навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Дянков преведе парите на Темида, но премии няма да има

Източник: сп. Правен свят 29.12.2009 2 - A +

Финансовият министър Симеон Дянков е превел парите за премиите на съдебната власт. По сметката на Висшия съдебен съвет (ВСС) в 9.00 ч. днес сутринта са постъпили 19 398 972 лева.
Въпреки това, обаче, магистратите и съдебните служители няма да могат да си получат коледните надбавки. Причината е, че от 23 декември електронната система за бюджетни разплащания СЕБРА е затворена. Тя ще заработи отново на 4 януари 2010 година.
В писмо до финансовия министър членът на ВСС Петър Стоянов пише: "Към днешна дата наличните средства по банковата сметка на ВСС са общо в размер на 61 375 177 лв., които ще останат неизползвани поради отказ на вашето министерство да отпусне своевременно полагащия се лимит за разходи по СЕБРА и няма технологично време за извършване на плащанията. Съгласно указание с писмо на Дирекция "Държавно съкровище" при МФ, банките не приемат за обработка бюджетни платежни нареждания, представени им в периода 28-30 декември 2009 година.
Тъй като тези средства ще бъдат прехвърлени като преходен остатък в 2010 г. ВСС счита, че следва да уведоми работещите в съдебната система и обществеността за своята позиция по бюджет 2009 г.
".
Засега магистратите не са решили какво да правят с иска, който внесоха вчера във Върховния административен съд (ВАС) срещу Симеон Дянков. Има две възможности - или да го оттеглят, или да оставят съдът да прецени дали е отпаднал правния интерес. Юристи съветват да оставят ВАС да се произнесе. Други пък предполагат, че целта на финансовия министър е била с превеждането на парите да се спаси от дело.

"Правен свят" публикува становището на ВСС по отношение на бюджета за 2009 година.

Във връзка с изразената позиция на ВСС в прессъобщението от 23 декември 2009 г. още веднъж подчертаваме, че диалогът между властите, от който произтичат успехите на нацията, особено в условията на финансова криза, е необходимо условие като гаранция за авторитета на държавата във вътрешен и във външен план. ВСС обаче дължи да обясни на магистратите и съдебните служители, както и на обществото, фактите относно управлението на бюджета на съдебната власт, произтичащи от задълженията му по чл. 30 ал. 1, т. 1 от ЗСВ, който гласи: "ВСС обсъжда проекта за бюджет на съдебната власт, предложен от министъра на правосъдието, внася го в Министерския съвет за включване в проекта на закон за държавния бюджет на Република България и контролира изпълнението му".
При анализа на позицията трябва да се дава сметка и за разпоредбите на чл. 361, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ –
ал.3 - " Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и на НИП, разходите за издръжка на органите на съдебната власт, на Инспектората към ВСС и на НИП с изключение на разходите, които по силата на този закон се определят по бюджета на Министерството на правосъдието, взаимоотношенията с централния бюджет и други бюджети и финансирането на бюджетното салдо"
ал.4 – "Неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и допълнителна субсидия от централния бюджет".
След вземане на решението от 3 декември 2009 г., с което ВСС изрази съгласие административните ръководители на органите на съдебната власт, администрацията на ВСС, Инспектората към ВСС и Националния институт на правосъдието да упражнят правомощията си съгласно Правилата за определяне на индивидуалните възнаграждения, председателят на Бюджетната комисия на ВСС е изпратил писма изх.№ 04-14-018/1 от 11.ХІІ.09г. до зам.министъра на финансите В.Горанов, постъпило в Министерство на финансите чрез приемната и писмо изх.№ 04-14-018/2 от 11.ХІІ.09г. до Директора на Дирекция "Държавни разходи" при Министерство на финансите с вх.№ 11-03-218/11.ХІІ.09г. по дневника на приемната на Министерство на финансите 16.ХІІ.09г. С писмо изх.№ 04-14-095/16.ХІІ.09г. представляващият ВСС проф. Мингова е сезирала министъра на финансите за необходимостта да бъде отпуснат лимит за разходите по СЕБРА неотложно, за да бъдат извършени съответните плащания. Това писмо е входирано с № 11-03-226/16.ХІІ.09г. в деловодството на Министерство на финансите.
На посочените писма Министерство на финансите не е отговорило. Поисканата среща с министъра на финансите или негов заместник с представляващия ВСС професор Мингова във връзка с посочените писма, на които не бе отговорено, беше отказана.
На проведено на 23 декември 2009 г. извънредно работно заседание на Висшия съдебен съвет, свикано по спешно искане от министъра на правосъдието, членовете на ВСС бяха запознати с фактическо заявление от министъра на финансите, като обща констатация, че е налице бюджетен дефицит и липса на възможност в бюджета на съдебната власт да постъпят реални пари от МФ, които да бъдат разпределени от ВСС, съгласно решението му.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г. е утвърдена субсидия за съдебната власт в размер на 352 309 000 лева. На основание чл.17 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г. размера на субсидията възлиза на 317 091 700 лв. /вж. Постановление № 27 на Министерски съвет от 9.ІІ.2009г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009г. приложение № 4 към чл.1 ал.7 – ред 4 – Съдебна власт./
Утвърденият план за собствени приходи по Закона за държавния бюджет за 2009 г. е 86 150 000 лева, а очакваното изпълнение е около 100 000 000 лв. /с около 16 000 000 лв. повече/. В рамките на тази бюджетна година съдебната власт по план е имала право да извърши разходи в размер на 417 091 700 лева /сборната сума от 90% субсидия и собствените приходи/.
От началото на месец декември ВСС не е получавал информация от Министерство на финансите за евентуално намаляване на субсидията по бюджета на съдебната система. Към 23 декември 2009 г. е получена субсидия в размер на 297 692 728 лв., което е с 19 398 972 лв. по-малко от полагаемите се по закон 90 % субсидия.
Извън посоченото по Система за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/ на съдебната власт е разрешен лимит за разходи общо в размер на 391 357 694 лева, или не е даден лимит общо в размер на 25 734 056 лева за разход в т.ч. субсидия, въпреки че в Единната сметка на ВСС в БНБ към 23.ХІІ.09г. има наличност от 41 035 276 лева. В рамките на този бюджет беше разчетено допълнителното материално стимулиране за съдебната система, в която работят 13 498 магистрати и съдебни служители.
С писмо изх.№ 11-04-106/09 от 21.ХІІ.09г. на подпис на Главния инспектор Н.Маданска във ВСС е пристигнала заповед № ЛС-И-1217 от 18.ХІІ.09г. с която се определят поименно размерите на допълнителното материално стимулиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Заповедта е подписана от заместник министъра на правосъдието Даниела Машева /заповед № ЛС-04-1620/10.ХІІ.09г./
Днес, 29 декември 2009 г. по сметката на ВСС в БНБ са постъпили 19 398 972 лева субсидия от Републиканския бюджет. Лимит за разход по СЕБРА не е получен, което прави невъзможно ползването на средствата, към днешна дата. Дори отпускането на лимит с дата 29.12.2009 г. е безпредметно, тъй като съгласно точка 45 от писмо на Дирекция "Държавно съкровище" ДДС № 12/10.ХІІ.09г. касовите наличности на бюджетните разпоредители се зануляват най-късно предпоследния работен ден на 2009 година.
Към днешна дата наличните средства по банковата сметка на ВСС са общо в размер на 61 375 177 лева, които ще останат неизползвани, поради отказ на Министерство на финансите да отпусне полагащия се лимит за разходи по СЕБРА и няма технологично време за извършване на плащания. Съгласно цитираното указание с писмо на Дирекция"Държавно съкровище" ДДС № 12/10.ХІІ.09г. – І – Общи указания към банките относно преводи и операции по сметки на бюджетни организации, на 29.ХІІ.09г. и 30.ХІІ.09г. – т.3.2 – Банките не приемат за обработка бюджетни платежни нареждания, представени им на 28.ХІІ, 29.ХІІ. и 30.ХІІ.09г.
Тези средства ще бъдат прехвърлени като преходен остатък в 2010 година.

за 51%  против 49%  1377 гласували
doobref 03.01.2010
? ????? ???????????? ?????? ?? ????????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ??????? ??????????? ?? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ?? ? ????????? ??, ? ?? ?????? ?? ?? ??? ???? ????? ????? ?? ???????????. ?? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ??????. ????? ??? ????? ?? ????????? ??????? , ?? ?? ????????, ?????? ???????? ?? ?? ????? ??????, ? ?? ??????, ??? ? ??????????. ?????? ? ?????? ? ?? ?????? ????? ? ???????? ?? ??????????????. ?, ??? ??????? ??????????? - ?? ??? ?? ???-?????. ??? ??????? ???? ?? ??????? - ??? ?? ??????? ??????, ?????, ??? ???? ?? ???????, ?? ?????? ??????? ?????? ? ?? ?????.
off 06.01.2010
???????? ???????. ?? ??????????, ?? ?? 15-?? ?????? ????????? ?? ????????? ???? ???? ???? ?? ?????????? ? ?????? ???????. ???????????? ?????????, ???? ??? ?? ??????? ?? ???????????? ?????? ?????? ?????? ????????????? ?????? ?? ?????????. ( ?????? ?? ?? ????????? ??????? ????? ? ????????? ?? ??????????? ? ???. ??????. )


Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума