Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за организацията и дейността на великото народно събрание

Правилник за организацията и дейността на висшия медицински съвет

Правилник за организацията и дейността на висшия съвет по фармация

Правилник за организацията и дейността на домовете за деца

Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към министерството на отбраната

Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Правилник за организацията и дейността на експертния съвет по биоциди

Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Правилник за организацията и дейността на комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност

Правилник за организацията и дейността на координационния съвет по водите

Правилник за организацията и дейността на ловния съвет към национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции

Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

Правилник за организацията и дейността на народното събрание

Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора

Правилник за организацията и дейността на националния осигурителен институт

Правилник за организацията и дейността на националния съвет за наука и иновации (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2013 г.)

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по генетични ресурси в животновъдството

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм

Правилник за организацията и дейността на обществения съвет по правата на пациента

Правилник за организацията и дейността на омбудсмана

Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния

Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от закона за администрацията

Правилник за организацията и дейността на съвета за развитие на гражданското общество

Правилник за организацията и дейността на съвета по киберсигурността

Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112

Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни

Правилник за организацията и работата на съвета по изпълнение на наказанията

Правилник за организацията на дейността на енергийния борд

Правилник за организацията на дейността на инспектората към висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Правилник за организацията на дейността на конституционния съд

Правилник за организацията на дейността на националния институт на правосъдието и на неговата администрация (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - дв, бр. 33 от 2018 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти