Logo Вторник, 2 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 2 от 1 юли 2019 г. за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения

Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети

Наредба № 2 от 10 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "ресторантьор"

Наредба № 2 от 10 януари 2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции

Наредба № 2 от 11 април 2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата

Наредба № 2 от 11 февруари 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености

Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.

Наредба № 2 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Наредба № 2 от 12 септември 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 2 от 14 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията "сондажен техник"

Наредба № 2 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "тапицер"

Наредба № 2 от 15 август 2018 г. за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (секретно)

Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2011 г.)

Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Наредба № 2 от 16 март 1999 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми и други услуги без конкурс или търг

Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2007 г., изм. - дв, бр. 63 от 2016 г.)

Наредба № 2 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп. - дв, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 2 от 18 декември 2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие

Наредба № 2 от 18 май 2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища

Наредба № 2 от 18 юни 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване

Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Наредба № 2 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести

Наредба № 2 от 19 февруари 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници

Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба № 2 от 20 януари 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения

Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Наредба № 2 от 21 януари 2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти