Logo Понеделник, 1 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 2 от 21 януари 2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от централния регистър на особените залози

Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (загл. доп. - дв, бр. 36 от 2009 г.)

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Наредба № 2 от 23 септември 2002 г. за придобиване на юридическа правоспособност

Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд

Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни

Наредба № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

Наредба № 2 от 24 август 2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

Наредба № 2 от 24 март 2008 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на държавна агенция "национална сигурност"

Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

Наредба № 2 от 24 февруари 1992 г. за експлоатационните запаси на лечебните калонаходища (загл. изм. - дв, бр. 16 от 1999 г.)

Наредба № 2 от 24 януари 2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 2 от 25 март 2019 г. за ограничаване и ликвидиране на заразна плевропневмония по говедата, ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (тешенска болест), дурин и инфекциозна анемия по конете

Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне

Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (тиц) и националната мрежа на туристическите информационни центрове

Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба № 2 от 27 февруари 2004 г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по закона за акцизите и закона за тютюна и тютюневите изделия

Наредба № 2 от 28 февруари 2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт

Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

Наредба № 2 от 29 юли 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Наредба № 2 от 3 януари 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към суровините и храните от животински произход за лична консумация при внасянето им от трети страни

Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на българската геодезическа система

Наредба № 2 от 30 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Наредба № 2 от 31 януари 2007 г. за условията и реда за носене на униформено облекло от служителите на контролно-техническа инспекция


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти