Logo Четвъртък, 28 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 17 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "десенатор на текстил"

Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни

Наредба № 17 от 17 ноември 2005 г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за износ на едри и дребни преживни животни

Наредба № 17 от 19 август 2015 г. за прилагане на мярка 20 "техническа помощ" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 17 от 21 април 2004 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция и за издаване на зоотехнически сертификат в зайцевъдството

Наредба № 17 от 22 януари 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 17 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"

Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

Наредба № 17 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия "дограмаджия"

Наредба № 17 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"

Наредба № 17 от 27 май 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на изпълнителната агенция "медицински надзор" и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)

Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Наредба № 17 от 3 февруари 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 17 от 3 юни 2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди

Наредба № 17 от 30 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести

Наредба № 17 от 5 декември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания

Наредба № 17 от 7 юли 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от кодекса за социално осигуряване

Наредба № 17 от 9 октомври 2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на закона за рибарството и аквакултутите

Наредба № 18 за хигиенните изисквания за облеклото за деца до 14-годишна възраст

Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"

Наредба № 18 от 10 юни 2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос

Наредба № 18 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "техник по транспортна техника"

Наредба № 18 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "работник в производство на облекло"

Наредба № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" по оперативната програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 18 от 21 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка "техническа помощ" по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 18 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "програмист"

Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури

Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в република България

Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

Наредба № 18 от 4 март 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Наредба № 18 от 4 ноември 2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури

Наредба № 18 от 5 декември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания

Наредба № 18 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "монтьор по комуникационни системи"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти