Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за прилагане на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия

Правилник за прилагане на закона за пътищата

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

Правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за социалните услуги

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правилник за прилагане на закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. и доп. - дв, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)

Правилник за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл. изм. - дв, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта

Правилник за прилагане на закона за филмовата индустрия

Правилник за прилагане на закона за хората с увреждания

Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България

Правилник за прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Правилник за прилагане на указ № 2242 за свободни зони (загл. изм. - дв, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.)

Правилник за прилагане на указ № 904 за борба с дребното хулиганство

Правилник за приложение на закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване

Правилник за приложение на закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места

Правилник за приложение на указа за търговското корабоплаване на народна република България за международните превози по р. дунав

Правилник за приложение на указа за уреждане на техническата правоспособност и правото на частна техническа практика
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти