начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

Нов конкурс за младши магистрати !!!

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот ivanovs » 22 Юли 2010, 14:31

Мерси за таблизата и аз се присъединявам към клуба на прецаканите от държавните изпити.Не бързайте да се радвате колеги относно промяната.В преходните и заключителните разпоредби е казано незнайно защо че промените относно конкурсите влизат в сила от 1.1.2012 :| , така че не догодина, ами по-догодина.
ivanovs
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 22 Юли 2010, 13:39

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот zangelova » 22 Юли 2010, 14:41

а някой има ли представа кога и къде ще изкарат класирането? Във ВСС ми казаха:
1. нямали задължение да публикуват класиране?!
2. щяло да бъде направено от комисиите и тогава да бъде направо гласувано?!
3. не се подават заявления..
Моля за информация...
zangelova
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 18 Дек 2003, 16:54

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот vaniaoz » 22 Юли 2010, 14:53

REM, ROYALTY, VELIKOVA, Петя , и колегата дознател от северна България, имате ли поне вие шанс, да станете съдии? Аз не, но дано вие успеете.
vaniaoz
Потребител
 
Мнения: 434
Регистриран на: 15 Окт 2008, 15:31

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот contralegem » 22 Юли 2010, 15:02

Великова, мерси за хубавите думи! Когато му дойде времето ще станем съдии -здраве да е! :)
contralegem
Потребител
 
Мнения: 278
Регистриран на: 11 Сеп 2007, 16:18

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот pogled » 22 Юли 2010, 15:05

РЕШЕНИЕ № 9644 ОТ 14.07.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 7106/2009 Г., VІІ ОТД. НА ВАС

ЗСВВърховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и девета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАНЯ АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТАНЯ ВАЧЕВА

ПАВЛИНА НАЙДЕНОВАпри секретар и с участието на прокурора Маруся Миндилева изслуша докладваното от съдията ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА по адм. д. № 7106/2009Подадена е жалба от Гергана Василева Харалампиева - Тодорова от гр. София срещу решение по т. 3.14.1 и т. 3.35 по протокол № 19/13.05.2009 г. на Висшия съдебен съвет, с което на основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ е назначен Николай Христов Ингилизов на длъжността "младши прокурор" в Районна прокуратура гр. Пирдоп и на основание чл. 186, ал. 1 от ЗСВ е прекратено гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "младши прокурор" в Районните прокуратури.

Излагат се доводи за незаконосъобразност на решението. Не е извършено класиране според резултатите от представянето на кандидатите, съобразено с посочените от тях предпочитания за отделните съдебни органи, класирането на кандидатите е следвало да се извърши по бал, за всеки отделен орган на съдебната власт, което е свързано с изискването кандидатите да посочват предпочитанията си. Не е извършено класиране за отделно обявената вакантна длъжност "младши прокурор" в отделната районна прокуратура.

Представителят на Висшия съдебен съвет излага становище за неоснователност на жалбата. Председателят на конкурсната комисия е внесъл предложенията за гласуване по списъка на кандидатите подредени по бал. Не е проведено трето гласуване за кандидатите, тъй като местата са попълнени.

Заинтересованата страна Николай Ингилизов счита жалбата за неоснователна, кандидатстването за повече длъжности не противоречи на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1/2007, която дава възможност да се посочат няколко длъжности, без да е уточнен броят им.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, Седмо отделение, намира жалбата за процесуално допустима, подадена в 7-дневен срок от постановяване решението на ВСС, съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗСВ. Разгледана по същество е неоснователна.

Обявен е конкурс за назначаване на младши прокурори в районните прокуратури за 27 щатни бройки, 6 от които в РП София, по 2 щ. бр. в РП Бургас, РП Варна и РП Враца и по една щатна бройка в РП Видин, В. Търново, Габрово, Добрич, Пловдив, Шумен, Петрич, Ботевград, Самоков, Пирдоп, Кула, Белоградчик, Лукович, Карнобат и Казанлък. След провеждане на конкурса, председателят на Комисията по предложенията и атестирането е внесъл предложение във ВСС за назначаване на кандидатите за младши прокурори по реда на класирането и поредността на желанията, съгласно чл. 186 ЗСВ и чл. 30, ал. 4 от Наредба № 1 от 19 декември 2007 г.

С решение по протокол № 19 от заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 13.05.2009 г., е гласувано предложението на председателите на конкурсните комисии за назначаване на кандидатите за младши прокурори в Районните прокуратури, класирани според резултатите от тяхното представяне, съгласно чл. 186 от ЗСВ.

Заинтересованото лице Николай Инглизов е класиран на 14-то място, с бал 16, 02, като в заявленията по чл. 13, ал. 1 и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 1/2007 г. е подредил предпочитанията си по следния начин: на първите три места – 1. РП-Пловдив, 2. РП-Пирдоп, 3. РП-Кула, като общо е посочил длъжността в 18 районни прокуратури.

Жалбоподателката е класирана на 70 място по бал, с бал 14, 37, като видно от заявлението по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1/2007 г. и заявлението по чл. 29, ал. 2 за потвърждаване участието в класирането, е заявила предпочитанията си за заемане на длъжността "младши прокурор" в следния ред: на първо място РП -гр. Пирдоп, РП-гр. Ботевград, РП гр. Самоков, РП-гр. София, РП-гр. Враца, РП-гр. Пловдив.

Класирането е извършено по бал според резултатите от представянето на кандидатите, съгласно чл. 30, ал. 1 от Наредба № 1/2007 г. Решението на ВСС за назначаване на кандидатите е взето при спазване поредността на класирането по бал до попълване на обявените места, като е съобразена поредността на заявените от кандидата предпочитания. Не е нарушено изискването да се извършат три поредни класирания за всеки кандидат.

Съгласно чл. 186, ал. 1 от ЗСВ, конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите за всяка длъжност чрез подреждането им по бал, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит и общия успех от държавните изпити. Изменението на чл. 186, ал. 3 от ЗСВ /ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г./, предвижда, че ВСС приема решение за назначаването на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.

Според § 118, ал. 2 от ДР на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г./, неприключилите до влизането в сила на този закон процедури за атестиране, както и конкурси за атестиране се приключват по досегашния ред. Няма преходни разпоредби относно конкурсите за заемане на длъжностите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване, поради което към момента на приемане на решението на ВВС е приложима действащата разпоредба на закона.

Чл. 13, ал. 3 от Наредба № 1 от 19.12.2007 г. предвижда, че кандидатът може да посочи няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания. В закона не е предвидено ограничение за посочване на броя на длъжностите за които може да кандидатства участника в конкурса.

С оглед изменението на чл. 186, ал. 3 от ЗСВ, съгласно което решението за назначаване се приема след три поредни класирания, следва да се приеме, че се извършват три поредни класирания на кандидата със съответен бал, съобразно първите три посочени предпочитания, при което той може да заеме определена длъжност. Комисията е извършила класирането за всяка длъжност, като е подредила кандидатите по бал и се е съобразила с предпочитанията им. Заинтересованата страна Николай Ингилизов е класиран за две длъжности - относно първото му желание - не е проведено гласуване за длъжността "младши прокурор" в РП Пловдив, поради попълване на местата, а е класиран /назначен/ по второто посочено желание - "младши прокурор" в РП Пирдоп и с оглед назначаването му не е извършено трето класиране. Спрямо заинтересованото лице е спазено изискването да се извършат до три поредни класирания, при наличие на незаета бройка щатна длъжност.

Всички останали участници в конкурса, спрямо които решението на ВСС е влязло в сила, са класирани според достигнатия бал и поредността на предпочитанията, поради което искането на жалбоподателката, да бъде класирана на първо място за длъжността в съответния орган на съдебната власт, би поставило заинтересованата страна в неравностойно положение.

След класирането на кандидатите с по- висок бал, не е останала свободна бройка за длъжността "младши прокурор" в РП Пирдоп, за която жалбоподателката е кандидатствала на първо място. Прекратено е гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "младши прокурор" в районните прокуратури. На претендираното място е назначен Николай Ингилизов, класиран на 14 място с бал, 16,02, а жалбоподателката е класирана на 70-то място с по-нисък бал 14,37.

Воден от изложеното и на основание чл. 187 от ЗСВ, Върховният административен съд, Седмо отделениеРЕШИ:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Гергана Василева Харалампиева от гр. София срещу решение по т. 3.14.1 и т. 3.35 по протокол № 19/13.05.2009 г. на Висшия съдебен съвет.

Решението не подлежи на обжалване.
pogled
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 03 Май 2010, 16:39

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот ivanovs » 22 Юли 2010, 15:16

Кога все пак ВСС ще гласува класираните кандидати?
ivanovs
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 22 Юли 2010, 13:39

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот rem_94 » 22 Юли 2010, 15:48

vaniaoz написа:REM, ROYALTY, VELIKOVA, Петя , и колегата дознател от северна България, имате ли поне вие шанс, да станете съдии? Аз не, но дано вие успеете.

Балът ми е 13.83.На теория не се знае до последно, тъй като съм писал всички места и много хора с по-висок бал,които не са ги посочили всички, не са ми конкуренти, но на практика, въпреки голямата врътка която може да стане при попълване на местата, е повече от ясно, че този бал е недостатъчен.На устния имам 4, дано на прокурорския да е повече, по-добре се представих, но да видим.Успех!
rem_94
Потребител
 
Мнения: 134
Регистриран на: 10 Май 2010, 23:43

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот pogled » 22 Юли 2010, 16:24

От решението излиза, че разпоредбата на чл. 186, ал. 3 от ЗСВ трябва да се тълкува по следния начин: извършват се само три поредни класирания на всеки кандидат, и то съобразно първите три предпочитания. Независимо, че същият не е ограничен да посочи колкото желае градове, той не може да участва в повече от три класирания, при това конкурирайки се с тези от кандидатите, които са посочили съответния град на първо място, респ. второ или трето - при неуспех за първо или второ място.
Как мислите, колеги?
pogled
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 03 Май 2010, 16:39

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот vaniaoz » 22 Юли 2010, 16:43

Rem и аз съм като теб.Имам 4, много интересно са ме оценили, двамата са ми писали по 3,5 , други двама по 4,5 и един 4.Явно според едни знанията са ми от средни до добри , а за други между добри и много добри.Ходи ги разбери.Но се надявам на прокуроския, да имам по-хубава оценка.Там мисля ,че се справих в пъти по-добре, но очаквам изненади.
УСПЕХ!
vaniaoz
Потребител
 
Мнения: 434
Регистриран на: 15 Окт 2008, 15:31

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот rem_94 » 22 Юли 2010, 16:45

pogled написа:От решението излиза, че разпоредбата на чл. 186, ал. 3 от ЗСВ трябва да се тълкува по следния начин: извършват се само три поредни класирания на всеки кандидат, и то съобразно първите три предпочитания. Независимо, че същият не е ограничен да посочи колкото желае градове, той не може да участва в повече от три класирания, при това конкурирайки се с тези от кандидатите, които са посочили съответния град на първо място, респ. второ или трето - при неуспех за първо или второ място.
Как мислите, колеги?

Ами, ако излиза така, значи е налице пордната простотия :D Аз както си го мисля звучи доста логично-правят класиране по балове и като се започне от първия в класирането-за където му стигне според посочените места.И така до изчерпване на местата.
rem_94
Потребител
 
Мнения: 134
Регистриран на: 10 Май 2010, 23:43

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот velikova_ » 22 Юли 2010, 17:46

Аз съм вън от всякакви класации с 4.50 на писмения, 4.70 на устния и 4,67 от държавните. Но аз си знаех,че нямам шанс още като видях, че имам 4,50 на писмения. Иначе здраве да е... аз лично залягам да чета за догодина, че сега два месеца четох, ама явно не стигат :? И все пак се радвам за тези, които са спечелили с честния си труд, защото това поне според мен е наистина голямо постижение.
velikova_
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 20 Мар 2009, 21:35

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот dimanna » 22 Юли 2010, 17:59

pogled написа:От решението излиза, че разпоредбата на чл. 186, ал. 3 от ЗСВ трябва да се тълкува по следния начин: извършват се само три поредни класирания на всеки кандидат, и то съобразно първите три предпочитания. Независимо, че същият не е ограничен да посочи колкото желае градове, той не може да участва в повече от три класирания, при това конкурирайки се с тези от кандидатите, които са посочили съответния град на първо място, респ. второ или трето - при неуспех за първо или второ място.
Как мислите, колеги?
Така излиза. А и не е единственото решение в този смисъл.

РЕШЕНИЕ

№ 500
София, 13.01.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАДЕНКОВ
СОНЯ ЯНКУЛОВА
при секретар Маринела Цветанова и с участието
на прокурора Владимир Йорданов изслуша докладваното
от съдията ИВАН РАДЕНКОВ
по адм. дело № 13805/2009.


Производството е по чл. 36, ал. 1, вр. чл. 187, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Образувано е по жалба на Милена Николова Гамозова от гр.Русе, против Решение по т. 2.7.3 и т. 2.8 от Протокол №38/08.10.2009 г. на Висшия съдебен съвет (ВСС), с които Камен Георгиев Господинов е назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр.Несебър и е прекратено гласуването, поради изчерпване на местата. Изложени са съображения за неправилност и незаконосъобразност на решението в оспорените части. Иска се отмяната му.
Ответникът - Висш съдебен съвет, редовно призован, представител не се явява. Ангажирано е писмено становище за неоснователност на жалбата.
Заинтересованата страна Камен Георгиев Господинов, редовно призован, не се явява и представлява. Ангажира писмено становище за неостователност на жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата.
След като прецени представените с административната преписка доказателства, във връзка с доводите и съображенията на страните, Върховният административен съд, седмо отделение, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, с оглед на което е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:
Обявен е конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури. Класирането е извършено по бал според резултатите от представянето на кандидатите, съгласно чл. 30 ал. 1 от Наредба № 1/2007 г. С решения по т. 2.7, 2.7.1 и 2.7.2 от Протокол №38/08.10.2009 г., ВСС не провежда гласуване за Камен Георгиев Господинов кандидат за длъжностите „прокурор” в Районна прокуратура гр.София, „прокурор” в Районна прокуратура гр.Карлово и „прокурор” в Районна прокуратура гр.Пловдив, поради попълване на местата, а с решение по т. 2.7.3 от Протокол №38/08.10.2009 г. на ВСС, на основание чл. 169, във вр. с чл. 186, ал. 3 от ЗСВ заинтересованата страна Камен Георгиев Господинов е назначен на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр.Несебър. Поради изчерпване на местата, с решение по т. 2.8 от същия протокол, е прекратено гласуването за назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури.
Съгласно чл. 186 ал. 1 от ЗСВ, конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите за всяка длъжност чрез подреждането им по бал, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит и общия успех от държавните изпити. Чл. 186 ал. 3 от ЗСВ предвижда, че ВСС приема решение за назначаването на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.
Според чл. 13 ал. 3 от Наредба № 1 от 19.12.2007 г., кандидатът може да посочи няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания. В закона не е предвидено ограничение за посочване на броя на длъжностите, за които може да кандидатства участник в конкурса. Редакцията на чл. 186, ал. 3 от ЗСВ, след изменението й с ДВ бр. 33 от 30.04.2009 г., налага извода, че се извършват до три поредни класирания на кандидата със съответен бал, съобразно първите три посочени от него предпочитания, при което той може да заеме именно определена в едно от трите класирания длъжност. Комисията е извършила класирането за всяка длъжност, като е подредила кандидатите по бал и се е съобразила с предпочитанията им. Заинтересованата страна Камен Господинов е класиран за четири длъжности, като не е проведено гласуване относно пърите му три желания – „прокурор” в Районна прокуратура гр.София, „прокурор” в Районна прокуратура гр.Карлово и „прокурор” в Районна прокуратура гр.Пловдив, поради попълване на местата, а е назначен по четвъртото посочено от него – „прокурор” в Районна прокуратура гр.Несебър.
Спрямо заинтересованото лице са извършени четири класирания, вместо изискуемите до три поредни, при което жалбоподателката и останалите класирани участници в конкурса са поставени в неравностойно положение.
При тези данни се налага извода, че решения по т. 2.7.3 и т. 2.8 от Протокол №38/08.10.2009 г. на ВСС са приети в противоречие с материалноправната разпоредба на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ, поради което подлежат на отмяна.
Административната преписка следва да се върне на Висшия съдебен съвет за ново произнасяне по предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр.Несебър, при спазване изискванията на чл. 186, ал. 3 от ЗСВ. Следва да се отбележи също, че решението има сила за страните по делото, а ако оспорения акт бъде отменен, решението има действие по отношение на всички, предвид разпоредбата на чл. 177, ал. 1 от АПК.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, седмо отделение

РЕШИ:


ОТМЕНЯ по жалба на Милена Николова Гамозова от гр.Русе решения по т. 2.7.3 и т. 2.8 от Протокол №38/08.10.2009 г. на ВСС .
ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Юлия Ковачева
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Иван Раденков
/п/ Соня Янкулова
dimanna
Младши потребител
 
Мнения: 25
Регистриран на: 11 Дек 2007, 16:41

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот royalty » 22 Юли 2010, 18:19

Като гледам тези решения и въобще всичко покрай тези конкурси, ми идва да си подам молба за убежище в Афганистан!
royalty
Потребител
 
Мнения: 111
Регистриран на: 19 Май 2010, 19:21

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот dimanna » 22 Юли 2010, 18:24

royalty написа:Като гледам тези решения и въобще всичко покрай тези конкурси, ми идва да си подам молба за убежище в Афганистан!


споделям и даже ще се присъединя
dimanna
Младши потребител
 
Мнения: 25
Регистриран на: 11 Дек 2007, 16:41

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот mishi_83 » 22 Юли 2010, 18:43

poli_g написа:Миро, каквото и да става, искам да те поздравя за положеният труд.
Страхотно постижение, колега! :)


Благодаря, Поли :)
Присъдите на съдбата не подлежат на обжалване!!!

В. Коняхин
mishi_83
Потребител
 
Мнения: 738
Регистриран на: 03 Мар 2005, 13:27
Местоположение: София

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот kvalificiran1 » 22 Юли 2010, 18:46

Koлеги, ако от членовете на форума ще става магистрат ЧЕСТИТО! :D
Има ли такъв да почерпи? :mrgreen:
Личното ми мнение след прегледа на оценките е , че отличните са толкова колкото и местата.Нещо куца силно! :evil:
Няма учил-има Наш! :D (БЪЛГАРИЯ) Са го кръстили хората. :D
Като не сега-догодина но, ако догодина не са се махнали оженките от държавните като критерий се тая, но не разбирам как 5 човека едновременно могат да оценят някого със 6
kvalificiran1
Потребител
 
Мнения: 137
Регистриран на: 13 Юни 2010, 20:40

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот mishi_83 » 22 Юли 2010, 18:47

contralegem написа:... а като гледам и оценките на Миши-83 (предполагам, че теб те пращам в Силистра) - :roll:


Ами явно моите сметки не са правилни :roll: Иначе, нямам нищо против Силистра, ако разултатите ти са верни де :wink:

П.П. Наистина съжалявам за теб, но силно вярвам, че това няма да те прекърши и че ще постигнеш това, което искаш :!:
Присъдите на съдбата не подлежат на обжалване!!!

В. Коняхин
mishi_83
Потребител
 
Мнения: 738
Регистриран на: 03 Мар 2005, 13:27
Местоположение: София

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот royalty » 22 Юли 2010, 18:57

kvalificiran1 написа:Koлеги, ако от членовете на форума ще става магистрат ЧЕСТИТО! :D
Има ли такъв да почерпи? :mrgreen:
Личното ми мнение след прегледа на оценките е , че отличните са толкова колкото и местата.Нещо куца силно! :evil:
Няма учил-има Наш! :D (БЪЛГАРИЯ) Са го кръстили хората. :D
Като не сега-догодина но, ако догодина не са се махнали оженките от държавните като критерий се тая, но не разбирам как 5 човека едновременно могат да оценят някого със 6

И на мен това ми струваше невъзможно - да се задоволят на всички критериите за 6 - малко се съмнявам!Но както и да е, някои пак ще ни обвинят в завист...Лично моето мнение е, че оценки 6 на конкурс за магистрати не може да има :)
royalty
Потребител
 
Мнения: 111
Регистриран на: 19 Май 2010, 19:21

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот kvalificiran1 » 22 Юли 2010, 19:00

royalty написа:
kvalificiran1 написа:Koлеги, ако от членовете на форума ще става магистрат ЧЕСТИТО! :D
Има ли такъв да почерпи? :mrgreen:
Личното ми мнение след прегледа на оценките е , че отличните са толкова колкото и местата.Нещо куца силно! :evil:
Няма учил-има Наш! :D (БЪЛГАРИЯ) Са го кръстили хората. :D
Като не сега-догодина но, ако догодина не са се махнали оженките от държавните като критерий се тая, но не разбирам как 5 човека едновременно могат да оценят някого със 6

И на мен това ми струваше невъзможно - да се задоволят на всички критериите за 6 - малко се съмнявам!Но както и да е, някои пак ще ни обвинят в завист...Лично моето мнение е, че оценки 6 на конкурс за магистрати не може да има :)

Mи това са НАШТЕ!Вие какво очквате? :mrgreen:
kvalificiran1
Потребител
 
Мнения: 137
Регистриран на: 13 Юни 2010, 20:40

Re: Нов конкурс за младши магистрати !!!

Мнениеот kvalificiran1 » 22 Юли 2010, 19:06

mishi_83 написа:
contralegem написа:... а като гледам и оценките на Миши-83 (предполагам, че теб те пращам в Силистра) - :roll:


Ами явно моите сметки не са правилни :roll: Иначе, нямам нищо против Силистра, ако разултатите ти са верни де :wink:

П.П. Наистина съжалявам за теб, но силно вярвам, че това няма да те прекърши и че ще постигнеш това, което искаш :!:

Колега, от сърце ти пожелавам да си първия от този форум тази година в системата по сметките на колегата и ти пожелавам до година да те последвам! :D
kvalificiran1
Потребител
 
Мнения: 137
Регистриран на: 13 Юни 2010, 20:40

ПредишнаСледваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron