Logo Четвъртък, 28 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 20 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. "дребномащабен крайбрежен риболов" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от оперативната програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Наредба № 20 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор в минната промишленост"

Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

Наредба № 21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения

Наредба № 21 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в озеленяването"

Наредба № 21 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "корабоводител"

Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2013 г.)

Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине

Наредба № 21 от 14 юни 2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства

Наредба № 21 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "монтьор на селскостопанска техника"

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Наредба № 21 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури на лица, срещу които е образувано наказателно производство

Наредба № 21 от 21 май 1993 г. за прилагане на тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на министерството на финансите по закона за държавните такси

Наредба № 21 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "строител-монтажник"

Наредба № 21 от 23 ноември 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)

Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "инфекциозни болести"

Наредба № 21 от 25 април 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване

Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при българската народна банка

Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция "медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)

Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

Наредба № 21 от 30 юни 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания

Наредба № 21 от 5 юли 2005 г. за безопасността на риболовните кораби

Наредба № 21 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "монтьор на компютърни системи"

Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 21 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "минен техник"

Наредба № 21 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "брокер"

Наредба № 22 за установяване на норми за радиоактивност на храни в република България

Наредба № 22 от 10 декември 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти