начало

Може ли прокуратурата да използва данни от преписки, за да се защитава по граждански дела Може ли прокуратурата да използва данни от преписки, за да се защитава по граждански дела

ВАС СПРЯ КАЗУСИТЕ !

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Мнениеот kiril_vfu » 11 Окт 2007, 19:47

Ето решението на другите "дървени глави" - 3-членен състав на ВАС. Горко ни на народа от такива съдии, нали г-н Гьошев.


РЕШЕНИЕ

№ 9585
София, 11.10.2007

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на трети юли две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАНКА КОСТОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
при секретар Соня Методиева
и с участието
на прокурора Лиляна Кръстанова
изслуша докладваното
от съдията ЕМИЛИЯ МИТКОВА
по адм. дело № 3114/2007.


Производството е по реда на чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба на Кристиан Димитров Гьошев от гр.Пловдив, Николай Ангелов Ценков и Мартин Валериев Спасов от гр.Пловдив, срещу разпоредбата на §15 от ПЗР на Постановление на МС №190 от 16.08.2005г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" /Наредбата/, приета с ПМС № 75/96г.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваната разпоредба като издадена в противоречие с изискванията на чл.14 ал.2 и чл.9 ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Първото противоречие жалбоподателите обосновават с придаването на обратна сила при прилагане на новите изисквания от Наредбата за полагане на писмен държавен изпит по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки за студентите постъпили в университетите и обучаващи се по специалността "право" преди началото на учебната 2006-2007г. Неясното и неточно формулиране на текста на разпоредбата в противоречие с чл.9 ал.1 от ЗНА, жалбоподателите считат, че позволява различно тълкуване, относно обстоятелството за кои студенти се прилагат новите изисквания за полагане на писмен държавен изпит. В писмени бележки доразвиват доводите в жалбата, като се позовават на аналогичен казус разрешен с Решение № 10271/18.11.2002г. на ВАС, петчленен състав по адм.д.№7742/02г. Молят съда да отмени обжалваната разпоредба като незаконосъобразна.
Ответника по делото-Министерски съвет, чрез процесуалния си представител, юрк.Милошева в писмени бележки оспорва жалбата и излага подробни съображения досежно законосъобразността на подзаконовия нормативен акт в обжалваната му част и моли съда да отхвърли жалбата.
В срока и по реда на чл.189 ал.2 от АПК други лица не са се присъединили или встъпили в производството по делото.
Предмет на оспорване е законосъобразността на §15 от ПЗР на Постановление на МС №190 от 16.08.2005г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" /Наредбата/, приета с ПМС № 75/96г., която съгласно чл.6 т.1 и чл.7 ал.2 от ЗНА е подзаконов нормативен акт.Право на оспорване съгласно разпоредбата на чл.186 ал.1 от АПК имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от акта или за които той поражда задължения.Жалбопадателите са студенти-специалност "право" в различни висши учебни заведения, за които е налице пряк личен интерес, тъй като оспореният НАА засяга техни права и законни интереси.Оспорването е безсрочно, поради което настоящият състав намира жалбата за процесуално допустима.
При разглеждане по същество на жалбата, съдът взе предвид изложените в нея съображения и становищата на страните, представените и приети писмени доказателства, като прецени и законосъобразността на обжалваната разпоредба на наредбата в съответствие с основанията визирани в чл.146 от АПК и намира за установено следното:
Съгласно чл.53 ал.4 от Конституцията на Република България висшите училища се ползват с академична автономия, а съгласно ал.6 на същия текст държавата упражнява контрол върху всички видове и степени училища.Функциите на държавата в това управление се упражняват чрез народното събрание и Министерския съвет.С разпоредбата на чл.9, ал.3, т.5 от Закона за висшето образование /ЗВО/ законодателят е предоставил правомощие на МС "да утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно - квалификационни степени и по специалностите от регулираните професии.....".В изпълнение на законовата делегация, МС е издал Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" /Наредбата/, приета с ПМС № 75/96г. С Постановление на МС №190 от 16.08.2005г./Постановлението/ са приети изменения на наредбата. С оспореният в настоящото производство §15 от ПЗР на Постановлението е предвидено, разпоредбите относно писмения държавен изпит по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки да се прилагат от началото на учебната 2006-2007г. С §8 на Постановлението е изменен чл.11 от Наредбата. Така съгласно чл.11 ал.2 държавния изпит е писмен и устен. С изменението на чл.12 от Наредбата е предвиден редът за провеждане на писмения държавен изпит. С писмо от 04.08.2006г. министъра на правосъдието на основание §5 от ПЗР на Наредбата е дал указания на деканите на юридическите факултети във ВУЗ, а именно новите положения за провеждане на държавен изпит да се прилагат от месец септември 2006г.
С оглед на изложеното се налага извода, че оспорената норма на §15 от ПЗР на Постановлението няма обратно действие. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му - 23.08.2005г., а съгласно §15 разпоредбите относно писмения държавен изпит по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки се прилагат за следващата 2006 - 2007 учебна година т.е. налице е отлагателно, а не обратно действие. Наличието на обратно действие на правна норма, изисква тази норма да урежда по нов начин заварени правоотношения.Това е допустимо съгласно чл.14 от ЗНА само по изключение и за хипотези изрично уредени в закон. С разпоредбата на §15 от ПЗР на Постановлението не се придава обратна сила на конкретна правна норма от наредбата. В производство по чл.185 и сл.от АПК съдът няма правомощия да изменя обжалвания подзаконов нормативен акт. В тази насока са неоснователни доводите в жалбата за противоречие на обжалваната разпоредба с изискванията на чл.14 ал.1 и 2 от ЗНА. В ЗВО е предвидена законовата делегация за издаване на наредбата, но самия закон не урежда подробно изискванията за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени и по специалностите от регулираните професии.Това правомощие е предоставено на Министерския съвет, поради което и не би могло да се предвиди обратна сила.
Неоснователен е и втория довод в жалбата за липса на яснота в обжалваната разпоредба.Учебната година за която ще се прилагат разпоредбите относно писмения държавен изпит по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки е точно определена 2006-2007 учебна година.В тази насока са основателни доводите в писмените бележки на процесуалния представител на ответника, че не е възможно да се определи точно за кои лица ще се прилага разпоредбата, тъй като на държавните изпити имат право да се явяват не само семестриално завършилите до м.септември 2006г., а и такива, които са завършили предходни години, положили са част от изпитите или не са ги полагали до момента и имат право на явяване.
Съгласно разпоредбата на чл.44 от ЗВО висшите училища чрез своите правилници определят начина на провеждане на изпитните процедури.В ал.2 на същата разпоредба е посочено, че основната форма за оценяване на знанията във висшето училище е писмения изпит, поради което се налага извода, че формата на държавните изпити /устен или писмен като етап от провеждане на държавния изпит и последващ устен/ няма отношение към учебната програма, която като учебни дисциплини и минимален хорариум не се променя и е в съответствие с цитираната разпоредба на чл.44 ал.2 от ЗВО.
Съгласно чл.45 от ЗВО учението по всяка специалност завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, като държавния изпит се провежда съгласно държавните изисквания.Именно тези държавни изисквания е утвърдил МС с обжалваната разпоредба, а в устройствения закон за висшето образование не се съдържа разпоредба досежно формата и вида на държавните изпити.
Неоснователно е позоваването в жалбата на Решение № 10271/18.11.2002г. на ВАС, петчленен състав по адм.д.№7742/02г.Решаващият състав по посоченото дело е сезиран и се е произнесъл по различен от настоящия казус.В случая отмяната на §15 от ПЗР на Постановлението, ще има действие занапред, включително и приетите изменения на Наредбата с Постановление на МС №190 от 16.08.2005г.Този извод се налага от обстоятелството, че §15 от ПЗР на Постановлението визира отлагателно действие на разпоредбите относно писмения държавен изпит по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки, а именно от началото на учебната 2006-2007г. Това е направено с изрична разпоредба, тъй като съгласно чл.5 ал.5 от Конституцията на РБ нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването, освен ако в тях е определен друг срок. В обжалваната в настоящото производство разпоредба, за разлика от цитираната в Решение № 10271/18.11.2002г. на ВАС, петчленен състав, не е предвидено измененията да се прилагат и за постъпили през предходните години студенти. На следващо място в ЗВО липсва разпоредба, която да предоставя право на всеки студент да завърши определен етап от образованието си по учебен план, по който е започнал обучението си в същото училище, така както е предвидено в чл.20 от ЗСООМУП.
С оглед на изложеното и предвид обстоятелството, че в ЗВО не е предвидена забрана за промяна на държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право", а по силата на чл.9 ал.3 и чл.21 от ЗВО е предоставена такава възможност на МС и висшите училища в рамките на академичната им самостоятелност, се налага извода, че не са налице твърдяните в жалбата доводи за незаконосъобразност на обжалваната разпоредба на §15 от ПЗР на ПМС №190/05г.
Предвид на изложеното и на основание чл.193 ал.1 от АПК, ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІІ отделение

РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ оспорването на Кристиан Димитров Гьошев, Николай Ангелов Ценков и Мартин Валериев Спасов, срещу разпоредбата на §.15 от ПЗР на Постановление на МС №190 от 16.08.2005г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист", приета с ПМС № 75/96г.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните,с касационна жалба, пред петчленен състав на ВАС.Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Николай Урумов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Йорданка Костова
/п/ Емилия Миткова
Е.М.
kiril_vfu
Младши потребител
 
Мнения: 27
Регистриран на: 28 Сеп 2007, 13:16

Мнениеот kris_maturata » 11 Окт 2007, 20:23

ami da... shte objalvame.. drygo na tozi etap nqma da kaja. poddurjame tezata... nai-me kefi, che dovodite na kolegata kiril_vfu ne sa spomenati... vupreki vsichko oshte nqma kraen rezultat...
Кристиан Гьошев (юрист)

Правото не е за спящите, а за бдящите...
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот kiril_vfu » 11 Окт 2007, 21:03

kiril_vfu написа:Г-н Гьошев, или аз не обяснявам както трябва или Вие нямате търпение да прочетете цялото съобщение и се получава недоразумение. Затова реших да систематизирам вашите основания, на които е основана жалбата, като след всяко едно от тях ще направя по една бележка.
1. Вие твърдите, че параграф 15 от НЕДИПВО по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" (наричата по-долу за краткост въпросната наредба) противоречи на чл. 14 (2) ЗНА, тъй като според Вас с влизането й в сила от учебната 2006/2007 година на писмени изпити се пререгламентират заварени отношения.
Бележка: Нормата на чл. 44 (2) ЗВО гласи: "Основна форма на оценяване на знанията са изпитите, които са ПИСМЕНИ, освен когато спецификата на учебната дисциплина и/или модул изисква друго". Параграф 15 от въпросната наредба въвежда именно писмените изпити като форма на изпитване - следователно параграф 15 е в пълно съответствие с чл. 44 (2) ЗВО. Обяснено по обратния начин, закона (ЗВО) е уредил много преди въпросната наредба формата на изпитите. Това, че МС са се сетили през 2005-та година да синхронизират въпросната наредба със ЗВО, не придава обратно действие на параграф 15. Още повече, чл. 15 (1) ЗНА гласи: "Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен". И ето - през 2005-та година МС, изпълнявайки тази задължаваща норма на ЗНА, синхронизира въпросната наредба.
2. Вие се опитвате да направите аналог между сегашната (според мен определено неоснователна жалба) със спечелената преди години битка за матурите.
Бележка: За разлика от ЗСО, в ЗВО няма разпоредба, която дори да е подобие на чл. 20 ЗСО. Нещо повече - чл. 7 (1) ЗВО гласи:"Висшето училище издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация и други основни документи, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА, ПРИЕТА ОТ МС".
ИЗВОД: Интересуващите ни норми от ЗВО (чл. 7 (1) и чл. 44 (2) ) са били в действие по време на приема за специалността "Право" по времето, когато Вие сте приет. Последващата синхронизация на въпросната наредба (през 2005-та година) със ЗВО не пререгламентира отношения, нито придава обратна сила на някоя норма. Тази синхронизация е направена (според мен със закъснение) в изпълнение на нормата на чл. 15 (1) ЗНА, тъй като акта с по-висока степен спрямо Наредбата е ЗВО. Тоест всички тези норми са били в сила по време на Вашия прием в ЮУ, а през 2005-та година са пренесени и във въпросната наредба.


1.Съгласно разпоредбата на чл.44 от ЗВО висшите училища чрез своите правилници определят начина на провеждане на изпитните процедури.В ал.2 на същата разпоредба е посочено, че основната форма за оценяване на знанията във висшето училище е писмения изпит, поради което се налага извода, че формата на държавните изпити /устен или писмен като етап от провеждане на държавния изпит и последващ устен/ няма отношение към учебната програма, която като учебни дисциплини и минимален хорариум не се променя и е в съответствие с цитираната разпоредба на чл.44 ал.2 от ЗВО.

2.Неоснователно е позоваването в жалбата на Решение № 10271/18.11.2002г. на ВАС, петчленен състав по адм.д.№7742/02г.Решаващият състав по посоченото дело е сезиран и се е произнесъл по различен от настоящия казус.

P.S. Г-н Гьошев това е последния ми пост по темата. Лично на Вас Ви пожелавам да спечелите обжалването. Относно коментарите по мой адрес ще остана безмълвен - моите мотиви и тези на ВАС дали съвпадат - всеки може да прецени. Но през цялото време, през което Ви запитвах и Ви отговарях, непрекъсното се сещах за едно изречение от Библията - гледаха, но не видяха, а във Вашият случаи - четоха, но не разбраха. Успех.
kiril_vfu
Младши потребител
 
Мнения: 27
Регистриран на: 28 Сеп 2007, 13:16

Мнениеот kris_maturata » 11 Окт 2007, 22:05

Prosto kato vseki dobur jurist i az imam svoq liniq na zashtita. tova e.
Кристиан Гьошев (юрист)

Правото не е за спящите, а за бдящите...
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот kris_maturata » 12 Окт 2007, 00:10

Лошото е, че така или иначе ни го сулнаха и то не защото не сме прави, а защото се изпълнява поредната политическа поръчка.
Всеки един участник в този форум знае, че след като беше сменен председателя на ВАС, решенията на този съд ВИНАГИ са били в полза на държавата ! Сложи се човек на НДСВ, който да помага на правителството и държавните институции да прокарват своите незаконосъобразни решения. това е цялата истина.
Колкото й да си пишем и да се надяваме, а и да знаем, че сме прави нещата ще си останат същите.
И както веднъж бях казал, че не е важно да ме гледате аз как тук как се отнасям с Вас и да ми се дървите, а да се дървите на цялата държавна система, включително и на такива съдебни актове, които явно потъпкват човешките ни права, дадени от законите и Конституцията. Ако ние не продължаваме да се борим с тази пумиярщина, те ще продължават да ни помитат с цветните си метли.
Не гледайте мен, понеже повредата не е в моя телевизор, а гледайте тях, понеже там е проблема - в изпълнението на мръсните им комунистически поръчки.
Кристиан Гьошев (юрист)

Правото не е за спящите, а за бдящите...
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот agents_group » 12 Окт 2007, 13:53

А ти да не си очаквал нещо друго. Може би очакваше всички да плеснат с ръце, да се прегърнат и да отменят изпитите. Като си записал право, щеш, не щеш, ще се явиш и на писмените изпити :lol: :lol: :lol:
Колкото до политическите поръчки, нали затова се лобира този да е тук и онзи - там, в крайна сметка като са те сложили някъде, ще изпълняваш каквото ти кажат, мисля, това не следва да ви учудва, след като учите право ... А поръчките дали са мръсни комунистически или не, това не вие ще определите :roll:
Заповедите се изпълняват, без да се размишлява :!: :!: :!:
agents_group
Младши потребител
 
Мнения: 79
Регистриран на: 29 Апр 2007, 15:40

Мнениеот elmazov » 24 Окт 2007, 15:35

Какво стана последно с казусите за държавните изпити тази година? Остават ли?
elmazov
Младши потребител
 
Мнения: 37
Регистриран на: 29 Сеп 2007, 22:12

Мнениеот tsvet40 » 24 Окт 2007, 15:49

kris_maturata написа:Prosto kato vseki dobur jurist ......

Ма ти сериозно ли? :lol: :lol:
tsvet40
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 24 Юни 2005, 13:47

Мнениеот kris_maturata » 25 Окт 2007, 03:03

da, seriozno ! neshto smeshno li ima, chaturche. az sum dokazal kachestvata si oshte kato uchenik i izlizam tuk s imeto si i ne se kriq kato teb i nikoga nqma da buda posredstveno advokatche. Taka che vmesto da mi pishesh tuka s nqkakuv psevdonim, kaji ni koi si, kakvo si napravil, pa shti sa poklonim i shte svedem glavi.. no bez nishto prosto ne se napuvai da ne stane kato s dvete nuli.. 00
Кристиан Гьошев (юрист)

Правото не е за спящите, а за бдящите...
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот chadel » 30 Окт 2007, 13:14

kris_maturata написа:Prosto kato vseki dobur jurist ......


kris_maturata написа:пумиярщина
Матурата, нищожество, първо се научи да пишеш правилно, след това ЗАВЪРШИ, пък после се пиши за юрист, нещастник. Всички помним какви глупости ръсеше тука във форума преди време, за унищожаеми и нищожни административни актове, че по-лекия порок водел до нищожност, а по-тежкия до унищожаемост. Ти ще бъдеш един доста НИЩОЖЕН юрист, КОГАТО ЗАВЪРШИШ. Хахах :lol:
chadel
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 12 Апр 2006, 20:10

Мнениеот tsvet40 » 02 Ное 2007, 12:47

Объркало се е момчето МАЛКО, айде недей с лошо :lol:
Иначе си вярва доста :roll:
tsvet40
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 24 Юни 2005, 13:47

Мнениеот chadel » 02 Ное 2007, 18:02

kris_maturata написа:Май административното право не ти е от най-отличните :) няма проблем... ще ти обясня.. Става дума за това в горния член, че когато ВАС отмени един акт като незаконосъобразен /понеже е унищожаем/ или го обяви за нищожен/ако няма законово основание за издаването му/-по-малкия порок е нищожност, по-големия - унищожаемост - Районния административен съд на базата на решението на ВАС установява, че дадения акт е незаконосъобразен и тогава определя размера на претендираната от ищеца обезвреда. Фактически РАС констатира незаконосъобразността на акта въз основа на Решението на ВАС, понеже той не е компетентен да се произнесе по това дали един нормативен акт на Министър или МС е законосъобразен или не. Последното е само и единствено в компетентността на ВАС. Сега се надявам да ти е станало по-ясно :) Колко плащаш за лекцията :PА я вижте и това межу другото http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=26099

И кво толкова му цепят басма учениците не мога да ги разбера...
chadel
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 12 Апр 2006, 20:10

Мнениеот likes » 02 Ное 2007, 19:09

Правилно. Глупостта трябва да се наказва.
likes
Младши потребител
 
Мнения: 45
Регистриран на: 09 Сеп 2007, 23:39

Мнениеот samoten_agent » 02 Ное 2007, 22:54

kris_maturata написа:Така, аз вече имам готов и правилен отговор :) Днес бях при извора Кино Лазаров и дълго говорихме, аз съм изпаднал в лека заблуда, и съм допуснал частична грешка, но не пълна. Наистина унищожаемият акт, е акт който има тежък порок, а нищожният акт, е акт който има съществено тежък порок т.е. по-тежък от унищожаемия. А леките и незначителните пороци не са чак толкова важни за правните последици. Кино Лазаров преди е защитавал въведената от мен теза, но в последствие на базата на изследванията в тази област на някакъв руски професор е променил становището си. Но както казва колегата по-горе - има и вярно в изтъкнатата първоначално моя теза, понеже нищожния акт е правно нищо.
Аз затова казвам, че грешката ми е частична и все пак мога да призная когато греша, за разлика от друго посетители на форума, които се крият като шушумиги и злорадстват, когато някой обърка нещо...особено ако този някой съм аз :)

И кога Кино Лазаров е защитавал тезата, че нищожните актове страдат от по-лек порок, отколкото унищожаемите?

-----------------------------------------
Давай, Гьошев! С тебе е купон! :D
samoten_agent
Младши потребител
 
Мнения: 47
Регистриран на: 02 Ное 2007, 20:12

Великия Крис - матурата

Мнениеот Aidin » 03 Ное 2007, 01:26

Толкова рядко пиша във форума, но такива образи като крис-матурата просто ме предизвикват и не мога да се сдържа.

Господин Гьошев не забелязвате ли, че най малкото, което предизвикавате у хората, които дори нямат общо с правото, е истеричен смях? Съзнавате ли, че този форум се посещава от много юристи повечето, от които с доказан дългогодишен опит? Вие сте меко казано смешен. От друга страна бих си помислила, че вероятно страдате от някоя психическа болест, което в известна степен би оправдало глупостите, които си позволявате да пишете, включително и да обиждате колеги от форума.

Как и къде точно сте доказал какчествата си? И какви качества доказвате, когато сте все още обикновен стидент по право(и като ти чета великите тези не мисля, че ще еволираш в нещо повече-в най добрия случай ще си останеш гладен адвокат:))
Е хайде Ти, който никога няма да станеш посредствено адвокатдче кажи ни нас простите адвокати, дознатели, прокурори и следователи ти какво си направил, пък да имаме честта да ти се поклоним:)))хахаха

Господин Гьошев, нима смятате, че като цитирате Кино Лазаров като ваш преподавател и наставник едва ли не, ще предизивикате страхопочитание у уважаемите ползватели на форума? Категорично НЕ! Ставате още по-смешен. Вместо да парадирате с имена на преподаватели за щяло и нещало с повод и без зповод, покажете някакви знания!

И все пак на мен нещо не ми стана ясно........Вие Господин бъдещ Велик адвокате, искате да ни убедите, че имате толкова задълбочени познания по право, че може да организирате един семинар специално за професорите от СУ, на който да им разясните тънкостите на материята:)))Все пак на Вас ви преподава не кой и да е а САМИЯ Кино Лазаров!!! В тази връзка искам да попитам защо се страхувате от казусите на държавния изпит???Вие все пак не сте посредствен студент би трябвало те са като детска игра за Вас. какво е един казус измислен за изпит, когато динамичния живот на Кристиан Гьошев му предоставя далече по- сложни казуси, които той решава с лекота!!!

А сега серизоно по темата за казусите:
Познаването на сухата теория на правото е нещо много хубаво но всеки уважаващ себе си юрист трябва да може да я прилага на практика и то с много мислъл и логика. За това смятам, че е недопустимо в Държавния изпит на завършващите право студенти да не се включва и решаване на казус. В крайна сметка работата на всеки юрист е свързана с ежедневно решаване на казуси.
Aidin
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 14 Окт 2006, 23:02

Мнениеот Sarkis_999 » 05 Ное 2007, 01:32

kris_maturata написа:
julia_says написа:Хвана ме яд, на вас, колега Матура - изглежда така възприемате фамилията си, може би скоро ще си промените името на "Казус"? Позволявате си повече отколкото ви се следва - поведение на собственик на форума ли демонстрирате? Като си отидеш у вас на мама и тати можеш да раздаваш правосъдие и да определяш кой да се прави на отворен и кой не. Тук по-кротко.
Позволявам си да се обърна към Вас г-н Матурата - Крис ли си, какъв си не стана много ясно, не защото си много интересен, а защото макар да уважавам правото на всеки да е прост колкото си иска - прекрачи ти специално вече доста граници в постоянна и непоколебима демонстрация на Sancta Simplicita. Не си позволявай да издаваш нареждания "в този форум" кой как да се държи и малко по-скромно го давай, защото наистина за всички ни е видно нивото на правната и писмената ти култура (по-точно липсата на такава и в двата случая). Както убийствените ти умозаключения и констатации тук, така и блестящите ти медийни изяви показват забележителна липса на мозък.
За пореден път го доказа и със сега цитирания отговор. Знаеш ли? Като се замисля, смятам, че ако любезно помолиш колегата, която си поканил толкова очарователно на "лична среща", за да получи от теб "ценни съвети за живота" - ей т'ва е репликата, с която печелиш сигурно много овации в "практиката" си - може и да ти даде на теб някои безценни съвети на живо. Ще ти е от полза!
Преговаряйте, г-н Матура, някой може да се съгласи да ви посъветва и безплатно как да не изглеждате толкова глупав. А ако не на живо - здраве да е - уверена съм, че още утре ще има повод някой пак да ви даде урок по правопис, етикет и обноски. Доста плосък изглеждате с коментарите си. Ако не сте го осъзнал, имайте го предвид,..."колега".

Moga da ti kaja samo da si gledash rabotata i da ne se naduvash i pravish mnogo na otvorena v tozi forum, a kato si tolkova golqma merakliika se sreshtni s men i mi go kaji lichno i shte poluchish otgovori na taka vajnite za teb vupros + nqkoi dryg cenen suvet za jivota, za choveka i rodoviq svqt


Аз си мисля, че с Вас караме по различни писти - аз съм на Формула 1, а Вие на Картийнг. Без да ме познавате редите квалификации за мен. Но аз не се впечатлявам, тъй като в такива форуми се раждат болни мозъци, които освен в нареждаща писмена форма, в друга не биха могли да влезнат. Хора, които имат ниво 0 на устен диалог. И ще се отнасяте с почитанеи към личността ми като ме наричате г-н Гьошев. "Матурата" ще ми викат лица, които познавам и които уважавам, а Вие неуважаема не сте сред тях.[/quote]ето една паметна реплика на господина http://www.plovdiv24.com/news/34452.html?sp=1 , явно е бил прав ,че караме на различни писти . Но не разбирам какво прави на пистата на протеста на учениците .Карай си на Ф1 и остави хората да си карат картинг спокойно. :)))


гоьшката е в партийка , споко. бюлетина номер 5 - Граждански съюз за нова българия , с лидер георги титюков. Затова иска да има фенове сред учениците ,за да гласуват за неговия лидер .

успех на балотажа : )))))0
Sarkis_999
Потребител
 
Мнения: 180
Регистриран на: 11 Май 2007, 04:27
Местоположение: Пловдив

Мнениеот Sarkis_999 » 05 Ное 2007, 03:45

разбрах че си почнал дело срещу матурите на випуск 2008 . И искам да питам как така един човек ,който е 5 курс право ,пуска искове за набор '89 . Къде ти е интереса на теб дали ще има или няма да има мадури. :oops: >карай на формула 1 ,не ходи на картинг пистата ,нямаш интерес там . :wink:
Последна промяна Sarkis_999 на 05 Ное 2007, 04:21, променена общо 3 пъти
Sarkis_999
Потребител
 
Мнения: 180
Регистриран на: 11 Май 2007, 04:27
Местоположение: Пловдив

Мнениеот Sarkis_999 » 05 Ное 2007, 03:47

разбрах че си почнал дело срещу матурите на випуск 2007 . И искам да оитам как така един човек ,който е 4 курс право ,пуска искове за набор '89 . Къде ти е интереса на теб дали ще има или няма да има мадури. :oops: >карай на формула 1 ,не ходи на картинг пистата ,нямаш интерес там . :wink:

Чл. 8. (1) Всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси.
(2) В пределите на оперативната самостоятелност, при еднакви условия, сходните случаи се третират еднакво.

Страни в административния процес

Чл. 15. (1) Страни в административния процес могат да бъдат административният орган, прокурорът и всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те биха породили права или задължения.
(2) За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес.


Субекти на оспорването

Чл. 83. (1) Жалба срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица.
(2) С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт.

(3) Прокурорът може да подава протест само относно законосъобразността на административния акт.
Последна промяна Sarkis_999 на 05 Ное 2007, 04:12, променена общо 2 пъти
Sarkis_999
Потребител
 
Мнения: 180
Регистриран на: 11 Май 2007, 04:27
Местоположение: Пловдив

Мнениеот Sarkis_999 » 05 Ное 2007, 03:49

може би правния ти интерес е да се правиш на голямата работа :P
Последна промяна Sarkis_999 на 05 Ное 2007, 04:00, променена общо 1 път
Sarkis_999
Потребител
 
Мнения: 180
Регистриран на: 11 Май 2007, 04:27
Местоположение: Пловдив

Мнениеот Sarkis_999 » 05 Ное 2007, 03:53

ето и видео http://vbox7.com/play:64e3f079


п.п тук чух думата ИЩЕЦ
Sarkis_999
Потребител
 
Мнения: 180
Регистриран на: 11 Май 2007, 04:27
Местоположение: Пловдив

ПредишнаСледваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron