Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за организацията на дейността на помирителната комисия по закона за храните

Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа

Правилник за организацията на дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз

Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2016 г.)

Правилник за организацията на контролните органи по радиационна безопасност

Правилник за организацията на работа и дейността на център за асистирана репродукция (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Правилник за организацията на работа и състава на консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Правилник за организацията на работата и дейността на центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между китай и страните от централна и източна европа

Правилник за организацията на трудотерапията и помощната стопанска дейност в системата на социалните грижи

Правилник за организацията, задачите и функциите на военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Правилник за организацията, задачите и функциите на инспекция за специализиран технически надзор при дирекция "управление на собствеността и социални дейности" в министерството на вътрешните работи

Правилник за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (загл. изм. - дв, бр. 29 от 2019 г.)

Правилник за основните задачи, устройството и дейността на правителствената комисия по изпълнението на резолюциите на съвета за сигурност на оон, налагащи търговско-икономически санкции на други държави, и преодоляване на неблагоприятните последици за ...

Правилник за охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика

Правилник за планиране на населените места

Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по газокислородно рязане и заваряване

Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по електродъгово заваряване

Правилник за помирение на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата

Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура

Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора

Правилник за провеждане на теренни археологически проучвания в република България

Правилник за работа на експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните

Правилник за работа на консултативния съвет към министъра на икономиката (загл. изм. - дв, бр. 21 от 2001 г.)

Правилник за работа на националния съвет за защита на потребителите

Правилник за работата на междуведомствената комисия за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения

Правилник за работата на съвета за координация на контрола към националния съвет по безопасност на храните

Правилник за работата на увеселителните забави и игри за развлечение, пътуващи естрадно-циркови трупи, илюзионисти и др., организирани от дирекцията на българските циркове

Правилник за работата на управителния съвет на фонд "здравна информация" към министерството на здравеопазването

Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна днк технология

Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в народна република България

Правилник за реда за водене на регистрите при министерството на регионалното развитие и благоустройството на европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън територията на република България

Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя

Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия

Правилник за социално обслужване на лица и семейства

Правилник за статута на футболистите в системата на българския футболен съюз


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти