навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ "ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА" МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 16 април 2010 г. - ДВ, бр. 32 от 2010 г. В сила за Република България от 30 април 2010 г.)

Издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2011г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Споразумението е от 1 февруари 2010 г. между Република България ("Заемополучател") и Международната банка за възстановяване и развитие ("Банка"). Заемополучателят и Банката с настоящото се договарят за следното:


Член I - Общи условия; дефиниции
1.01. Общите условия (определени в Анекса към Споразумението) съставляват неразделна част от това Споразумение.
1.02. Освен когато контекстът изисква друго, използваните в това Споразумение термини с главна буква имат значението, присвоено им в Общите условия или в Анекса към Споразумението.


Член II - Заем
2.01. Банката приема да отпусне на Заемополучателя при сроковете и условията, определени или посочени в това Споразумение, заем в размер на осемдесет и един милиона евро (81 000 000 евро), включително Първоначалната такса, определена съгласно разпоредбите на член 2.03 ("Заем"), за подпомагане на финансирането на проекта, посочен в приложение 1 на това Споразумение ("Проект").
2.02. Заемополучателят може да тегли постъпленията по Заема съгласно раздел IV на приложение 2 към това Споразумение.
2.03. Първоначалната такса, дължима от Заемополучателя, се равнява на нула цяло двадесет и пет стотни процента (0,25 %) от размера на Заема.
2.04. Платимата от Заемополучателя лихва за всеки Лихвен период ще бъде по лихвен процент, равен на LIBOR за валутата на Заема плюс Променливия спред. Без това да е в ущърб на предходното, в случай че каквато и да било част от изтегления остатък от заема остане неплатена на датата, на която е дължима, и не бъде платена в срок от тридесет (30) дни, лихвата, дължима от Заемополучателя, наместо това следва да се изчислява съгласно раздел 3.02 (d) от Общите условия.
2.05. Датите за плащане са 15 април и 15 октомври всяка година.
2.06. Главницата по Заема се погасява съгласно погасителния план, посочен в приложение 3 от Споразумението.


Член III - Проект
3.01. Заемополучателят заявява ангажираността си с целите на Проекта. За тази цел Заемополучателят ще изпълни Проекта чрез МРРБ съгласно разпоредбите на член V от Общите условия.
3.02. Без ограничение на разпоредбите по член 3.01 от Споразумението и освен в случаите, в които Заемополучателят и Банката се договорят за друго, Заемополучателят следва да гарантира изпълнението на Проекта съгласно разпоредбите на приложение 2 от Споразумението.


Член IV - Влизане в сила
4.01. Крайният срок за влизане в сила е деветдесет (90) дни след датата на сключване на Споразумението.


Член V - Представител; адреси
5.01. Представителят на Заемополучателя е министърът на финансите на Заемополучателя.
5.02. Адресът на Заемополучателя е:

Министерство на финансите
Ул. Раковски 102
София 1040
Република България
Адрес за телеграми: Факс:
Министерство  
на финансите (359) 2-9806863
София  
5.03. Адресът на Банката е:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Адрес за Телекс: Факс:
телеграми: 248423(MCI) 1-202-477-6391
INTBAFRAD или 64145(MCI)  
Washington,    
D.C.    
Това Споразумение е сключено в София, Република България, в деня и през годината, посочени по-горе.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.)

Описание на проекта

(изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Целите на Проекта са: (а) да подобри обема на доставяната питейна вода в целевите райони и (б) да подпомогне общините да повишат капацитета си за планиране на инвестиции.
Проектът се състои от следните части:

Част А: Помощ за изпълнението на проекта
(а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Предоставяне на техническа помощ за подготовка на дейностите, описани в Част Б и в Част В от Проекта, както и за изготвяне на проекти, свързани със строителството на язовир "Нейковци" и прилежащата пречиствателна станция за питейна вода, състояща се, наред с всичко останало, в следното: актуализиране на предпроектни оценки, актуализиране на проекти, Планове за управление на околната среда и Оценки на въздействието върху околната среда, подготовка на тръжна документация и дейности по строителния надзор.
(б) Предоставяне на консултантски услуги за изпълнението на дейностите по Проекта, състоящи се в следното: (i) одит; (ii) обучение на служителите на МРРБ, участващи в изпълнението на Проекта; и (iii) разработване и изпълнение на комуникационен план за поземлените въпроси, свързани с Проекта, в съответствие със съществуващия проект на комуникационен план, изготвен от МРРБ.

Част Б: Изготвяне на Генерални планове (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.)
Изготвяне на регионални Генерални планове за системите за Водоснабдяване и канализация (ВиК системите), с които се цели осигуряване на национално обхващане на територията на Заемополучателя, с изключение на територията, обслужвана от дружеството "Софийска вода", с цел подпомагане на Заемополучателя, чрез МРРБ, да: (i) определи потребностите от инвестиране в рехабилитация на водоснабдителната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни води; и (ii) изпълни ангажиментите съгласно приложимите директиви на ЕС за водата и за отпадъчните води. За целите на настоящото Споразумение, Генералните планове следва да се договорят и одобрят от МРРБ и да се съгласуват със съответната Асоциация по водите или, където все още не съществува Асоциация по водите, със съответното юридическо лице в съответствие със Закона за водите.

(изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Част В: Изграждане и рехабилитация на язовири
Осигуряване на строителни работи и стоки за: (i) пълното изграждане на язовир "Луда Яна", включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода; (ii) пълно изграждане на язовир "Пловдивци", включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода; (iii) рехабилитация на язовир "Студена"; и (iv) рехабилитация на пречиствателната станция за питейна вода Студена - Перник".


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 05.01.2017 г.)

Изпълнение на проекта

Раздел I. Условия на изпълнението
А. Институционални условия
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) Заемополучателят, чрез МРРБ, ще поддържа ЗИП през срока на изпълнение на Проекта, като му осигури необходимите ресурси и квалифициран и достатъчен персонал в адекватни количества, така както се изисква за изпълнението на задълженията му по отношение на цялостното управление и изпълнение на Проекта по удовлетворителен за Банката начин. ЗИП ще бъде част от МРРБ и ще поддържа постоянно ядро от щатни служители през целия срок на Проекта и при състав съгласно ОРП.
2. (нов - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) Заемополучателят, чрез МРРБ, ще координира свързаните с проекта въпроси със съответните институции, имащи отношение към тази област, в това число МОСВ и Асоциациите по водите.
3. (предишен параграф 2 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) Заемополучателят чрез МРРБ следва редовно да актуализира ОРП по удовлетворителен за Банката начин.
4. (предишен параграф 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Преди стартирането на дейностите по Част В от Проекта и в съответствие със съответната национална нормативна база Заемополучателят, чрез МРРБ, ще предприеме следните стъпки за всеки язовир и за прилежащите пречиствателни станции за питейна вода:
(а) актуализиране на предпроектната оценка, така както е дефинирано в ОРП, с цел да се потвърди, че най-жизнеспособното решение за предложените инвестиции в язовира и пречистването на водите остава валидно въз основа на актуалната информация;
(б) извършване на пълно проучване на строителната площадка, за да се прегледа целостта на съществуващото строителство и настоящите хидрогеоложки особености на терена;
(в) актуализиране, според случая, на Плановете за управление на околната среда (ПУОС) и Оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС), ако е необходимо, и изготвяне на ПУОС за Част В (iv) на Проекта и последващото му актуализиране, ако е необходимо;
(г) получаване на становище "без възражения" от Банката за финансирането му въз основа на потвърждаването на икономическата, техническата, екологичната, социалната и свързаната с безопасността на язовира жизнеспособност, основано на съответните политики на Банката; и
(д) преглед и актуализиране на проектите и разходите за установяване на най- жизнеспособната алтернатива, ако бъде сметнато за необходимо.
5. (предишен параграф 4 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., зал., предишен параграф 6 - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заемополучателят чрез МРРБ следва да изготвя и представя на Банката отчети по проекта на шестмесечна основа и не по-късно от един месец след края на всяко шестмесечие.
6. (предишен параграф 6 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., предишен параграф 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заемополучателят чрез МРРБ следва да гарантира подходящо отпускане на бюджетни средства всяка година за целите на изпълнение на Проекта през срока на Проекта.
7. (предишен параграф 7, изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., предишен параграф 8 - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заемополучателят запазва правото на собственост върху язовирите и пречиствателните станции за питейна вода, изграждани по Проекта, а след приключването на строителните работи се задължава да учреди право на ползване, за целите на експлоатацията, на името на операторите съгласно съответната нормативна уредба на Заемополучателя. До такава степен горепосочените оператори следва да участват в прегледа на проекта на строителните работи.
Б. Борба с корупцията
Заемополучателят следва да осигури осъществяването на Проекта в съответствие с разпоредбите на Указанията за борба с корупцията.
В. Предпазни мерки
1. Заемополучателят чрез ЗИП следва да изпълни плановете за управление на околната среда за част В от Проекта по удовлетворителен за Банката начин и следва да представя на Банката резюме на напредъка в изпълнението (включително резултатите от наблюдението на околната среда) като част от шестмесечното отчитане на Проекта или при конкретно искане от страна на Банката.
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) Заемополучателят, чрез МРРБ, следва да поддържа Комитета за безопасност на язовирите, учреден с Решение на Министъра на регионалното развитие и благоустройство от 9 декември 2008 г., с измененията към него, който ще предоставя съвети по въпросите на безопасността на язовирите, включително необходими допълнителни проучвания и инвестиции, и ще дава препоръки, свързани с проектирането с цел пълното изграждане и рехабилитация на язовирите съгласно Част В от Проекта.
3. Заемополучателят ще се погрижи придобиването на всякаква земя, необходима за Проекта, да се извършва в съответствие с принципите и процедурите, посочени в РППЗ, по удовлетворителен за Банката начин и няма да прехвърля, изменя, анулира или да се отказва от права и задължения по която и да е било разпоредба на РППЗ без предварителното одобрение на Банката.
4. Заемополучателят чрез МРРБ и Банката следва да се уведомяват взаимно за всякакви претенции или жалби относно минало отчуждаване и/или реституция на земя, които могат да възникнат по отношение на площадките на Проекта. Въпреки че тези претенции не са обект на разпоредбите на РППЗ, Заемополучателят чрез МРРБ следва да уведомява и обсъжда с Банката мерките за намиране на справедливо решение на такива потенциални претенции или жалби и да предприема такива мерки в съответствие с българската нормативна база.
5. Заемополучателят чрез МРРБ следва да се погрижи дейностите по Проекта да не окажат отрицателно въздействие върху количеството и качеството на водните потоци към международни водни пътища и други крайречни региони.

Раздел II. Мониторинг, отчитане и оценка по проекта
А. Отчети по проекта
1. Заемополучателят чрез МРРБ следва да провежда мониторинг и оценка на напредъка на Проекта и да изготвя отчети по проекта в съответствие с разпоредбите на раздел 5.08 от Общите условия и въз основа на показателите, договорени с Банката. Всеки Отчет по проекта ще обхваща срок от шест (6) месеца и ще бъде представен на Банката не по-късно от един (1) месец след края на периода, обхванат в отчета.
2. За целите на раздел 5.08 (c) от Общите условия отчетът за изпълнението на Проекта и съответният план, който се изисква съгласно този раздел, трябва да бъдат представени на Банката не по-късно от шест (6) месеца след крайната дата.
Б. Финансово управление, финансови отчети и одити
1. Заемополучателят чрез МРРБ следва да поддържа или да осигури поддържането на система за финансово управление в съответствие с разпоредбите на раздел 5.09 от Общите условия.
2. Без ограничение на предвиденото в част А от този раздел Заемополучателят чрез МРРБ следва да изготвя и представя на Банката след края на всяко календарно тримесечие междинни неодитирани финансови отчети за Проекта за съответното тримесечие в удовлетворителна за Банката форма и съдържание, не по-късно от четиридесет и пет (45) дни след края на въпросния период.
3. Заемополучателят чрез МРРБ следва да организира одитирането на Финансовите отчети на проекта в съответствие с разпоредбите на раздел 5.09 (b) от Общите условия. Всеки одит на Финансовите отчети следва да обхваща период от една (1) финансова година на Заемополучателя. Одитираните Финансови отчети за всеки такъв период следва да бъдат представени на Банката не по-късно от (6) месеца след края на съответния период.

Раздел III. Възлагане на поръчки
А. Общи положения
1. Стоки и строителни работи. Всички стоки и строителни работи, които са необходими по Проекта и които трябва да се финансират от постъпленията по Заема, се осигуряват в съответствие с посочените изисквания в раздел I на Указанията за възлагане на поръчки и с разпоредбите на този раздел.
2. Консултантски услуги. Всички консултантски услуги, които са необходими по Проекта и които трябва да се финансират от постъпленията по Заема, се осигуряват в съответствие с посочените изисквания в раздели I и IV от Указанията за консултанти и с разпоредбите на този раздел.
3. Дефиниции. Термините с главна буква, използвани по-долу в този раздел при описанието на конкретни методи на възлагане на поръчки или методи на преглед от Банката на конкретни договори, се отнасят до съответните методи, описани в зависимост от случая в Указанията за възлагане на поръчки или в Указанията за консултантите.
Б. Конкретни методи за възлагане на поръчки за доставка на стоки и строителни работи
1. Международни конкурентни търгове. Освен за случаите, за които е предвидено друго в точка 2 по-долу, стоките и строителните работи следва да бъдат осигурявани чрез договори, възложени въз основа на Международни конкурентни търгове.
2. Други методи на възлагане на поръчки за доставка на стоки и строителни работи. Таблицата по-долу посочва методите на възлагане на поръчки, различни от Международните конкурентни търгове, които могат да се използват за стоки и строителни работи. Планът за възлагане на поръчки следва да посочва обстоятелствата, при които такива методи могат да се използват.


Метод на възлагане на поръчки

(а) Национален конкурентен търг (НКТ) съгласно следните допълнителни разпоредби:

• не трябва да се прилага точкова система за оценяване;

• не трябва да се прилагат национални пред почитания;

• международните кандидати ще имат право на участие в търга;

• проектът на тръжната документация за НКТ следва да бъде изготвен и предоставен на Банката за преглед и одобрение преди обявяването на първия НКТ;

• никакви оферти не трябва да се отхвърлят при отварянето на офертите; всички оферти, подадени на или преди крайния срок за подаване на оферти, трябва да бъдат отворени и прочетени по време на публично отваряне на оферти;

• местните кандидати следва да демонстрират способността си да получат гаранции и разумен достъп до кредитиране;

• критериите за оценка на офертите следва да бъдат предварително оповестявани на участниците в тръжната документация; и

• техническите спецификации следва да бъдат изготвени ясно, за да се насърчава колкото се може по-широка конкуренция.

(б) Закупуване от свободния пазар

(в) Пряко договаряне

 

В. Конкретни методи на възлагане на поръчки за осигуряване на консултантски услуги
1. Подбор, основан на качество и цена. Освен за случаите, за които е предвидено друго в т. 2 по-долу, консултантските услуги следва да се осигуряват чрез договори, възложени въз основата на избор, базиран на качество и цена.
2. Други методи на възлагане на поръчки за осигуряване на консултантски услуги. Следващата таблица посочва методите на възлагане, различни от избора, базиран на качество и цена, които могат да се използват за консултантските услуги. Планът за възлагане на поръчки следва да посочва обстоятелствата, при които такива методи могат да се използват.

 

Метод на възлагане на поръчки

(а)

Избор на база качество

(б)

Избор при фиксиран бюджет

(в)

Избор при най-ниска цена

(г)

Избор на база квалификациите на консултанта

(д)

Избор при единствен източник

(е)

Индивидуални консултанти

 

Г. Преглед на решенията за възлагане на поръчки от Банката
1. (предишен текст на Раздел ІІІ.Г - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Планът за възлагане на поръчки следва да определи кои договори ще подлежат на Предварителен преглед от страна на Банката. Всички други договори подлежат на Последващ преглед от Банката.
2. (нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заемополучателят, чрез МРРБ, следва:
(а) не по-късно от 30 юни и 31 декември на всяка година от изпълнението на Проекта, като се започне от 31 декември 2014 г., да изготвя и представя пред Банката доклад за полугодието за напредъка по възлагането на поръчки ("Доклад за полугодието за напредъка по възлагането на поръчки"), задоволителен за Банката по форма и съдържание, който трябва да съдържа, наред с всичко останало: (i) описание на проблемите, възникнали в рамките на пълния цикъл на възлагане на поръчките по Проекта, от проектирането през планирането, търговете, изпълнението на договора и приключването; (ii) списък на предлаганите мерки и действия, които трябва да се предприемат за разрешаване на посочените в подточка (i) по-горе проблеми; и (iii) предложение на график за изпълнение на посочените мерки и действия;
(б) не по-късно от 15 работни дни след представянето от Заемополучателя, чрез МРРБ, на Доклада за полугодието за напредъка по възлагането па поръчки Заемополучателят, чрез МРРБ, и Банката следва да разменят мнения по резултатите от посочения доклад, подготвен за предходното календарно полугодие на Заемополучателя, и след това да изпълнят такива препоръчани мерки, каквито бъдат съгласувани с Банката.

Раздел IV. Теглене на постъпленията по Заема
А. Общи положения
1. Заемополучателят може да тегли постъпленията по Заема в съответствие с разпоредбите на член II от Общите условия, този раздел и всякакви други допълнителни инструкции, които Банката може да посочи конкретно с уведомление до Заемополучателя (включително "World Bank Disbursement Guidelines for Projects" ("Указания за усвояване на средства по проекти на Световната банка") от май 2006 г., заедно с актуалните изменения по тях, извършвани от Банката, и във вида, в който са определени за приложими по отношение на това Споразумение съгласно гореспоменатите инструкции), за да финансира Допустимите разходи, както са посочени в таблицата в точка 2 по-долу.
2. Следната таблица посочва категориите Допустими разходи, които могат да бъдат финансирани от постъпленията от Заема ("Категория"), разпределението на средствата от Заема за всяка Категория и процента от разходите, които ще бъдат финансирани като Допустими разходи във всяка Категория:

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 05.01.2017 г.)

Категория

Отпусната сума от Заема

(в евро)

Процент от разходите за финансиране

(1) Консултантски услуги за Част А на Проекта

8 397 500

80 %

(2) Подготовка на Генералните планове по Част Б на Проекта

9 334 000

80 %

(3) Строителни работи и стоки по Част В на Проекта

52 066 000

80 %

(4) Първоначална такса

202 500

Сума, платима по Член 2.03 от настоящото Споразумение съгласно Раздел 2.07 (б) от Общите условия

СУМА

70 000 000

 

Анулирана сума считано от 15 май 2014 г.

11 000 000

 

ОБЩА СУМА

81 000 000

 


Б. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) Условия за теглене; срок на теглене
1. Без това да е в ущърб на предвиденото в Част А от този раздел, не следва да се теглят средства:
(а) за плащания, извършени преди датата на това Споразумение; или
(б) по Категория (3) за каквито и да е било разходи за яз. "Луда Яна", яз. "Пловдивци", яз. "Студена" или пречиствателна станция за питейна вода Студена - Перник, освен ако Заемополучателят не изпълни задълженията си съгласно Раздел I.A.4 от това Приложение за всеки от съответните язовири и прилежащи пречиствателни станции за питейна вода.
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 05.01.2017 г.) Крайната дата е 31 декември 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Погасителен план

1. Следващата таблица посочва Датите за погасяване на главницата по Заема и процента от общия размер на главницата по Заема, дължим на всяка Дата за погасяване на главницата ("Дял на вноската"). Ако постъпленията по Заема са изтеглени изцяло към първата Дата на погасяване на главницата, размерът на главницата по Заема, платим от Заемополучателя на всяка Дата на погасяване на главницата, се определя от Банката, като се умножи: (а) Изтегленият остатък от Заема към първата Дата на погасяване на главницата по (б) Дела на вноската за всяка Дата на погасяване на главницата.

Дата на погасяване Дял на вноската
на главнцата (изразен в
  проценти)
На всеки 15 април и 15 октомври с начална дата 15 април 2017 г. до 15 април 2028 г. 4,17 %
На 15 октомври 2028 г. 4,09 %
2. Ако постъпленията по Заема не са изтеглени в пълен размер към първата Дата на погасяване на главницата, размерът на главницата по Заема, дължим от Заемополучателя на всяка Дата на погасяване на главницата, се определя, както следва:
(а) Доколкото има теглени постъпления по Заема към първата Дата на погасяване на главницата, Заемополучателят следва да погаси изтегления остатък от заема към тази дата съгласно точка 1 от това приложение.
(б) Всяка сума, изтеглена след първата Дата на погасяване на главницата, следва да се погаси на всяка Дата на погасяване на главницата, която следва датата на това теглене, в размери, определени от Банката чрез умножаване на размера на всяка така изтеглена сума по дроб, числителят на която е първоначалният Дял на вноската, посочен в таблицата в точка 1 на това приложение за съответната Дата на погасяване на главницата ("Първоначален дял на вноската"), а знаменателят е сумата от всички оставащи първоначални дялове на вноски за дати на погасяване на главницата, падащи се на или след тази дата.
3. (а) Средствата по Заема, изтеглени в рамките на два календарни месеца преди настъпването на която и да било Дата на погасяване на главницата, за целите единствено на изчисляването на сумите от главницата, платими на която и да било Дата на погасяване на главницата, следва да се третират като изтеглени и дължими на втората Дата на погасяване на главницата, следваща датата на тегленето, и следва да бъдат погасявани на всяка Дата на погасяване на главницата, като се започне с втората Дата на погасяване на главницата, следваща датата на тегленето.
(б) Без това да е в ущърб на предвиденото в буква (а) от тази точка, в случай че в някакъв момент Банката възприеме система на фактуриране на датите на плащане, съгласно която фактурите се издават на или след съответната Дата на погасяване на главницата, предвиденото в тази буква няма да важи за тегления, извършени след въвеждането на такава система на фактуриране.


АНЕКС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.)

Раздел I. Дефиниции
1. "Указания за борба с корупцията" означава the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants" ("Указания за предотвратяване и борба с измамите и корупцията в проектите, финансирани със заеми от МБВР и кредити и безвъзмездна помощ на MAP") от 15 октомври 2006 г.
2. "Категория" означава категория, определена в таблицата в раздел IV от приложение 2 към това Споразумение.
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "Указания за консултанти" означава "Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" ("Указания: Избор и наемане на консултанти от Заемополучателите на Световната банка"), публикувани от Банката през май 2004 г. Преработени на 1 октомври 2006 г. и 1 май 2010 г.
4. "ОВОС" означава Оценката на въздействието върху околната среда на Заемополучателя, изготвена и приета от Заемополучателя на 12 май 2009 г. за язовирите "Луда Яна", "Пловдивци" и "Нейковци", посочена в раздел I.A.3 (в) и раздел I.A.4 (ii) от приложение 2 на това Споразумение.
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 09.12.2014 г.) "ПУОС за Част В на Проекта" означава Плановете за управление на околната среда за всеки язовир и пречиствателна станция за питейна вода съгласно Част В на Проекта, удовлетворителни за Банката, които трябва да бъдат изготвени и одобрени от Заемополучателя, чрез МРРБ, съгласно Раздел I.A.4 (в) от Приложение 2 на настоящото Споразумение, в които се описват мерките за смекчаване на въздействието и наблюдение на околната среда съгласно Част В на Проекта.
6. "Финансови отчети" означава финансовите отчети, които трябва да се водят по Проекта, съгласно раздел 5.09 от Общите условия.
7. "Общи условия" означава "International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans" ("Общите условия за заеми на Международната банка за възстановяване и развитие") от 1 юли 2005 г. (с измененията към 12 февруари 2008 г.).
8. "РППЗ" означава Рамковата политика за придобиване на земи, удовлетворителна за Банката, изготвена и одобрена от Заемополучателя на 24 март 2009 г., която определя приложимите принципи, правила и процедури за придобиването на земи по Проекта и която е посочена в раздел I.В.3 и раздел I.A.4 от приложение 2 на това Споразумение.
9. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "Генерален план" означава регионален общ инвестиционен план, така както е описан и дефиниран в Закона за водите.
10. (нов - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "МОСВ" означава Министерството на околната среда и водите на Заемополучателя или всеки негов правоприемник.
11. (нов - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "Асоциация по водите" означава юридическо лице с нестопанска цел, което управлява системите за водоснабдяване и канализация в границите на определена територия, така както е дефинирано в Закона за водите на Заемополучателя, или всеки негов правоприемник.
12. (предишен параграф 10 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "МРРБ" означава Министерството на регионалното развитие и благоустройство на Заемополучателя или негов/и правоприемник/ци.
13. (предишен параграф 11 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "Общини" означава общините съгласно определението в националното законодателство на Заемополучателя, които ще бъдат бенефициенти на Генералните планове, които ще бъдат разработени съгласно част Б на Проекта.
14. (предишен параграф 12, изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "Оператори" означава всяка институция, специализирана в управлението, експлоатацията и поддръжката на язовирната стена и/или пречиствателната станция за питейна вода съгласно съответната нормативна уредба на Заемополучателя.
15. (предишен параграф 13, изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "ЗИП" означава Звеното за изпълнението на проекта, учредено в рамките на МРРБ с Решение на Министъра на регионалното развитие и благоустройство № РД-02-14-383 от 18 март 2009 г., с измененията към него, което ще отговаря за изпълнението и управлението на Проекта.
16. (предишен параграф 14 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "ОРП" означава Оперативното ръководство (наръчник) на проекта, одобрено от Заемополучателя с Решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 20 октомври 2009 г. и посочено в точка I.A.2 от приложение 2 на това Споразумение, което описва процедурите за изпълнението на Проекта в съответствие с разпоредбите на това Споразумение и с националната нормативна база на Заемополучателя, включително, наред с всичко останало: (i) процедурите, свързани с организацията на администрацията, възлагането на поръчки, счетоводството, финансовото управление, мониторинга и оценката; и (ii) образци на годишни отчети, заедно с неговите актуални изменения, извършвани със съгласието на Банката.
17. (предишен параграф 15, изм. - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "Указания за възлагане на поръчки" означава "Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" ("Указания: Възлагане на поръчки по заеми от МБВР и кредити от MAP"), публикувани от Банката през май 2004 г. Преработени на 1 октомври 2006 г. и 1 май 2010 г.
18. (предишен параграф 16 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "План за възлагане на поръчки" означава планът за възлагане на поръчки на Заемополучателя по Проекта от 14 октомври 2009 г., посочен в точка 1.16 от Указанията за възлагане на поръчки и точка 1.24 от Указанията за консултантите, заедно с неговите актуални изменения в съответствие с разпоредбите на така посочените точки.
19. (предишен параграф 17 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "В и К системи" означава регионалната и местната инфраструктура на водоснабдяване и канализация на Заемополучателя ("Водоснабдяване и канализация").
20. (предишен параграф 18 - ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 04.07.2011 г.) "Закон за водите" означава Законът за водите на Заемополучателя, обнародван в "Държавен вестник", бр. 67 от 27 юли 1999 г., в сила от 28 януари 2000 г., заедно с измененията към него.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ "ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА" МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ


ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ "ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА" МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2010 Г.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума