Logo Четвъртък, 28 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 23 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "продавач-консултант"

Наредба № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти (загл. изм. - дв, бр. 12 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.)

Наредба № 23 от 25 май 2004 г. за условията и реда за извършване на селекция, репродукция и възпроизводство, за водене на родословни книги, зоотехнически регистри и книги за издаване на зоотехнически сертификат в птицевъдството

Наредба № 23 от 25 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кожни и венерически болести"

Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Наредба № 23 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "оператор в производството на облекло"

Наредба № 23 от 8 февруари 2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи

Наредба № 23 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор на парни и водогрейни съоръжения"

Наредба № 23 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник в маркетингови дейности"

Наредба № 24 от 14 декември 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на африканската чума по конете и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 24 от 2 декември 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

Наредба № 24 от 26 април 1999 г. за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева

Наредба № 24 от 28 декември 2009 г. за реда и начините на взаимодействие между органите на националната ветеринарномедицинска служба и министерството на вътрешните работи

Наредба № 24 от 28 май 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения

Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 24 от 5 август 2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на република България

Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Наредба № 24 от 7 септември 2010 г. за изискванията и условията за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 и списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "психиатрия"

Наредба № 24 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "килимар"

Наредба № 24 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "финансист"

Наредба № 2407 от 19 ноември 2004 г. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач

Наредба № 25 от 10 ноември 2008 г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от закона за медицинските изделия

Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки

Наредба № 25 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в стъкларското производство"

Наредба № 25 от 17 юни 1999 г. по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на закона за деноминация на лева

Наредба № 25 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди

Наредба № 25 от 24 август 2010 г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - техник"

Наредба № 25 от 28 февруари 2006 г. за определяне нормите на максимално допустими стойности на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти в суровини и храни от животински произход

Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол

Наредба № 25 от 7 ноември 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "асистент на лекар по дентална медицина"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти