Logo Понеделник, 1 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 2 от 4 април 1996 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на държавни предприятия - еднолични търговски дружества с държавно имущество

Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

Наредба № 2 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Наредба № 2 от 5 март 1998 г. за условията и реда за разходване на средствата по временния обезпечителен фонд

Наредба № 2 от 5 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията по вписванията

Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

Наредба № 2 от 5 февруари 2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади за безопасност

Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

Наредба № 2 от 6 ноември 1997 г. за условията и реда за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на социално-образователни заведения на бюджетна издръжка по програма в7-5000 на европейския съюз за спешно социално подпомагане на република България

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ортопедия и травматология"

Наредба № 2 от 6 февруари 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

Наредба № 2 от 6 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "нервни болести"

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отч...

Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели

Наредба № 2 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "техник по промишлен риболов и аквакултури"

Наредба № 2 от 7 януари 2011 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник пътен строител"

Наредба № 2 от 8 май 2006 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на дирекцията за национален строителен контрол

Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради

Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Наредба № 2 от 9 януари 2008 г. за определяне на ветеринарномедицинските изисквания при търговия и внасяне на продукти от животински произход

Наредба № 2 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на подемно-транспортна техника"

Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор

Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - дв, бр. 37 от 2013 г.)

Наредба № 20 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "корабен техник"

Наредба № 20 от 14 юни 2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в република България

Наредба № 20 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "техник в лозаро-винарството"

Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти

Наредба № 20 от 2 юли 2001 г. за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.)

Наредба № 20 от 21 юли 2006 г. за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата "идентификация на линията на викащия" и "идентификация на свързаната линия"

Наредба № 20 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на електронна техника"

Наредба № 20 от 23 юни 2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод

Наредба № 20 от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции

Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти