Logo Събота, 30 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж"

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "академика"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "борба с градушките"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "железопътна администрация"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "проучване и поддържане на р. дунав"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лозата и виното

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Устройствен правилник на института за европейски изследвания и информация

Устройствен правилник на института по публична администрация

Устройствен правилник на института по розата и етеричномаслените култури

Устройствен правилник на института по тютюна и тютюневите изделия

Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията

Устройствен правилник на комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 80 от 2009 г., изм. - дв, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - дв, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.)

Устройствен правилник на комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. варна

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. пловдив

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. софия

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Устройствен правилник на министерството на енергетиката

Устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Устройствен правилник на министерството на земеделието, храните и горите

Устройствен правилник на министерството на икономиката

Устройствен правилник на министерството на културата

Устройствен правилник на министерството на младежта и спорта

Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти