Logo Вторник, 2 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

Наредба № 18 от 7 януари 2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения

Наредба № 18 от 9 август 1991 г. за организацията и дейността на лабораториите за контрол на лекарствени средства към хигиенно-епидемиологичните инспекции

Наредба № 18 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "хотелиер"

Наредба № 19 за приложение на водоразтворими йодни контрастни вещества за диагностични цели

Наредба № 19 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "техник по железопътна техника"

Наредба № 19 от 12 октомври 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ

Наредба № 19 от 14 декември 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни

Наредба № 19 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "шивач"

Наредба № 19 от 2 юли 2001 г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SSP.SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL.

Наредба № 19 от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници

Наредба № 19 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "данъчен и митнически посредник"

Наредба № 19 от 23 юни 2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод

Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2011 г.)

Наредба № 19 от 27 ноември 2012 г. за функциониране на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредба № 19 от 3 октомври 2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст

Наредба № 19 от 5 май 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури

Наредба № 19 от 6 ноември 2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете

Наредба № 19 от 7 юли 1998 г. за условията и реда за лицензиране на сортоизпитване

Наредба № 19 от 8 декември 2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Наредба № 19 от 8 ноември 2016 г. за биологично изпитване на продукти за растителна защита

Наредба № 19 от 9 декември 2004 г. за регистрация на пристанищата на република България

Наредба № 19 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "системен програмист"

Наредба № 19 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "гувернантка"

Наредба № 2 за опазване историко-археологическия резерват в центъра на гр. софия

Наредба № 2 за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма

Наредба № 2 за поддържането и контрола на геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура

Наредба № 2 за продължаване действието на единните правилници по безопасността на труда

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в киип

Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

Наредба № 2 от 1 февруари 1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност

Наредба № 2 от 1 февруари 1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства

Наредба № 2 от 1 юли 2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти