Logo Събота, 19 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от изпълнителна агенция \"медицински надзор\"

Наредба № 1 от 26 февруари 2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра

Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.

Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Наредба № 1 от 27 февруари 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на агенцията по кадастъра

Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения

Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на държавната комисия по хазарта и националната агенция за приходите (загл. изм. и доп. - дв, бр. 43 от 2014 г.)

Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

Наредба № 1 от 27 януари 2000 г. за техническите дейности при възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Наредба № 1 от 28 юли 2014 г. за проверките, извършвани от държавна агенция \"държавен резерв и военновременни запаси\" по закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Наредба № 1 от 28 юни 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства

Наредба № 1 от 28 януари 2005 г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица

Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

Наредба № 1 от 29 април 2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория

Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Наредба № 1 от 3 април 2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в република България

Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища (загл. изм. - дв, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

Наредба № 1 от 30 март 2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност

Наредба № 1 от 30 октомври 2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в република България

Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Наредба № 1 от 30 януари 2003 г. за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт

Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"клинична лаборатория\"

Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България (загл. доп. - дв, бр. 58 от 2007 г., загл. изм. - дв, бр. 102 от 2008 г.)

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. - дв, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг

Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията \"екскурзовод\"

Наредба № 1 от 5 януари 2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба № 1 от 6 март 1998 г. за набиране, разходване, управление, отчитане и контрол на средствата по фонд \"защита на растенията и растителните ресурси\"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти