Logo Събота, 24 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

Наредба № 16 от 21 август 1996 г. за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения

Наредба № 16 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия \"мебелист\"

Наредба № 16 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията \"организатор на спортни прояви и първенства\"

Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз

Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 \"помощ за подготвителни дейности\" на мярка 19 \"водено от общностите местно развитие\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Наредба № 16 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия \"работник в заведенията за хранене и развлечения\"

Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. \"пилотни проекти\" по приоритетна ос № 3 \"мерки от общ интерес\" от оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 16 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия \"лесовъд\"

Наредба № 16 от 7 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (загл. изм. - дв, бр. 45 от 2008 г., в сила от 14.08.2008 г.)

Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

Наредба № 16-27 от 22 януари 2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници

Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването

Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Наредба № 165 за отдаване под наем на граждански въздухоплавателни средства

Наредба № 17 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"клинична токсикология\"

Наредба № 17 от 11 юли 2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица

Наредба № 17 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"техник по подемно-транспортна техника\"

Наредба № 17 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия \"десенатор на текстил\"

Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни

Наредба № 17 от 17 ноември 2005 г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за износ на едри и дребни преживни животни

Наредба № 17 от 19 август 2015 г. за прилагане на мярка 20 \"техническа помощ\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 17 от 21 април 2004 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция и за издаване на зоотехнически сертификат в зайцевъдството

Наредба № 17 от 22 януари 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

Наредба № 17 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия \"дограмаджия\"

Наредба № 17 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията \"инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания\"

Наредба № 17 от 27 май 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на изпълнителната агенция \"медицински надзор\" и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти