Logo Събота, 21 Септември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 27 юли 2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на република България без конкурс или търг

Наредба № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 \"инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки\" от приоритетна ос № 3 \"мерки от общ интерес\" от оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 29 юни 2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи

Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и румъния\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. доп. - дв, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)

Наредба № 10 от 31 май 1994 г. за неотложната медицинска помощ

Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Наредба № 10 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия \"помощник-възпитател\"

Наредба № 10 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия \"работник в обувно и кожено-галантерийнно производство\"

Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"ушно-носно-гърлени болести\"

Наредба № 10 от 6 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Наредба № 10 от 7 септември 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"неврохирургия\"

Наредба № 10 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията \"карвинг-декоратор\"

Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ

Наредба № 10 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"монтажист\"

Наредба № 100 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 102 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Наредба № 106 от 23 август 2006 г. за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводството за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят, и контрола върху тях

Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите

Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване

Наредба № 11 от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките

Наредба № 11 от 1 март 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"техник-геолог\"

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 11 от 10 април 2001 г. за борба с бактериалното кафяво гниене по картофите, причинявано от бактерията RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL. (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2006 г.)

Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за резерви от горива

Наредба № 11 от 12 април 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (загл. доп. - дв, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)

Наредба № 11 от 14 октомври 2003 г. за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на социалноинвестиционния фонд

Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)

Наредба № 11 от 15 юли 2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти