Услуги / СеминариПромените в данъчните закони за 2013г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2012г. Данъчни ревизии и проверки


rss

НКЦ "Решение" ООД и ИК "Труд и право"

Лектори:
  • Велин Филипов - д.е.с., регистриран одитор,счетоводен и данъчен консултант
  • Доц. д-р Людмила Мермерска - Данъчен консултант
  • Росен Иванов - Директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология” към НАП
  • Валентина Василева - данъчен консултант

Програма


Сряда, 23 Януари 2013 12.30 – 12.40 ч.

Откриване на семинара

  12.40 - 16.00 ч.

Тема № 1
Промените в правната уредба на ДДС за 2013 г. Актуални въпроси и решения на практически казуси по данъка върху добавената стойност.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Валентина Василева
  14.00 – 14.30 ч.

Кафе-пауза

Четвъртък, 24 Януари 2013 09.00 – 12.30 ч.

Тема № 2
Важни моменти и акценти в счетоводното приключване на 2012 г. Годишен финансов отчет. Актуални въпроси на счетоводното отчитане в предприятието.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Велин Филипов
  10.30 – 11.00 ч.

Кафе-пауза

  12.30 – 13.30 ч.

Обяд в ресторанта срещу конферентната зала

  13.30 – 15.30 ч.

Тема № 3
Новите моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2013 г. Единната бюджетна сметка. Данъчни ревизии и проверки.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Росен Иванов
  15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

Петък, 25 Януари 2013 09.00 – 11.00 ч.

Тема № 4
Промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г.:
- Третиране на доходите от лихви по влогове и депозити;
- Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ;
- Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ;
- Други промени.
Данъчна практика по ЗДДФЛ, свързана с документиране на доходи на физически лица и третиране на самоосигуряващи се лица. Казуси по прилагането на ЗДДФЛ.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Доц. д-р Людмила Мермерска
  11.00 – 11.30 ч.

Кафе-пауза

  11.30 – 15.30 ч.

Тема № 5
Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 г.:
- Авансови вноски за корпоративния данък;
- Деклариране и внасяне на данък при източника;
- Данък върху разходите;
- Други промени.
Преглед на основните преобразувания при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО. Данъчна и съдебна практика по ЗКПО във връзка с годишното приключване;
- Счетоводни грешки;
- Липси и брак на материални запаси;
- Подобрение и ремонт на наети активи;
- Третиране на допълнителната вноска по чл. 134 от ТЗ;
- Отклонение от данъчно облагане;
- Третиране на социални разходи за данъчни цели;
- Други.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Доц. д-р Людмила Мермерска
  13.00 – 14.00 ч.

Обяд в ресторанта срещу конферентната зала

Назад

Ако искате да видите информация за текущи семинари, вижте "СПИСЪК СЕМИНАРИ"

rss
Посети форума