навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

В сила от 18.05.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за защита на горските територии от пожари.
(2) Разпоредбите на тази наредба:
1. се прилагат за всички гори и недвижими имоти, намиращи се в горските територии или граничещи с тях, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, както и за постоянните или временните обекти, намиращи се във или в близост до тях;
2. са задължителни за всички собственици или ползватели на горски територии, както и за лицата, преминаващи и/или осъществяващи дейности във или в близост до тях.

Чл. 2. Защитата на горските територии от пожари е комплекс от мерки и мероприятия за пожарна безопасност и включва действия, мерки и изисквания за предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари в горските територии.

Раздел II.
Ред и организация за защита на горските територии от пожари


Чл. 3. (1) За всички горски територии, независимо от тяхната собственост, се изготвят планове на дейностите за защитата им от пожари, които са за сметка на държавния бюджет и са неразделна част от горскостопанските планове и програми, както и от плановете за управление на защитените територии и защитените зони.
(2) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират, реализират и поддържат като единна система за всички горски територии независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение.
(3) В документите, с които се регламентира извършването на дейности в горските територии или в непосредствена близост до тях, се вписват и мерки за защита на горските територии от пожари.


Чл. 4. Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от:
1. държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) и техните териториални поделения - държавни горски стопанства (ДГС) и държавни ловни стопанства (ДЛС) - в горски територии - държавна собственост, както и в такива, предоставени им за управление - за тяхна сметка;
2. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - в горските територии и земите от защитените територии - изключителна държавна собственост по смисъла на Закона за защитените територии, за сметка на неговия бюджет;
3. учебно-опитните горски стопанства (УОГС) - в управляваните от тях горски територии, както и в такива, предоставени им за управление - за тяхна сметка;
4. общините - в горски територии - общинска собственост, както и в такива, предоставени им за управление - за сметка на общинския бюджет;
5. собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии извън посочените в т. 1 - 4, на гори в земеделските територии и на обекти във или в близост до тях - за тяхна сметка.


Чл. 5. Органите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) към Министерството на вътрешните работи (МВР) осъществяват своите правомощия по предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари в горските територии съгласно Закона за МВР (ЗМВР) и Правилника за прилагане на ЗМВР.


Чл. 6. (1) Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), нейните структури и специализирани териториални звена контролират изпълнението на действията, мерките и мероприятията, както и спазването на изискванията за защита на горските територии от пожари.
(2) Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ чрез ДГС/ДЛС и УОГС, МОСВ, както и общинските и частни горски структури организират система за своевременно откриване на пожари в горските територии, създават организация и участват в тяхното гасене.


Чл. 7. (1) В съответствие със своите правомощия органите на ГДПБЗН, ИАГ и нейните структури и специализирани териториални звена, МОСВ, както и служителите, назначени за опазване на горските територии по реда и при условията на ЗГ, контролират, дават предписания, санкционират, ограничават или спират дейностите на обекти и технологичното оборудване, както и извършването на дейности в горските територии или в близост до тях, които са в нарушение на изискванията за пожарна безопасност.
(2) В срок до 15 февруари ГДПБЗН и ИАГ ежегодно разработват план за взаимодействие.
(3) Планът по ал. 2 се утвърждава от директора на ГДПБЗН и изпълнителния директор на ИАГ в двуседмичен срок от разработването му.
(4) Въз основа на утвърдения план се извършват съвместни проверки от служители на ГДПБЗН и ИАГ.


Чл. 8. Органите на МОСВ имат правата и задълженията по чл. 6 и чл. 7, ал. 1 в защитените територии - изключителна държавна собственост.


Чл. 9. Редът и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в обекти на Министерството на отбраната, намиращи се в горските територии - държавна собственост, се съгласуват със структурите и специализираните териториални звена на ИАГ и структурните звена на ГДПБЗН.


Чл. 10. (1) Изпълнителната агенция по горите създава и поддържа информационна система с база данни за пожарите в горските територии, съдържаща следните минимални изисквания:
1. час и дата на първия сигнал за възникване на пожара;
2. час и дата на първоначални гасителни действия;
3. час и дата на ликвидиране на пожара;
4. място на възникване на пожара;
5. засегната от пожара площ;
6. засегната горска територия - залесена и незалесена площ;
7. предполагаема причина за възникване на пожара.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7 се въвежда в информационната система на ИАГ в срок до 24 часа от възникването на пожара, а по т. 3, 5 и 6 - в срок до седем работни дни, след неговото ликвидиране от:
1. държавните предприятия по чл. 163 ЗГ чрез техните териториални поделения за горските територии - държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление;
2. общините - за горските територии - общинска собственост, както и за такива, предоставени им за управление;
3. органите на МОСВ - за горите в защитени територии - изключителна държавна собственост;
4. горовладелските кооперации и сдружения - за собствените им или предоставени за управление горски територии;
5. УОГС - за горските територии, предоставени им за управление;
6. регионалните дирекции по горите (РДГ) - за останалите горски територии, извън посочените в т. 1 - 5.
(3) Условията и редът за достъп до информационната система на ИАГ се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Изпълнителният директор на ИАГ осигурява достъп на органите на МОСВ и на ГДПБЗН до информацията за възникналите пожари на територията на страната в информационната система на ИАГ.


Чл. 11. (1) Сигнал за пожар в горски територии се подава на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Оповестяването на общината, ДГС/ДЛС и РДГ, на чиято територия е възникнал пожарът, се извършва по схема за оповестяване при възникване на пожар в горските територии.
(2) Министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава схема за оповестяване при възникване на пожар в горските територии.


Чл. 12. Изпълнителният директор на ИАГ:
1. контролира дейностите на регионалните структури, специализираните териториални звена, ДП по чл. 163 ЗГ, териториалните им поделения, общинските горски структури, сдруженията на собственици на гори и физическите лица, собственици на горски територии по изпълнението на задълженията им за защита на горските територии от пожари;
2. съгласува дейностите и мероприятията за защита на горските територии от пожари на национално ниво с други органи, организации и сдружения;
3. създава и поддържа информационна система с база данни за пожари за всички горски територии с оглед получаване на необходимата статистическа информация;
4. разработва програми за осигуряване на необходимата подготовка на специализираните екипи за гасене на пожари в горските територии;
5. организира медийни кампании за защита на горските територии от пожари;
6. утвърждава образци на лого, знаци, табла и други нагледни материали, даващи указания или забрани, свързани с предотвратяването на пожари в горските територии;
7. организира и възлага разработването на научноизследователски проекти или учебни и други програми и материали за защита на горските територии от пожари;
8. утвърждава образци на документи, свързани с организацията, контрола, планирането и отчитането на дейностите, свързани със защитата на горските територии от пожари;
9. при повишен риск от възникване на пожари въвежда със заповед ограничителен режим за движение и извършване на дейности в горските територии по предложение на директора на съответната РДГ;
10. по искане на директора на ГДПБЗН предислоцира специализирани автомобили за гасене на пожари в горските територии от една област в друга.


Чл. 13. Директорът на РДГ:
1. контролира дейностите в горски територии, попадащи в териториалния му обхват, по изпълнение на мероприятията за защита на горските територии от пожари;
2. утвърждава годишните планове за защита на горските територии от пожари и плановете за действия при гасене на пожари в горските територии, разработени от териториалните поделения на ДП по чл. 163 ЗГ, общинските горски структури и собствениците на горски територии - юридически, физически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените им имоти над 50 ха, които се съгласуват със съответните районни служби ПБЗН;
3. поддържа оперативна връзка с щабовете по чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) в случаите на повишена пожарна опасност в горските територии и при гасене на пожари в горските територии;
4. разработва регионална програма за защита на горските територии от пожари и я представя за приемане пред комисия, определена със съвместна заповед на ГДПБЗН и ИАГ, която се изпълнява от собствениците или ползвателите на горските територии.


Чл. 14. (1) Директорът на ДП по чл. 163 ЗГ в определения район на дейност на съответното ДП:
1. контролира и координира дейностите, свързани с изпълнението на мерките и мероприятията за защита от пожари в горските територии - държавна собственост, както и в такива, предоставени за управление на ДП по чл. 163 ЗГ;
2. съгласува годишните планове на ДГС/ДЛС за защита на горските територии от пожари след предварително съгласуване със съответните районни служби ПБЗН;
3. контролира дейностите по събиране и обобщаване на информацията, свързана със защитата на горските територии от пожари, и изготвянето на отчети по форма и съдържание, утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ;
4. контролира изпълнението на тази наредба;
5. по искане на ръководителя на пожарогасенето предислоцира специализирани автомобили и специализирани групи за действия при гасене на пожари в горските територии от едно ДГС/ДЛС в друго.
(2) Директорът на съответното ДГС/ДЛС:
1. организира и реализира дейностите, свързани с изпълнението на мерките и мероприятията за защита от пожари в горските територии - държавна собственост, както и такива, предоставени за управление на ДГС/ДЛС;
2. организира разработването на годишен план за защита на горските територии от пожари и план за действия при гасене на пожари в горски територии;
3. контролира и организира събирането и обобщаването на информацията, свързана със защитата на горските територии от пожари, и изготвянето на отчети по форма и съдържание, утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ;
4. организира специализирана група от служители и работници на ДГС/ДЛС и участва в действия при гасенето на пожари в горски територии;
5. осигурява на служителите и работниците по ал. 2, т. 4 лични предпазни средства и защитни облекла съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба;
6. организира и контролира провеждането на ежегодно обучение за действия при гасене на пожари в горски територии, както и на инструктаж за безопасност;
7. сключва договори с физически и юридически лица за провеждане на противопожарните мероприятия и дейности при гасене на пожари в горски територии;
8. контролира изпълнението на тази наредба в района на дейност на ДГС/ДЛС;
9. определя особено опасните в пожарно отношение места в горските територии и в непосредствена близост до тях и предписва указания с противопожарни мерки за тях съгласувано със съответните районни служби ПБЗН и кметовете на населените места.


Чл. 15. (1) Кметовете на общини:
1. организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
2. оказват съдействие на служителите на ГДПБЗН, ИАГ, ДП по чл. 163 ЗГ, както и териториалните им поделения и МОСВ, при осъществяването на техните функции, определени с тази наредба;
3. създават доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
4. информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
(2) Кметовете на райони, кметства и кметски наместници изпълняват задълженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4.


Чл. 16. Собствениците и ползвателите на горски територии и на обекти във или в близост до тях:
1. участват задължително в гасенето на пожари в горските територии съобразно възможностите си по време на пожарогасенето;
2. планират и извършват необходимите мерки за защита на горските територии, както и на работниците и/или служителите им, при възникване на горски пожар;
3. при възникване на горски пожар подават сигнал на тел. 112 или търсят друг начин за предоставяне на помощ, когато не са в състояние лично да предоставят такава;
4. осигуряват достъп до притежавания/управлявания от тях недвижим имот, на чиято територия е възникнал пожарът, на екипите и техниката за пожарогасене;
5. предоставят при поискване от органите на ПБЗН собствени спасителни, пожарогасителни, съобщителни, превозни и други налични средства, необходими за пожарогасенето;
6. провеждат обучение и/или инструктират своите работници, служители, посетители и други лица с мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари;
7. изпълняват приетата регионална програма за защита на горските територии по чл. 13, т. 4.


Чл. 17. Лицата, извършващи дейности в горските територии или в непосредствена близост до тях, осигуряват изпълнението на мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари на:
1. територията на временния обект, където се извършва дейност;
2. използваното технологично оборудване;
3. използваните материали;
4. получените или добити материали и/или продукти.


Чл. 18. Председателят на ловната дружина или ръководителят на лова преди всеки излет провежда инструктаж на участниците в лова за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари.


Чл. 19. Ръководствата на туристическите дружества и организаторите на туристически прояви в горските територии са длъжни да инструктират участниците в тях за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари.


Чл. 20. (1) Териториалните поделения на ДП по чл. 163 ЗГ, общинските горски структури и собствениците на горски територии - юридически, физически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените им имоти над 50 ха ежегодно, преди обявяване на пожароопасния сезон изготвят планове за защита на горските територии от пожари.
(2) Годишният план за защита на горските територии от пожари съдържа:
1. описание на причините за възникването на пожари през предходните пет години и на основните фактори, създаващи опасност от възникване на пожари в горските територии;
2. описание на съществуващите методи и средства за предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, както и на системите за контрол;
3. описание на конкретни действия, насочени към преодоляване действието на факторите, създаващи опасността от пожари, включително начините за:
а) отстраняване на основните причини, създаващи опасност от пожари;
б) усъвършенстване на системите за предотвратяване и откриване на пожарите;
в) усъвършенстване на системите за контрол;
4. списък на специфичните мерки и мероприятия за защита на горските територии от пожари в зависимост от пожарната опасност;
5. копие от картата за противопожарно устройство на горите с нанесени на нея с червен цвят пътища, годни за придвижване на противопожарна и друга тежка техника, противопожарни депа, водоизточници, водоеми, площадки за кацане на хеликоптери;
6. списъци на специализираната група за гасене и на доброволните формирования по чл. 15, ал. 1, т. 3 за населените места от териториалния им обхват на дейност;
7. списък на техника, машини и инструменти, които ще бъдат използвани за гасене на пожар в горските територии;
8. списък на лицата, отговорни за осъществяване на взаимодействието с органите на ГДПБЗН;
9. описание на реда и начините за осигуряване на храна, питейна вода и други необходими средства за участниците в гасенето на пожари в горските територии, както и списък с имената на лицата, отговорни за това;
10. схема за навременно оповестяване при възникнал пожар;
11. протокол от извършени съвместни проверки с РДГ и органите на ГДПБЗН;
12. списък на лицата с телефонните им номера, които задължително се уведомяват в случай на възникване на горски пожар.

Раздел III.
Противопожарни мероприятия, мерки и изисквания за защита на горските територии от пожари


Чл. 21. (1) Противопожарното устройство на горските територии включва проектирането на система от лесовъдски, лесокултурни, лесотехнически и други мероприятия, наречени общо противопожарни мероприятия, с цел предотвратяване възникването на пожар в горските територии, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене.
(2) В плановете по чл. 13, т. 2 противопожарните мероприятия се залагат по вид, обем и параметри, утвърдени с планове на дейностите за опазване на горските територии от пожари.


Чл. 22. Собствениците и/или ползватели на сгради и постройки осигуряват и поддържат минерализована ивица с широчина не по-малко от 3 м, която отделя имотите им от горските територии.


Чл. 23. (1) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии се допуска в случаи на:
1. предписани мерки за намаляване на пожарната опасност в горските територии извън пожароопасния сезон;
2. аварийни и неотложни ремонти;
3. почистване на сечища и обекти за залесяване извън пожароопасния сезон;
4. извършване на научни експерименти извън пожароопасния сезон;
5. наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън по чл. 26.
(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи по ал. 1, т. 1 и 4 се разрешава след писмено съгласуване с началника на РСПБЗН и директора на съответната РДГ по следния ред:
1. заинтересованото лице подава в двуседмичен срок преди започване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 4 писмени заявления до органите на ГДПБЗН и РДГ, които се произнасят с решение в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс;
2. в заявлението по ал. 2, т. 1 се посочват условията, редът, начините за извършване на дейностите, както и мерките за пожарна безопасност, които трябва да предприеме заявителят.
(3) Извършването на дейности по ал. 1, т. 2 и 3 се допуска след предварително уведомяване на съответните РСПБЗН и РДГ при спазване на изискванията за пожарна безопасност.


Чл. 24. (1) Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горски територии, изпълняват следните противопожарни мерки и изисквания към пътищата и местата за спиране и паркиране на превозни средства:
1. поддържат чисти от сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали банкетите и канавките на пътищата от пътната мрежа;
2. провеждат санитарни противопожарни мероприятия съгласно изискванията на утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии покрай пътищата от пътната мрежа и местата за спиране и паркиране;
3. извършват мероприятията по ал. 1, т. 1 и 2 покрай горските пътища;
4. отделят местата за паркиране от околните площи с минерализована и/или санитарна ивица, с параметри, определени в плановете за дейностите по опазване от пожари, горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии.
(2) Частите от насажденията покрай пътищата от пътната мрежа и горските пътища се стопанисват и поддържат по начин, определен с изискванията на утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии.


Чл. 25. (1) Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали върху пътното платно на горските пътища по начин, който намалява тяхната широчина.
(2) Не се допуска оставянето на остатъци от сечта на разстояние, по-малко от 20 м от краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на платната на останалите автомобилни пътища.


Чл. 26. (1) Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).
(2) На местата по ал. 1 се поставят обозначителни знаци с текст: "Място за палене на огън".
(3) Местата по ал. 1 представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 м, като:
1. огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;
2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 м;
3. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.


Чл. 27. (1) Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 м от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 м от съоръженията към тях.
(2) Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен.


Чл. 28. Лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа за отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в горските територии, са длъжни да изпълняват следните изисквания за пожарна безопасност:
1. ограждат с масивна или метална ограда или с телена мрежа с височина не по-малка от 1,5 м гробищните паркове, сметищата, депата за отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в горските територии;
2. осигуряват от външната страна на оградата минерализована ивица с широчина не по- малко от 2 м, която се поддържа в постоянна изправност.


Чл. 29. Лицата, собственици или стопанисващи железопътни трасета, преминаващи през или покрай горски масиви, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.


Чл. 30. Лицата, собственици или стопанисващи газопроводи и продуктопроводи, осигуряват минерализована ивица с широчина не по-малка от 3 м, която отделя площадките около компресорни, разпределителни и катодни станции, кранови възли и очистителни съоръжения от горските масиви.


Чл. 31. Забранява се извършването на огневи работи през пожароопасния сезон по трасетата на газопроводи и продуктопроводи, преминаващи през горски територии или в непосредствена близост до тях, освен в случаите на аварии и неотложен ремонт, като противопожарните мерки за всеки отделен случай се съгласуват с органите на ПБЗН и съответната РДГ.


Чл. 32. (1) Преди настъпване на пожароопасния сезон електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват санитарни мероприятия по събиране и/или изсичане и изнасяне на сухата и паднала дървесна маса и на другите горими материали в просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските масиви.
(2) Горимите материали по ал. 1 се изнасят на разстояние не по-малко от 5 м от краищата на просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските масиви.
(3) Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали в просеките на въздушните електропроводни линии.


Чл. 33. Забранява се оставянето на изсечена храстова растителност, клони и треви в просеките на въжените линии и лифтовете за транспорт на хора и материали (включително дългометражните горски въжени линии) и за другите линейни обекти с постоянен характер, минаващи през горски територии, извън посочените в раздел ІІІ от наредбата.


Чл. 34. Изискванията за пожарна безопасност във временните обекти се отнасят за срока на извършване на дейности в тях.


Чл. 35. Изискванията за пожарна безопасност във временните обекти за дърводобивна и залесителна дейност са следните:
1. преди започване на дейности в тези обекти всички участници се инструктират за мерките за пожарна безопасност в тях и общите мерки и изисквания за опазване на горските територии от пожари;
2. обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно изискванията на приложението;
3. за работа в обектите се допускат техника и оборудване, комплектувани с изправни противопожарни средства;
4. гориво-смазочните материали се съхраняват в обектите върху минерализовани площадки, в метални стандартни съдове, на разстояние не по-малко от 20 м от открит огън;
5. фургоните и други постройки за подслон на работещите се разполагат върху изчистени от горими материали площадки, оградени с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м;
6. почистването на сечищата, включително и тези без материален добив, както и на обектите за залесяване се организира така, че дървесните и други растителни остатъци да са на разстояние не по-малко от 20 м от границите им;
7. почистването на сечищата и обектите за залесяване чрез изгаряне на растителните остатъци се допуска извън пожароопасния сезон по реда на чл. 23.


Чл. 36. Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии или граничещи с тях, се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м, изградена в територията за земеделско ползване.


Чл. 37. Не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м, както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 м от границите на горските територии.


Чл. 38. Разпоредбите на раздел ІІІ от наредбата се отнасят и за постоянните и временните обекти, граничещи с горските територии.

Раздел IV.
Организация и задължения за осигуряване на успешно гасене на пожари в горските територии


Чл. 39. (1) Организацията за гасене на пожар в горските територии включва:
1. предварителна подготовка за успешно гасене;
2. действия и мероприятия при гасенето на пожар в горските територии.
(2) Мероприятията за гасене на пожар в горските територии и редът за организирането им се отразяват в плана за действия при пожари.
(3) В плана за действия при гасене на пожар в горските територии се включват задълженията на отделните органи и лица, които участват в гасенето им, силите и средствата, редът и начинът за тяхното своевременно откриване и оповестяване, организацията по своевременното започване на гасенето с отговорници и срокове, ръководството при гасенето на пожарите, както и действията по обезопасяването на опожарените площи.


Чл. 40. Директорите на ДП по чл. 163 ЗГ и техните териториални поделения, директорите на УОГС, регионалните структури към МОСВ, общините - собственици на гори, горовладелски кооперации, сдружения и др. или упълномощени от тях лица:
1. през пожароопасния сезон в горите включват в маршрутите за опазване и наблюдение от своите служители местата и обектите, определени с чл. 14, ал. 2, т. 9;
2. организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в горските територии, за разузнаване и начална атака на възникнали пожари в горските територии, а така също първоначални действия и координация при гасенето им;
3. организират ежегодно провеждането на инструктаж и оборудването на групите по т. 2 със защитни, противопожарни и транспортни средства, свързочна техника и др. съгласно приложението и § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба;
4. организират дежурства за приемане на сигнали за пожар в горските територии, за координация и за оповестяване на групите по т. 2, както и тези по чл. 14, ал. 2, т. 4;
5. сключват договори по чл. 14, ал. 2, т. 7 и инструктират изпълнителите им за действията при гасенето на пожарите;
6. при получен сигнал за възникнал пожар незабавно уведомяват органите на ГДПБЗН и съответната РДГ;
7. оборудват противопожарните депа съгласно приложението, като осигуряват най-малко едно депо на един горскостопански участък.


Чл. 41. Кметовете на общини, райони, кметства и кметски наместници:
1. връчват срещу подпис на всеки член на доброволно формирование известие за неговото участие;
2. оповестяват местното население за възникнал пожар в техните землища;
3. организират транспортирането на доброволните формирования до мястото на пожара;
4. предоставят помещение и налични средства за връзка на ръководителя на пожарогасителните действия;
5. осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето;
6. ежегодно организират провеждане на инструктаж на доброволните формирования.


Чл. 42. Органите на ПБЗН оказват съдействие за провеждане на инструктажи на специализираните групи за гасене по чл. 40, т. 2 и доброволните формирования за действия при гасене на горски пожар.


Чл. 43. (1) При получаване на сигнал за горски пожар на мястото се изпраща групата по чл. 40, т. 2, която извършва предварителното разузнаване и предприема първоначални гасителни действия.
(2) Сведението от разузнаването се предоставя на структурните звена на ГДПБЗН и на лицата по чл. 40.
(3) Сведението по ал. 2 съдържа ориентировъчни данни за: мястото, вида на пожара и големината на обхванатата от него площ, направлението, в което се разпространява пожарът, и наличието на естествени или изкуствени прегради пред него; евентуални опасни направления за развитието му; броя на хората от гасаческите групи и местата им на действие; количеството, вида и мястото на техника, с която са предприети гасителни действия, както и други специфични особености от пожарната обстановка.


Чл. 44. Когато гасенето се осъществява без участието на органите на ГДПБЗН, лицата по чл. 40 или упълномощени от тях лица определят ръководител на място на пожарогасенето, който:
1. информира и насочва групите за гасене към мястото на пожара;
2. анализира сведенията, получени от специализираната група по чл. 40, т. 2, а при необходимост продължава разузнаването на пожара;
3. по данните от разузнаването прогнозира развитието на пожара, определя тактиката за гасене и прави разчет за необходимите сили и средства за гасене;
4. определя местата за действия на отделните групи;
5. при необходимост предприема действия за привличане на допълнителни сили и средства за гасене или сигнализира за включване в гасенето на органите на ГДПБЗН.


Чл. 45. Разпорежданията на ръководителя за гасене на пожара са задължителни за всички участници в него.


Чл. 46. Органите на ГДПБЗН поемат ръководството на пожарогасителните действия след пристигане на мястото на пожара.


Чл. 47. Лицата по чл. 40 осигуряват обезопасяването на пожарищата след тяхното ограничаване или гасене и организират последващи наблюдения за евентуално възобновяване на пожара.


Чл. 48. За всеки горски пожар се съставя протокол по образец, определен със заповед на изпълнителния директор на ИАГ и на директора на ГДПБЗН.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Временни обекти" са сечищата, обекти за залесяване, временни складове, площадки за товарене и претоварване на дървени материали, трасетата на късометражни въжени линии и спускове, временни (тракторни, трупчийски) горски пътища, пещи за вар, жижни за въглища, фургони, сглобяеми сгради за временно използване без траен фундамент, пчелини, складиран груб фураж и други подобни.
2. "Дейности в горите" са дърводобивна, залесителна, включително отглеждане на горски култури без материален добив, ловна и ловностопанска, събиране на горски семена и плодове, паша и други стопански дейности с временен или сезонен характер.
3. "Лични предпазни средства и защитни облекла" са каска, защитни очила, защитна връхна дреха и панталон от трудногорими естествени материали, защитни обувки и ръкавици.
4. "Минерализована ивица" е изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой.
5. "Обекти и други имоти в близост" са тези обекти или имоти, чиито прилежащи площи са на разстояние до 100 метра от границите на горските територии.
6. "Обекти и други имоти в непосредствена близост" са тези обекти или имоти, чиито прилежащи площи граничат с горските територии.
7. "Постоянни обекти в горите" са обектите в горските територии, предназначени за дългосрочно използване и експлоатация (жилищни и стопански сгради, почивни домове, вили, хижи, хотели, горски домове, мандри, складове, заслони, места за палене на огън, места за спиране и паркиране на превозни средства и други обекти, свързани с почивното дело и туризма; сметища, депа за отпадъци, гробищни паркове и други обекти на комуналното стопанство; пътища от републиканската пътна мрежа, автомобилни горски пътища, железопътни линии, въжени линии и лифтове за транспорт на хора и материали; електропроводи, газопроводи, продуктопроводи и съоръженията към тях и други подобни).
8. "Специализиран автомобил за гасене на пожар в горските територии" е високопроходим автомобил за патрулиране и първоначална атака на пожари, оборудван с модул за гасене, с помпа за високо налягане.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание на чл. 138, ал. 1 ЗГ и отменя Наредба № 30 от 2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (ДВ, бр. 71 от 2003 г.).


§ 3. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на земеделието и храните и министърът на вътрешните работи.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение


Наименование на обектите и машините Пожарогасител Кофпомпа/ гръбна пръскачка Кофа за вода Лопата Брадва Кирка Тупалка Съд с 200 л вода Моторен трион Мотика Съдове за питейна вода Железни гребла Моторна помпа Електрически фенери Радиостанции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Фургони и други подобни - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - -
2. Временна площадка за извършване на огневи работи 1 1 к 1 1 1 - 2 1 - - - 1 - - -
3. Сечище, временен склад, обект за залесяване - - - 2 1 1 2 - - - - 1 - - -
4. Противопожарно депо - 4 гп 4 10 3 3 15 1 2 5 5 х 10 л 5 1 5 4
5. Почивни станции, хижи, хотели и други подобни - 1 к 2 2 2 1 2 1 - - - 1 - - -
6. Специализирана група за гасене - 1гп 1 1 1 - 1 - - - 2 х 20 л - - - 1

Забележки: 1. Пожарогасители: прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха АВС.
2. Буквата "к" в графа 3 означава кофпомпа.
3. Буквите "гп" в графа 3 означават гръбна пръскачка.
4. Оборудването на временните обекти е задължително само за времето, през което се работи в тях.
5. Моторните помпи се оборудват с 200 м шлангове, снабдени със струйници.
6. Личните предпазни средства и защитните облекла са съобразени с броя на участниците в специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в горските територии по чл. 14, ал. 2, т. 5 и по чл. 40, т. 2.


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума