Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"

Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Наредба № 13 от 26 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "заварчик"

Наредба № 13 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"

Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство на ес за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия

Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба № 13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

Наредба № 13 от 30 ноември 2021 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов

Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (загл. изм. - дв, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Наредба № 13 от 4 април 2007 г. за условията и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки

Наредба № 13 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"

Наредба № 13 от 6 декември 2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването

Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Наредба № 13 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-технолог в дървообработването"

Наредба № 13 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "аниматор"

Наредба № 133 от 6 октомври 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване

Наредба № 134 от 2 ноември 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система

Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им (загл доп. - дв, бр. 28 от 1980 г.)

Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони

Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология

Наредба № 14 от 14 септември 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт

Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Наредба № 14 от 15 септември 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 14 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - национална база данни "население" (загл. изм. - дв, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)

Наредба № 14 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "социален асистент"

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители

Наредба № 14 от 19 юли 2005 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти