Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за дейността на националния консултативен съвет за младежта

Правилник за дейността на националния съвет по застраховане

Правилник за дейността на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация

Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии

Правилник за дейността на помирителната комисия за платежни спорове

Правилник за дейността на помирителната комисия към министерството на регионалното развитие и благоустройството

Правилник за дейността на противосвлачищните станции в народна република България

Правилник за дейността на социалните учебно-професионални заведения

Правилник за дейността на спасителните центрове

Правилник за дейността на съвета по гражданството при министерството на правосъдието (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)

Правилник за дейността на съвета по допълнително социално осигуряване

Правилник за дейността на съвета по международно осиновяване

Правилник за дейността на съвета по националния радиочестотен спектър

Правилник за дейността на съвета по осиновяване

Правилник за дейността на управителния съвет на фонд "условия на труд"

Правилник за дейността на фармакопейния комитет

Правилник за дейността на фонд "условия на труд"

Правилник за дейността на щабовете за подобряване на работата в железопътния, водния и автомобилния транспорт, създадени с решение № 31 на министерския съвет от 20 февруари 1979 г.

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Правилник за дейността, структурата и организацията на държавна агенция "електронно управление"

Правилник за дейността, структурата и организацията на националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на междуведомствения съвет по пространствени данни

Правилник за детските педагогически стаи

Правилник за застрояване, благоустрояване и опазване на националния архитектурно-исторически резерват копривщица

Правилник за издаване на българските лични документи

Правилник за използване, актуализиране и поддържане на националната номенклатура на товарите в транспорта

Правилник за изпълнение на конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт

Правилник за категоризиране и прекатегоризиране на ръководителите на художествената самодейност

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (загл. изм. - дв, бр. 96 от 1982 г., в сила от 01.01.1983 г.)

Правилник за митнишкия надзор по река дунав

Правилник за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "развитие на националната система за обслужване на въздушното движение"

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "научни изследвания"

Правилник за образуване на цени на зъботехнически дейности, извършвани от медицински специалисти на частна практика и от частни здравни заведения

Правилник за организация на дейността на висшия съдебен съвет и на неговата администрация

Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти