Logo Събота, 21 Септември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за бае кодове

Наредба № 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. \"помощ за осигуряване на консултантски услуги\" по мярка 2 \"консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 13 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида \"говеда\" и \"биволи\"

Наредба № 13 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. \"публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности\" по приоритетна ос № 1 \"мерки за приспособяване на българския риболовен флот\" по оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за определяне на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия

Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол

Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"неонатология\"

Наредба № 13 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия \"камериер\"

Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Наредба № 13 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията \"помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност\"

Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 \"развитие на нови пазари и промоционални кампании\" по приоритетна ос № 3 \"мерки от общ интерес\" от оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство на ес за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия

Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба № 13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (загл. изм. - дв, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Наредба № 13 от 4 април 2007 г. за условията и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки

Наредба № 13 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\"

Наредба № 13 от 5 май 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"заварчик\"

Наредба № 13 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията \"техник-технолог в дървообработването\"

Наредба № 13 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"аниматор\"

Наредба № 133 от 6 октомври 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване

Наредба № 134 от 2 ноември 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система

Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им (загл доп. - дв, бр. 28 от 1980 г.)

Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони

Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 \"вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 14 от 14 септември 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт

Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Наредба № 14 от 15 септември 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти