Logo Събота, 19 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 14 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - национална база данни \"население\" (загл. изм. - дв, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители

Наредба № 14 от 19 юли 2005 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование

Наредба № 14 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, предлагане на пазара и участие в състезания на регистрирани еднокопитни животни (загл. изм. - дв, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. - дв, бр. 55 от 2012 г.)

Наредба № 14 от 22 април 1998 г. за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет и от други целеви източници за издръжка на дейностите по създаване, съхраняване, опазване, отглеждане, обновяване и възпроизводство на генофонд от риби и други водни животни

Наредба № 14 от 22 май 2019 г. за придобиване на квалификация по професията \"съдебен служител\"

Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Наредба № 14 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия \"дърводелец\"

Наредба № 14 от 24 юли 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията

Наредба № 14 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията \"инструктор по фитнес\"

Наредба № 14 от 27 октомври 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане

Наредба № 14 от 27 юли 1999 г. за реда, процедурата и режима на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 и § 9 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Наредба № 14 от 27 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 \"стартова помощ за млади земеделски стопани\" от мярка 6 \"развитие на стопанства и предприятия\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ео) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти

Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите

Наредба № 14 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка \"придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета

Наредба № 14 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\"

Наредба № 14 от 4 февруари 2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели

Наредба № 14 от 5 май 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"техник по ортопедична техника\"

Наредба № 14 от 8 май 2009 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, от които се добиват суровини и храни, предназначени за консумация от хора

Наредба № 14 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"каменоделец\"

Наредба № 140 от 4 декември 2001 г. за установяване размера, реда и условията за поддържане и разходване на паричния резерв на дп \"рвд\"

Наредба № 141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Наредба № 145 от 11 август 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Наредба № 1461 за съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи

Наредба № 15 от 1 октомври 2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни

Наредба № 15 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"корабостроителен техник\"

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България

Наредба № 15 от 13 април 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти