Logo Вторник, 2 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в рвмс

Наредба № 22 от 11 октомври 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Наредба № 22 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "озеленител"

Наредба № 22 от 13 октомври 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни

Наредба № 22 от 14 декември 2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване

Наредба № 22 от 14 декември 2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите и в техните териториални поделения

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 22 от 14 май 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър

Наредба № 22 от 14 октомври 2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия

Наредба № 22 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "техник на селскостопанска техника"

Наредба № 22 от 15 май 2002 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правото на ползване и управление върху имущество, частна държавна собственост, от животновъдните организации

Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за централния кредитен регистър

Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн

Наредба № 22 от 21 юли 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на република България

Наредба № 22 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник социални дейности"

Наредба № 22 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. "мерки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативната програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.)

Наредба № 22 от 29 юли 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на комисията за финансов надзор

Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Наредба № 22 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "моделиер - технолог на облекло"

Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване на неземеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

Наредба № 22 от 9 декември 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента

Наредба № 22 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "сондьор"

Наредба № 22 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "търговски представител"

Наредба № 23 от 1 ноември 1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия

Наредба № 23 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-механизатор"

Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота

Наредба № 23 от 14 декември 2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните

Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 23 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "техник по очна оптика"

Наредба № 23 от 16 декември 2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете

Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните

Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 23 от 18 ноември 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт "лицево-челюстна хирургия"

Наредба № 23 от 21 декември 2016 г. за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти