Logo Вторник, 4 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник № 18 за задачите, организацията и вътрешния ред в столовете и бюфетите при училищата

Правилник № д-01-016 за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

Правилник за администрацията в съдилищата

Правилник за администрацията на върховния административен съд

Правилник за администрацията на върховния касационен съд

Правилник за администрацията на прокуратурата на република България (папрб)

Правилник за арбитраж "ад хок", подпомаган от арбитражния съд при българска търговско-промишлена палата

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2005 г.)

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Правилник за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Правилник за вписванията

Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове

Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт

Правилник за дейността и организацията на работа на националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Правилник за дейността и организацията на работа на център "фонд за трансплантация"

Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "транспортно строителство и възстановяване"

Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "строителство и възстановяване"

Правилник за дейността и устройството на нисм "н. и. пирогов"

Правилник за дейността и устройството на републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия

Правилник за дейността на "централен депозитар" ад

Правилник за дейността на вакуумната дезинсекционна камера в гр. бургас

Правилник за дейността на военнослужещите в службата на военния аташе към задграничните представителства на република България

Правилник за дейността на инспектората на министерството на отбраната

Правилник за дейността на комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Правилник за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията по академична етика

Правилник за дейността на междуведомствения комитет за приоритетни проекти за околната среда и развитието на република България

Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация

Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение

Правилник за дейността на националния консултативен съвет за младежта

Правилник за дейността на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация

Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти