Бившият кмет на Костенец отива на съд за подкуп

конспект районен съдия ????

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


конспект районен съдия ????

Мнениеот genius75 » 22 Май 2008, 13:02

здравейте, колеги!
Изрових нета, но не можах да намеря конспекта за изпита на районни съдии - гражданска колегия.
Ще помоля някой който го има да ми го изпрати на лични, или да го копне тук!
Благодарско!
genius75
Потребител
 
Мнения: 525
Регистриран на: 20 Ное 2006, 18:35

Мнениеот astrea » 23 Май 2008, 12:38

КОНСПЕКТ
за конкурсни изпити за съдии, прокурори и следователи

І. ГРАЖДАНСКО ПРАВНИ НАУКИ
1. Правно положение на юридическите лица с нестопанска цел.
2. Търговски дружества. Учредяване, управление и представителство.
3. Правни сделки: понятие и видове. Съдържание и форма на сделките. Търговски сделки.
4. Недействителност на сделките. Особени случаи на недействителност.
5. Представителство. Понятие и видове. Представителството в гражданското, търговското и трудовото право.
6. Давностни и преклузивни срокове. Начало, спиране, прекъсване и край на давностните срокове.
7. Право на собственост. Съдържание на правото на собственост. Видове собственост. Способи за придобиване на собственост.
8. Съсобственост: понятие и видове. Възникване и прекратяване на съсобствеността. Етажна собственост.
9. Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск.
10. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.
11. Договор: понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице.
12. Изпълнение на договора: същност и страни. Предмет на изпълнението.Време и място на изпълнение на договора.Даване вместо изпълнение. Суброгация.
13. Неизпълнение на договора: същност и форми. Причини за неизпълнението, за които отговаря длъжника. Невиновна невъзможност за изпълнение.Забава за кредитора.
14. Гражданска отговорност за вреди.
15. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност. Видове солидарност. Неделимост на задълженията.
16. Защита на кредитора. Имуществена отговорност. Упражняване правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск.
17. Договор за продажба.
18. Договор за дарение и спонсорство.
19. Мандатни отношения. Комисионни и спедиционни договори.
20. Непозволено увреждане – обща характеристика. Ограничения. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи.
21. Неоснователно обогатяване. Общ състав на неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало основание и при несъществено основание.
22. Отговорност по трудово правоотношение. Дисциплинарна и имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена отговорност на работодателя.
23. Брак – предпоставки за сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите.
24. Прекратяване на брака – основания за развод. Развод по исков ред и по взаимно съгласие.
25. Произход – установяване и оспорване. Припознаване на деца.
26. Наследяване по закон и завещание. Придобиване на наследство.
27. Съдебна делба. Делба, извършена приживе.
28. Другарство в исковия процес. Встъпване и привличане. Главно встъпване. Спор между кредитори.
29. Обективно съединяване на искове. Понятие и видове. Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебното решение при обективното съединяване на исковете.
30. Доказателствени средства в гражданския процес.
31. Процесуални действия на разпореждане с иска. Оттегляне, отказ и изменение на иска. Съдебна спогодба.
32. Съдебни актове. Разпореждания. Постановяване и стабилитет на съдебното решение. Определения – видове и обжалване.
33. Правни последици на съдебното решение. Сила на присъдено нещо.
34. Пороци, допуснати при постановяването на решение. Поправка на явна фактическа грешка. Допълване на непълно решение. Тълкуване на неясно решение.
35. Порочни съдебни решения: нищожни, недопустими и неправилни решения.
36. Обжалване на съдебно решение. Право на жалба и основания за обжалване. Производство.
37. Понятие и видове трудови спорове. Съдебно разглеждане на трудови спорове. Колективни трудови спорове.
38. Общо учение за изпълнителния граждански процес. Право на принудително изпълнение. Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист.
39. Обезпечително производство.Обезпечаване на предявен и на бъдещ иск. Развитие и приключване на производство.
40. Охранителни производства.Ако ти трябват и наказателноправните, свиркай.
astrea
Младши потребител
 
Мнения: 75
Регистриран на: 06 Ное 2006, 17:43

Мнениеот hitresa » 23 Май 2008, 20:37

Привет, това същия конспект ли е , който е за младши съдии и прокурори ? Ако е така, бихте ли го пуснали целия тук! Благодаря предварително!!!
hitresa
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 06 Апр 2008, 22:16

Мнениеот Meli77 » 24 Май 2008, 11:30

Да не би вече да е обявена дата за конкурсите?
Meli77
Младши потребител
 
Мнения: 45
Регистриран на: 27 Ное 2007, 14:32

Мнениеот Meli77 » 24 Май 2008, 11:32

Моля, astrea, да качи и наказателноправната част от конспекта.
Благодаря предварително!
Meli77
Младши потребител
 
Мнения: 45
Регистриран на: 27 Ное 2007, 14:32

Мнениеот astrea » 26 Май 2008, 12:31

ІІ. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
1. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Причинна връзка. Обективен и субективен състав на престъплението. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността на деянието.
3. Вина – същност и определение. Форми на вината.
4. Умисъл-същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешката и нейното значение; отграничаване на грешката от умисъла, непредпазливостта и случайното деяние.
5. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и опита.
6. Съучастие в престъпление: форми на съучастие и разграничения. Наказуемост на приготовлението и опита.
7. Множество престъпления. Видове усложнени престъпления: продължавано престъпление, съставно престъпление и др.
8. Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателна отговорност.
9. Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки на държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание.
10. Система на наказанията. Обща характеристика и тенденции на развитието.
11. Наказанието лишаване от свобода. Обща характеристика. Различия от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието лишаване от свобода.
12. Наказания без лишаване от свобода. Значение, видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода.
13. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност и индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и комулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства.
14. Освобождаване от изтърпяване на наложено наказание. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване на пълнолетни и непълнолетни. Помилване и амнистия.
15. Освобождаване от наказателна отговорност.
16. Престъпления против живота. Убийство – видове и състави. Особени случаи на непредпазливо убийство.
17. Кражба, грабеж и обсебване. Състави.
18. Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика и състави.
19. Измама, документна измама и вещно укривателство – обща характеристика, отграничаване и състави.
20. Общи стопански престъпления – видове. Безстопанственост. Използване на държавни и обществени организации за частна дейност.
21. Престъпления по служба – нарушаване на служебни задължения, използване на служебно положение и др.
22. Престъпления против правосъдието: набедяване, лъжесвидетелствуване, лично укривателство, длъжностни престъпления против правосъдието.
23. Пасивен и активен подкуп. Други престъпления по този раздел от НК.
24. Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране.
25. Общоопасни престъпления. Престъпления против транспорта.
26. Участници, страни и субекти в наказателния процес.
27. Участие на съдебни заседатели в наказателното съдопроизводство. Право на защита. Процесуални гаранции за правото на защита. Разкриване на истината в наказателния процес. Оценка на доказателствения материал.
28. Предмет на доказване, доказателства и доказателствени средства.
29. Способи за събиране и проверка на доказателствата.
30. Досъдебно производство – дознание и предварително следствие.
31. Първоинстанционно наказателно съдопроизводство.
32. Въззивно наказателно съдопроизводство. Образуване, доказателства пред въззивната инстанция, ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция,производство на въззивната инстанция за проверка на определенията.
33. Касационно производство по наказателни дела.
34. Особени правила – бързо производство, незабавно производство и съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция.
35. Производство за възобновяване на наказателните дела.
36. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
37. Прекратяване на наказателното производство със споразумение.
38. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления извършени от непълнолетни.
astrea
Младши потребител
 
Мнения: 75
Регистриран на: 06 Ное 2006, 17:43

Мнениеот genius75 » 26 Май 2008, 17:06

Благодаря Астрея!
Нали знаете, че след конкурса чрез атестация, ще се обявят бройките за външните....
genius75
Потребител
 
Мнения: 525
Регистриран на: 20 Ное 2006, 18:35

Мнениеот Ivaia » 06 Юни 2008, 13:27

И аз да благодаря на Аstrea.

Дали някой ще сподели и казусите, които се поставят ?
Мерси. :)
Ivaia
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 12 Окт 2007, 11:51


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта


cron