Logo Понеделник, 1 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 25 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "финансов отчетник"

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

Наредба № 26 от 10 ноември 1999 г. за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват

Наредба № 26 от 14 декември 2005 г. за сътрудничество между националната ветеринарномедицинска служба, ветеринарните служби на държавите - членки на европейския съюз, и европейската комисия при прилагане на ветеринарното законодателство

Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Наредба № 26 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в керамичното производство"

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Наредба № 26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества

Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции

Наредба № 26 от 24 юни 2003 г. за изискванията за качество и реда за контрол на качеството на зърното при интервенционно изкупуване

Наредба № 26 от 28 декември 2007 г. за условията и реда за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи в земеделието

Наредба № 26 от 28 февруари 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортирането им

Наредба № 26 от 5 август 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери

Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

Наредба № 261 от 13 юли 2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет

Наредба № 27 от 10 юни 2004 г. за породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях

Наредба № 27 от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

Наредба № 27 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в полимерните производства"

Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти

Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове

Наредба № 27 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на организации на производители" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 27 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оперативен счетоводител"

Наредба № 28 от 1 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "вътрешни болести"

Наредба № 28 от 10 май 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (загл. доп. - дв, бр. 42 от 2019 г.)

Наредба № 28 от 15 юни 2004 г. за условията и реда за производство на дивеч във фермерни условия и полусвободно развъждане

Наредба № 28 от 18 декември 2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна

Наредба № 28 от 20 ноември 2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по овцете и козите

Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Наредба № 28 от 2004 г. за условията и реда за водене на регистри към министерството на здравеопазването и изпълнителната агенция по лекарствата по закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2007 г.)

Наредба № 28 от 3 октомври 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2013 г.)

Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти