Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Правилник за устройството и дейността на гаранционния фонд

Правилник за устройството и дейността на главна дирекция "охрана"

Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии

Правилник за устройството и дейността на диализните центрове

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца

Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по породи животни

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства

Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства

Правилник за устройството и дейността на държавните факултетски болници

Правилник за устройството и дейността на държавния логопедичен център

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "българо-германски център за професионално обучение"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "кабиюк"- шумен

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "управление и стопанисване на язовири"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "фонд затворно дело"

Правилник за устройството и дейността на звено за координация на проекта "усъвършенстване на образованието"

Правилник за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието и науката

Правилник за устройството и дейността на института по отбрана "професор цветан лазаров" (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)

Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на информационния център на министерството на отбраната

Правилник за устройството и дейността на комендантство - мо

Правилник за устройството и дейността на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация

Правилник за устройството и дейността на комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Правилник за устройството и дейността на консултативно-експертния съвет за лечебни растения към министъра на околната среда и водите

Правилник за устройството и дейността на къща музей "панчо владигеров"

Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения

Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към министерството на правосъдието

Правилник за устройството и дейността на междуведомствената комисия по франкофония

Правилник за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2003 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти