Logo Събота, 24 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване

Наредба № 15 от 17 април 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества

Наредба № 15 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност \"обща медицина\" от общопрактикуващите лекари

Наредба № 15 от 20 април 2004 г. за условията и реда за използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация

Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. \"развитие на рибарските области\", подмярка 4.1.а. \"финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи\" по приоритетна ос № 4 \"устойчиво развитие на рибарските области\" от оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Наредба № 15 от 24 юли 2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на европейския съюз

Наредба № 15 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията \"помощник-инструктор по фитнес\"

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване

Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г.

Наредба № 15 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\"

Наредба № 15 от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците

Наредба № 15 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"работник в дървообработването\"

Наредба № 16 за определяне на увеличената стойност и вписване на законна ипотека върху недвижими имоти - паметници на културата

Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти

Наредба № 16 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"корабоводител\"

Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба № 16 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия \"текстилен техник\"

Наредба № 16 от 13 май 2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2012 г.)

Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

Наредба № 16 от 17 ноември 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на съюза (загл. изм. - дв, бр. 16 от 2019 г.)

Наредба № 16 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 16 от 19 юли 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм. - дв, бр. 42 от 2003 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти