Logo Четвъртък, 4 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Наредба № 28 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "фирмен мениджър"

Наредба № 29 от 10 декември 1996 г. за организационно-методичната помощ в системата на здравеопазването

Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 29 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "фермер"

Наредба № 29 от 12 декември 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на фонда за гарантиране на влоговете в банките

Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Наредба № 29 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "социален асистент"

Наредба № 29 от 19 юли 2004 г. за условията и реда за съставяне, обработване, съхраняване и предоставяне на информацията от регистъра по чл. 36 от закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за формите на документацията

Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Наредба № 29 от 22 юни 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

Наредба № 29 от 4 октомври 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "психология"

Наредба № 29 от 7 март 2006 г. за здравните изисквания към ембриони от говеда и биволи при обмена им между република България и държавите - членки на европейския съюз, и при внасянето им от трети страни

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

Наредба № 29 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник в бизнес услуги"

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите

Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби

Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите

Наредба № 3 от 1 септември 1999 г. за издаване на индивидуална лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване

Наредба № 3 от 10 май 2003 г. за определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по закона за държавния вътрешен финансов контрол

Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

Наредба № 3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.)

Наредба № 3 от 11 декември 2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Наредба № 3 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "актьор"

Наредба № 3 от 12 август 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата

Наредба № 3 от 12 февруари 1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от закона за далекосъобщенията

Наредба № 3 от 14 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор на обредно-ритуални дейности"

Наредба № 3 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия"

Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите

Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба № 3 от 16 февруари 1996 г. за организацията на извънболничната медицинска помощ на населението


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти