навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Отчетен доклад на СРС за 2002 г.

Източник: Пресслужба СРС 07.03.2003 0 - A +

Пресслужбата на СРС предлага на вашето внимание резюме на отчетния доклад на съда за изминалата година.
Софийският районен съд (СРС) проведе общо отчетно събрание днес – 6 март 2003 г. от 16 часа в киносалона на съда.
Отчетен доклад на СРС за 2002 г.
Изминалата съдебна година имаше няколко характеристики: несъстояла се пълноценна съдебна реформа, увеличаваща се като обем и сложност работа на съда - необезпечена със средства и адекватен професионален бит, затруднено и недостатъчно финансиране, липса на ясен и работещ механизъм за подбор и оценка на кадрите, липса на коректна и своевременна информация за работата и решенията на ВСС и МП и на ясни правила за разпределение на функциите по администриране на съдебната система между тези две институции, забавено реформиране на съдебната администрация и автоматизиране на работата на съда, недостиг на квалифицирани съдебни служители.
И през тази година съдебната система не получи това, от което най-много се нуждае - ясни правила, уравновесеност и стабилност.
Въпреки всичко и благодарение на вътрешните си ресурси, вярно структуриране и организация на дейността на СРС, и най-вече – на проявената от съдиите отговорност към работата, съдът успя да поеме нарасналите постъпления, извънредните заседания, битовия дискомфорт и да продължи да работи адекватно на променящите се изисквания.

Кадрова обезпеченост

· В Наказателна колегия на съда през годината работиха 29 съдии, а от м. ноември, когато се разкриха два нови състава – 31 съдии.
· В Гражданска колегия на съда работят 36 съдии, разпределени в три отделения - облигационно, вещно и делбено.
· В Стопанско-трудова колегия на съда през годината работиха 20 съдебни състава.
· В Брачна колегия на съда работят 13 съдии.
· В Службата по вписванията в момента работят девет съдии. Към момента този щат е достатъчен.
· В Съдебно-изпълнителната служба работят 40 съдии-изпълнители.
През годината от съдийския състав на СРС са излезли 9 съдии поради преместване в СГС.

Незаети към края на отчетната година са:
7 съдийски щатни бройки,
1 – за съдия-изпълнител,
1 – за съдия по вписванията
10 – за служители.
Съдийските места са свободни единствено поради липса на условия -съдебни зали, деловодства, кабинети, за разкриване на нови съдебни състави.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ Постъпили дела:

В началото на отчетния период са останали несвършени от предходната година 3267 наказателни дела, от които 1692 от общ характер (ОХ).
През 2002 година в Колегията са постъпили общо 11593 (при 11197 за 2001 година и 9947дела за 2000 година), от които
Общ характер (с участието на прокурор) – 3615 (3415 за 2001 година и 2518 за 2000 година),
Частен характер (ЧХ) – 302 (255 за 2001 година и 200 за 2000 година),
Частни дела (ЧД) (за вземане мерки за неотклонение, за принудително настаняване в психиатрично болнично заведение и т.н.) – 3125 (3684 за 2001 година и 4155 за 2000 година),
“Бързите производства” са 87 (при 17 за 2001 година и 78 за 2000 г.).

Най-голям брой са постъпилите ОХ производства за престъпления против собствеността - 2098, след това са общоопасните - 540, тези против личността - 241, против реда и общественото спокойствие - 187 и т. н. Тенденцията на постъпленията по видове е трайна. Незначително увеличение бележат делата против личността и против реда и общественото спокойствие.

Средното месечно постъпление на съдия в Колегията е 33. 5 дела (32. 18 за 2001 година и 28. 6 за 2000 година), от които 10. 35 - от общ характер (при 9. 8 за 2001 година и 6. 8 за 2000 година).
Увеличението на постъплението от наказателни дела през 2002 г. в сравнение с 2001 година е 3.54 %, в сравнение с 2000 г. – 14 %; през 2001 г. то е било 12.57 %, а през 2000 г. - 55.8 % в сравнение с предходните години.
Тенденцията е на непрекъснато увеличаване на постъпленията от наказателни дела.

Производствата за съдебен контрол в досъдебното производство:

За първоначално определяне на мярка за неотклонение по чл. 152а НПК са постъпили 558 дела (544 за 2001 година и 438 за 2000 г.), решени по същество са 542. По 446, или 79%, е уважено искането за вземане на Мярка за неотклонение “Задържане под стража”, по 123 искането е оставено без уважение, 16 производства са прекратени.
За промяна на първоначално взета мярка за неотклонение по чл. 152б НПК са постъпили 543 (462 дела за 2001 година и 653 за 2000 г.), решени са 525. По 160 от тях е уважено искането на задържания за изменяване на МН “Задържане под стража” в по-лека, по 393 искането е оставено без уважение, 20 производства са прекратени.

Споразумение:
Постъпили в съда с изготвени споразумения – 34 дела (92 дела за 2001 година и 161 за 2000 г.), от тях одобрени – 22 споразумения (64 за 2001 година и 102 за 2000 г.), прекратени с неуважение споразумения - 11 дела.
Постигнати споразумения в хода на процеса - по 566 дела (при 428 дела за 2001 година и 479 дела за 2000 г.).
Броят постъпилите в съда споразумения значително намаля след промените в НПК от м. април 2001 година. В хода на съдебното производство обаче са постигнати значителен брой споразумения, което отново е индиция за полезността на този процесуален институт.

Брой на свършените дела
В Колегията през годината са свършени общо 10436 дела (10 178 дела за 2001 година, 9 245 за 2000 година и 6205 - за 1999 година), от които 3002 – общ характер (2 678 за 2001 година и 2237 – за 2000 година).
От общо свършените дела, решени по същество са 7932, от които 1143 са общ характер.
Прекратени са 2504 дела, от които 1859 – общ характер. От тях 1175 са върнати за доразследване (1224 за 2001 година), от тях 977 – от разпоредително заседание и 198 – от открито съдебно заседание.
Постановени са общо 217 оправдателни присъди (156 за 2001 година).
Средно месечно от един съдия са свършени 33. 44 дела (31. 9 дела за 2001 година и 28. 98 за 2000 година).
Осъдени са общо 1797 лица по наказателни общ характер дела (при 1370 осъдени лица за 2001 година), от които 219 - непълнолетни. На 1125 е наложено наказание “лишаване от свобода” до три години, като по отношение на 815 от тях е отложено изтърпяването на наказанието при условията на чл. 66 НК. На 66 лица е наложено наказание лишаване от свобода над три години, на 489 - наказание глоба, на 4 - поправителен труд.
Като обща тенденция тези данни са постоянни за последните три години.

Средна продължителност на разглеждане на делата
Средната продължителност на разглеждане на делата е различна за всеки вид наказателни дела. Една средна цифра между отделните видове дела не би дала вярна представа за този критерий.
В срок до един месец от образуването им са свършени общо 3076 дела, от които 85 - “бързи производства”, 2563 - производства за съдебен контрол в досъдебното производство. В срок до три месеца от образуването им са свършени общо 3780 дела, в срок над три месеца – 3580 дела.
От общо свършените 3002 ОХ дела, 1537 са свършени в срок до три месеца и 1465 – в срок над три месеца от образуването им.

Срочност на изготвяне на мотиви
Към 20. 01. 2003 година с неизготвени мотиви към присъдата в едномесечен срок са били общо 61 дела. 20 от общо 31 състава в Наказателна Колегия са без забавени мотиви по делата.
В края на година в Колегията са останали несвършени общо 4424 дела, от които – 2303 от общ характер.

В Бюро “Съдимост” са издадени 102 975 свидетелства за съдимост.

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА:
В колегията са останали несвършени от предходната 2001 година общо 9730 дела (при 13640 несвършени дела в началото на 2001 година).
През 2002 година са постъпили общо 15414 дела (при 8984 дела за 2001 година и 14366 – за 2000 година).
Средното месечно постъпление на съдия в Колегията е 35. 68 дела.
(През 2001 година те са били 20. 8 дела, през 2000 година - 33. 25 дела, през 1999 година - 17 дела, а през 1998 година - 16 дела).

СТОПАНСКО-ТРУДОВА КОЛЕГИЯ ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА:
В %C
за 46%  против 54%  570 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума